Search form

SAN LUCAS 8:22

Jesús māca'cslīlh huan ū'ni' nac mar

Mt. 8.23‑27; Mr. 4.35‑41

22Milh lakatin chi'chini' a'xni'ca' Jesús tā'tojōlh nac lakatin barco con ī'sca'txtunu'nī'n. Lā' cāhuanilh:

―Cāhuī'tit tintacut xcān.

Lā' ta'a'lh.