Search form

SAN MARCOS 1:21

Kalhatin chi'xcu' ixka'lhī tlajana'

Lc. 4.31‑37

21Lā' ta'a'lh huan nac cā'lacchicni' Capernaum. Lā' tuncan huan chi'chini' de pūjaxni', lā' Jesús tanūlh na ixlītokpānca'n israelitas lā' cāmāsca'tīlh huan tachi'xcuhuī't.