Search form

SAN MARCOS 13:24

A'nchī namin huan Chi'xcu' xala' Tālhmā'n

Mt. 24.29‑35, 42‑44; Lc. 21.25‑36

24Lā' Jesús cāhuanipā:

―Lā' huan tamā'na chi'chini' a'xni'ca' napātle'ketza' huā'mā' līpātīn, huan chi'chini' lā' huan mālhcuyu' tū' catitamāxkakēni'lh.