Search form

SAN MARCOS 6:37

37Pero Jesús cākalhtīlh:

―Hui'xina'n cacāmāhuī'tit.

Lā' tahuanilh:

―Lej lhūhua' huan tachi'xcuhuī't. Lā' tasqui'nī lej makān namakscujcan lā' chuntza' tzē nalītamāhuacan pāntzi a'ntū na'iccāmāhuī'yāuj xlaca'n.