Search form

SAN MATEO 10:10

10Lā' tū' calī'pintit mimorralhca'n nīn pūtu' milu'xu'ca'n. Xmān nalī'pinā'tit milu'xu'ca'n a'ntū lhakā'nī'ta'ntit. Tū' nalī'pinā'tit nīn zapato nīn mimpāla'cca'n. Huan a'ntī māsu'yumā' ixtachihuīn Dios maclacasqui'n namāhuī'can a'nlhā māsu'yumā'.