Search form

SAN MATEO 15:33

33Lā' tuncan ī'sca'txtunu'nī'n tahuanilh:

―¿Chichū nalīka'lhīyāuj līhua't a'ntū natalīka'sa? Lej lhūhua' tachi'xcuhuī't lā' tintī' lahuī' huā'tzā'.