Search form

SAN MATEO 19:1

Jesús māsu'yulh que tū' tzey makxtekcan huan puscāt

Mr. 10.1‑12; Lc. 16.18

1Lā' a'xni'ca' Jesús chihuīna'nkō'lh, taxtulh de nac Galilea lā' a'lh huan nac ti'ya't a'nlhā huanican Judea. U'tza' a'ntū hui'lacha' tintacut huan pūxka Jordán, a'ntza' na ixquilhtūn a'nlhā tā'cxtuyacha' huan chi'chini'.