Search form

SAN MATEO 21:31

31Lā' ¿chichū puhua'nā'tit hui'xina'n? ¿Tichūyā o'kxa' tlahualh ixtapuhuān ixtāta'?

Lā' xlaca'n tahualh:

―Huan a'ntī pū'la chihuīna'lh.

Lā' tuncan Jesús cāhuanilh:

―Lā' quit iccāhuaniyāni' huā'mā'. Huan mātā'jīni'nī'n impuestos lā' huan puscan xalanī'n nac cā'tejen, xlaca'n chō'la natatanū a'nlhā Dios māpa'ksīni'n. Lā' hui'xina'n tūlalh catitanū'tit.