Search form

SAN MATEO 27:6

6Lā' huan xanapuxcu'nu' curasna' tasacli huan tumīn lā' talāhuanilh:

―Tūla namojōyāuj a'nlhā mojōcan tumīn a'ntū mālacnūni'can Dios como huā'mā' tumīn līmāpalacanī't para namāmaknīnīni'ncan kalhatin chi'xcu'.