Search form

SAN MATEO 28:1

Jesús lakahuanchokolh

Mr. 16.1‑8; Lc. 24.1‑12; Jn. 20.1‑10

1Lā' ixpātle'kenī'ttza' huan chi'chini' a'ntū pūjaxcan lā' ixtuncuīmā' huan domingo a'xni'ca' María Magdalena lā' ā'kalhatin María ta'a'lh nac taponkni'.