Search form

ROMANOS 10:6

6Lā' a'yuj Moisés hualh chuntza', quina'n Dios quincāmāpānūni'nī'ta'ni' quintalaclē'i'ca'n como kalhlaka'ī'yāuj que Cristo quincāmāpūtaxtūyāni'. Lā' ū'tza' māsu'yucan na ixtachihuīn Dios a'nlhā tatzo'kni' que tū' tasqui'nī na'a'n catīhuā nac a'kapūn para nalīmin Cristo.