Search form

SAN LUCAS 3

Juan Bautista tzucú li̱chihui̱nán Dios

(Mt. 3.1‑12; Mr. 1.1‑8; Jn. 1.19‑28)

1Nac Roma ixkalhí akcu̱quitzis ca̱ta la̱ta istzucuni̱t ma̱paksi̱nán emperador Tiberio César, nac Judea ixma̱paksi̱nán gobernador Poncio Pilato, nac Galilea ixma̱pakdi̱nán rey Herodes, nac Iturea y Traconite ixma̱paksi̱nán Felipe ixta̱cam Herodes y nac Abilinia ixma̱paksi̱nán Lisanias. 2Nac Jerusalén xanapuxcun curas ixca̱huanicán Anás y Caifás.

Na̱ huá jaé quilhtamacú acxni Juan ixkahuasa Zacarías ixlama nac desierto ana ní ni̱tí ixtalama̱na, Dios ma̱cxcatzí̱ni̱lh cali̱chihuí̱nalh la̱ ma̱lacatzuqui̱putún ixtapáksi̱t nac ixlatama̱tcán cristianos. 3Xlá tzúculh lakatza̱lá ixquilhpa̱n kalhtu̱choko Jordán, ixca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos catalakxta̱páli̱lh ni̱ tla̱n ixlatama̱tcán y naca̱kmunucán xlacata Dios naca̱ma̱tzanke̱naní ixtala̱kalhi̱ncán. 4Chuná jaé kantáxtulh tú istzokni̱t nac Escrituras profeta Isaías ixlacata Juan:

Nac desierto takaxmatí la̱ aktasá acxni ma̱kalhchihui̱ni̱nán cha̱tum chixcú:

“Catacá̱xtit, tancs calatapá̱tit, ti̱tum catrapí̱tit ixtijia milatama̱tcán,

pues mima ca̱lakpaxia̱lhnaná̱n Mimpu̱chinacán.

5Namá tí ni̱ tali̱pa̱huán Dios tali̱tanú la̱ ca̱kalhpu̱lhma̱n, pero ama̱ca li̱ma̱tzamacán lactlá̱n tapuhuá̱n.

Namá tí talactlancán tali̱tanú la̱ sipi y talhpá̱n, pero ama̱ca ca̱li̱ma̱ca̱xtumi̱cán lactlá̱n talacapastacni.

Namá tí ni̱ tancs talama̱na tali̱tanú la̱ laklhkahuili tijia, pero ama̱ca ca̱ma̱tancsacán;

na̱ tali̱tanú la̱ ca̱tliliqui tijia, pero ama̱ca ca̱ca̱tacscán.

6Y hua̱k cristianos xala ca̱quilhtamacú ama ta̱cxila amá chixcú tí ma̱lakacha̱ni̱t Dios naxoko̱nán ixtala̱kalhi̱ncán ixcamán.”

7Lhu̱hua cristianos tzúculh talakán Juan xlacata naca̱kmunú. Xlá chuné ixca̱ta̱chihui̱nán:

―¡Huixín la̱ xcananí̱n lu̱hua! ¿Ticu ca̱huanín para ta̱kmunuyá̱tit pa̱t taxtuniyá̱tit ta̱kxtakajni ni̱ma̱ talacatzuhui̱ma? 8Ma̱s ca̱macuaniyá̱n pu̱la̱ calakxta̱palí̱tit milatama̱tcán y cama̱sí̱tit xli̱ca̱na lapa̱nántit la̱ lactla̱n cristianos. ¿A poco puhuaná̱tit huixín ni̱tú ama ca̱pa̱xtoká̱n porque li̱tanu̱yá̱tit ixli̱talakapasni Abraham? Namá ni̱tú li̱macuán porque aquit tancs cca̱huaniyá̱n, Dios para ixlacásquilh tla̱n ca̱lakxta̱palí catu̱ya̱hua chíhuix y ixli̱talakapasni Abraham ca̱tlahuá. 9Dios ca̱cxilhni̱t lhu̱hua cristianos la̱ quihui ni̱ma̱ yaj tú tali̱macuán; ixhacha ma̱kapu̱ya̱huani̱ttá ama ca̱ma̱xoko̱ní. Namá cristianos tí ca̱li̱macá̱n quihui ni̱ma̱ yaj tama̱stá tla̱n ixtahuácat nac ixlatama̱tcán ama ca̱tancá, y ama ca̱ma̱pú nac lhcúya̱t.

10Acxni ixtakaxmata jaé tachihuí̱n xlacán ixtakalasquiní:

―¿Tucu quili̱tlahuatcán xlacata nactaxtuniyá̱u?

11Juan ixca̱kalhtí:

―Tí kalhí aktuy ixlhákat, cama̱squíhui̱lh aktum tí ni̱tú kalhí, amá tí kalhta̱xtuní ixtahuá cata̱huá̱yalh tí ni̱ kalhí tú nali̱huayán.

12Makapitzi ixma̱lakaxoke̱naní̱n tumi̱n tí ixca̱li̱maca̱ncán lacsnú̱n talani̱t na̱ talákmilh Juan xlacata naca̱kmunú y takalasquínilh:

―Maestro, aquín, ¿tucu quili̱tlahuatcán xlacata natasí clakxta̱pali̱ni̱táu quilatama̱tcán?

13Xlá ca̱kálhti̱lh:

―Ni̱ caca̱ma̱lakaxoké̱tit cristianos li̱huacá la̱ ca̱li̱ma̱paksi̱cani̱tántit.

14―¿Y aquín, tucu quili̱tlahuatcán? ―na̱ ixtakalasquiní makapitzi soldados.

―Ni̱tí camaklhtí̱tit xafuerza ixtumi̱n. Ni̱ caliakskahuinántit tí ni̱tú tlahuani̱t xlacata nama̱lacapu̱cán. Camaklhti̱nántit mintaskaucán y ni̱ calacputzátit la̱ nakalha̱naná̱tit ―ixca̱kalhtí Juan.

15Hua̱k cristianos ixtakalhi̱ma̱na namín Cristo ca̱quilhtamacú tí naca̱lakma̱xtú, y makapitzi ixtapuhuán para Juan Cristo ixuani̱t, o ni̱ huá. 16Juan acxcátzi̱lh tú ixtalacpuhuán y ca̱huánilh:

―Aquit cca̱liakmunuyá̱n chúchut, pero amajá chin cha̱tum tí snu̱n kalhí li̱tlihueke y aquit ni̱ para cma̱ta̱xtuca ixtasa̱cua nacuán tí nakatxcuta nama̱xtuní ixtanu̱nu. Xlá ama ca̱liakmunuyá̱n ixli̱tlihueke Espíritu Santo y ama ca̱li̱cxila mintapuhua̱ncán nac lhcúya̱t. 17Xlá lacpuhuani̱ttá la̱ ama ca̱ma̱pitzí cristianos, y naca̱tlahuá la̱ tí lacsaca ixtachaná̱n, ama ma̱xtú hua̱k palhma ni̱ma̱ ta̱lani̱t lactla̱n ixtachaná̱n y ama ma̱pú nac lhcúya̱t ni̱ma̱ ni̱cxni mixa, y xascarancua ixtachaná̱n ama ma̱quí nac ixchic.

18Juan chuná jaé ixca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos y na̱ ixca̱huán tunu takalhchihuí̱n xlacata natama̱kachakxí la̱ Dios ixca̱ma̱lacnu̱nima ama ca̱lakalhamán naca̱lakma̱xtú. 19Maktum la̱ta tzamacán li̱chihuínalh rey Herodes li̱huánilh xlacata ixta̱lama Herodías, amá pusca̱t ixya̱stá ixuani̱t ixta̱cha̱t Felipe. Herodes lhu̱hua tú ni̱ tla̱n ixtlahuani̱t, 20pero ma̱s li̱ma̱huácalh ixtala̱kalhí̱n porque la̱ta sí̱tzi̱lh tamácnu̱lh Juan nac pu̱la̱chi̱n.

Juan Bautista akmunú Jesús

(Mt. 3.13‑17; Mr. 1.9‑11)

21La̱ta ya̱ tú ixpa̱xtoka Juan xlá ixca̱kmunupu̱lá cristianos, y maktum Jesús na̱ lákalh xlacata na̱kmunucán. La̱ ta̱kmunuko̱lh Jesús tzúculh kalhtahuakaní Dios y acxni tuncán talácqui̱lh akapú̱n; 22tási̱lh la̱ tá̱ctalh Espíritu Santo la̱ tantum paloma, ¡akchipako̱lh ixtalacapa̱stacni Jesús! Entonces takaxmáti̱lh jaé tachihuí̱n nac akpú̱n:

―Huix Quinkahuasa ni̱ma̱ clakalhamán y snu̱n cli̱pa̱xahuá la̱ ckalhi̱yá̱n.

Xalakmaká̱n ixli̱talakapasni Jesús

(Mt. 1.1‑17)

23Jesús ixkalhí puxumacá̱u ca̱ta acxni ma̱tzúqui̱lh ixtascújut ca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos. Como ixpuhuancán ixti̱cú ixuanit José, xlá ixca̱kalhí xalakmaká̱n ixli̱talakapasni tí ixca̱ma̱lacatzuqui̱ni̱t y chuné ixca̱huanicán jaé lacchixcuhuí̱n: Ixti̱cu José ixuanicán Elí, 24ixti̱cu Elí ixuanicán Matat, ixti̱cu Matat ixuanicán Leví, ixti̱cu Leví ixuanicán Melqui, ixti̱cu Melqui ixuanicán Jana, ixti̱cu Jana ixuanicán José, 25ixti̱cu José ixuanicán Matatías, ixti̱cu Matatías ixuanicán Amós, ixti̱cu Amós ixuanicán Nahum, ixti̱cu Nahum ixuanicán Esli, ixti̱cu Esli ixuanicán Nagai, 26ixti̱cu Nagai ixuanicán Maat, ixti̱cu Maat ixuanicán Matatías, ixti̱cu Matatías ixuanicán Semei, ixti̱cu Semei ixuanicán José, ixti̱cu José ixuanicán Judá. 27Ixti̱cu Judá ixuanicán Joana, ixti̱cu Joana ixuanicán Resa, ixti̱cu Resa ixuanicán Zorobabel, ixti̱cu Zorobabel ixuanicán Salatiel, ixti̱cu Salatiel ixuanicán Neri, 28Ixti̱cu Neri ixuanicán Melqui, ixti̱cu Melqui ixuanicán Adi, ixti̱cu Adi ixuanicán Cosam, ixti̱cu Cosam ixuanicán Elmodam, ixti̱cu Elmodam ixuanicán Er, 29ixti̱cu Er ixuanicán Josué, ixti̱cu Josué ixuanicán Eliezer, ixti̱cu Eliezer ixuanicán Jorim, ixti̱cu Jorim ixuanicán Matat, 30ixti̱cu Matat ixuanicán Leví, ixti̱cu Leví ixuanicán Simeón, ixti̱cu Simeón ixuanicán Judá, ixti̱cu Judá ixuanicán José, ixti̱cu José ixuanicán Jonán, ixti̱cu Jonán ixuanicán Eliaquim, 31ixti̱cu Eliaquim ixuanicán Melea, ixti̱cu Melea ixuanicán Mainán, ixti̱cu Mainán ixuanicán Matata, ixti̱cu Matata ixuanicán Natán, 32ixti̱cu Natán ixuanicán David, ixti̱cu David ixuanicán Isaí, ixti̱cu Isaí ixuanicán Obed, ixti̱cu Obed ixuanicán Booz, ixti̱cu Booz ixuanicán Salmón, ixti̱cu Salmón ixuanicán Naasón, 33ixti̱cu Naasón ixuanicán Aminadab, ixti̱cu Aminadab ixuanicán Aram, ixti̱cu Aram ixuanicán Esrom, ixti̱cu Esrom ixuanicán Fares, ixti̱cu Fares ixuanicán Judá, 34ixti̱cu Judá ixuanicán Jacob, ixti̱cu Jacob ixuanicán Isaac, ixti̱cú Isaac ixuanicán Abraham, ixti̱cú Abraham ixuanicán Taré ixti̱cu Taré ixuanicán Nacor, 35ixti̱cu Nacor ixuanicán Serug, ixti̱cu Serug ixuanicán Ragau, ixti̱cu Ragau ixuanicán Peleg, ixti̱cu Peleg ixuanicán Heber, ixti̱cu Heber ixuanicán Sala, 36ixti̱cu Sala ixuanicán Cainán, ixti̱cu Cainán ixuanicán Arfaxad, ixti̱cu Arfaxad ixuanicán Sem, ixti̱cu Sem ixuanicán Noé, ixti̱cu Noé ixuanicán Lamec, 37ixti̱cu Lamec ixuanicán Matusalén, ixti̱cu Matusalén ixuanicán Enoc, ixti̱cu Enoc ixuanicán Jared, ixti̱cu Jared ixuanicán Mahalaleel, ixti̱cu Mahalaleel ixuanicán Cainán, 38ixti̱cu Cainán ixuanicán Enós, ixti̱cu Enós ixuanicán Set, ixti̱cu Set ixuanicán Adán, y Adán huá namá chixcú tí xla̱huán titláhualh Dios ca̱quilhtamadú.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index