Search form

LOS HECHOS 2

Hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y Jesús lakminko̱y Espíritu Santo c-xlatama̱tcán

1Acxni̱ chú̱ lákcha̱lh xpa̱scuajcan judíos hua̱ntu̱ xuanicán Pentecostés, xli̱pacs hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱y Jesús macxtum xuilakó̱ c-chiqui̱ anta̱ni̱ xtamacxtumi̱ko̱y. 2Antá̱ xtanu̱ma̱kó̱ acxni̱ caj xamaktum takáxmatli̱ la̱ntla̱ macasá̱nalh c-akapú̱n xta̱chuná̱ la̱ntla̱ mina̱chá̱ li̱pe̱cua̱ palha ú̱n; xunn laktanu̱ko̱lh, chu̱ antá̱ huankaxá̱lalh c-xli̱pu̱lactlanca chiqui̱ anta̱ni̱ xuilakó̱. 3Acxni̱ tuncán tasiyuniko̱lh xta̱chuná̱ la̱ si̱máka̱t xla lhcúya̱t hua̱ntu̱ ta̱kpitziniko̱lh, tita̱yaniko̱lh c-xokspun xakxe̱kacán cha̱tunu. 4Pacs chí̱ cha̱tunu̱ lakminko̱lh Espíritu Santo c-xlatama̱tcan xli̱pacs yama̱ tachixcuhuí̱tat, chu̱ na̱ acxnitiyá̱ tzucuko̱lh li̱chihui̱nanko̱y ti̱pa̱lhu̱hua tanu̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ xma̱catzi̱ni̱ko̱y chuná̱ nachihui̱nanko̱y.

5Acxni̱ yama̱ quilhtamacú̱ c-Jerusalén xminko̱ni̱t ma̱xqui̱ko̱y ca̱cni̱ Dios lhu̱hua judíos, hua̱nti̱ xminko̱ni̱tanchá̱ cani̱hua̱ xalaní̱n la̱ntla̱ xli̱ti̱pa̱lhu̱hua makat tíyat. 6Acxni̱ takáxmatli̱ yamá̱ hua̱ntu̱ li̱pe̱cua̱ macasá̱nalh, li̱lhu̱hua̱ lacapala̱ tamacxtumi̱ko̱lh c-xlacati̱n chiqui̱ anta̱ni̱ xtanu̱ma̱kó̱, hua̱mpi̱ acxni̱ cha̱nko̱lh luhua cacs lacahuanko̱lh sa̱mpi̱ cha̱tunu̱ xlacán kaxmatko̱lh la̱ntla̱ yamá̱ hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱y Jesús xli̱chihui̱nama̱kó̱ xtachuhuí̱n hua̱ntu̱ xchihui̱nancán c-xtiyatcán. 7Ni̱ xca̱najlaputunko̱y hua̱ntu̱ xkaxmatma̱kó̱, chu̱ chuná̱ xla̱huaniko̱y:

—¿Tú̱ akspulama̱kó̱ yumá̱? Yuma̱ chixcuhuí̱n pacs xala c-Galilea, 8hua̱mpi̱ ¿lá̱ntla̱ cha̱nú̱ quin kaxmatniko̱ya̱hu cha̱tunu̱ hua̱ntu̱ luhua li̱stacni̱tahu quintachihui̱ncán, xlacan na̱ tla̱n li̱chihui̱nanko̱y? 9Sa̱mpi̱ makapitzi̱n quin hua̱nti̱ laya̱hu, mini̱tancha̱hu lakamakatna ca̱chiqui̱ní̱n: makapitzí̱n minko̱ni̱tanchá̱ c-Partia, Media, xala c-Elam, Mesopotamia; makapitzí̱n xala c-Judea, usu xala c-Capadocia, Ponto, Asia, 10Frigia, Panfilia, Egipto; makapitzí̱n xala c-Libia anta̱ni̱ ma̱paksi̱y yama̱ ca̱chiquí̱n huanicán Cirene, chu̱ hasta makapitzí̱n tamini̱tanchá̱ c-Roma. 11Lhu̱hua makapitzí̱n hua̱nti̱ minko̱ni̱t u̱nú, judíos, sa̱mpi̱ luhua chuná̱ lacachinko̱ni̱t; hua̱mpi̱ na̱ minko̱ni̱t makapitzí̱n hua̱nti̱ ni̱ judíos, hua̱mpi̱ chú̱ na̱ chunatiyá̱ lakataquilhpu̱tako̱y Dios xta̱chuná̱ la̱ tlahuako̱y judíos, na̱ huí̱ ti̱ minko̱ni̱tanchá̱ c-Creta, xa̱hua̱ c-Arabia. ¡Hua̱mpi̱ hua̱ la̱ntla̱ yumá̱, ni̱ pala tzinú̱ li̱ca̱najlaputu̱ la̱ntla̱ xlacán li̱chihui̱nanko̱y c-quintachihui̱ncán yama̱ tlanca li̱ca̱cni tascújut hua̱ntu̱ Dios tlahuama̱ c-xlatama̱tcán!

12Pacs lanaj xli̱lacahuanko̱ni̱t, chu̱ ni̱ xca̱najlaputunko̱y, huata xla̱kalhasquimpalako̱y:

—Hua̱mpi̱ ¿lá̱ntla? ¿Xatú̱ huamputún yumá̱?

13Hua̱mpi̱ huí̱ ti̱ caj xli̱kalhakama̱nanko̱y, chu̱ chuná̱ xuanko̱y:

—¡Ni̱ catlahuanikó̱tit cuenta̱, tama̱ chixcuhuí̱n caj kachi̱ko̱y!

Pedro li̱xakatli̱ko̱lh tachixcuhuí̱tat hua̱ntu̱ kantaxtuni̱t c-xlatama̱tcán

14Cha̱nchu̱ pacs xkalhacu̱tuycan apóstoles antá̱ ta̱yako̱lh c-xlacati̱ncan li̱lhu̱hua, chu̱ Pedro pixtlanca̱ tzúculh chihui̱nán, chuná̱ huaniko̱lh: “¡Catlahuátit li̱tlá̱n, caquinkaxpatnítit hua̱ntu̱ nacca̱huaniyá̱n huixín hua̱nti̱ u̱nú̱ huilátit c-Jerusalén, xa̱hua̱ huixín hua̱nti̱ tani̱tampítit a̱lacatanuj ca̱chiquí̱n! 15Makapitzi̱n huixín huaná̱tit pi̱ quin mat caj ckachi̱ya̱hu; hua̱mpi̱, ¿lá̱ntla̱ chuná̱ huaná̱tit, sa̱mpi̱ la̱nchiyú̱ cajcu ca̱maknaja̱tza hora tzi̱sa̱? 16Huata huixín cacatzí̱tit pi̱ la̱nchú̱ kantaxtuma̱ hua̱ntu̱ maka̱n quilhtamacú̱ tima̱catzi̱ní̱nalh profeta Joel c-Li̱kalhtahuaka̱ acxni̱ chuná̱ tzokli̱ xpa̱lacata̱ hua̱ntu̱ nalay a̱li̱sta̱lh:

17‘Chuná̱ huan Dios:

Acxni̱ nalakchá̱n yama̱ a̱huatiya quilhtamacú̱,

quit xataxajni nacma̱xqui̱ko̱y xli̱pacs tachixcuhuí̱tat quispíritu.

Lakkahuasán, xa̱hua̱ lactzumaján hua̱nti̱ mincamancán,

nali̱chihui̱nanko̱y hua̱ntu̱ quit quintalacapa̱stacni.

Lakkahuasán hua̱nti̱ cajcu stacma̱kó̱, xlacán lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ nacli̱ma̱lacahuani̱ko̱y.

18Xli̱pacs chixcuhuí̱n, xa̱hua̱ lacchaján hua̱nti̱ naquiscujnaniko̱y

nacmacaminiko̱y quispíritu̱ acxni̱ yama̱ quilhtamacú̱,

laqui̱mpi̱ nama̱catzi̱ni̱nanko̱y quintalacapa̱stacni.

19C-akapú̱n lhu̱hua li̱ca̱cni tatlahu nacma̱ucxilhni̱nán,

chu̱ tu̱tzú̱ ca̱tiyatna, lhu̱hua̱ li̱ucxílhti̱t natasiyuy

xta̱chuná̱ la̱ kalhni, lhcúya̱t, chu̱ lhu̱hua jini̱ xta̱chuná̱ la̱ tzitzaka puclhni̱ natasiyuy.

20Acxni̱ yama̱ quilhtamacú̱ chichiní̱ nalakapoklhuanán,

papá̱ tzutzoko nahuán, natasiyuy xta̱chuná̱ pala kalhni̱ kalhi̱y.

Pus pacs yumá̱ nakantaxtuy yama̱ a̱huatiya quilhtamacú̱ acxni̱ ni̱ a̱mín nahuán Quimpu̱chinacán,

sa̱mpi̱ acxni̱ namín, xli̱ca̱na̱ tlanca, chu̱ li̱ca̱cni quilhtamacú̱ nahuán.

21Hua̱mpi̱ na̱ chuná̱ nalay acxni̱ yama̱ quilhtamacú̱, pi̱ caxati̱cahuá̱ ti̱ xli̱pacs xli̱stacna̱ nali̱quilhaniko̱y Dios pi̱ calakalhamanko̱lh,

xli̱ca̱na̱ pi̱ nalakalhamanko̱y, chu̱ chuná̱ nalakma̱xtuko̱y xli̱stacnacán.’”

22Cha̱nchu̱ Pedro pi̱ ti̱tum xya̱huani̱t xtakalhchuhuí̱n, chuná̱ huanipalako̱lh tachixcuhuí̱tat: “¡Chixcuhuí̱n xala c-Israel, cakaxpáttit, chu̱ luhua li̱huana̱ caakatá̱kstit hua̱ntu̱ nacca̱huaniyá̱n! Huixín stalanca catzi̱yá̱tit la̱ntla̱ tilatáma̱lh tama̱ chixcú̱ huanicán Jesús xala c-Nazaret. Dios xlacsacni̱t, chu̱ xma̱xqui̱ni̱t xli̱tlihuaka̱ laqui̱mpi̱ chuná̱ natlahuako̱y lactlanca li̱ca̱cni tascújut c-milaksti̱pa̱ncán, chu̱ laqui̱mpi̱ chuná̱ huixín naucxilhá̱tit pi̱ xlá̱ xkalhi̱y tlanca xli̱tlihuaka Dios. 23Hasta la̱ntla̱ maka̱n quilhtamacú̱ Dios aya li̱huana̱ xlaclhca̱huili̱ni̱t hua̱ntu̱ huixín natlahuayá̱tit, huá̱ xpa̱lacata ca̱li̱ma̱xquí̱n quilhtamacú̱ laqui̱mpi̱ nama̱lacapu̱yá̱tit c-xlacati̱ncan ma̱paksi̱nani̱n romanos, chu̱ huixín macama̱xqui̱kó̱tit hua̱nti̱ luhua makla̱kalhi̱nani̱n chixcuhuí̱n laqui̱mpi̱ huá̱ napakaxtokohuacako̱y c-cruz, chu̱ chuná̱ chú̱ makní̱tit. 24Hua̱mpi̱ Dios ma̱lakastakuáni̱lh, sa̱mpi̱ xlá̱ má̱xqui̱lh xli̱tlihuaka, chu̱ yama̱ ca̱li̱ní̱n ni̱ lay makatlájalh. 25Caj calacapa̱stáctit la̱ntla̱ xamaka̱n quilhtamacú̱ acxni̱ rey David tzokli̱ kampa̱tum Salmo, chu̱ antá̱ li̱chihuí̱nalh hua̱ntu̱ naakspulay Jesús, chuná̱ huá̱:

‘Quit ankalhí̱n cucucxilhma̱ Quimpu̱chinacán la̱ntla̱ lacatzú̱ quinta̱lama̱;

sa̱mpi̱ c-quimpakstácat huí̱ laqui̱mpi̱ ni̱ nacmacpuhuán.

26Huá̱ xpa̱lacata luhua xli̱pa̱xuhuay quinacú̱,

chu̱ cli̱ma̱siyuy tapa̱xuhuá̱n c-quinquilhni.

Chu̱ na̱ chuná̱ quintiyatli̱hua, nakalhkalhi̱ti̱yá̱n,

27Sa̱mpi̱ quit ccatzi̱y pi̱ huix ni̱ namakaxtaka̱ quili̱stacna̱ ca̱li̱ní̱n.

Na̱ ni̱ pala tilacasquina̱ pi̱ quit xasa̱ntujlani mincám namasa̱ quintiyatli̱hua̱ c-pu̱ta̱cnú̱n acxni̱ nacni̱y.

28Huix quima̱lakapasni̱ xatiji̱ tla̱n latáma̱t.

chu̱ quima̱xqui̱ya̱ tlanca tapa̱xuhuá̱n caj xpa̱lacata la̱ntla̱ ccatzi̱y pi̱ ankalhí̱n quinta̱lápa̱t nahuán.’

29“Nata̱laní̱n, acxni̱ tama̱ xamaka̱n quintla̱tican rey David tichihuí̱nalh yuma̱ tachihuí̱n ni̱ xacstuli̱chihui̱nama̱ca̱, sa̱mpi̱ acxni̱ ni̱lh tima̱cnu̱ca̱ la̱ ma̱cnu̱ko̱cán cati̱hua̱ chixcú, chu̱ antiyá̱ acnu̱y xtiyatli̱hua̱ c-tahuaxni, xa̱huachí̱ pacs catzi̱ya̱hu anta̱ni̱ huí̱. 30Hua̱mpi̱ tama̱ rey David profeta xuani̱t, chu̱ acxni̱ chuná̱ huantá̱qui̱lh, hua̱ xlá̱ xli̱chihui̱nama̱ cha̱tum xquilhtzúcut hua̱nti̱ Dios lacatancs xma̱lacnu̱nini̱t pi̱ acxni̱ xlá̱ nani̱y fuerza̱ a̱li̱sta̱lh nataxtuya̱chá̱ cha̱tum xquilhtzúcut hua̱nti̱ napa̱lacahuili̱y li̱ma̱paksi̱ná, hua̱mpi̱ hua̱ Mesías, usu tlanca ma̱laktaxti̱ná nahuán. 31Huá̱ xpa̱lacata hasta la̱ntla̱ xamaka̱n quilhtamacú̱ xta̱chuná̱ la̱mpala aya xucxilhma̱ rey David, chu̱ xli̱chihui̱namajá̱ la̱ntla̱ nani̱y, chu̱ nalakastakuanán yuma̱ quima̱akapu̱taxti̱nacán, chu̱ huá̱ pi̱ xlá̱ ni̱ maktum pi̱ catita̱cnu̱táma̱lh xtiyatli̱hua̱ c-xtahuaxni, chu̱ na̱ ni̱ pala catilacpucsantáacnu̱lh. 32Pus chú̱ quit tla̱n cma̱luloka̱hu pi̱ hua̱ tama̱ Jesús hua̱nti̱ xamaka̱n quilhtamacú̱ xli̱chihui̱nama̱ca̱, Dios ma̱lakastakuani̱ni̱t ca̱li̱ní̱n, pacs quin cucxilhni̱tahu pi̱ lama̱ xastacná. 33A̱li̱sta̱lh chú̱ xastacná̱ ma̱ta̱lhma̱ni̱ca̱, le̱nca̱ c-akapú̱n anta̱ni̱ lacxtum nata̱ma̱paksi̱nán Dios, chu̱ antá̱ makamaklhtí̱nalh yama̱ Espíritu Santo hua̱ntu̱ Xtla̱t Dios xma̱lacnu̱nini̱ttá̱ nama̱xqui̱y, laqui̱mpi̱ xlá̱ chú̱ naquinca̱macaminiyá̱n. Chu̱ huá̱ chú̱ hasta c-milacati̱ncán ma̱n ucxilhni̱tántit la̱ntla̱ xlá̱ quinca̱macaminini̱tán xli̱tlihuaka Espíritu Santo. 34David acxni̱ tzokli̱ c-Li̱kalhtahuaka̱ xpa̱lacata cha̱tum ti̱ nalakastakuanán ca̱li̱ní̱n, chu̱ xastacná̱ naán c-akapú̱n, ni̱ xacstuli̱chihui̱nama̱ca̱, na̱ tuncán li̱taluloka̱ pi̱ chuná̱ acxni̱ a̱lacatanu̱ c-Li̱kalhtahuaka̱ chuná̱ na̱má̱ títzokli̱ xpa̱lacata Jesús:

‘Hua̱ Pu̱chiná̱ chuná̱ huánilh Quimpu̱chiná:

Unú̱ caquimpa̱xtu̱tahuila̱ c-quimpakstácat,

35hasta ni̱li̱huaya̱ quit cmakatlajako̱ni̱t nahuán xli̱pacs hua̱nti̱ ta̱la̱tlahuako̱yá̱n,

chu̱ laqui̱mpi̱ pacs nalakachixcuhui̱ko̱yá̱n.’

36“Huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ xli̱pacs hua̱nti̱ xala c-Israel cacatzi̱ko̱lh pi̱ hua̱ tama̱ Jesús hua̱nti̱ huixín pakaxtokohuacátit c-cruz, quit cma̱luloka̱hu pi̱ huá̱ Dios li̱ma̱xtuni̱t Quimpu̱chinacan xa̱hua̱ Cristo hua̱nti̱ kalhkalhi̱pá̱tit naminá̱n quinca̱lakma̱xtuyá̱n.”

37Acxni̱ chú̱ xlacán kaxmatko̱lh hua̱ntu̱ Pedro li̱kalhchihuí̱nalh xlacán tzucuko̱lh li̱puhuanko̱y hasta c-xnacu̱cán caj xpa̱lacata̱ hua̱ntu̱ xtlahuako̱ni̱t, chu̱ chuná̱ kalhasquinko̱lh Pedro, chu̱ xa̱hua̱ a̱makapitzi̱n apóstoles:

—Nata̱laní̱n, ¿tú̱ chi̱nchu̱ quin quili̱tlahuatcán?

38Pedro kalhti̱ko̱lh:

—Catalakaspitta̱yátit laqui̱mpi̱ xma̱n hua̱ Dios nalakachixcuhui̱yá̱tit, chu̱ catamunútit c-xtucuhuini Jesucristo laqui̱mpi̱ huá̱ chú̱ natapaksi̱niyá̱tit, chu̱ chuná̱ chú̱ xlá̱ naca̱ma̱tzanka̱naniyá̱n xli̱pacs mintala̱kalhi̱ncán, chu̱ na̱ naca̱ma̱xqui̱yá̱n Espíritu Santo. 39Sa̱mpi̱ yama̱ Espíritu Santo hua̱ntu̱ Dios tima̱lácnu̱lh, xli̱ca̱na̱ huixín tica̱ma̱lacnu̱nicántit, xa̱hua̱ xli̱pacs mincamancán, chu̱ na̱ chuná̱ naca̱ma̱xqui̱cán yama̱ akmakat tachixcuhuí̱tat xala c-cani̱hua̱ makat ca̱chiquí̱n hua̱nti̱ Dios la̱nchú̱ tasaniko̱y cali̱pa̱huanko̱lh.

40Na̱ lhu̱hua a̱makapitzi̱n tachihuí̱n tu̱ xli̱ma̱lacatancsanán la̱ntla̱ stacya̱huako̱lh pi̱ calakpali̱ko̱lh ni̱tla̱n xtalacapa̱stacnicán, na̱má̱ huaniko̱lh:

—Huixín Catamakatli̱nikó̱tit yuma̱ xaaktzanka̱ta̱yani̱n tachixcuhuí̱tit xla yuma̱ quilhtmacú̱, laqui̱mpi̱ ni̱ xalán nata̱xoko̱nanko̱yá̱tit c-xlacatí̱n Dios.

41Pus lhu̱hua̱ xlacán ca̱najlako̱lh hua̱ntu̱ xuanima̱kó̱ Pedro, chu̱ li̱pa̱huanko̱lh Jesús, chu̱ cha̱tunu cha̱tunu̱ ta̱kmunuko̱lh acxni̱ yama̱ quilhtamacú̱, pala aktutu mi̱lh chixcuhuí̱n la̱ntla̱ xli̱pacscán. 42Yama̱ hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱ni̱t Quimpu̱chinacan Jesús luhua ankalhí̱n xtamacxtumi̱ko̱y laqui̱mpi̱ apóstoles nama̱siyuniko̱y xtachihui̱n Jesús, na̱ chuná̱ luhua xlakati̱ko̱y macxtum xtamacxtumi̱ko̱y laqui̱mpi̱ macxtum nalakchakako̱y caxtala̱nchu̱ hua̱ntu̱ nali̱lacapa̱stacko̱y xli̱ni̱n Jesús, chu̱ laqui̱mpi̱ lacxtum natlahuako̱y oración.

Xlatama̱tcán hua̱nti̱ luhua pu̱lh li̱pa̱huanko̱lh Jesús

43Yama̱ apóstoles, Dios ma̱tlahui̱ko̱lh lhu̱hua lactlanca li̱ca̱cni tatlahu, chu̱ la̱ntla̱ xli̱lhu̱hua tachixcuhuí̱tat lanaj xli̱lacahuanko̱y hua̱nti̱ ucxilhko̱lh hua̱ntu̱ xlacán xtlahuako̱y. 44Yama̱ hua̱nti̱ aya xli̱pa̱huanko̱ni̱t Jesús luhua lacxtum xla̱lakalhamanko̱y, chu̱ pacs pu̱tum xlako̱y c-xtaca̱najlacán, chu̱ lapi̱ cha̱tum huí̱ tu̱ xqui̱tzanka̱nima̱, li̱macxtum xli̱makta̱yako̱y. 45Lhu̱hua xlacán sta̱ko̱lh hua̱ntu̱ xkalhi̱ko̱y, chu̱ yama̱ xatumi̱n hua̱ntu̱ maklhti̱nanko̱lh xlla̱ma̱kpitziniko̱y la̱ntla̱ta xmaclacasquin cha̱tunu. 46Cha̱li̱ cha̱lí̱ ca̱x xakpuhuanti̱ko̱y la̱ntla̱ xtamacxtumi̱ko̱y c-tlanca xtemplo̱cán judíos xala c-Jerusalén laqui̱mpi̱ macxtum nalakataquilhpu̱tako̱y Dios, hua̱mpi̱ na̱ xtamacxtumi̱ko̱y c-akatunu chiqui̱ laqui̱mpi̱ macxtum cha̱pa̱xuhua̱na̱ nala̱ta̱hua̱yanko̱y xta̱chuná̱ la̱ li̱nata̱lán. 47Cha̱nchu̱ la̱ntla̱ xlacán xlakachixcuhui̱ko̱y Dios c-xlatama̱tcán, xli̱pacs hua̱nti̱ xala ca̱chiquí̱n xucxilhma̱kó̱, chu̱ xma̱tla̱ni̱ko̱y hua̱ntu̱ xucxilhma̱kó̱. Chu̱ cha̱li̱ cha̱lí̱ Dios xma̱li̱huaca̱ti̱lhama̱kó̱ hua̱nti̱ tzucuko̱lh li̱pa̱huanko̱y Jesús, puschí̱ chuná̱ lhu̱hua̱ ti̱ naakapu̱taxtuti̱lhako̱y.

Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index