Search form

SAN JUAN 10

Xatakalhchihui̱n xli̱pacancan borrego

1A̱li̱sta̱lh Jesús huaniko̱lh yuma̱ takalhchihuí̱n: “Luhua xli̱ca̱na̱ cca̱huaniyá̱n pi̱ hua̱nti̱ ni̱ nalactanu̱y c-xama̱laccha, hua̱mpi̱ huata nakalhpa̱kosa, usu lacatanu̱ anta̱ni̱ xlá̱ nalactanu̱y xli̱pacan borrego, pus huata tama̱ xlá̱ caj kalha̱ná. 2Hua̱mpi̱ yamá̱ hua̱nti̱ lactanu̱y c-xamá̱laccha, xli̱ca̱na̱ xlá̱ pi̱ huá̱ xmaktakalhna borrego. 3Yamá̱ hua̱nti̱ maktakalhnán c-xlacan má̱laccha, ma̱lacqui̱niy má̱laccha̱ hua̱nti̱ xpu̱china borrego laqui̱mpi̱ natanu̱y, chu̱ yama̱ borrego aya kalhlakapasko̱yá̱ xtachihuí̱n, xlá̱ caj xtucuhuiní̱ li̱tasaniko̱y xborrego, chu̱ tamacaxtuko̱y anta̱ni̱ ca̱lakuá̱n. 4Acxni̱ chú̱ pi̱ aya tamacaxtuko̱ni̱t xli̱pacs xborrego, tzucuy pu̱laniko̱y, yama̱ borrego sta̱laniko̱y sa̱mpi̱ aya kalhlakapasko̱yá̱ xtachihui̱n xpu̱chinacán. 5Hua̱mpi̱ lapi̱ a̱tanu̱ natasaniko̱y hua̱nti̱ ni̱ lakapasko̱y, xlacán ni̱ sta̱laniko̱y huata caj tza̱laniko̱y sa̱mpi̱ lakapasko̱yá̱ hua̱nti̱ xmaktakalhnacán.”

6Jesús chuná̱ li̱xakatli̱ko̱lh yuma̱ xali̱ucxilhti̱t takalhchihuí̱n, hua̱mpi̱ xlacán ni̱ akata̱ksko̱lh hua̱ntu̱ xuaniputunko̱y.

Jesús li̱taxtuy xatla̱n xmaktakalhna borrego

7Puschí̱ Jesús tzucupaj huaniko̱y yuma̱ takalhchihuí̱n: “Luhua xli̱ca̱na̱ cca̱huaniyá̱n, quit na̱ xta̱chuná̱ cli̱taxtuy la̱ tama̱ má̱laccha̱ anta̱ni̱ nalactanu̱ko̱y borrego. 8Hasta la̱nchú̱ lhu̱hua̱ hua̱nti̱ xta̱chuná̱ la̱ kalha̱naní̱n qui̱lako̱ni̱tanchi̱, hua̱mpi̱ huata quiborrego ni̱ sta̱laniko̱lh, chu̱ ni̱ kaxmatniko̱lh xtachihuí̱n. 9Quit xta̱chuná̱ cli̱taxtuy yama̱ má̱laccha̱ anta̱ni̱ lactanu̱cán c-li̱pacán. Hua̱nti̱ nalactanu̱y yuma̱ c-má̱laccha̱ tu̱ quit cli̱taxtuy, nakalhi̱y laktáxtut. Xta̱chuná̱ borrego nakalhi̱ko̱y anta̱ni̱ jaxko̱y, ni̱tú̱ macpuhuanko̱y, laqui̱mpi̱ tzi̱sa̱ tla̱n nataxtuko̱y anta̱ni̱ nata̱ksko̱y li̱stakuán, chu̱ natanu̱palako̱y.

10“Hua̱nti̱ xlá̱ caj kalha̱ná, huata caj xma̱n min kalhanko̱y, makni̱ko̱y, chu̱ nama̱laksputuy hua̱ntu̱ tanu̱ma̱kó̱ c-li̱pacán, hua̱mpi̱ quit cmini̱t laqui̱mpi̱ nacma̱xqui̱ko̱y xaxli̱ca̱na̱ latáma̱t, chu̱ laqui̱mpi̱ ni̱tú̱ naca̱tzanka̱niyá̱n la̱ntla̱ aksti̱tum, chu̱ li̱pa̱xuhu nali̱latapa̱yá̱tit. 11Quit xatla̱n ma̱putxuani̱ná. Hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ xatla̱n ma̱putxuani̱ná, pa̱lacama̱sta̱ko̱y xli̱stacna̱ xborrego. 12Hua̱mpi̱ yama̱ tasa̱cua hua̱nti̱ caj makscujma̱ laqui̱mpi̱ natlajay tumi̱n, chu̱ ma̱cui̱ntajli̱cán, acxni̱ xlá̱ ucxilha̱ pi̱ mima̱ huako̱y la̱páni̱t, xlá̱ natza̱lamakanko̱y yama̱ borrego; chu̱ yama̱ la̱páni̱t tzucuy pu̱tlakako̱y, chu̱ huako̱y, chu̱ huá̱ chuná̱ li̱tlahuay sa̱mpi̱ yama̱ chixcú̱ ni̱ huá̱ luhua xpu̱chinacan borrego, chu̱ ni̱ lay tla̱n xmaktakalhnacán nahuán. 13Yuma̱ chixcú̱ hua̱nti̱ caj huá̱ li̱makscujma̱ sa̱mpi̱ tlajaputún tumi̱n, xlá̱ tza̱lamakán borrego, sa̱mpi̱ ni̱ xlá, huá̱ chú̱ ni̱ li̱lakcatzán.

14-15“Quit xta̱chuná̱ cli̱taxtuy hua̱nti̱ yama̱ luhua xaxli̱ca̱na̱ xatla̱n xma̱putxuani̱na borrego. Xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quilakapasa̱ quintla̱t, chu̱ quit na̱ chuná̱ clakapasa̱, pus na̱ chuná̱ clakapasko̱y tanatunu̱ quiborrego; xlacán na̱ quilakapasko̱y, chu̱ quili̱pa̱huanko̱y. Quit cpa̱xqui̱ko̱y quiborrego, chu̱ huá̱ nacli̱ma̱sta̱y quilatáma̱t, nacni̱y caj xpa̱lacatacan quiborrego pala talacasquín. 16Hua̱mpi̱ cca̱huaniyá̱n pi̱ na̱ ckalhi̱ko̱y makapitzi̱n tanu̱ quiborrego hua̱nti̱ ni̱ naj antá̱ u̱nú̱ ca̱ta̱tapaksi̱yá̱n c-li̱pacán. Hua̱mpi̱ xlacán na̱ nacli̱minko̱y u̱nú, laqui̱mpi̱ acxni̱ nakaxmatko̱y quintachihuí̱n naquilakapasko̱y pi̱ quit xpu̱chinacán laqui̱mpi̱ pu̱lactumá̱ nahuaná̱tit, chu̱ na̱ cha̱tumá̱ hua̱nti̱ naca̱maktakalhá̱n.

17“Huá̱ luhua quili̱pa̱xqui̱y Quintla̱t sa̱mpi̱ quit cmacama̱sta̱y quilatáma̱t laqui̱mpi̱ nacni̱y caj mimpa̱lacatacán, hua̱mpi̱ ni̱ li̱maka̱s nackalhi̱palay. 18Ni̱tí̱ luhua fuerza̱ quimaklhti̱ma̱ quilatáma̱t, huata caj luhua quintapa̱xuhuá̱n nacmacama̱sta̱y. Sa̱mpi̱ quit ckalhi̱y li̱tlihuaka̱ nacmacama̱sta̱y, chu̱ na̱ chuná̱ ckalhi̱y li̱tlihuaka̱ laqui̱mpi̱ nacli̱kalhi̱palay, sa̱mpi̱ chuná̱ quima̱xqui̱ni̱t li̱tlihuaka̱ Quintla̱t.”

19Acxni̱ kaxmatko̱lh yuma̱ tachihuí̱n, yama̱ chixcuhuí̱n ti̱ xkaxmatnima̱kó̱ xtachihuí̱n xacstucán tapa̱pitzipalako̱lh. 20Lhu̱hua̱ hua̱nti̱ xuanko̱y:

—¿Tú̱huan li̱ca̱najlaniyá̱tit, sa̱mpi̱ xlá̱ caj ni̱ accatzi̱y, pi̱ huá̱ makatlajani̱t xtalacapa̱stacni̱ akskahuiní?

21Hua̱mpi̱ makapitzí̱n chuná̱ xuanko̱y:

—Lapi̱ cha̱tum kalhi̱y cspiritu akskahuiní, ¿lá̱ntla̱ pi̱ luhua tla̱n lacati̱tum kalhchihui̱nán? Xa̱huachí̱, ¿pi̱ tla̱n ma̱lacahua̱ni̱y cha̱tum hua̱nti̱ lakatzí̱n yama̱ cspiritu akskahuiní?

Xanapuxcun judíos lakmakanko̱y Jesús

22Yama̱ quilhtamacu̱ luhua xlonknama̱, chu̱ antá̱ c-Jerusalén xma̱pa̱scuajni̱ma̱ca̱ tlanca xtemplo̱ Dios. 23Jesús antá̱ xpaxia̱lhnama̱ c-xali̱pacan templo lacatum anta̱ni̱ chuná̱ huanicán Pórtico de Salomón. 24Pus li̱tamacxtumi̱ko̱lh makapitzí̱n, chu̱ chuná̱ kalhasquinko̱lh:

—¿Hasta niajcu li̱huaya̱ naquinca̱ma̱macpuhua̱ni̱ya? Lapi̱ luhua xli̱ca̱na̱ huix Cristo hua̱nti̱ naquinca̱lakma̱xtuyá̱n, luhua maktumá̱ lacatzaj caquinca̱huani.

25Jesús chuná̱ kalhti̱ko̱lh:

—Ni̱ caj maktum cca̱huanín, hua̱mpi̱ huixín ni̱ quinca̱najlanítit. Xa̱huachí̱ yama̱ lactlanca tatlahu hua̱ntu̱ quit cca̱li̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱n, pus hua̱ tla̱n cli̱tlahuay caj xpa̱lacata li̱tlihuaka̱ tu̱ quima̱xqui̱ni̱t quintla̱t Dios, chu̱ na̱ luhua hua li̱tum lacatancs ma̱lulokko̱y xatí̱ ya̱ chixcú̱ quit. 26Huixín ni̱ quinca̱najlaniyá̱tit sa̱mpi̱ ni̱ huá̱ acxtum ta̱tapaksiko̱yá̱tit quiborrego hua̱nti̱ quit cmaktakalhko̱y. 27Yamá̱ hua̱nti̱ quit cli̱ma̱xtuko̱y la̱ quiborrego, luhua clakapasko̱y, chu̱ xlacán na̱ quilakapasko̱y, acxni̱ kaxmatko̱y quintachihuí̱n tuncán quista̱laniko̱y. 28Cha̱nchu̱ pi̱ quili̱pa̱huanko̱y, quit cma̱xqui̱ko̱y yama̱ sa̱sti latáma̱t hua̱ntu̱ luhua xa̱liankalhi̱ná̱ nakalhi̱ko̱y, chu̱ niucxnicú̱ catzanka̱ko̱lh, sa̱mpi̱ ni̱ pala cha̱tum tí̱ caquintimáklhti̱lh. 29Quintla̱t hua̱nti̱ quima̱xqui̱ko̱lh ni̱tí̱ lay makatlajay sa̱mpi̱ luhua tlanca xlacatzúcut, chu̱ pi̱ hua̱ Quintla̱t quimacama̱xqui̱ni̱t yuma̱ quiborrego, ni̱tí̱ lay quimaklhti̱y, na̱ chuná̱ cumu la̱ quintla̱t ni̱tí̱ lay maklhti̱y hua̱ntu̱ xlá̱ kalhi̱y. 30Sa̱mpi̱ Quintla̱t, chu̱ quit aktuma latáma̱t ckalhi̱ya̱hu.

31Puschí̱ yama̱ judíos tisacqui̱palako̱lh chíhuix laqui̱mpi̱ nali̱actalamakni̱ko̱y Jesús. 32Hua̱mpi̱ xlá̱ chuná̱ huaniko̱lh:

—Quintla̱t hua̱nti̱ kalhi̱y tlanca li̱tlihuaka, xlá̱ quima̱tlahui̱ni̱t lhu̱hua lactlanca tatlahu laqui̱mpi̱ nali̱ca̱cni̱yá̱tit; ¿xatú̱ ya̱ tatlahu ni̱ lakati̱yá̱tit hua̱ntu̱ ctláhualh quili̱actalamakni̱putuná̱tit?

33Yama̱ chixcuhuí̱n chuná̱ kalhti̱ko̱lh:

—Ni̱ caj xpa̱lacata lacuan mintatlahu nacca̱li̱actalamakni̱yá̱n, huá̱ nacca̱li̱actalamakni̱yá̱n sa̱mpi̱ huix la̱lacata̱qui̱ni̱ta̱ Dios acxni̱ huana̱ pi̱ huix luhua lacxtum ta̱ma̱paksi̱nana, ma̱squi huix caj cati̱hua̱ chixcú.

34Jesús huaniko̱lh:

—Lacatum c-Li̱kalhtahuaka̱ anta̱ni̱ na̱ tatzokni̱t li̱ma̱paksí̱n tu̱ Dios ca̱ma̱xqui̱ni̱tán, xlá̱ chuná̱ huan: ‘Quit dioses cca̱li̱ma̱xtuyá̱n.’ 35Quin stalanca catzi̱ya̱hu pi̱ hua̱ntu̱ tatzoktahuilani̱t xtachihui̱n Dios c-Li̱kalhtahuaka, pacs luhua xli̱ca̱na̱, chu̱ acxni̱ Dios chuná̱ li̱ma̱xtuko̱y la̱ dioses yama̱ xlakskatá̱n hua̱nti̱ xlá̱ lakmacachinko̱ni̱t xtachihuí̱n, pus fuerza̱ quili̱ca̱najlatcán. 36Quit cca̱huanini̱tán pi̱ Dios huá̱ quili̱lacsacni̱t, chu̱ quimacamini̱t ca̱tuxá̱huat; pus lapi̱ chuná ¿tú̱huan chi̱nchu̱ li̱huaná̱tit pi̱ clacata̱qui̱ni̱t acxni̱ cuá̱ pi̱ quit Xcam Dios? 37Lapi̱ quit ni̱ ctlahuama̱ yama̱ lactlanca tatlahu hua̱ntu̱ huata Dios tla̱n tlahuay, entonces tla̱n ni̱ caquinca̱najlanítit. 38Hua̱mpi̱ chú̱ pi̱ aya ucxilhnitántit pi̱ huá̱ ctlahuama̱, ma̱squi luhua ni̱ lay caj quintachihuí̱n li̱ca̱najlayá̱tit pi̱ quimacamini̱t Dios, pus huá̱ caca̱makaca̱najlán yama̱ lactlanca tascújut hua̱ntu̱ ctlahuay. Huata hua̱ntu̱ clacasquín pi̱ luhua li̱huana̱ cacatzí̱tit pi̱ Quintla̱t Dios lama̱ c-quilatáma̱t, chu̱ quit na̱ antá̱ clama̱ c-xlatáma̱t.

39Xlacán si̱tzi̱ko̱lh, chu̱ xle̱mputunko̱y c-pu̱la̱chi̱n, hua̱mpi̱ Jesús tza̱laniko̱lh, 40chu̱ alh c-xa̱quilhtu̱tu kalhtu̱choko̱ huanicán Jordán, lacatum anta̱ni̱ Juan xapu̱lana̱ xakmunuma̱kó̱ tachixcuhuí̱tat, chu̱ antá̱ xlá̱ tamakáxtakli. 41Luhua li̱lhu̱hua̱ xanko̱y ucxilhko̱y hua̱ntu̱ xlá̱ xtlahuay xtascújut, chu̱ chuná̱ xuanko̱y:

—Xli̱ca̱na̱ ma̱squi Juan ni̱tú̱ tlahualh lactlanca li̱ca̱cni tascújut, hua̱mpi̱ hua̱ntu̱ xlá̱ xli̱chihui̱nama̱ caj xpa̱lacata yuma̱ chixcú, xli̱ca̱na̱ pacs chuná̱ kantaxtuma̱.

42Cha̱nchu̱ antá̱ luhua lhu̱hua̱ li̱pa̱huanko̱lh, chu̱ ca̱najlaniko̱lh Jesús pi̱ huá̱ xli̱mini̱t lakma̱xtuko̱y.

Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index