Search form

SAN JUAN 13

Jesús tantu̱chaka̱ko̱y xli̱ma̱kalhtahuáka̱t

1A̱huatiya̱ yama̱ quilhtamacu̱ xko̱tanu̱ma̱ sa̱mpi̱ aya xlakchá̱n xapa̱scua ta̱kspuntza̱lí̱n, Jesús stalanca xcatzi̱y pi̱ aya xlakcha̱ni̱t hora la̱ntla̱ natapa̱qui̱y ca̱tuxá̱huat laqui̱mpi̱ nalakampalay Xtla̱t. Xlá̱ luhua xli̱ca̱na̱ xpa̱xqui̱ko̱ni̱t hua̱nti̱ xlacsacko̱ni̱t ca̱tuxá̱huat, chu̱ na̱ luhua ankalhí̱n pa̱xqui̱ko̱lh, chu̱ chunatá̱ makta̱yako̱lh hasta acxni̱ ni̱lh. 2-4Hua̱mpi̱ huata xkahuasa Simón Iscariote xuanicán Judas, xlá̱ aya xma̱puhua̱ni̱ni̱t akskahuiní̱ pi̱ namacama̱sta̱y Jesús c-xmacán hua̱nti̱ xtasi̱tzi̱niy. Jesús stalanca xcatzi̱y pi̱ xli̱pacs xli̱tlihuaka, chu̱ xli̱ma̱paksí̱n hua̱ntu̱ xlá̱ xkalhi̱y, pacs huá̱ xma̱xqui̱ni̱t Dios, sa̱mpi̱ antá̱ c-xpa̱xtú̱n xmini̱tanchá, chu̱ antiyá̱ nalakampalay anta̱ni̱ huilachá̱ c-akapú̱n. Hua̱mpi̱ luhua a̱tzinú̱ xma̱siyuniputunko̱y pi̱ luhua xpa̱xqui̱ko̱y, a̱huatiya̱ yama̱ ca̱tzi̱sní̱ acxni̱ xlacán xua̱yama̱kó̱, Jesús tá̱yalh c-pu̱hua̱y, tapú̱xtulh xtaka̱nu, chu̱ tampu̱laktahui̱ mactum li̱macaxaca lháka̱t. 5A̱li̱sta̱lh múju̱lh chúchut c-paktum ácsmu̱lh, chu̱ tzúculh tantu̱chaka̱ko̱y xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, chu̱ li̱cha̱xacati̱lhako̱y yama̱ toalla hua̱ntu̱ xtampu̱lakui̱. 6Acxni̱ lákmilh Simón Pedro xtantu̱chaka̱putún hua̱mpi̱ xlá̱ ni̱ lacásquilh, chu̱ chuná̱ huánilh:

—Quimpu̱chinacán, ¿lá̱ntla̱ chu̱ yuma̱ qui̱taxtuy, huix quima̱kalhtahuaka̱nacán, chu̱ huata quinca̱lakchaká̱pa̱t?

7Jesús chuná̱ kálhti̱lh:

—Hua̱ntu̱ quit ctlahuama̱, la̱nchú̱ huix ni̱ lay akata̱ksa, hua̱mpi̱ a̱li̱sta̱lh namín quilhtamacú̱ acxni̱ huix luhua naakata̱ksa.

8Pedro huanipá̱:

—Pus quit luhua ni̱ clacasquín naquintantu̱chaka̱ya̱ sa̱mpi̱ ni̱ quimini̱niy huata huix naquili̱scuja.

Jesús huanipá̱:

—Lapi̱ ni̱ lacasquina̱ nactantu̱chaka̱yá̱n, huix ni̱ lay tú̱ caquintita̱kalhi̱ tu̱ mili̱lakchá̱nat.

9—Lapi̱ chuná̱ naqui̱taxtuy, huata ni̱ caj xma̱n quintantú̱n, hua̱mpi̱ na̱ xa̱hua̱ cachaka̱ quimacaní̱n, chu̱ quiakxe̱ka —huánilh Pedro.

10Huata xlá̱ chuná̱ kalhti̱pá̱:

—Hua̱nti̱ a̱cu paxko̱ni̱t, ni̱ xafuerza̱ tuncán napaxpalay, huata caj xma̱n talacasquín pi̱ natantu̱chakán, sa̱mpi̱ la̱ntla̱ xli̱tlanca̱ c-xmacni, luhua xachakanitá, ma̱squi xli̱ca̱na̱ ni̱ na̱ luhua mili̱pacscán.

11Jesús luhua stalanca xcatzi̱y ti̱ namacama̱sta̱y, pus huá̱ chuná̱ ca̱li̱huánilh: “Ma̱squi xli̱ca̱na̱ ni̱ luhua mili̱pacscán.”

12Acxni̱ tantu̱chaka̱ko̱lh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, Jesús lhaka̱pi̱ xtaka̱nu, tahuilapi̱ c-pu̱hua̱y, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh:

—¿Pi̱ akata̱ksá̱tit xatú̱ luhua xpa̱lacata̱ cca̱li̱tantu̱chaka̱ni̱tán? 13Huixín huaná̱tit pi̱ quit mima̱kalhtahuaka̱nacán, chu̱ mimpu̱chinacán. Luhua xli̱ca̱na̱ hua̱ntu̱ huixín huaná̱tit sa̱mpi̱ quit mimpu̱chinacán. 14Pus lapi̱ quit, hua̱ mimpu̱chinacán, chu̱ na̱ mima̱kalhtahuaka̱nacán, ni̱ hua̱ xpa̱lacata pala a̱tzinu̱ cli̱tlanca̱catzi̱ni̱t, chu̱ hasta ca̱tantu̱chaka̱ni̱tán, huixín hua̱nti̱ caj quili̱ma̱kalhtahuáka̱t, pus chu̱ na̱ chuná̱ chu̱ huixín luhua ca̱mini̱niyá̱n nala̱li̱scuja̱pítit cha̱tunu a̱makapitzí̱n cala̱tantu̱chaka̱pítit. 15Sa̱mpi̱ xali̱ucxílhti̱t cca̱makaxtaknini̱tán, laqui̱mpi̱ la̱ntla̱ quit ctlahuani̱t, na̱ chuná̱ huixín natlahuaya̱pítit. 16Xli̱ca̱na̱ lacatancs cca̱huaniyá̱n, pi̱ ni̱ pala cha̱tum caj tasa̱cua, napuhuán pi̱ a̱tzinú̱ xlá̱ nama̱xqui̱cán ca̱cni ni̱ xahua̱ xma̱la̱ná; chu̱ na̱ chuna li̱tum yama̱ lacscujni̱ hua̱nti̱ ma̱le̱ni̱ma̱ca̱ aktum luhua xlacasquinca tachihuí̱n, ni̱ napuhuán pi̱ a̱tzinú̱ xlá̱ nama̱xqui̱cán ca̱cni ni̱ xahua̱ hua̱nti̱ ma̱lakacha̱nama̱. 17Lapi̱ akata̱ksá̱tit hua̱ntu̱ quit ctlahuani̱t, chu̱ nali̱tzaksayá̱tit yuma̱ quili̱ma̱paksí̱n, luhua xli̱ca̱na̱ aktziyaj lapá̱tit nahuán.

18“Ni̱ mili̱pacscán ca̱lakcha̱ná̱n yumá̱ hua̱ntu̱ quit cca̱huanimá̱n, sa̱mpi̱ quit stalanca ccatzi̱y xatí̱ luhua clacsacni̱t sa̱mpi̱ clakapasa̱ hua̱ntu̱ huí̱ c-minacu̱cán cha̱tum cha̱tum, hua̱mpi̱ juerza̱ nakantaxtuy c-quilatáma̱t hua̱ntu̱ tatzoktahuilani̱t c-Li̱kalhtahuaka̱ anta̱ni̱ chuná̱ huan: ‘Yama̱ cha̱tum hua̱nti̱ lacxtum xquinta̱hua̱yama̱, naquimacama̱sta̱y.’ 19Cca̱li̱ta̱chihui̱namá̱n hua̱ntu̱ naquiakspulay laqui̱mpi̱ acxni̱ pacs nakantaxtuko̱y, pus huixín nacatzi̱yá̱tit pi̱ quintachihuí̱n, pacs talulóktat hua̱ntu̱ cca̱huanini̱tán caj quimpa̱lacata. 20Chu̱ luhua cca̱huaniyá̱n pi̱ hua̱nti̱ namakamaklhti̱nán yama̱ hua̱nti̱ quit nacmacá̱n laqui̱mpi̱ nali̱chihui̱nán quintachihuí̱n, pus xta̱chuná̱ qui̱taxtuy la̱mpala quit quimakamaklhti̱nama̱, chu̱ yama̱ hua̱nti̱ quit quimakamaklhti̱nán na̱ qui̱taxtuma̱ la̱mpala Quintla̱t makamaklhti̱nama̱ hua̱nti̱ quimacamini̱t.”

Jesús li̱chihui̱nampalay pi̱ Judas namacama̱sta̱y

(Mateo 26:20-25; Marcos 14:17-21; Lucas 22:21-23)

21Acxni̱ tihua̱ yuma̱ Jesús, luhua xli̱ca̱na̱ aklituánalh c-xnacú, huata xlá̱ chuná̱ luhua lacatancs lacatzaj huaniko̱lh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t:

—Xli̱ca̱na̱ luhua cli̱puhuán caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ cca̱huanimá̱n pi̱ la̱ntla̱ mili̱pu̱tumcán cha̱tum hua̱nti̱ naquimacama̱sta̱y.

22Huata yama̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t tzucuko̱lh la̱lacaucxilhko̱y cha̱tunu cha̱tunu, xlacán ni̱ xcatzi̱ko̱y xatí̱ xli̱quilhama̱. 23Cha̱nchu̱ yama̱ xli̱ma̱kalhtahuaka̱t Jesús hua̱nti̱ luhua xpa̱xqui̱y, luhua lacxtum xpa̱xtu̱hui̱ xta̱hua̱yama̱. 24Huata Simón Pedro tze̱k tzúculh li̱macahuán xmacán laqui̱mpi̱ nakalhasquín xatí̱ luhua xli̱quilhama̱. 25Cha̱nchu̱ yama̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t tzinú̱ sij lákalh anta̱ni̱ xuí̱, chu̱ chuná̱ kalhásquilh:

—Quimpu̱chinacán, ¿xatí̱ huix luhua li̱chihui̱námpa̱t?

26Jesús chuná̱ kálhti̱lh:

—Hua̱ yumá̱ hua̱nti̱ quit nacma̱xqui̱y caxtala̱nchu̱ xatamún.

Xlá̱ chuná̱ tláhualh lí̱lupli̱ li̱kotna̱ actzu̱ caxtala̱nchu̱, chu̱ huá̱ má̱xqui̱lh Judas Iscariote xkahuasa Simón. 27Acxni̱ Judas maklhtí̱nalh yama̱ caxtala̱nchu̱, xlá̱ hualh, chu̱ acxnicú̱ akskahuiní̱ tánu̱lh c-xnacú̱, chu̱ Jesús chuná̱ huánilh:

—¡Lacapala̱ catlahua̱ hua̱ntu̱ mili̱ma̱kantáxti̱t!

28Hua̱mpi̱ xli̱pacs a̱makapitzí̱n hua̱nti̱ xmakua̱yama̱kó̱ c-pu̱hua̱y, ni̱tí̱ akáta̱ksli̱ xatú̱ xpa̱lacata li̱huánilh yumá̱. 29Cha̱nchu̱ pi̱ Judas tesorero xli̱ma̱xtucani̱t, huá̱ xma̱xqui̱ko̱y tumi̱n, makapitzí̱n puhuanko̱lh pi̱ ma̱x huá̱ xuaniputún laqui̱mpi̱ catamá̱hualh pala tú̱ namaclacasquincán c-pa̱scua̱, usuchí̱ pala tú̱ nata̱qui̱ko̱y li̱ma̱xkaní̱n.

30Acxni̱ Judas maklhti̱nanko̱lh caxtala̱nchu̱, xlá̱ lacapala̱ táxtulh. Na̱ ca̱tzi̱snitá xuani̱t.

Jesús li̱chuhui̱nán xasa̱sti li̱ma̱paksí̱n

31Cha̱nchu̱ acxni̱ xtaxtuni̱ttá̱ Judas, Jesús chuná̱ huaniko̱lh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t:

—La̱nchiyú̱ aya lakcha̱ni̱t quilhtamacú̱ acxni̱ xli̱pacs tachixcuhuí̱tat naucxilhko̱y yama̱ tlanca quili̱tlihuaka̱ hua̱ntu̱ quit Xatalacsacni Chixcú̱ ckalhi̱y, Dios na̱ nama̱siyuy yama̱ tlanca xli̱tlihuaka̱ antá̱ c-quilatáma̱t. 32Chí̱ lapi̱ quit cma̱siyuma̱ nahuán xli̱tlihuaka Dios, xlá̱ na̱ acxnitiyá̱ ma̱siyuma̱ nahuán hua̱ntu̱ quit ckalhi̱y quili̱tlihuaka̱ acxni̱ nacpa̱ti̱nán, chu̱ nia̱lh pala maka̱s la̱ntla̱ xlá̱ nama̱siyuy. 33Koxutaní̱n huixín quincamán, chú̱ luhua nia̱lh maka̱s cca̱ta̱lamá̱n. Huixín naquimputzayá̱tit, hua̱mpi̱ nia̱lh caquintiucxílhtit; na̱ chuná̱ chú̱ cca̱huaniyá̱n, xta̱chuná̱ la̱ cuaniko̱ni̱t xanapuxcun judíos, pi̱ huixín ni̱ lay catipítit anta̱ni̱ quit cama̱. 34Chú̱ pi̱ nacán, huixín stalanca catzi̱yá̱tit la̱ntla̱ quit cca̱pa̱xqui̱ni̱tán, pus huá̱ yumá̱ cca̱li̱ma̱xqui̱yá̱n xasa̱sti quili̱ma̱paksí̱n pi̱ cala̱pa̱xquí̱tit cha̱tunu cha̱tunu̱ xli̱pacs minacu̱cán xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quit cca̱pa̱xqui̱ni̱tán. 35Lapi̱ huixín nala̱pa̱xqui̱yá̱tit chuná̱ cumu la̱ntla̱ cca̱huanini̱tán, chuná̱ xli̱pacs a̱makapitzí̱n nali̱talulokko̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ huixín quili̱ma̱kalhtahuáka̱t hua̱nti̱ quista̱lanima̱kó̱, chu̱ quili̱pa̱huanko̱y.

Jesús li̱chihui̱nán pi̱ Pedro nahuán pi̱ ni̱ lakapasa

(Mateo 26:31-35; Marcos 14:27-31; Lucas 22:31-34)

36—Quimpu̱chinacán, ¿ní̱ luhua chipímpa̱t! —kalhásquilh Pedro.

—Anta̱ni̱ quit cama̱, huix ni̱ lay chú̱ caquintista̱lani; naquista̱laniya, hua̱mpi̱ a̱li̱sta̱lhcú —kálhti̱lh Jesús.

37Quimpu̱chinacán, ¿tú̱ chú̱ xpa̱lacata̱ ni̱ lay csta̱laniyá̱n la̱nchú̱? Xli̱ca̱na̱ quit aktum ccatzi̱y ma̱squi xacmacamá̱sta̱lh quilatáma̱t caj mimpa̱lacata —huampi̱ Pedro.

38Cha̱nchu̱ Jesús chuná̱ huánilh:

—Pedro, ¿pi̱ luhua xli̱ca̱na̱ aktum catzi̱ya̱ ma̱squi xmacama̱sta̱ milatáma̱t caj quimpa̱lacata? Pus chú̱ luhua xli̱ca̱na̱ cuaniyá̱n pi̱ huatiya̱ yuma̱ tzi̱sní, acxni̱ ni̱ a̱tasay nahuán pu̱yu̱ huix maktutu̱ huani̱ta nahuán pi̱ ni̱ quilakapasa̱ acxni̱ nakalhasquincana.

Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index