Search form

SAN JUAN 15

Jesús li̱taxtuy la̱ pu̱kalhtum tachaná̱n xla uva

1A̱li̱sta̱lh Jesús tzucupaj xakatli̱ko̱y, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: “Quit cli̱taxtuy xta̱chuná̱ la̱ pu̱kalhtum xaquihui uvas, chi̱nchu̱ hua̱ Quintla̱t li̱taxtuy xta̱chuná̱ hua̱nti̱ chani̱t, chu̱ maktakalha̱ yama̱ tachaná̱n. 2Chu̱ xli̱pacs hua̱nti̱ kaxmatko̱ni̱t quintachihuí̱n cli̱ma̱xtuko̱y la̱ quimpakaní̱n. Xli̱pacs quimpakaní̱n tu̱ ni̱ tahuacay xtahuácat, ca̱acti̱y, makán; chi̱nchu̱ hua̱ntu̱ yamá̱ tahuacay xtahuácat, luhua pa̱xuhuay cuchi̱y, akmakaniy hua̱ntu̱ soka̱li̱y laqui̱mpi̱ a̱tzinu̱ luhua lhu̱hua̱ natahuacay xtahuácat. 3Huixín xta̱chuná̱ li̱taxtuyá̱tit la̱ntla̱ quiakán hua̱ntu̱ tahuacay xtahuácat, chu̱ huá̱ ca̱li̱cuchi̱cani̱tántit quintachihuí̱n hua̱ntu̱ aya kaxpatni̱tántit. 4Huixín catzi̱yá̱tit pi̱ kantum xakan akatum tachaná̱n ni̱ lay tahuacay xtahuácat lapi̱ ni̱ natapalhi̱y la̱ntla̱ quilhtay c-xacha̱tlanca xaquihui, pus na̱ chuná̱ chú̱ huixín ni̱ lay catikalhí̱tit mintahuacatcán lapi̱ ni̱ ankalhí̱n lacxtum naquinta̱latapá̱yatit xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quit ankalhí̱n cca̱ta̱lamá̱n.

5“Quit na̱ xta̱chuná̱ yama̱ pu̱kalhtum xaquihui uva, chu̱ huixín quimpakaní̱n. Hua̱nti̱ quintapalhi̱niy la̱ntla̱ luhua xli̱ca̱na̱ quili̱pa̱huán, chu̱ lacxtum quinta̱lama̱, quit na̱ antá̱ lacxtum cta̱lama̱, chuná̱ luhua lhu̱hua̱ natahuacay mintahuacatcán, sa̱mpi̱ lapi̱ ni̱ quit naquili̱pa̱huaná̱tit, huixín ni̱ lay pala tú̱ acstutlahuayá̱tit. 6Hua̱nti̱ naquilakmakán, chu̱ ni̱ naquili̱pa̱huán laqui̱mpi̱ lacxtum naquinta̱latama̱y, chuná̱ xlá̱ naqui̱taxtuniy xta̱chuná̱ la̱ tlahuacán kantum xpakan tachaná̱n acxni̱ nia̱lh tahuacay xtahuácat, chu̱ sca̱ca; xlá̱ sacqui̱cán, chu̱ ma̱pu̱cán c-lhcúya̱t laqui̱mpi̱ nalhcuy.

7“Lapi̱ huixín luhua naquintapalhi̱niyá̱tit la̱ntla̱ aksti̱tum naquili̱pa̱huaná̱tit, chu̱ ni̱ napa̱tzanka̱yá̱tit yama̱ quintapáksi̱t hua̱ntu̱ aya cca̱ma̱xqui̱ni̱tán, pus acxni̱ chú̱ huixín pala tú̱ nasquiniyá̱tit Dios, xlá̱ pacs naca̱ma̱xqui̱yá̱n. 8Lapi̱ lacasquiná̱tit pi̱ xli̱ca̱na̱ xatali̱pa̱hu quili̱ma̱kalhtahuáka̱t nali̱taxtuyá̱tit, chu̱ pi̱ nali̱ca̱cni̱nanicán Dios milatama̱tcán, pus huá̱ cakalhí̱tit lhu̱hua lacuan mintahuacatcán. 9Quit luhua xli̱ca̱na̱ cca̱pa̱xqui̱yá̱n na̱ chuná̱ la̱ Quintla̱t quimpa̱xqui̱y, pus huixín na̱ ankalhí̱n cala̱pa̱xqui̱pítit xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quit cca̱ma̱siyunini̱tán quintapá̱xqui̱t. 10Lapi̱ huixín nama̱kantaxti̱yá̱tit quintapáksi̱t c-milatama̱tcán, pus chuná̱ huixín nali̱ma̱siyuyá̱tit pi̱ xli̱ca̱na̱ quimpa̱xqui̱yá̱tit, na̱ chuná̱ acxni̱ quit ckalhakaxmata̱ xtapaksi̱t Quintla̱t, chuná̱ quit cli̱ma̱siyuy pi̱ xli̱ca̱na̱ cpa̱xqui̱y.

11“Huá̱ chuná̱ cca̱li̱xakatli̱má̱n laqui̱mpi̱ lacxtum naquinta̱pa̱xuhuayá̱tit, chu̱ luhua tlanca tapa̱xuhuá̱n nakalhi̱yá̱tit. 12Hua̱ yuma̱ quintapáksi̱t hua̱ntu̱ quit luhua clacasquín nama̱kantaxti̱yá̱tit c-milatama̱tcán, pi̱ nala̱pa̱xqui̱yá̱tit cha̱tunu cha̱tunu̱ chuná̱ la̱ntla̱ chú̱ catzi̱yá̱tit pi̱ quit cca̱pa̱xqui̱ni̱tán. 13Lapi̱ cha̱tum chixcú̱ kalhi̱y xamigo, chu̱ ma̱siyuniputún pi̱ luhua xli̱ca̱na̱ pa̱xqui̱y, xlá, lapi̱ talacasquín, hasta namacama̱sta̱y xlatáma̱t laqui̱mpi̱ tla̱n nalakma̱xtuy, 14pus chuná̱ quit cca̱li̱ma̱xtuyá̱n xta̱chuná̱ la̱ quiamigos hua̱nti̱ luhua cca̱pa̱xqui̱yá̱n, lapi̱ huixín nama̱kantaxti̱yá̱tit quili̱ma̱paksí̱n. 15Quit nia̱lh ucxni̱ cactica̱li̱ma̱xtún la̱ntla̱ caj cati̱hua̱ quiscujní̱n, sa̱mpi̱ cha̱tum ti̱ caj cati̱hua̱ scujni, usu tasa̱cua ni̱ catzi̱y pacs tu̱ yama̱ tlahuay xpuxcu, sa̱mpi̱ ni̱ huani̱y, huata xlá̱ caj ma̱paksi̱cán hua̱ntu̱ natlahuay. Huata huixín cca̱li̱ma̱xtuyá̱n la̱ xatali̱pa̱hu quiamigos sa̱mpi̱ quit pacs cca̱ma̱catzi̱ni̱ni̱tán hua̱ntu̱ ckaxmátnilh Quintla̱t. 16Huixín ni̱ ma̱n quilacsacni̱tántit quit, huata quit cca̱lacsacni̱tán laqui̱mpi̱ luhua lhu̱hua̱ nakalhi̱yá̱tit lacuan mintahuacatcán hua̱ntu̱ xa̱liankalhí̱n nali̱latapa̱yá̱tit c-milatama̱tcán, chu̱ laqui̱mpi̱ chuná̱ acxni̱ huixín pala tú̱ nasquiniyá̱tit Dios c-quintucuhuiní̱, usu xpa̱lacata quili̱pa̱huaná̱tit, Quintla̱t xlá̱ pacs naca̱ma̱xqui̱yá̱n. 17Pus huá̱ yuma̱ quili̱ma̱paksí̱n hua̱ntu̱ quit cca̱ma̱xqui̱yá̱n pi̱ xa̱liankalhí̱n cala̱pa̱xquí̱tit cala̱lakalhamántit.

Hua̱nti̱ xala ca̱tuxá̱huat si̱tzi̱makanko̱y Jesús xa̱hua̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t

18“Lapi̱ lhu̱hua̱ ti̱ xala ca̱tuxá̱huat xli̱ca̱na̱ luhua naca̱si̱tzi̱makaná̱n, pus huixín na̱ calacapa̱stáctit pi̱ pu̱lana̱ quit quilakmakanko̱ni̱t, chu̱ quisitzi̱niko̱lh. 19Huá̱ chuná̱ naca̱li̱tlahuacaná̱tit sa̱mpi̱ huixín ni̱ antá̱ u̱nú̱ tapaksi̱yá̱tit ca̱tuxá̱huat sa̱mpi̱ quit huá̱ cca̱li̱lacsacxtuni̱tán laqui̱mpi̱ tanu̱ talacapa̱stacni̱ nakalhi̱yá̱tit ni̱ xahua̱ tu̱ kalhi̱ko̱y ti̱ xala ca̱tuxá̱huat; sa̱mpi̱ lapi̱ huixín na̱ chuná̱ xli̱catzí̱tit, chu̱ na̱ chuná̱ xmacasta̱lakó̱tit xtlahuátit hua̱ntu̱ xlacán tlahuako̱y hua̱nti̱ xala ca̱tuxá̱huat, xlacán xca̱pa̱xquí̱n pi̱ na̱ ta̱tapaksi̱ko̱yá̱tit. 20Caj luhua li̱huana̱ calacapa̱stáctit yama̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ quit cca̱huanini̱tán pi̱: ‘Ni̱ pala cha̱tum ti̱ caj cscujni cha̱tum xma̱la̱ná̱ napuhuán pi̱ a̱tzinú̱ xlá̱ tali̱pa̱hu ni̱ xahua̱ xma̱la̱ná.’ Yumá̱ huamputún pi̱ lapi̱ quit Mimpu̱chinacán luhua quisi̱tzi̱nicán, chu̱ hasta li̱xcájnit quisoka̱li̱cani̱t, pus na̱ chuná̱ chú̱ huixín hua̱nti̱ quili̱pa̱huaná̱tit fuerza̱ naca̱si̱tzi̱nicaná̱tit, chu̱ naca̱soka̱li̱caná̱tit. Hua̱mpi̱ na̱ chuna li̱tum pi̱ luhua lhu̱hua̱ ti̱ kalhakaxmatko̱ni̱t quintachihuí̱n, pus na̱ chuná̱ luhua lhu̱hua̱ hua̱nti̱ naca̱kaxmatniyá̱n mintachihui̱ncán hua̱ntu̱ huixín nahuaná̱tit. 21Huá̱ xpa̱lacata chuná̱ li̱xcájnit naca̱li̱tlahuacaná̱tit sa̱mpi̱ catzi̱cán pi̱ quili̱pa̱huaná̱tit, xa̱huachí̱ xlacán ni̱ lakapasko̱y hua̱nti̱ quimacamini̱t.

22“Lapi̱ quit ni̱ xactímilh xakatli̱ko̱y tachixcuhuí̱tat u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat pi̱ li̱xcájnit hua̱ntu̱ xlacán kalhi̱ko̱y xtapuhua̱ncán, ma̱x ni̱ le̱nko̱y cahuá̱ cuenta̱, sa̱mpi̱ ni̱ catzi̱ko̱y. Hua̱mpi̱ cumu quit cuaniko̱ni̱t hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n tlahuako̱y nia̱lh lay tí̱ nahuán pi̱ ni̱ xcatzi̱y acxni̱ naakastacyahuakocán. 23Yamá̱ hua̱nti̱ quit quisi̱tzi̱makanko̱y, na̱ chuná̱ si̱tzi̱makanko̱y Quintla̱t hua̱nti̱ quimacamini̱t. 24Lapi̱ quit ni̱ xactili̱ma̱lacahua̱ni̱ko̱lh yama̱ lactlanca li̱ca̱cni tatlahu hua̱ntu̱ ni̱ pala cha̱tum chixcú̱ tla̱n tlahuako̱y, ma̱x ni̱tú̱ le̱nko̱y cahuá̱ xcuentajcán, sa̱mpi̱ ni̱ quili̱pa̱huanko̱y; hua̱mpi̱ ma̱squi quit aya cli̱ma̱lacahua̱ni̱ko̱lh lhu̱hua lactlanca li̱ca̱cni tascújut, xlacán luhua lhu̱hua̱ kalhi̱ko̱y xtala̱kalhi̱ncán sa̱mpi̱ chunacú̱ quisi̱tzi̱makanko̱y chu̱ na̱ si̱tzi̱makanko̱y Quintla̱t. 25Xlacán ni̱mpala tzinú̱ catzi̱ko̱y pi̱ huá̱ fuerza̱ ma̱kantaxti̱ma̱kó̱ yama̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ tatzoktahuilani̱t c-Li̱kalhtahuaka̱ hua̱ntu̱ xlacán kalhi̱ko̱y. Pus lacatum anta̱ni̱ chuná̱ huan: ‘Xlacán quisi̱tzi̱makanko̱y ma̱squi ni̱ kalhi̱y xquilhtzúcut pala chuná̱ xquili̱xcajniko̱lh.’

26“Hua̱mpi̱ nia̱lh maka̱s quilhtamacú̱ tzanka̱y acxni̱ nacmacamina̱chá̱ c-xpa̱xtu̱n Quintla̱t yama̱ Makta̱yana Espíritu hua̱nti̱ naca̱ma̱akata̱ksni̱yá̱n hua̱ntu̱ xtaluloktat xtalacapa̱stacni xpa̱lacata Dios, xa̱huachí̱ xlá̱ huá̱ nali̱chihui̱nán hua̱ntu̱ quit quimpa̱lacata. 27Huixín na̱ naquili̱chihui̱naná̱tit c-xlacati̱ncan xli̱pacs tachixcuhuí̱tat sa̱mpi̱ huixín ankalhí̱n quinta̱latapu̱li̱ni̱tántit hasta acxni̱ quit ctima̱tzúqui̱lh quintascújut.

Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index