Search form

SAN JUAN 16

1“Hua̱ yuma̱ catu̱huá̱ cca̱li̱xakatli̱ni̱tán laqui̱mpi̱ ni̱ nali̱puhuaná̱tit, chu̱ namacpuhuaná̱tit quimpa̱lacata. 2Pus huixín naca̱tamacaxtucaná̱tit c-xpu̱kalhtahuakacan judíos, chu̱ hasta nachá̱n quilhtamacú̱ acxni̱ naca̱makni̱caná̱tit caj quimpa̱lacata, xa̱huachí̱ yama̱ hua̱nti̱ naca̱makni̱yá̱n xlá̱ hasta napuhuán pi̱ chuná̱ tlahuanima̱ aktum li̱tlá̱n Dios. 3Na̱ hua̱ yumá̱ chuná̱ naca̱li̱tlahuako̱yá̱n, sa̱mpi̱ xlacán ni̱ lakapasko̱y Quintla̱tican Dios, chu̱ ni̱ pala quit quilakapasko̱y pala ca̱na̱ quit xCam. 4Hua̱mpi̱ huá̱ chuná̱ cca̱li̱xakatli̱má̱n yuma̱ tachihuí̱n laqui̱mpi̱ acxni̱ nalakchá̱n quilhtamacu̱ acxni̱ chuná̱ nakantaxtuy, huixín nalacapa̱stacá̱tit pi̱ quit aya a̱li̱sok cca̱ma̱catzi̱ni̱ni̱tán la̱nchú̱.

Xtascujut Espíritu Santo hua̱ntu̱ tlahuay c-quilatama̱tcán

“Xapu̱lana̱ quit ni̱tú̱ cca̱huanín sa̱mpi̱ lacxtum xacca̱ta̱lamá̱n, chu̱ quit ma̱n xacca̱maktakalhmá̱n. 5Hua̱mpi̱ hua̱ chú̱ fuerza̱ cca̱huanimá̱n sa̱mpi̱ aya lakcha̱ni̱t quilhtamacú̱ acxni̱ quit cama̱pi̱ anta̱ni̱ huilachá̱ quintla̱t hua̱nti̱ quimacamini̱t. Hua̱mpi̱ ni̱mpala cha̱tum huixín xquinkalhásquilh xaní̱ luhua cama̱, 6sa̱mpi̱ c-minacu̱cán luhua xli̱ca̱na̱ li̱li̱puhuampá̱tit caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ quit la̱nchú̱ cca̱huanín. 7Luhua xli̱ca̱na̱ lacatancs cca̱huaniyá̱n pi̱ lapi̱ quit ni̱ nacán c-akapú̱n, niucxnicú̱ catica̱lakmín yama̱ Makta̱yana Espíritu hua̱nti̱ naca̱ma̱huixca̱ni̱yá̱n c-milatama̱tcán, pus huá̱ cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ luhua xlacasquinca̱ quit nacán laqui̱mpi̱ nacca̱macaminiyá̱n hua̱nti̱ xa̱liankalhí̱n mimakta̱yanacá̱n nahuán. 8Cha̱nchu̱ acxni̱ xlá̱ namín ma̱tzuqui̱y xtascújut c-milatama̱tcán, xlá̱ na̱ luhua lacatancs nama̱akata̱ksni̱ko̱y tachixcuhuí̱tat xala ca̱tuxá̱huat la̱ntla̱ ta̱kskahuiko̱ni̱t xpa̱lacata̱ tala̱kalhí̱n, chu̱ xpa̱lacata̱ ti̱ xli̱ca̱na̱ aksti̱tum lama̱kó̱ c-xlacati̱n Dios, chu̱ xpa̱lacata la̱ntla̱ Dios nama̱xoko̱ni̱nán tala̱kalhí̱n. 9Xlá̱ na̱ nama̱akata̱ksni̱nán la̱ntla̱ luhua tlanca tala̱kalhí̱n kalhi̱ko̱y hua̱nti̱ ni̱ quili̱pa̱huamputunko̱y; 10chu̱ xpa̱lacata̱ hua̱nti̱ kalhi̱ko̱ni̱t talulóktat, sa̱mpi̱ quit xli̱ca̱na̱ antiyá̱ naclakampalay Quintla̱t, na̱ nia̱lh makcatzi caquintiucxílhtit; 11chu̱ xpa̱lacata taputzá̱n, sa̱mpi̱ aya putza̱nanicani̱t, chu̱ li̱lhca̱cani̱ttá̱ la̱ntla̱ nama̱xoko̱ni̱cán tlanca puxcu xala yuma̱ ca̱tuxá̱huat.

12“Luhua lhu̱huacú̱ huí̱ hua̱ntu̱ quit cca̱li̱ta̱chihui̱namputuná̱n, hua̱mpi̱ huixín ni̱ pacs catiakata̱kskó̱tit la̱nchú̱. 13Huata la̱nchú̱ ni̱ naj cactica̱huanín, xatlá̱n cakalhkalhí̱tit hasta acxni̱ namín yama̱ Makta̱yana Espíritu hua̱nti̱ naca̱ma̱siyuniyá̱n xli̱pacs hua̱ntu̱ talulóktat xpa̱lacata Dios hua̱ntu̱ huixín catzi̱putuná̱tit. Xlá̱ ni̱ catichihuí̱nalh hua̱ntu̱ caj xacstu pa̱lacsacxtuca̱ni̱t, pus huata xlá̱ huá̱ nahuán hua̱ntu̱ kaxmatni̱t c-xpa̱xtu̱n Quintla̱tican Dios, xa̱hua̱ naca̱ma̱catzi̱ni̱yá̱n makapitzí̱n hua̱ntu̱ nalay a̱li̱sta̱lh ca̱tuxá̱huat. 14Hua̱ yuma̱ Makta̱yana Espíritu nama̱siyuniyá̱n la̱ntla̱ xli̱ca̱na̱ luhua tlanca ca̱cni, chu̱ lacatzúcut ckalhi̱y, sa̱mpi̱ luhua caj xma̱n huá̱ hua̱ntu̱ quintalacapa̱stacni naca̱ma̱akata̱ksni̱ko̱yá̱n. 15Mili̱catzi̱tcán pi̱ xli̱pacs yama̱ li̱tlihuaka, chu̱ tlanca xlacatzúcut hua̱ntu̱ kalhi̱y Quintla̱t na̱ quit kalhi̱y, pacs lacxtum ckalhi̱ya̱hu, pus huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ yama̱ Makta̱yana Espíritu caj luhua xma̱n huá̱ hua̱ntu̱ quinkaxmatnini̱t quintalacapa̱stacni̱ naca̱ma̱akata̱ksni̱ko̱yá̱n.

16“Nia̱lh luhua maka̱s quilhtamacú̱ quit aya cani̱ttá nahuán, chu̱ huixín nia̱lh caquintiucxílhtit, hua̱mpi̱ ni̱ maka̱s li̱tum quilhtamacú̱ chú̱ a̱maktum naquiucxilhpalayá̱tit.”

Yama̱ xtali̱puhua̱ncán, luhua aktum tapa̱xuhuá̱n naqui̱taxtuy

17Cha̱nchu̱ makapitzi̱n xli̱ma̱kalhtahuáka̱t ni̱ akata̱ksko̱lh xtachihuí̱n, chu̱ xacstucán tzucuko̱lh la̱kalhasquinko̱y:

—¿Lá̱ntla̱ nalay yuma̱ tu̱ luhua quinca̱huaniputuná̱n? Huan pi̱ caj xamaktum nia̱lh catiucxilhui, chu̱ ni̱ li̱maka̱s chú̱ mat naucxilhpalaya̱hu, chu̱ na̱ huan pi̱ xlá̱ mat naán anta̱ni̱ huilachá̱ xtla̱t. 18Puschí̱ ¿xatú̱ luhua huaniputún, huan pi̱ caj puntzú̱ nia̱lh catiucxilhui? Ni̱ pala tzinú̱ akata̱ksa̱hu hua̱ntu̱ xlá̱ quinca̱li̱ta̱chihui̱namá̱n.

19Jesús tuncán cátzi̱lh pi̱ huí̱ tu̱ xkalhasquimputunko̱y sa̱mpi̱ xlacán ni̱ xakata̱ksma̱kó̱ tu̱ xli̱xakatli̱ma̱kó̱, pus huá̱ chuná̱ li̱huaniko̱lh:

—Quit aya cca̱huanín pi̱ nia̱lh maka̱s quilhtamacú̱ nia̱lh caquintiucxílhtit, hua̱mpi̱ chú̱ ni̱ li̱maka̱s li̱tum naquiucxilhpalayá̱tit. ¿Pá̱ hua̱ yumá̱ huixín catzi̱putuná̱tit la̱ntla̱ luhua naqui̱taxtuy? 20Luhua xli̱ca̱na̱ cca̱huaniyá̱n pi̱ huixín luhua natasayá̱tit, chu̱ nali̱puhuaná̱tit, hua̱mpi̱ a̱makapitzí̱n hua̱nti̱ ni̱ quili̱pa̱huanko̱y xlacán nali̱pa̱xuhuako̱y hua̱ntu̱ quit naquiakspulay. Hua̱mpi̱ ma̱squi huixín luhua snu̱n li̱puhuampá̱tit nahuán, acxni̱ chú̱ naquiucxilhpalayá̱tit, yama̱ mintali̱puhua̱ncán luhua aktum tapa̱xuhuá̱n naqui̱taxtupalay. 21Cha̱tum pusca̱t luhua xli̱ca̱na̱ li̱puhuán acxni̱ nama̱lakatuncuhui̱nán, sa̱mpi̱ xlá̱ stalanca catzi̱y pi̱ aya lakcha̱ni̱t quilhtamacú̱ la̱ntla̱ natzucuy ma̱pa̱ti̱ni̱y yama̱ xtacatzanajua; hua̱mpi̱ chú̱ a̱li̱sta̱lh acxni̱ lacachini̱ttá̱ actzu̱ cskata, yama̱ pusca̱t napa̱tzanka̱ko̱y xtacatzanajua̱ hua̱ntu̱ tla̱n ma̱pa̱tí̱ni̱lh, xpa̱lacata̱ xtapa̱xuhuá̱n pi̱ xlá̱ aya huí̱ actzu̱ skata ca̱tuxá̱huat. 22Pus na̱ chuná̱ chú̱ huixín tla̱n nali̱puhuaná̱tit chú̱, hua̱mpi̱ quit nacca̱tasiyunipalayá̱n a̱maktum, chu̱ yama̱ minacu̱cán nakalhi̱y aktum tapa̱xuhuá̱n, chu̱ yama̱ mintapa̱xuhua̱ncán ni̱tí̱ lay catica̱ma̱lactlahuí̱n.

23“Acxni̱ nalakchá̱n yama̱ quilhtamacú̱, huixín nia̱lh tú̱ caquintikalhasquíntit la̱ntla̱ quinkalhasquimpá̱tit u̱nú̱ xli̱makua cca̱ta̱lamá̱n, hua̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ cca̱huaniyá̱n pi̱ quintla̱t pacs naca̱ma̱xqui̱yá̱n hua̱ntu̱ nasquiniyá̱tit c-quintucuhuiní, usu caj xpa̱lacata quili̱pa̱huaná̱tit. 24Hasta chu̱, huixín ni̱tú̱ a̱squiniyá̱tit Quintla̱t c-quintucuhuiní; pus quit cca̱huaniyá̱n pi̱ chuná̱ chú̱ catlahuátit laqui̱mpi̱ acxni̱ pala tú̱ nasquiniyá̱tit, xli̱ca̱na̱ pi̱ namaklhti̱naná̱tit laqui̱mpi̱ chuná̱ huixín a̱tzinú̱ tla̱n nali̱pa̱xuhuayá̱tit pi̱ quili̱pa̱huaná̱tit.

Jesús makatlajako̱ni̱t hua̱ntu̱ ma̱aktzanka̱nán ca̱tuxá̱huat

25“Quit ni̱ ccatzi̱y pala huixín pacs akata̱kspá̱tit hua̱ntu̱ cca̱huanimá̱n sa̱mpi̱ ni̱ pacs cca̱ma̱lacatancsanimá̱n, huata caj catu̱huá̱ cca̱ta̱ma̱lacastucnimá̱n, chu̱ chuná̱ ni̱ luhua lacapala̱ akata̱ksá̱tit; hua̱mpi̱ namín quilhtamacú̱ acxni̱ nia̱lh luhua xlacasquinca̱ chuná̱ nactica̱li̱ta̱chihui̱naná̱n sa̱mpi̱ quit hua̱ntu̱ luhuata lacatancs nacca̱li̱ta̱chihui̱naná̱n hua̱ntu̱ xla luhua xlakstu Quintla̱t. 26Acxni̱ yama̱ quilhtamacú̱, cumu huixín quintapaksi̱niyá̱tit tla̱n c-quintucuhuiní̱ nasquiniyá̱tit Quintla̱t tu̱ squimputuná̱tit, xlá̱ naca̱ma̱xqui̱yá̱n, chu̱ nia̱lh xlacasquinca̱ pi̱ quit nacca̱pa̱lacasquiná̱n hua̱ntu̱ mimpa̱lacatacán, sa̱mpi̱ xlá̱ pacs lakapasko̱y hua̱nti̱ quit quili̱pa̱huanko̱y. 27Quintla̱ticán luhua ca̱pa̱xqui̱yá̱n sa̱mpi̱ huixín na̱ quimpa̱xqui̱yá̱tit quit, xa̱huachí̱ huixín ca̱najlayá̱tit pi̱ quit cmini̱tanchá̱ c-xpa̱xtú̱n. 28Quit antá̱ ctaca̱xni̱tanchá̱ c-akapú̱n laqui̱mpi̱ nacmín latama̱y u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat, hua̱mpi̱ chú̱ nacmakaxtaka̱ yuma̱ ca̱tuxá̱huat laqui̱mpi̱ naclakampalay anta̱ni̱ huilachá̱ Quintla̱t.”

29Xli̱ma̱kalhtahuáka̱t chuná̱ huaniko̱lh:

—Chú̱ xlá̱ luhua lacatancs quinca̱ta̱chihui̱námpa̱t, chu̱ ni̱ pala caj tú̱ ta̱ma̱lacastúcpa̱t mintachihuí̱n hua̱ntu̱ luhua ni̱ lay cli̱akata̱ksa̱hu. 30Ccatzi̱ma̱hu chú̱ pi̱ catzi̱ya̱ xli̱pacs catu̱huá̱, chu̱ ni̱ xafuerza pala tí̱ nali̱tzaksayá̱n pala tú̱ nakalhasquimputuná̱n chicá̱ pala tú̱ ni̱ catzi̱ya. Pus hasta huá̱ chú̱ luhua lacatancs cli̱taluloka̱hu, cli̱ca̱najlaya̱hu pi̱ xli̱ca̱na̱ huix antá̱ tani̱tampi̱ c-xpa̱xtu̱n Dios.

31Jesús kalhti̱ko̱lh:

—Pus ¿pi̱ luhua xli̱ca̱na̱ hasta a̱cu ca̱najlayá̱tit? 32Hua̱mpi̱ cacatzí̱tit pi̱ lakcha̱ma̱ quilhtamacú̱, chu̱ la̱nchuhuá aya lakcha̱ni̱t hora acxni̱ huixín pacs naquintza̱lamakaná̱tit, cha̱tunu cha̱tunu nachipay xtiji, chu̱ natza̱layá̱tit, xli̱ca̱na̱ hasta quiacstu naquimakaxtaká̱tit; hua̱mpi̱ ni̱ luhua quiacstu cactitamakáxtakli̱ sa̱mpi̱ Quintla̱t xliankalhí̱n lama̱ c-quilatáma̱t. 33Hua̱ yumá̱ chuná̱ cca̱li̱xakatli̱ni̱tán laqui̱mpi̱ acxni̱ namín hua̱ntu̱ naca̱makali̱puhuamputuná̱n, huixín tla̱n namaklhti̱naná̱tit tlanca ta̱ktziyajni, caj xpa̱lacata pi̱ quili̱pa̱huaná̱tit. Unú̱ ca̱tuxá̱huat ni̱ tzanka̱y tí̱ naca̱ma̱pa̱ti̱ni̱yá̱n, naca̱putzaniyá̱n ta̱klhu̱hua̱tna, hua̱mpi̱ catahuixca̱ní̱tit sa̱mpi̱ quit aya clactlahuani̱t xli̱tlihuaka̱ hua̱nti̱ ma̱tlahui̱nán tala̱kalhí̱n u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat.

Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index