Search form

SAN JUAN 17

Jesús huaniy Dios camaktakalhko̱lh ti̱ li̱pa̱huanko̱y

1Acxni̱ chuná̱ ta̱chihui̱nanko̱lh Jesús xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, láca̱lh c-akapú̱n, xakatli̱láca̱lh xTlat: “Tla̱ti, quit mincam, aya lakcha̱ni̱t quilhtamacú̱ acxni̱ quit nacpa̱ti̱nán, pus mini̱niy pi̱ chú̱ cama̱siyunikó̱ xli̱pacs tachixcuhuí̱tat la̱ntla̱ quit na̱ ckalhi̱y tlanca quilacatzúcut, chu̱ quili̱tlihuaka, laqui̱mpi̱ chuná̱ pacs naca̱cni̱naniko̱yá̱n caj quimpa̱lacata. 2Sa̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ huix quima̱xqui̱ni̱ta̱ li̱ma̱paksí̱n, chu̱ li̱tlihuaka̱ laqui̱mpi̱ nacma̱xqui̱ko̱y yama̱ xasa̱sti latáma̱t hua̱ntu̱ niucxni̱ laksputa̱ xli̱pacs hua̱nti̱ huix lacsacni̱ta̱ laqui̱mpi̱ naquili̱pa̱huanko̱y. 3Hua̱mpi̱ lapi̱ huí̱ ti̱ lakcha̱mputún yama̱ latáma̱t hua̱ntu̱ niucxni̱ laksputa, luhua xli̱ca̱na̱ xlacasquinca̱ pi̱ pu̱lana̱ nalakapasá̱n, chu̱ naca̱najlay pi̱ caj xma̱n miacstu̱ huix Dios hua̱nti̱ lápa̱t, ni̱tí̱ a̱cha̱tum, chu̱ na̱ chuna li̱tum naquilakapasa, chu̱ naca̱najlay pi̱ quit yama̱ Jesucristo, ma̱akapu̱taxti̱ná̱ hua̱nti̱ huix macatani̱ta.

4“Quit aya cma̱siyuni̱t c-xlacati̱ncan tachixcuhuí̱tat yama̱ tlanca li̱tlihuaka̱ hua̱ntu̱ huix kalhi̱ya, sa̱mpi̱ quit aya cma̱kantaxti̱ko̱ni̱t yama̱ quintascújut hua̱ntu̱ huix quintili̱macata̱ nactlahuay. 5Hua̱ chú̱, Tla̱ti, caquima̱xqui̱pala̱ antá̱ c-mimpa̱xtú̱n yama̱ tlanca li̱tlihuaka̱ hua̱ntu̱ quit xackalhi̱y acxni̱ antá̱ xacta̱lama̱chá̱n hasta acxni̱ ni̱ naj tú̱ xanán tuncán ca̱tuxá̱huat.

6“Quit cma̱catzi̱ni̱ni̱t yuma̱ milakskatá̱n pacs hua̱ntu̱ huix kalhi̱ya̱ mintalacapa̱stacni; xlacán aya xaktzanka̱ta̱yako̱ni̱t u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat, hua̱mpi̱ huix lacsackó, chu̱ lakma̱xtukó, huix chú̱ quimacama̱xqui̱ laqui̱mpi̱ nacmaktakalhniko̱yá̱n, chú̱ pi̱ huix luhua xpu̱chinacán, xlacán kalhakaxmatko̱ni̱t mintachihuí̱n. 7Xlacán aya catzi̱ko̱y pi̱ xli̱pacs quili̱tlihuaka, chu̱ quintalacapa̱stacni, antá̱ mini̱tanchá̱ c-akapú̱n anta̱ni̱ huix huilapi. 8Quit li̱huana̱ cma̱siyuniko̱ni̱t yama̱ mintachihuí̱n hua̱ntu̱ huix quima̱xqui̱ni̱ta, xlacán luhua aktum tapa̱xuhuá̱n maklhti̱nanko̱ni̱t, xa̱huachí̱ xlacán luhua ca̱najlako̱ni̱t pi̱ quit cmini̱tanchá̱ anta̱ni̱ huix huilapi, chu̱ pi̱ huix quimacatani̱ta.

9“Quit luhua xli̱ca̱na̱ csquiniyá̱n pi̱ camakta̱yakó̱ hua̱nti̱ huix quintima̱xqui̱ laqui̱mpi̱ naquili̱pa̱huanko̱y, quit ni̱tú̱ csquiniyá̱n xpa̱lacatacán hua̱nti̱ xala ca̱tuxá̱huat lakmakanko̱yá̱n. 10Clacasquín pi̱ nacatzi̱cán pi̱ pacs hua̱nti̱ huix ma̱paksi̱ya, quit na̱ chuná̱ tla̱n cma̱paksi̱y, laqui̱mpi̱ chuná̱ c-xlatama̱tcán ti̱ quili̱pa̱huanko̱y stalanca tasiyuma̱ nahuán la̱ntla̱ quit na̱ ckalhi̱y yama̱ tlanca li̱tlihuaka, chu̱ li̱ca̱cni tu̱ huix kalhi̱ya.

11“Quit nia̱lh maka̱s cactilatáma̱lh u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat sa̱mpi̱ clakama̱chá̱n anta̱ni̱ huix huilapi, hua̱mpi̱ hua̱ xlacán, antacú̱ u̱nú̱ natamakaxtakko̱y ca̱tuxá̱huat. Tla̱ti Dios, huix ankalhí̱n tla̱n kalhi̱ya̱ mintapuhuá̱n, quit xli̱pacs quinacú̱ cli̱squiniyá̱n pi̱ huix cali̱maktakalhkó̱ mili̱tlihuaka, huatiya̱ yama̱ li̱tlihuaka̱ tu̱ huix quima̱xquini̱ta, laqui̱mpi̱ luhua lakxtum calako̱chá̱ c-xtapa̱xqui̱tcán, la̱mpala cha̱tumá̱ cahuanko̱chá̱ xta̱chuná̱ la̱ huix, chu̱ quit luhua lakxtum lama̱hu sa̱mpi̱ luhua la̱pa̱xqui̱ya̱hu. 12Acxni̱ quit lacxtum xacta̱lama̱kó̱ u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat, yuma̱ milakskatá̱n hua̱nti̱ huix quima̱cui̱ntajli̱ni̱ta, quit li̱huana̱ cmaktakalhko̱lh, chu̱ ni̱ pala cha̱tum aktzánka̱lh, caj xma̱n huá̱ aktzánka̱lh yama̱ hua̱nti̱ aya xli̱aktzánka̱t xuani̱t, laqui̱mpi̱ chuná̱ xli̱kantáxtulh hua̱ntu̱ maká̱n tili̱chihui̱nanko̱lh profetas, chu̱ chuná̱ tzokko̱ni̱t c-Li̱kalhtahuaka.

13“Hua̱ chú̱ quit aya cama̱chá̱ anta̱ni̱ huix huilapi, hua̱mpi̱ huá̱ xpa̱lacata chuná̱ cli̱huanimá̱n xli̱makua clamajcú̱ u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat laqui̱mpi̱ xlacán nakaxmatko̱y, chu̱ lacxtum naquinta̱pa̱xuhuako̱y yama̱ tlanca tapa̱xuhuá̱n hua̱ntu̱ quit ckalhi̱y. 14Quit cli̱xakatliko̱ni̱t mintachihuí̱n, xlacán luhua aya tapa̱xuhuá̱n kaxmatko̱ni̱t, huá̱ xpa̱lacata̱ li̱si̱tzi̱niko̱cán u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat sa̱mpi̱ xlacán nia̱lh antá̱ u̱nú̱ tapaksi̱ko̱y xta̱chuná̱ la̱ quit na̱ ni̱ u̱nú̱ xala ca̱tuxá̱huat. 15Quit ni̱ cuanimá̱n pala caj catamacaxtukó̱ u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat, huata caj xma̱n clacasquín camaktakalhkó, chu̱ camakta̱yakó, laqui̱mpi̱ ni̱ namakatlajako̱y akskahuiní, chu̱ ni̱ nama̱tlahui̱ko̱y tala̱kalhí̱n. 16Xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quit ni̱ chuná̱ ckalhi̱y quintalacapa̱stacni̱ la̱ntla̱ chú̱ kalhi̱ko̱y hua̱nti̱ u̱nú̱ xala ca̱tuxá̱huat, pus xlacán na̱ nia̱lh chuná̱ kalhi̱ko̱y xtalacapa̱stacnicán. 17Cama̱siyunikó̱ la̱ntla̱ aksti̱tum nale̱nko̱y xtalacapa̱stacnicán c-milacatí̱n, sa̱mpi̱ caj xma̱n hua̱ mintachihuí̱n tla̱n nali̱ma̱siyuniko̱ya̱ xani̱ma̱ tla̱n tiji, sa̱mpi̱ mintachihuí̱n xli̱ca̱na̱ talulóktat. 18Chuná̱ la̱ntla̱ huix quimacatani̱ta̱ u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat c-xlaksti̱pa̱ncán hua̱nti̱ ni̱ lakapasko̱yá̱n, na̱ chuná̱ chú̱ quit cmaca̱nko̱y c-xlaksti̱pa̱ncan yama̱ tachixcuhuí̱tat ti̱ ni̱ lakapasko̱yá̱n. 19Chu̱ caj xpa̱lacatacán ma̱squi quit cmacama̱xqui̱ni̱tán quilatáma̱t laqui̱mpi̱ na̱ chuná̱ xlacán maktum pi̱ namacama̱xqui̱ko̱yá̱n xlatama̱tcán laqui̱mpi̱ luhua milá nahuán, sa̱mpi̱ xlacán aya lakapasko̱y hua̱ntu̱ xli̱ca̱na̱ xatla̱n mintalacapa̱stacni.

20“Na̱ chuna li̱tum ni̱ xma̱n hua̱nti̱ aya quili̱pa̱huanko̱y, hua̱mpi̱ csquiniyá̱n tlanca li̱tlá̱n xpa̱lacata xli̱pacscán hua̱nti̱ a̱cu naquili̱pa̱huanko̱y acxni̱ nakaxmatko̱y xtachihui̱ncán hua̱nti̱ naquili̱akchihui̱nanko̱y. 21Tla̱ti Dios, quit csquiniyá̱n li̱tlá̱n xpa̱lacata xli̱pacs hua̱nti̱ quit naquili̱pa̱huanko̱y laqui̱mpi̱ luhua lakxtum calako̱chá̱ c-xtapa̱xqui̱tcán, xta̱chuná̱ la̱mpala cha̱tumá̱ cahuanko̱chá̱ na̱ chuná̱ la̱ntla̱ huix, chu̱ quit luhua lakxtum lama̱hu sa̱mpi̱ luhua la̱pa̱xqui̱ya̱hu. Xli̱ca̱na̱ luhua cama̱lakxtumi̱ko̱chá̱ yama̱ tapá̱xqui̱t, laqui̱mpi̱ hua̱nti̱ xaktzanká̱n lama̱kó̱ ca̱tuxá̱huat naucxilhko̱y hua̱ntu̱ quit ctlahuani̱t c-xlatama̱tcán, chu̱ laqui̱mpi̱ chuná̱ nacatzi̱ko̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ huix quimacatani̱ta. 22Quit aya luhua lacatancs cuaniko̱ni̱t la̱ntla̱ huí̱ xatla̱n talacapa̱stacni̱ hua̱ntu̱ huix, chu̱ quit kalhi̱ya̱hu, laqui̱mpi̱ chuná̱ xlacán luhua aktuma latáma̱t nakalhiko̱y, chu̱ nala̱pa̱xqui̱ko̱y xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quin aktuma latáma̱t kalhi̱ya̱hu. 23Xli̱ca̱na̱ quin ankalhí̱n luhua lacxtum catzi̱ya̱hu, quit na̱ chuná̱ cta̱lama̱kó̱ nahuán pala xlacán luhua aktumá̱ natlahuako̱y tapá̱xqui̱t, chu̱ yama̱ hua̱nti̱ xaktzanká̱n lama̱kó̱ ca̱tuxá̱huat, acxni̱ xlacán naucxilhko̱y hua̱ntu̱ quit ctlahuani̱t c-xlatama̱tcán, acxnicú̱ xlacán nacatzi̱ko̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ huix quimacatani̱ta, chu̱ na̱ nacatzi̱ko̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ huix luhua pa̱xqui̱ko̱ya̱ na̱ chuná̱ la̱ quit quimpa̱xqui̱ya.

24“Tla̱ti Dios, hua̱ yama̱ milakskatá̱n ti̱ huix quimacama̱xqui̱ni̱ta̱ laqui̱mpi̱ xlacán naquili̱pa̱huanko̱y, pus quit clacasquín pi̱ anta̱ni̱ quit nactahuilay c-quimpu̱ma̱paksí̱n, na̱ antá̱ xlacán lacxtum xquinta̱tahuilako̱chá̱ laqui̱mpi̱ naucxilhko̱y yama̱ tlanca quili̱tlihuaka̱ hua̱ntu̱ quit nackalhi̱palay. Huá̱ xpa̱lacata huix quili̱ma̱xqui̱ sa̱mpi̱ luhua xli̱ca̱na̱ quimpa̱xqui̱ya, na̱ ankalhí̱n quimpa̱xqui̱ni̱ta̱ hasta acxni̱ ni̱ xa̱ma̱lacatzuqui̱ya̱hu ca̱tuxá̱huat. 25Tla̱ti Dios, xli̱ca̱na̱ huix luhua tla̱n catzi̱ya, hua̱mpi̱ hua̱nti̱ xaktzanká̱n lama̱kó̱ u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat, xlacán ni̱ lakapasko̱yá̱n, hua̱mpi̱ quit clakapasá̱n, chu̱ yuma̱ quili̱ma̱kalhtahuáka̱t xlacán aya catzi̱ko̱y pi̱ huix quimacatani̱ta. 26Quit aya cma̱siyuniko̱ni̱t hua̱ntu̱ luhua xalacuan mintalacapa̱stacni, chu̱ quit chunacú̱ nactima̱siyuniko̱y hua̱ntu̱ huix lakati̱ya, laqui̱mpi̱ yama̱ tlanca tapá̱xqui̱t hua̱ntu̱ quin kalhi̱ya̱hu na̱ chuná̱ xlacán nakalhi̱ko̱y, chu̱ laqui̱mpi̱ quit tla̱n nacpuxcu̱nán c-xnacu̱cán.”

Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index