Search form

SAN LUCAS 19

Cha̱tum chixcú xuanicán Zaqueo xlakapasputún Jesús

1Jesús cha̱lh c-Jericó, chu̱ antá̱ xti̱pu̱lacpuntaxtuma̱ ca̱chiquí̱n. 2Na̱ antá̱ yama̱ ca̱chiquí̱n xuí̱ cha̱tum chixcú, luhua ma̱tamacu̱nú, xuanicán Zaqueo. Hua̱ xlá̱ xpuxcucán xuani̱t hua̱nti̱ xma̱ta̱ji̱nanko̱y impuestos. 3Xlá̱ luhua xlakapasputún Jesús, hua̱mpi̱ ni̱ lay xucxilha sa̱mpi̱ luhua lhu̱hua̱ xtzamacán, xa̱huachí̱ Zaqueo actzu̱ chixcú xuani̱t. 4Huata laqui̱mpi̱ tla̱n xlá̱ naucxilha, takosú̱n pú̱lalh, chu̱ lacapala̱ tahuácalh c-akatum quihui anta̱ni̱ xlá̱ nati̱taxtuy Jesús. 5Acxni̱ luhua antá̱ xti̱taxtuma̱ Jesús yama̱ lacatum, titalacayá̱hualh c-xakan quihui, li̱ma̱pa̱cúhui̱lh xtucuhuiní, chu̱ chuná̱ huánilh:

—Zaqueo, lacapala̱ cata̱cta, sa̱mpi̱ luhua xlacasquinca̱ pi̱ chiyú̱ antá̱ naclaktuncuhuiy c-mínchic.

6Cha̱nchu̱ xlá̱ lacapala̱ tá̱ctalh, chu̱ luhua cha̱pa̱xuhua̱na̱ tá̱alh Jesús c-xchic. 7Makapitzi̱n chixcuhuí̱n, acxni̱ ucxilhko̱lh tzucuko̱lh aksanko̱y Jesús, chu̱ chuná̱ xuanko̱y: “Ani̱t lakapaxia̱lhnán yama̱ li̱xcajnit chixcú̱ hua̱nti̱ ni̱ ma̱kantaxti̱ma̱ xli̱ma̱paksí̱n Moisés c-xlatáma̱t.” 8A̱li̱sta̱lh c-xchic acxni̱ xua̱ya̱ma̱kó̱, Zaqueo tá̱yalh, chu̱ chuná̱ huánilh Jesús:

—Quimpu̱chiná, hua̱nti̱ lakli̱ma̱xkaní̱n, íta̱t nacma̱pa̱pitziniko̱y quimakaaná̱nat; chu̱ lapi̱ huí̱ ti̱ ca̱ta catu̱huá̱ cakskahuimaklhti̱ni̱t, pus la̱nchú̱ a̱acta̱ti nacli̱pu̱xokoniy.

9Cha̱nchu̱ Jesús huánilh:

—Chú̱ u̱nú̱ c-chiqui chini̱t akapu̱táxtut, sa̱mpi̱ yuma̱ chixcú caj xpa̱lacata tu̱ ma̱lacnu̱ni̱t tlahuay li̱tasiyuy pi̱ xlá̱ na̱ luhua mini̱niy tapaksi̱niko̱y judíos ti̱ luhua xaxli̱ca̱na̱ li̱tapa̱cuhui̱ko̱y xquilhtzucut Abraham. 10Sa̱mpi̱ quit, Xatalacsacni Chixcú, cmini̱t putzay, chu̱ cmini̱t ma̱akapu̱taxti̱ko̱y hua̱nti̱ aya xaktzanka̱ta̱yako̱ni̱t la̱ yuma̱ chixcú.

Xatakalhchihui̱n okxca̱hu tumi̱n

(Mateo 25:14-30)

11Pus aya xtalacatzuhui̱ma̱ c-xaca̱chiqui̱n Jerusalén, chu̱ tachixcuhuí̱tat xpuhuanko̱y pi̱ ma̱x ni̱ li̱maka̱s xlá̱ antá̱ nama̱lacatzuqui̱y xasa̱sti xtapaksi̱t Dios tu̱ xlá̱ ankalhí̱n xli̱xakatli̱ma̱kó̱. 12Pus chí̱ tihua̱: “Cha̱tum chixcú̱ ti̱ luhua xkalhi̱y xca̱cni, tialh c-aktum tíyat luhuata mákat, laqui̱mpi̱ naán kalhi̱y aktum li̱ma̱peksí̱n, na̱ namimpalay. 13Acxni̱ aya xamajá̱, tasaniko̱lh kalhaca̱hu cscujní̱n, chu̱ cha̱tunu̱ ma̱xqui̱ko̱lh lhu̱hua tumi̱n laqui̱mpi̱ xlacán nama̱scujuko̱y, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: ‘Cali̱scújtit yuma̱ quintumi̱n, chu̱ cama̱skatí̱tit hasta acxni̱ quit nacmimpalay.’ 14Hua̱mpi̱ lhu̱hua chixcuhuí̱n hua̱nti̱ xnata̱chiquí̱n, ni̱ xucxilhputunko̱y, luhua csi̱tzi̱niko̱y. Acxni̱ xlá̱ alh na̱ pu̱tum anko̱lh yama̱ ca̱chiquí̱n anta̱ni̱ xtapaksi̱y xtiyatcán laqui̱mpi̱ nahuanko̱y: ‘Ni̱ clacasquina̱hu huá̱ nalakchá̱n li̱gobierno laqui̱mpi̱ naquinca̱ma̱paksi̱yá̱n.’

15“Hua̱mpi̱ xlá̱ ni̱tú̱ li̱makatlajaca̱, chu̱ huá̱ juerza lákcha̱lh li̱gobierno; chu̱ ni̱ li̱maka̱s xlá̱ táspitli̱ c-xca̱chiquí̱n. Chu̱ acxni̱ xlá̱ chilh ma̱tasani̱nanko̱lh yama̱ cscujní̱n hua̱nti̱ xma̱xqui̱ko̱ni̱t xtumi̱n laqui̱mpi̱ xlá̱ nacatzi̱y ni̱ntla̱ xma̱tlaji̱ko̱ni̱t la̱ntla̱ cha̱tunu. 16Hua̱nti̱ xakasiya̱ chilh ti̱tum lákcha̱lh, chu̱ chuná̱ huánilh: ‘Tla̱ti, yama̱ mintumi̱n hua̱ntu̱ quintima̱xqui, la̱nchú̱ ma̱x makca̱hu a̱chuná̱ la̱ntla̱ cma̱skati̱ni̱t.’ 17Yama̱ gobierno chuná̱ huánilh: ‘Li̱huacá̱ tla̱n, huix luhua xli̱ca̱na̱ tla̱n scujni; pus hua̱ chú̱ pi̱ luhua tla̱n cui̱ntaj tlahua̱ hua̱ntu̱ ni̱ luhua lhu̱hua, pus la̱nchú̱ quit nacuili̱yá̱n ligobernador laqui̱mpi̱ nama̱paksi̱ko̱ya̱ akca̱hu ca̱chiquí̱n.’ 18Na̱ mimpá̱ xli̱cha̱tuy cscujni, chu̱ chuná̱ huánilh: ‘Tla̱ti, mintumi̱n hua̱ntu̱ quintima̱xqui, makquitzis a̱chuná̱ cma̱skati̱ni̱t.’ 19Yama̱ gobierno chuná̱ huánilh: ‘Pus huix na̱ nacuili̱yá̱n li̱gobernador nama̱paksi̱ko̱ya̱ akquitzis ca̱chiquí̱n.’

20“Mimpá̱ a̱cha̱tum, chu̱ chuná̱ huánilh: ‘Tla̱ti, u̱huí̱ chú̱ mintumi̱n hua̱ntu̱ quintima̱xqui. Quit ni̱tú̱ cma̱scujuni̱t, huata caj cmá̱qui̱lh laqui̱mpi̱ ni̱ natzanka̱y, c-quiaktlápat li̱huana̱ xacchi̱ni̱t. 21Pus quit cpe̱cuanín sa̱mpi̱ ccatzi̱y pi̱ huix scalajua̱ mintá̱yat, chu̱ ccatzi̱y la̱ntla̱ akchipako̱ya̱ hua̱ntu̱ ni̱ milá, chu̱ c-xka̱nana̱ anta̱ni̱ huix ni̱tú̱ chana̱nani̱ta. 22Yama̱ gobierno chuná̱ huánilh: ‘Huix luhua xli̱ca̱na̱ ni̱tla̱n scujni, caj tuncán mintachihuí̱n miacstu li̱talacapu̱ya, pus pala xli̱ca̱na̱ xcatzi̱ya̱ pi̱ quit luhua scalajua̱ quintá̱yat, chu̱ pala xcatzi̱ya̱ pi̱ cakchipay hua̱ntu̱ ni̱ quilá, chu̱ na̱ cxka̱nán anta̱ni̱ quit ni̱tú̱ chana̱nani̱t, 23¿tú̱huan chá̱ ni̱ huata xatlá̱n pit li̱huili̱ya̱ quintumi̱n c-banco laqui̱mpi̱ acxni̱ quit xactímilh xquintiakxokonica̱ acxni̱ xactíalh tiyay?’ 24Yama̱ gobierno chuná̱ huaniko̱lh hua̱nti̱ antá̱ xlaya̱kó̱: ‘Lacapala̱ camaklhtí̱tit tumi̱n, chu̱ huata hua̱ cama̱xquí̱tit hua̱nti̱ kalhi̱y okxca̱hu.’ 25Xlacán chuná̱ huaniko̱lh: ‘Tla̱ti, hua̱mpi̱ xlá̱ aya kalhi̱y okxca̱hu tumi̱n.’ 26Yama̱ gobierno chuná̱ kalhtí̱nalh: ‘Pus xli̱ca̱na̱ cca̱huaniyá̱n pi̱ hua̱nti̱ lhu̱hua̱ kalhi̱y hua̱ntu̱ maclacasquín, a̱tzinú̱ li̱huacá̱ nama̱xqui̱cán, hua̱mpi̱ hua̱nti̱ ni̱ lhu̱hua̱ kalhi̱y hua̱ntu̱ maclacasquín namaklhti̱ko̱cán hasta ma̱squi ni̱ lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ xlá̱ kalhi̱y. 27Xa̱huachí̱ yama̱ chixcuhuí̱n hua̱nti̱ quisi̱tzi̱niko̱y hua̱nti̱ ni̱ xlacasquinko̱y quit nactahuilay li̱gobierno, lacapala̱ cali̱tankó̱tit, chu̱ antá̱ u̱nú̱ c-quilacatí̱n camakni̱kó̱tit.’”

Jesús cha̱n c-xaca̱chiqui̱n Jerusalén

(Mateo 21:1-11; Marcos 11:1-11; Juan 12:12-19)

28Acxni̱ chuná̱ huanko̱lh yuma̱ tachihuí̱n, Jesús ta̱yapá̱ c-tiji̱ laqui̱mpi̱ ti̱tum nachá̱n c-xaca̱chiqui̱n Jerusalén. 29Acxni̱ aya xtalacatzuhui̱ko̱ni̱t yama̱ aktuy lactzu̱ ca̱chiquí̱n huaniko̱cán Betfagé, chu̱ Betania, lacatzú̱ yama̱ c-ka̱stí̱n hua̱ntu̱ xuanicán monte de los Olivos, xlá̱ ma̱lakacha̱ko̱lh cha̱tuy xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, 30chu̱ chuná̱ huaniko̱lh:

—Capítit c-actzu̱ ca̱chiquí̱n anta̱ni̱ calacán huí̱; chu̱ acxni̱ antá̱ nachipiná̱tit naucxilhá̱tit tantum a̱xnu̱, xlá̱ antá̱ chi̱ya̱huacani̱t, chu̱ ni̱ pala cha̱tum chixcú̱ a̱ka̱tahuilay. Huixín naxcutá̱tit, chu̱ nali̱taná̱tit. 31Na̱ palapi̱ huí̱ ti̱ naca̱kalhasquiná̱n: ‘¿Tú̱ li̱layá̱tit xcutá̱tit?’, huixín cahuanikó̱tit pi̱ hua̱ Mimpu̱chinacán maclacasquimputún.

32Yama̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t anko̱lh, chu̱ xli̱ca̱na̱ chuná̱ ma̱noklhuko̱lh hua̱ la̱ntla̱ Jesús xuaniko̱ni̱t. 33Acxni̱ luhua xcutma̱kó̱ yama̱ actzu̱ a̱xnu̱, taxtuchi̱ hua̱nti̱ xpu̱chiná, chu̱ chuná̱ kalhasquinko̱lh:

—¿Tú̱huan li̱xcutpá̱tit tama̱ quia̱xnu̱?

34Kalhti̱nanko̱lh xlacán:

—Sa̱mpi̱ Quimpu̱chinacán maclacasquimputún.

35Puschí̱ yama̱ xpu̱china a̱xnu̱, nia̱lh tú̱ huaniko̱lh, chu̱ xlacán le̱niko̱lh anta̱ni̱ xuilachá̱ Jesús, tali̱ka̱tlápalh clhaka̱tcán, chu̱ ka̱huili̱ko̱lh Jesús. 36-37Acxni̱ tzucuko̱lh takalhaju̱nanko̱y yama̱ ka̱stí̱n huanicán monte de los Olivos lhu̱hua̱ tachixcuhuí̱tat hua̱nti̱ cstonkmi̱ma̱kó̱ clhaka̱tcán c-tiji̱ laqui̱mpi̱ antá̱ nalactla̱huán Jesús, chu̱ xli̱pacs hua̱nti̱ xca̱najlaniko̱ni̱t Jesús tzucuko̱lh pa̱xcatcatzi̱niko̱y Dios caj xpa̱lacata lactlanca li̱ca̱cni xtatlahu hua̱ntu̱ xlacán xucxilhko̱ni̱t, chu̱ xlacán tzucuko̱lh tli̱niko̱y. 38Chuná̱ xuanko̱y:

—¡Tla̱n caqui̱taxtúnilh yuma̱ tlanca Quireycán hua̱nti̱ la̱nchú̱ quinca̱macaminini̱tán Quimpu̱chinacan! Caánalh tapa̱xuhuá̱n c-akapú̱n, chu̱ xli̱pacs caca̱cni̱nanica̱ Dios hua̱nti̱ huí̱ ta̱lhmá̱n c-akapú̱n.

39Makapitzi̱n fariseos hua̱nti̱ na̱ antá̱ xmaksta̱lama̱kó̱ c-xlaksti̱pa̱ncan tachixcuhuí̱tat, chuná̱ tzúculh huaniko̱y Jesús:

—Ma̱kalhtahuaka̱ná, catlahua̱ li̱tlá̱n, cahuanikó̱ mili̱ma̱kalhtahuáka̱t pi̱ nia̱lh chuná̱ cahuanko̱lh.

40Xlá̱ chuná̱ kalhti̱ko̱lh:

—Xli̱ca̱na̱ cca̱huaniyá̱n pi̱ lapi̱ xkatxtakko̱lh xlacán, pus yuma̱ chíhuix hua̱ntu̱ ma̱kó̱ c-xpa̱xtu̱n tiji̱ xtzucuko̱lh ca̱tasako̱y xpu̱xokocán.

Jesús laktasay Jerusalén

41Cha̱nchu̱ cha̱lh Jesús anta̱ni̱ tancs laklacacha̱ncán c-Jerusalén, acxni̱ úcxilhli̱ yama̱ tlanca ca̱chiquí̱n luhua li̱puhua̱, chu̱ tzúculh tasay. 42La̱ntla̱ xtasáma̱ chuná̱ huá̱: “¡Koxutaní̱n huixín hua̱nti̱ huilapítit antá̱ c-Jerusalén! ¡La̱pi̱ akata̱ksá̱tit cahuá̱ ca̱na̱ caj xma̱n hua̱ la̱nchú̱ yuma̱ quilhtamacú̱ pi̱ ca̱lakchini̱tán hua̱ntu̱ xli̱ca̱na̱ xca̱ma̱xquí̱n yama̱ xacacsua latáma̱t hua̱ntu̱ Dios ca̱ma̱xqui̱putuná̱n! Hua̱mpi̱ cumu huixín ni̱ ucxilhputuná̱tit hua̱ntu̱ Dios ca̱ma̱ucxilhni̱putuná̱n, nia̱lh ucxni̱ catiucxílhtit. 43Sa̱mpi̱ naca̱lakcha̱ná̱n quilhtamacú̱ hua̱ acxni̱ huixín li̱pe̱cua̱ la̱ntla̱ naca̱ma̱pa̱ti̱ni̱caná̱tit caj luhua mimpa̱lacatacán, sa̱mpi̱ ni̱ maka̱s hua̱nti̱ luhua ca̱si̱tzi̱niko̱yá̱n cani̱huá̱ nataxtuko̱ya̱chi, chu̱ naca̱makstilihuili̱ko̱yá̱n laqui̱mpi̱ ni̱tí̱ natza̱lay, 44chu̱ maktum naca̱ma̱sputuko̱yá̱n pacs huixín hua̱nti̱ huilátit c-Jerusalén. Na̱ ca̱tu̱tzú̱ nama̱laca̱ni̱ko̱y xapa̱tzaps minchiccán, chu̱ ni̱ pala aktum chíhuix catitamakáxtakli̱ anta̱ni̱ xuili̱ko̱cani̱t hua̱ntu̱ xli̱tlahuako̱cani̱t chiqui. Hua̱mpi̱ ma̱squi chuná, pacs huixín li̱piná̱tit cuenta̱, sa̱mpi̱ ni̱ akata̱ksputuná̱tit pi̱ Dios ca̱macaminini̱tán la̱nchú̱ hua̱nti̱ naca̱lakma̱xtuko̱yá̱n.”

Jesús tlakaxtuko̱y hua̱nti̱ csta̱nama̱kó̱ c-tlanca templo xala c-Jerusalén

(Mateo 21:12-17; Marcos 11:15-19; Juan 2:13-22)

45Acxni̱ luhua cha̱lh Jesús c-Jerusalén, tanu̱chá̱ c-xali̱pacan tlanca templo, chu̱ cha̱lh lacatum anta̱ni̱ xuilakó̱ hua̱nti̱ csta̱nama̱kó̱. Xlá̱ tlakaxtuko̱lh yama̱ hua̱nti̱ antá̱ csta̱nama̱kó̱, chu̱ xtama̱huanama̱kó̱. 46Chuná̱ huaniko̱lh:

—Nac Xasa̱ntujlani Li̱kalhtahuaka anta̱ni̱ tatzokni̱t xtachihui̱n Dios chuná̱ na̱má̱ huan: ‘Hua̱ quínchic, caj xma̱n huá̱ luhua nali̱ma̱xtucán laqui̱mpi̱ antá̱ tla̱n naminko̱y quintlahuaniko̱y oración xli̱pacs tachixcuhuí̱tat cani̱hua̱ xalaní̱n’, hua̱mpi̱ chi̱nchu̱ huixín aya li̱ma̱xtuni̱tántit xta̱chuná̱ la̱ xpu̱tatze̱knican kalha̱naní̱n.

47A̱li̱sta̱lh Jesús cha̱li̱ cha̱lí̱ xmin xakatli̱ko̱y tachixcuhuí̱tat c-tlanca templo; hua̱mpi̱ xanapuxcun pa̱lijni, chu̱ laktzokni̱naní̱n, chu̱ na̱ xa̱hua̱ hua̱nti̱ xanapuxcun judíos, xlacán aya xputzama̱kó̱ la̱ntla̱ natlahuako̱y laqui̱mpi̱ tla̱n namakni̱ko̱y. 48Hua̱mpi̱ ma̱squi chuná, xlacán ni̱ lay xma̱tla̱ni̱ko̱y la̱ntla̱ natlahuako̱y sa̱mpi̱ lhu̱hua tachixcuhuí̱tat cacs xkaxmatniko̱y, chu̱ luhua xlakati̱ko̱y hua̱ntu̱ xlá̱ xli̱chihui̱nán.

Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index