Search form

SAN MATEO 21

Jesús chá̱n c-xaca̱chiqui̱n Jerusalén

(Marcos 11:1-11; Lucas 19:28-40; Juan 12:12-19)

1Acxni̱ chú̱ xtalacatzuhui̱ma̱kó̱ c-xaca̱chiqui̱n Jerusalén, pu̱lh antá̱ cha̱nko̱lh c-aktum ka̱stí̱n hua̱ntu̱ huanicán Monte de los Olivos, calacatín xuilakó̱ aktuy lactzu̱ ca̱chiquí̱n huaniko̱cán Betfagé, chu̱ Betania, yuma̱ xta̱pakstokuilakó̱ Jerusalén. Acxni̱ antá̱ xuilako̱chá̱ Jesús ma̱lakacha̱ko̱lh cha̱tuy xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, 2chu̱ na̱má̱ huaniko̱lh:

—Huixín capimpítit tamá̱ c-actzu̱ ca̱chiquí̱n hua̱ntu̱ calacatín huí̱, chu̱ anta tuncán nama̱noklhuyá̱tit pi̱ chi̱ya̱huacani̱t tantum xatzi a̱xnu̱ c-xtanquilhti̱n chiqui, chu̱ na̱ antá̱ chú̱ ta̱láyaj nahuán cskata yama̱ a̱xnu̱. Huixín lacapala̱ naxcutá̱tit naquili̱taniyá̱tit antá̱ u̱nú. 3Hua̱ palapi̱ huí̱ ti̱ naca̱huaniyá̱n: “¿Tú̱ li̱layá̱tit xcutá̱tit?”, huixín cahuanítit pi̱ mimpu̱chinacán maclacasquimputún, hua̱mpi̱ lacapalaj tuncán napu̱spitnipalay.

4Hua̱ yumá̱ chuná̱ tilí̱lalh xli̱pacs laqui̱mpi̱ chuná̱ pacs xli̱kantáxtulh hua̱ntu̱ titzóknu̱lh cha̱tum xamaka̱n xprofeta Dios c-xlibro̱ anta̱ni̱ na̱má̱ huan:

5“Cahuanítit xli̱pacs hua̱nti̱ huilakó̱ c-xaca̱chiqui̱n Jerusalén:

‘Caucxílhtit hua̱ mireycán, sa̱mpi̱ huá̱ chú̱ ca̱lakmimá̱n,

hua̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ pala tzinú̱ xlá̱ tlanca̱ makcatzi̱cán,

sa̱mpi̱ caj tantum a̱xnu̱ pu̱mima̱.

Xli̱ca̱na̱ pi̱ huá̱ pu̱mima̱ tantum a̱xnu̱, cskata tantum xatzi cuca̱na a̱xnu̱.’”

6Xli̱ma̱kalhtahuáka̱t anko̱lh, chu̱ chuná̱ xlacán tlahuako̱lh tu̱ xuaniko̱ni̱t Jesús. 7Caj li̱puntzú̱ li̱minko̱lh yama̱ xatzi a̱xnu̱, xa̱hua̱ cskata. Acxni̱ chú̱ li̱ka̱tlapaniko̱lh xtamaknucán, Jesús ka̱tahui̱. 8Luhua lhu̱hua̱ tachixcuhuí̱tat xminko̱ni̱t pa̱xtokko̱y, chu̱ makapitzí̱n hasta tzúculh tucxko̱y xpakani̱n quihui, chu̱ na̱ antá̱ xma̱mi̱ko̱y c-tiji. 9Xli̱pacs hua̱nti̱ xpu̱lati̱lhako̱y, xa̱huá̱ hua̱nti̱ csta̱lati̱lhako̱y, chuná̱ tzúculh ca̱tasako̱y:

—¡Cama̱xqui̱hu ca̱cni̱ yuma̱ xCam xamaka̱n rey David! ¡Dios casiculana̱tláhualh yuma̱ cscujni̱ hua̱nti̱ quinca̱ma̱lakacha̱nini̱tán! ¡Cama̱tlanqui̱hu, cama̱xqui̱hu pa̱xcatcatzí̱nit Dios xpa̱lacata xtalakalhamá̱n!

10Acxni̱ Jesús tanu̱chá̱ c-Jerusalén, xli̱pacs ti̱ xuilakó̱ antá̱ tzúculh acchilij tama̱ko̱y, chu̱ tzucuko̱lh la̱kalhasquinko̱y:

—¿Tí̱ hua̱ yuma̱ chixcú̱ mini̱t?

11Makapitzí̱n na̱má̱ xkalhti̱nanko̱y:

—Hua̱ yumá̱ tlanca xprofeta Dios, huanicán Jesús xala c-Nazaret c-xtapaksi̱n Galilea.

Jesús pu̱tlakaxtuko̱y sta̱naní̱n c-tlanca templo xala c-Jerusalén

(Marcos 11:15-19; Lucas 19:45-48; Juan 2:13-22)

12A̱li̱sta̱lh chú̱ titánu̱lh Jesús c-tlanca xtemplo̱ Dios tu̱ antá̱ xyá̱, chu̱ acxni̱ xlá̱ úcxilhli̱ tu̱ ni̱tlá̱n xtlahuama̱ca̱, xlá̱ tzúculh pu̱tlakako̱y hua̱nti̱ antá̱ csta̱nama̱kó̱, chu̱ hua̱nti̱ xtama̱huama̱kó̱ antá̱ c-xpu̱lacni li̱pacán xla templo, chu̱ na̱ tima̱akpu̱spitniko̱lh xmesa̱cán hua̱nti̱ xlakpali̱nani̱n tumi̱n, chu̱ xlactahui̱lhcán hua̱nti̱ csta̱ma̱kó̱ tijtímpu̱t. 13Acxni̱ chuná̱ tlahuako̱lh huaniko̱lh:

—C-xaSa̱ntujlani Li̱kalhtahuaka̱ tatzoktahuilani̱t pi̱ na̱má̱ huá̱ Dios: ‘Huá̱ quínchic luhua ma̱n huá̱ nali̱ma̱xtucán xpu̱tlahuacan oración, hua̱mpi̱ huata huixín aya li̱ma̱xtuni̱tántit xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xpu̱tatze̱knican kalha̱naní̱n.’

14Na̱ antá̱ chú̱ c-tlanca templo tuncán tzúculh laktalacatzuhui̱ko̱y anta̱ni̱ xyá̱ Jesús makapitzi̱n lakatzi̱ní̱n, chu̱ ti̱ ni̱ lay xta̱yako̱y laqui̱mpi̱ nama̱pacsako̱y, chu̱ xlá̱ pacs ma̱pacsako̱lh. 15Huá̱ chú̱ yuma̱ xtascújut hua̱ntu̱ tláhualh Jesús, acxni̱ ucxilhko̱lh xanapuxcún pa̱lijni, xa̱hua̱ xma̱kalhtahuaka̱nacan judíos, chu̱ na̱ chuná̱ chú̱ xkaxmatko̱y la̱ntla̱ lactzu̱ camán pixtlanca̱ xca̱tasama̱kó̱ c-templo, na̱má̱ xuanko̱y: “¡Cama̱xqui̱hu ca̱cni̱ hua̱ yuma̱ xCam xamaka̱n rey David hua̱nti̱ mini̱t!”, pus yama̱ xta̱la̱tlahuanani̱n Jesús ni̱ pala tzinú̱ ma̱tla̱ni̱ko̱lh, chu̱ luhua li̱pe̱cua̱ la̱ntla̱ si̱tzi̱ko̱lh. 16Puschí̱ huaniko̱lh Jesús:

—¿Lá̱ntla̱ pi̱ ni̱ kaxpátpa̱t hua̱ntu̱ yuma̱ lactzu̱ camán quilhuama̱kó̱?

Jesús kalhti̱ko̱lh:

—Hua̱mpi̱, ¿lá̱ntla̱ chú̱ ni̱ nackaxmata? ¡Pus ckaxmatma̱! Hua̱mpi̱ na̱ chuna li̱tum, la̱ntla̱ chí̱ huixín ¿pi̱ ni̱ a̱li̱kalhtahuakayá̱tit tu̱ tatzoktahuilani̱t xtachihui̱n Dios c-Li̱kalhtahuaka̱ anta̱ni̱ li̱chihui̱nán xpa̱lacata yumá̱ tu̱ qui̱taxtuma̱? Chuná̱ huan:

‘Huix chuná̱ ma̱xqui̱ko̱ni̱ta̱ talacapa̱stacni̱ hua̱nti̱ cajcu lactzu̱ camán,

xa̱huá̱ hua̱nti̱ hasta tziqui̱ko̱ycú̱,

laqui̱mpi̱ xlacán tla̱n nali̱tli̱niko̱yá̱n li̱lakati̱t tatlí̱n hua̱ntu̱ nali̱ma̱xqui̱ko̱yá̱n ca̱cni.’

17Acxni̱ chuná̱ huaniko̱lh xlá̱ akxtakya̱huako̱lh, chu̱ antá̱ alh c-xaca̱chiqui̱n Betania laqui̱mpi̱ antá̱ nalaktuncuhuiya̱chá̱ yama̱ catzi̱sní.

Jesús ma̱sca̱cay akatum xaquihui higo hua̱ntu̱ ni̱ xta̱ksniy xtahuácat

(Marcos 11:12-14, 20-26)

18Cha̱nchu̱ li̱cha̱li̱ tzi̱sa̱, acxni̱ Jesús xama̱pá̱ c-Jerusalén, xlá̱ tzúculh tzincsa. 19Lacatzú̱ c-tiji̱ úcxilhli̱ pi̱ xya̱chá̱ pu̱kalhtum xaquihui higo. Laktalacatzúhui̱lh, ni̱tú̱ tá̱ksnilh xtahuácat, huata caj xma̱n hua̱ xatuhuá̱n ka̱tum xta̱ya̱. Jesús xakátli̱lh, na̱má̱ huánilh:

—¡Quit clacasquín pi̱ nia̱lh pala maktum catitahuácalh mintahuácat!

Acxni̱ na̱má̱ huaniko̱lh, yuma̱ quihui̱ tuncán tzúculh sca̱ca. 20Acxni̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t ucxilhko̱lh hua̱ntu̱ xlá̱ tláhualh luhua cacs li̱lacahuanko̱lh, chu̱ na̱má̱ kalhasquinko̱lh Jesús:

—Ma̱kalhtahuaka̱ná, ¿lá̱ntla̱ tlahua̱ yumá̱ sa̱mpi̱ tuncán sca̱cli̱ xaquihui higo hua̱ntu̱ xakatli?

21Jesús kalhti̱ko̱lh:

—Quit xli̱ca̱na̱ lacatancs cca̱huaniyá̱n pi̱ lapi̱ huixín xli̱ca̱na̱ luhua xli̱pa̱huántit Dios, chu̱ ni̱ xmacpuhuántit, pus ni̱ caj xma̱n huá̱ xtlahuátit hua̱ntu̱ quit ctlahuaninit xaquihui higo, huata hasta na̱ tla̱n xuanítit yama̱ ka̱stí̱n: ‘Catapa̱nu̱ antá̱ lantla̱ huila, chu̱ antá̱ capit tahuilaya̱ c-ta̱kaya̱huaná’, luhua xli̱ca̱na̱ pi̱ chuná̱ xqui̱táxtulh. 22Na̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ nasquiniyá̱tit naca̱tlahuaniyá̱n Dios acxni̱ natlahuayá̱tit mioracioncán, luhua lacatancs cca̱huaniyá̱n lapi̱ li̱pa̱huaná̱tit, chu̱ catzi̱yá̱tit pi̱ xlá̱ naca̱ma̱xqui̱yá̱n, xli̱ca̱na̱ chuná̱ naca̱qui̱taxtuniyá̱n.

Jesús kalhi̱y tlanca li̱ma̱paksí̱n

(Marcos 11:27-33; Lucas 20:1-8)

23A̱li̱sta̱lh Jesús tanu̱palachá̱ c-tlanca xtemplo̱ Dios tu̱ xuí̱ c-Jerusalén, chu̱ tzucuko̱lh ma̱kalhtahuaka̱ko̱y ti̱ antá̱ xtamakstokko̱ni̱t. Hua̱mpi̱ caj li̱puntzú̱ lakchinko̱lh xanapuxcun pa̱lijni, xa̱hua̱ lakko̱lutzi̱n judíos hua̱nti̱ xpuxcu̱naniko̱y, xlacán na̱má̱ kalhasquinko̱lh:

—¿Tí̱ ma̱xqui̱ni̱tán li̱tlihuaka̱ natlahuaya̱ la̱ntla̱ tu̱ huix lacasquina? Hua̱ntu̱ huix tlahua̱ u̱nú̱ c-templo acxni̱ pu̱tlakaxtukó̱ sta̱naní̱n, ¿tí̱ ma̱xqui̱ni̱tán li̱ma̱paksí̱n chuná̱ natlahuaya?

24Jesús na̱má̱ kalhti̱ko̱lh:

—Quit na̱ u̱ckalhi̱y aktum tachihuí̱n hua̱ntu̱ cca̱kalhasquimputuná̱n. Pus lapi̱ huixín tancs naquinkalhti̱yá̱tit hua̱ntu̱ nacca̱kalhasquiná̱n, na̱ chuná̱ chú̱ quit nacca̱huaniyá̱n xatí̱ quima̱xqui̱ni̱t li̱ma̱paksí̱n caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ ctlahuay. 25Pus caquihuanítit, ¿tí̱ li̱ma̱páksi̱lh Juan Bautista pi̱ naakmunuko̱y tachixcuhuí̱tat? ¿Pi̱ hua̱ Dios, usu hua̱ chixcuhuí̱n?

Xlacán ni̱ naj tuncán kalhti̱nanko̱lh, huata caj xacstucán tzúculh la̱huaniko̱y: “Lapi̱ nahuaniya̱hu pi̱ hua̱ Dios tili̱ma̱páksi̱lh, pus huata xlá̱ naquinca̱huaniyá̱n: ‘¿Tú̱ xpa̱lacata chi̱nchu̱ ni̱ li̱ca̱najlanítit?’ 26Chi̱ lapi̱ nahuaniya̱hu pi̱ hua̱ chixcuhuí̱n li̱ma̱paksi̱ko̱lh, ni̱tlá̱n caquintica̱qui̱taxtunín, sa̱mpi̱ xli̱pacs tachixcuhuí̱tat naquinca̱li̱si̱tzi̱niko̱yá̱n, sa̱mpi̱ ca̱najlako̱y pi̱ hua̱ Juan huá̱ xli̱chihui̱nama̱ xtachihui̱n Dios tu̱ ma̱n xma̱xqui̱ni̱t.”

27Pus huata na̱má̱ huaniko̱lh Jesús:

—Quin ni̱ ccatzi̱ya̱hu ti̱ li̱ma̱páksi̱lh Juan pi̱ naakmunu̱nán.

Jesús na̱ chuná̱ huaniko̱lh:

—Pus na̱ ni̱ pala quit cactica̱huanín ti̱ quima̱xqui̱ni̱t li̱ma̱paksí̱n hua̱ntu̱ xpa̱lacata cli̱tlahuay.

Xatakalhchihui̱n cha̱tuy lakkahuasán

28Jesús na̱má̱ huanipalako̱lh yuma̱ xta̱la̱tlahuananí̱n:

—Na̱ cakaxpatpalátit huixín yuma̱ aktum takalhchihuí̱n: Maktum xuí̱ cha̱tum chixcú, xlá̱ xuilakó̱ xlakkahuasán. Cha̱nchu̱ aktum quilhtamacú̱ na̱má̱ huánilh cha̱tum: ‘Ta̱ta̱, lacapala̱ capimpi scuja̱ c-quimpú̱cuxtu̱ anta̱ni̱ laccha̱tahuacama̱ uvas.’ 29Yama̱ kahuasa kalhtí̱nalh: ‘Chú̱ ni̱ camputún scuja.’ Hua̱mpi̱ acxni̱ chu̱ a̱li̱sta̱lh lacapá̱stacli̱ pi̱ ni̱tlá̱n la̱ntla̱ kálhti̱lh xtla̱t, pus alh scuja. 30A̱li̱sta̱lh chú̱ yama̱ ko̱lutzí̱n huanipá̱ cha̱tum li̱tum xkahuasa̱ pi̱ na̱ caalh scuja. Yama̱ kahuasa kalhtí̱nalh: ‘Ni̱tú̱ capú̱huanti, quit xlá̱ nacán scuja.’ Hua̱mpi̱ ma̱squi na̱má̱ huá̱, huata xlá̱ ni̱ alh. 31¿Xatí̱ huixín puhuaná̱tit yuma̱ xli̱cha̱tuycan lakkahuasán tlahuako̱lh hua̱ntu̱ xlacasquín xtla̱tcán?

Cha̱nchu̱ xlacán kalhti̱nanko̱lh:

—Hua̱nti̱ xakasiya̱ huanica̱.

Jesús huaniko̱lh:

—Luhua xli̱ca̱na̱ na̱ chuná̱ qui̱taxtuma̱ c-milatama̱tcán, sa̱mpi̱ quit lacatancs cca̱huaniyá̱n pi̱ huata hua̱nti̱ huixín ni̱tú̱ li̱ucxilhko̱yá̱tit, xta̱chuná̱ la̱ntla̱ yama̱ xpu̱qui̱nani̱n impuestos, chu̱ yumá̱ hua̱nti̱ caj xaaktzanka̱ta̱yani̱n lacchaján, huá̱ xakasiya̱ namakamaklhti̱nanko̱y Dios c-xasa̱sti xtapáksi̱t ni̱ xahua̱ huixín. 32Sa̱mpi̱ acxni̱ milh Juan Bautista laqui̱mpi̱ naca̱huaniyá̱n la̱ntla̱ Dios lacasquín nama̱aksti̱tupi̱yá̱tit milatama̱tcán, hua̱mpi̱ ma̱squi chuná̱ huixín ni̱ ca̱najlanítit xtachihuí̱n. Hua̱mpi̱ huá̱ chú̱ ti̱ kaxmatko̱lh xtachihuí̱n, chu̱ lakpali̱ko̱lh xalacli̱xcajnit xlatama̱tcán, pus hua̱ tama̱ xma̱ta̱ji̱naní̱n impuestos, xa̱huá̱ hua̱nti̱ aya xaktzanka̱ta̱yako̱ni̱t lacchaján. Ma̱squi huixín na̱ ucxílhtit la̱ntla̱ xlacán xli̱puhuama̱kó̱ xpa̱lacata xtala̱kalhi̱ncán, chu̱ xlakpali̱ma̱kó̱ xlatama̱tcán, huixín ni̱ pala tzinú̱ talakaspitta̱yátit laqui̱mpi̱ na̱ naca̱najlaniyá̱tit Juan.

Xatakalhchihui̱n hua̱nti̱ ni̱ xalacuan xmaktakalhnani̱n ca̱uvasna

(Marcos 12:1-12; Lucas 20:9-19)

33“Na̱ cakaxpáttit yuma̱ aktum li̱tum takalhchihuí̱n: Xuí̱ cha̱tum chixcú, xpu̱chiná̱ aktum tlanca pú̱cuxtu, chálh c-xpu̱chaná̱n lhu̱hua xali̱chanat uvas. Na̱ tistilipacánu̱lh. Antá̱ lacatzú̱ tipu̱huaxácnu̱lh xpu̱chitni̱ hua̱ntu̱ napu̱lakchita̱ xuvas acxni̱ nacha̱y, chu̱ a̱li̱sta̱lh tima̱púlhulh aktum tlanca xpu̱lacahua̱n xla pá̱tzaps laqui̱mpi̱ antá̱ tla̱n namaktakalhcán xli̱tlanca̱ xtachaná̱n. Acxni̱ chú̱ li̱huana̱ li̱scujko̱lh, xlá̱ ma̱sa̱cuani̱ko̱lh makapitzi̱n scujní̱n laqui̱mpi̱ huá̱ chú̱ nali̱scujko̱y yama̱ tlanca xtachaná̱n, sa̱mpi̱ xlá̱ alh mákat a̱lacatanu̱ ca̱chiquí̱n. 34Cha̱nchu̱ acxni̱ lákcha̱lh quilhtamacú̱ la̱ntla̱ tzúculh cha̱y xuvas, yama̱ xpu̱china pú̱cuxtu̱ ma̱lakacha̱ko̱lh makapitzi̱n scujní̱n laqui̱mpi̱ naanko̱y tiyako̱y xatachitni uvas hua̱ntu̱ xlakchá̱n sa̱mpi̱ chuná̱ xta̱lacca̱xlako̱ni̱t. 35Hua̱mpi̱ huá̱ chú̱ yuma̱ scujní̱n hua̱nti̱ xpu̱scujma̱kó̱ xpú̱cuxtu, chipako̱lh, makapitzí̱n tla̱n ma̱sipa̱ni̱ko̱lh, chi̱nchu̱ a̱makapitzí̱n makni̱ko̱lh, chu̱ a̱makapitzí̱n tla̱n li̱actalako̱lh chíhuix. 36Hua̱nti̱ xpu̱china yama̱ tachaná̱n xlá̱ ma̱lakacha̱palako̱lh tlak lhu̱hua̱ cscujní̱n, hua̱mpi̱ hua̱ yuma̱ ni̱tla̱n maktakalhnaní̱n, na̱ chuná̱ tlahuako̱chá̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xtlahuako̱cani̱t a̱makapitzí̱n.

37“Huata xatlá̱n chú̱ ma̱n ma̱lakácha̱lh xkahuasa, sa̱mpi̱ xlá̱ chuná̱ xpuhuán: ‘Lapi̱ hua̱ quinkahuasa̱ nacmacá̱n, ma̱x fuerza̱ nalacapuhuaniko̱y, chu̱ nakalhakaxmatko̱y hua̱ntu̱ nahuaniko̱y.’ 38Hua̱mpi̱ acxni̱ yuma̱ maktakalhnaní̱n ucxilhko̱lh pi̱ hua̱ xkahuasa xpu̱china pú̱cuxtu̱ xlacán chuná̱ tzúculh la̱huaniko̱y: ‘Li̱huana̱ catzi̱ya̱hu pi̱ hua̱ yuma̱ kahuasa hua̱nti̱ nachipay pu̱tum yuma̱ hua̱ntu̱ quin li̱scujma̱hu, huata xatlá̱n camakni̱hu laqui̱mpi̱ quin nakalhi̱ya̱hu hua̱ntu̱ xli̱chípat.’ 39Pus tuncán chipako̱lh, mákat c-xquilhapa̱n pú̱cuxtu̱ tamacaxtuko̱lh chu̱ antá̱ makni̱ko̱lh.

40“Chi̱nchu̱ acxni̱ namín xpu̱china pú̱cuxtu, ¿tú̱ huixín puhuaná̱tit natlahuaniko̱y yuma̱ maktakalhnaní̱n hua̱nti̱ ni̱tla̱n xtapuhua̱ncán?”

41Pus yuma̱ xanapuxcun pa̱lijni, xa̱hua̱ lakko̱lutzí̱n hua̱nti̱ cxakatli̱ma̱ko̱ca̱ kalhti̱ko̱lh:

—Pus quin cpuhuana̱hu pi̱ ni̱ catilakalhamanko̱lh, chu̱ namakni̱ko̱y yuma̱ chixcuhuí̱n hua̱nti̱ ni̱tla̱n xtapuhua̱ncan, chu̱ tanu̱ hua̱nti̱ nama̱sa̱cuani̱ko̱y nama̱maktakalhni̱ko̱y xtachana̱n xla uvas laqui̱mpi̱ acxni̱ xquilhtamacú̱ naqui̱lay xatahuácat nama̱xqui̱ko̱y hua̱ntu̱ lakchá̱n xpu̱china pú̱cuxtu.

42Jesús na̱má̱ huanipalako̱lh:

—Huixín ma̱x aya li̱kalhtahuakani̱tántit hua̱ntu̱ tatzoktahuilani̱t c-xtachihuí̱n Dios lacatum anta̱ni̱ na̱má̱ huan:

‘Yuma̱ chíhuix hua̱ntu̱ lakmakanko̱lh xya̱huanani̱n chiqui̱ sa̱mpi̱ xpuhuanko̱y pi̱ ni̱tú̱ xlakasi,

a̱li̱sta̱lh milh li̱taxtuy yuma̱ tali̱pa̱hu xapuxcu chíhuix xala c-xcha̱stú̱n anta̱ni̱ li̱tzinca̱snanko̱ni̱t chiqui.

Hua̱mpi̱ huá̱ Quimpu̱chinacán hua̱nti̱ laclhca̱ni̱t pi̱ chuná̱ naqui̱taxtuy,

laqui̱mpi̱ quin caj cacs nali̱lacahuana̱hu hua̱ntu̱ tlahuani̱t.’

43Cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ pacs naca̱maklhti̱caná̱tit hua̱ntu̱ Dios ma̱lacnu̱ni̱t naca̱ma̱xqui̱yá̱n antá̱ c-xasa̱sti xtapáksi̱t hua̱ntu̱ ma̱quilhtzuqui̱ma̱ laqui̱mpi̱ huá̱ chú̱ nama̱xqui̱ko̱cán hua̱nti̱ namacama̱sta̱ko̱y c-xlacati̱n Dios hua̱ntu̱ aksti̱tum li̱scujko̱ni̱t. 44Huá̱ chú̱ xpa̱lacata yuma̱ chíhuix tu̱ xacli̱chihui̱nama̱, pus cca̱huanipalayá̱n pi̱ lapi̱ cha̱tum natamakuasa, natahuacaya̱chá̱ c-xokspún, lactzu̱ lactzú̱ nalay nani̱y, chi̱nchu̱ lapi̱ huata hua̱ chíhuix xatí̱ naactahuilaya̱chi, luhua xli̱ca̱na̱ pi̱ nalakchitami̱y, chu̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ pokxni̱ natlahuako̱y.

45Acxni̱ kaxmatko̱lh yuma̱ takalhchihuí̱n hua̱ntu̱ Jesús xli̱chihui̱nama̱, yuma̱ xanapuxcun pa̱lijni, xa̱hua̱ fariseos catzi̱ko̱lh pi̱ caj xpa̱lacatacán ma̱squi chuná̱ xlá̱ xli̱chihui̱nani̱t. 46Xlacán xchipaputunko̱y Jesús laqui̱mpi̱ nachi̱le̱nko̱y hua̱mpi̱ ni̱ fuerza̱ tlahuaniko̱lh sa̱mpi̱ xpe̱cuaniko̱y la̱ntla̱ xli̱lhu̱hua̱ tachixcuhuí̱tat, sa̱mpi̱ luhua lhu̱hua̱ hua̱nti̱ xca̱najlaniko̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ Jesús huá̱ xli̱chihui̱nama̱ xtachihui̱n Dios c-xtakalhchihuí̱n.

Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index