Search form

SAN MATEO 8

Jesús ma̱pacsay cha̱tum chixcú̱ hua̱nti̱ xkalhi̱y lepraj tzitzi̱.

(Marcos 1:40-45; Lucas 5:12-16)

1Acxni̱ tita̱ctachi̱ c-ka̱stí̱n, luhua lhu̱hua̱ tachixcuhuí̱tat csta̱lanima̱kó̱. 2Cha̱nchu̱ antá̱ c-tiji̱ laktalacatzúhui̱lh cha̱tum chixcú̱ hua̱nti̱ xkalhi̱y kampa̱tu li̱xcajnit tzitzi̱ huanicán lepra. Acxni̱ lákchilh lakatatzokóstalh c-xlacatí̱n, chu̱ na̱má̱ huánilh:

—Lapi̱ huix chuná̱ lacasquina caquima̱pacsani̱ la̱ntla̱ ckalhi̱y quintzitzi.

3Jesús lakalhámalh, li̱chípalh xmacán c-xmacni, chu̱ na̱má̱ huánilh:

—Chuná̱ clacasquín, la̱nchuj tuncán capacsti.

Acxni̱ chuná̱ huanko̱lh, yama̱ ta̱tatlá, tuncán pacsli.

4Ali̱sta̱lh Jesús na̱má̱ huánilh:

—Luhua xli̱ca̱na̱ catlahua̱ li̱tlá̱n ni̱tí̱ cali̱ta̱chihuí̱nanti. Huata caj xma̱n calakpimpi̱ cha̱tum pa̱li̱ c-templo, huá̱ cama̱xqui̱ miofrenda̱ hua̱ntu̱ tili̱ma̱paksí̱nalh Moisés xamaka̱n quilhtamacú̱ laqui̱mpi̱ acxni̱ xlá̱ naucxilhá̱n nama̱luloka, chu̱ xli̱pu̱tum nacatzi̱cán pi̱ huix aya pacsni̱ta̱ yama̱ mintajátat hua̱ntu̱ xkalhi̱ya.

Jesús ma̱pacsay cscujni cha̱tum capitán romano

(Lucas 7:1-10)

5Acxni̱ Jesús cha̱lh c-aktum ca̱chiquí̱n huanicán Capernaum lacapala̱ laktalacatzúhui̱lh cha̱tum xapuxcu tropa̱; xlá̱ tzúculh squiniy aktum li̱tlá̱n. 6Chuná̱ huánilh:

—Quimpu̱chinacan Jesús, c-quínchic caj má̱ cha̱tum quiscujni, xaní̱n huani̱t c-xnújut na̱ li̱pe̱cua̱ catza̱ni̱ma̱.

7Cha̱nchu̱ Jesús huánilh:

—Quit nacán ma̱pacsay.

8Hua̱mpi̱ yama̱ capitán na̱má̱ kálhti̱lh:

—Tla̱ti, xli̱ca̱na̱ pi̱ huix luhua xasa̱ntujlani, cumu ni̱ chuná̱ quit ni̱mpala tzinú̱ quimini̱niy pi̱ huix natanu̱ya̱pi̱ c-quínchic. Huata xatlá̱n caj kalhtum tachihuí̱n cahuanti, cama̱paksí̱nanti, chu̱ yama̱ quiscujni̱ napacsa, sa̱mpi̱ cli̱pa̱huaná̱n, chu̱ ccatzi̱y pi̱ hua̱ntu̱ huix nali̱ma̱paksi̱nana, chuná̱ nalay. 9Huá̱ chuná̱ cli̱huanimá̱n sa̱mpi̱ quit soldado, chu̱ na̱ huí̱ hua̱nti̱ quima̱paksi̱ko̱y lactlanca quinapuxcún. Xa̱huá̱ chú̱ quit na̱ huilakó̱ quintropa̱ hua̱nti̱ cma̱paksi̱ko̱y; acxni̱ cuaniy cha̱tum pala ní̱ caalh, pus xlá̱ an; chu̱ acxni̱ cuanipalay cha̱tum pi̱ camilh, xlá̱ namín; chu̱ acxni̱ chú̱ cli̱ma̱paksi̱y quintasa̱cua̱ pala tú̱ catláhualh, xlá̱ lacapala̱ tlahuay.

10Acxni̱ Jesús káxmatli̱ hua̱ntu̱ xlá̱ huánilh luhua cacs li̱lacahua̱, puschí̱ na̱má̱ huaniko̱lh hua̱nti̱ csta̱lanima̱kó̱:

—Luhua xli̱ca̱na̱ cca̱huaniyá̱n pi̱ la̱ntla̱ xli̱ca̱tlanca c-xatiyat Israel ni̱tí̱ quit ca̱ma̱noklhuy hua̱nti̱ luhua xli̱ca̱na̱ naquili̱pa̱huán la̱ntla̱ quili̱pa̱huán yuma̱ chixcú. 11Pus chú̱ luhua lacatancs cca̱huanimá̱n hua̱ntu̱ naqui̱taxtuy a̱li̱sta̱lh: la̱ntla̱ xli̱ca̱tlanca ca̱tuxá̱huat lhu̱hua̱ hua̱nti̱ ni̱tú̱ xlakasicán li̱ma̱xtuko̱cán sa̱mpi̱ ni̱ judíos, hua̱mpi̱ huá̱ xlacan tla̱n nalakcha̱nko̱y anta̱ni̱ huilachá̱ Dios c-akapú̱n; xlacán antá̱ macxtum namaktahuilako̱y c-pu̱hua̱y anta̱ni̱ pu̱tum nata̱hua̱yanko̱ya̱chá̱ xalakmaka̱n quinatla̱tnacan Abraham, Isaac chu̱ Jacob. 12Hua̱mpi̱ lhu̱hua̱ hua̱nti̱ luhua israelitas hua̱nti̱ xma̱lacnu̱niko̱cani̱t pi̱ nalakma̱xtuko̱cán, chu̱ xli̱tahuilatcán c-xpu̱tahui̱lhcán antá̱ c-xpa̱xtu̱n Dios, caj xpa̱lacata ni̱ ma̱kantaxti̱ko̱lh c-xlatama̱tcán hua̱ntu̱ xli̱ma̱paksi̱ko̱cani̱t, pus xlacán natamacaxtuko̱cán c-quilhtí̱n anta̱ni̱ luhua ca̱paklhtu̱tá̱. Koxutaní̱n xlacán, sa̱mpi̱ antá̱ natasako̱y, chu̱ nama̱lacsa̱ni̱ko̱y xtatzancán caj xpa̱lacata li̱pe̱cua̱ la̱ntla̱ napa̱ti̱nanko̱y.

13Acxnitiyá̱ Jesús na̱má̱ huánilh yamá̱ capitán:

—Capittá̱ c-mínchic, nia̱lh tú̱ capúhuanti, pus huata chuná̱ cakantáxtulh la̱ntla̱ huix ca̱najlani̱ta̱ pi̱ nalay.

Xli̱ca̱na̱ xlá̱ pi̱ acxnitiyá̱ yama̱ tlanca̱liya̱ cscujni̱ capitán pacsli̱ la̱ntla̱ xta̱tatlay.

Jesús ma̱pacsay xpu̱tiya̱tzi Simón Pedro

(Marcos 1:29-31; Lucas 4:38-39)

14Maktum quilhtamacú̱ acxni̱ Jesús alh c-xchic Pedro, antá̱ xlá̱ úcxilhli̱ xpu̱tiya̱tzi Pedro pi̱ xmá̱ c-xpu̱tama sa̱mpi̱ xli̱lama̱ palha lhcúya̱t. 15Huata Jesús macachípalh c-xmacán, chu̱ acxni̱ tuncán makáxtakli̱ lhcúya̱t hua̱ntu̱ luhua xmakni̱ma̱; chu̱ yama̱ pusca̱t lacapala̱ tá̱qui̱lh, tzúculh ca̱xtlahuay xlí̱huat hua̱ntu̱ nata̱li̱huako̱y.

Jesús ma̱pacsay lhu̱hua ta̱tatlaní̱n

(Marcos 1:32-34; Lucas 4:40-41)

16Cha̱nchu̱ a̱li̱sta̱lh acxni̱ aya ko̱tánu̱lh, luhua lhu̱hua ta̱tatlaní̱n li̱minica̱ c-chiqui̱ anta̱ni̱ xuí̱ Jesús. Huí̱ ti̱ xma̱xcajua̱li̱niko̱ni̱t xtalacapa̱stacnicán cspiritu akskahuiní, hua̱mpi̱ cumu Jesús kalhi̱y li̱tlihuaka, caj makatunu̱ cxakatli̱ko̱y, xpu̱tlakaxtuko̱y yama̱ akskahuiní̱n. Xa̱hua̱ chí̱ pacs ma̱pacsako̱lh xli̱kampa̱lhu̱hua tajátat hua̱ntu̱ xkalhi̱ko̱y ta̱tatlaní̱n hua̱nti̱ antá̱ xli̱miniko̱cani̱t. 17Jesús chuná̱ ma̱pacsako̱lh yama̱ ta̱tatlaní̱n, chu̱ li̱ma̱kantáxti̱lh c-xlatáma̱t hua̱ntu̱ xamaka̱n quilhtamacú̱ xli̱chihui̱nani̱ttá̱ profeta Isaías acxni̱ chuná̱ huá̱: “Pacs ma̱pacsako̱lh quintajatatcán, chu̱ ma̱pá̱nu̱lh quintacatzanajuatcán.”

Jesús lacasquín casta̱lanica̱, hua̱mpi̱ niucxni̱ catachokoca̱

(Lucas 9:57-62)

18Acxni̱ Jesús úcxilhli̱ pi̱ luhua lhu̱hua̱ hua̱nti̱ xchima̱kó̱ anta̱ni̱ xuí̱ xlá, huaniko̱lh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t pi̱ cataca̱xko̱lh laqui̱mpi̱ napa̱tacutko̱y c-xa̱quilhtu̱tu̱ ta̱kaya̱huaná. 19Cha̱tum saduceo laktalacatzúhui̱lh, chu̱ na̱má̱ huánilh:

—Ma̱kalhtahuaka̱ná, quit na̱ csta̱laniputuná̱n la̱ntla̱ chá̱ cani̱cahuá̱ anta̱ni̱ napina. 20Jesús kálhti̱lh:

—Quit ni̱tú̱ ckalhi̱y, ni̱ xahua̱ la̱ntla̱ yama̱ lactzu̱ hue̱kni, xlacán kalhi̱ko̱y clhucucán anta̱ni̱ lhtatako̱y, xa̱huá̱ yama̱ lactzu̱ spu̱n pacs kalhi̱ko̱y xma̱sakacán; hua̱mpi̱ quit Xatalacsacni Chixcú, ni̱ ckalhi̱y anta̱ni̱ cma̱jaxay quiakxe̱ka̱ acxni̱ ctlakuán.

21Cha̱tum li̱tum hua̱nti̱ na̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t xuamputún chuná̱ huánilh:

—Quimpu̱chiná, quit na̱ nacsta̱laniyá̱n, hua̱mpi̱ caquintima̱xqui̱ quilhtamacú̱ hasta acxni̱ nani̱y quintla̱t laqui̱mpi̱ nacma̱acnu̱ta̱qui̱y, chu̱ nacsta̱laniyá̱n.

22Jesús huánilh:

—Lapi̱ xli̱ca̱na̱ huix quista̱laniputuna, chiyuj tuncán caquista̱lani, chu̱ camakaxtakkó̱ a̱makapitzí̱n hua̱nti̱ li̱taxtuko̱y la̱ntla̱ xaní̱n lama̱kó̱ laqui̱mpi̱ huá̱ cama̱acnu̱ko̱lh xta̱ni̱ncán.

Jesús ma̱cacsay u̱n, chu̱ ta̱kaya̱huaná

(Marcos 4:35-41; Lucas 8:22-25)

23Jesús lacapala̱ ta̱taju̱ko̱lh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t c-aktum pu̱tacutnu̱ laqui̱mpi̱ antá̱ nacha̱nko̱y c-xa̱quilhtu̱tu ta̱kaya̱huaná. 24Ni̱ naj pala mákat xanko̱y c-chúchut acxni̱ li̱pe̱cua̱ la̱ntla̱ tzúculh u̱nán, chu̱ na̱ chuná̱ li̱pe̱cua̱ tzúculh ta̱kaya̱huay chúchut; a̱tzinú̱ xuani̱t aya xma̱aktzijputuncán pu̱tacutnu. Jesús na̱ antá̱ xtaju̱ma̱ c-pu̱tacutnu̱ hua̱mpi̱ xlá̱ xmá̱, chu̱ clhtatama̱. 25Xli̱ma̱kalhtahuaka̱t Jesús lacapala̱ ma̱stacni̱ko̱lh, chu̱ na̱má̱ huaniko̱lh:

—Quimpu̱chinacán, ¡catlahua̱ li̱tlá̱n, caquinca̱makta̱ya sa̱mpi̱ cmu̱xtuma̱hu!

26Hua̱mpi̱ huata xlá̱ na̱má̱ kalhti̱ko̱lh:

—¿Tú̱ xpa̱lacata taji̱ pe̱cuampá̱tit? ¡Xli̱ca̱na̱ pi̱ huixín ni̱ luhua quili̱pa̱huaná̱tit!

Huata xlá̱ lacapala̱ tá̱qui̱lh, li̱ma̱paksi̱ko̱lh u̱n chu̱ ta̱kaya̱huaná̱ pi̱ catacacsko̱lh, puschí̱ tuncán taca̱cacsko̱lh. 27Acxni̱ xlacán ucxilhko̱lh la̱ntla̱ ma̱paksi̱ko̱lh u̱n, chu̱ ta̱kaya̱huaná, lanaj tilacahuanko̱lh, na̱má̱ chú̱ tzúculh la̱kalhasquinko̱y:

—¿Pus tú̱ ya̱ li̱tlihuaka̱ kalhi̱y yuma̱ chixcú, pi̱ hasta ma̱squi hua̱ u̱n, chu̱ ta̱kaya̱huaná kalhakaxmatko̱y acxni̱ xlá̱ ma̱paksi̱ko̱y?

Lhu̱hua paxni̱ mu̱xtuko̱y acxni̱ pa̱laktaju̱ko̱y cspiritu akskahuiní

(Marcos 5:1-20; Lucas 8:26-39)

28Acxni̱ Jesús tacutchá̱ c-xa̱quilhtu̱tu ta̱kaya̱huaná, antá̱ cha̱lh c-aktum tíyat huanicán Gadara, puschí̱ c-xtampi̱n sipi̱ anta̱ni̱ xma̱nu̱ko̱cán ni̱ní̱n taxtuko̱chi̱ cha̱tuy lacli̱xcajnit chixcuhuí̱n hua̱nti̱ xma̱xcahua̱li̱niko̱ni̱t xtalacapa̱stacnican akskahuiní sa̱mpi̱ xpa̱laktaju̱ma̱kó̱. Yuma̱ chixcuhuí̱n luhua laclu̱cu̱ xuanko̱ni̱t, chu̱ hasta yama̱ c-tiji̱ ni̱tí̱ luhua xlactla̱huán sa̱mpi̱ xpe̱cuaniko̱y. 29Chu̱ la̱ntla̱ xtalacatzuhui̱ma̱kó̱ antá̱ xlá̱ ni̱ xyá̱ Jesús, caj xalán quilhanko̱lh:

—¡Jesús! ¿Tú̱ xpa̱lacata quinca̱ta̱la̱tlahuaya? Caj luhua chuná̱ catzi̱ya, a̱li̱sok tani̱ta quinca̱ma̱pa̱ti̱ni̱ya sa̱mpi̱ huix xCam Dios.

30Cumu antá̱ lacatzú̱ xputxuanama̱kó̱ ta̱lhu̱hua paxni, 31huata yama̱ cspiritucan akskahuiní na̱má̱ huaniko̱lh Jesús:

—Lapi̱ naquinca̱tlakaxtuya̱ la̱ntla̱ cpa̱laktaju̱ma̱hu yuma̱ chixcuhuí̱n, pus luhua catlahua̱ li̱tlá̱n caquinca̱ma̱xqui̱ talacasquín nacpa̱laktaju̱ya̱hu yama̱ ta̱lhu̱hua paxni.

32Jesús huaniko̱lh:

—Pus tla̱n, antá̱ catanú̱tit.

Cspiritucan akskahuiní̱ makaxtakko̱lh chixcuhuí̱n, huata huá̱ pa̱laktaju̱ko̱lh paxni. Xli̱pacs yama̱ paxni̱ tla̱n pe̱cuanko̱lh, tzúculh kosnanko̱y hasta cha̱nko̱lh anta̱ni̱ luhua c-xuástat, antá̱ lkan anko̱lh, hasta c-ta̱kaya̱huaná, pacs antá̱ jicsuako̱lh.

33Yama̱ chixcuhuí̱n hua̱nti̱ xmaktakalhma̱kó̱ paxni, caj la̱ntla̱ xtape̱cuacán takosú̱n tza̱lako̱lh hasta cha̱nko̱lh ca̱chiquí̱n, chu̱ acxni̱ antá̱ cha̱nko̱lh xlacán tzúculh li̱chihui̱nanko̱y hua̱ntu̱ akspulako̱lh xpaxnicán, chu̱ na̱ chuná̱ li̱chihui̱nanko̱lh hua̱ la̱ntla̱ xpacsko̱ni̱t yama̱ chixcuhuí̱n hua̱nti̱ xapu̱lh xpa̱laktaju̱ma̱kó̱ cspiritu akskahuiní. 34Xli̱pu̱tum hua̱nti̱ xuilakó̱ ca̱chiquí̱n lacapala̱ anko̱lh anta̱ni̱ xlama̱chá̱ Jesús. Acxni̱ xlacán ucxilhko̱lh huaniko̱lh pi̱ catláhualh li̱tlá̱n catatampú̱xtulh c-xtiyatcán hua̱ntu̱ xlacán xma̱paksi̱ko̱y, chu̱ mákat caalh.

Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index