Search form

Aposol 1

E Ieesuꞌ To Soe Vaman Pa Vanö A Tuvuh Vasioꞌ

1Eöꞌ e Luk to kiun ka nös oah Tiopiras, eën a teꞌ apuh.

Manih po puk va momoaan nöꞌ to kiun, eöꞌ to kiun suk voh a ma tah kurus ne Ieesuꞌ to nok voh, pareꞌ vavaasis voh non a ma napan. 2Eöꞌ to kiun suk rakah a pop pe Ieesuꞌ pa taneo, keꞌ öök maꞌ po poen ne Sosoenën to me hah en peꞌ manuh pa vöön va kin. Momoaan in a peah peꞌ eꞌ to vavaasis a ma teꞌ varih neꞌ to vateꞌ, pareꞌ vëhnan raoe o aposol peꞌ. Pa vaꞌaus pa Tuvuh Vasioꞌ eꞌ to soe ke raoe a ma tah nee se nonok ne. 3Vasuksuk in a kamis me a mët peꞌ, eꞌ to nok a ma tah peo to vataare non raoe pan, eꞌ to teꞌ toꞌtoꞌ e non. O aposol to epep voh ne e Ieesuꞌ komön o 40 poen. Ke Ieesuꞌ vaato me non raoe suk a Matop Vih pe Sosoenën. 4Po poen neꞌ to vaënëën me non raoe, eꞌ to soe ke raoe pan, “Nat nem këh a vöön Jerusalëm, eöm se anoeh nem o heꞌ vëh va pa Tuvuh Vasioꞌ ne Tamön to soe vaman voh a ö neꞌ se heꞌ a maꞌ neöm pa ö nöꞌ to soe vavoh ka neöm. 5E Jon Tövapupui to pupui voh a ma napan pa ruen, ka hikta ma poen peo to teꞌ ne nöm se kon a pupui manih pa Tuvuh Vasioꞌ.”

E Ieesuꞌ To Peah Pa Vöön Va Kin

6Manih po poen pamëh o aposol to tönun pa Tope Öliv, pare hi poë pan, “Apuh, kuru eën se pöꞌ ununun hah eom po vakum va Israël, ha?” Ee to hi, suk ee to koman ne pan, e Ieesuꞌ to se kon hah këh a matop pa Kaman va Room ko heꞌ a napan va Israël. 7Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, “Eꞌ hikta teꞌ non pan, eöm se nat nem po poen me a potan, e Tamön koman to vateꞌ maꞌ, pareꞌ matop non. 8Ivëhkëk, a Tuvuh Vasioꞌ se nö maꞌ manih peöm ko vakikis a neöm pa vatvus a soe peöꞌ manih Jerusalëm, me pa moeh Jiutiaꞌ, me pa moeh Samëriaꞌ, me po oeh avoes.”

9E Ieesuꞌ to soe vahik a soe pamëh, kee ep e ne peꞌ to peah. Ka unöh koaan en peꞌ, kee hikta ep hah i ne na poë. 10Eꞌ to nö en kee kuteꞌ suk e ne na, ka varuꞌ vakomanih a poa teꞌ to sun vaꞌpeh me e ne pee, ee to ohop ne a ma ohop kakaare. 11Ka poa teꞌ soe ke raoe pan, “Topa voe va Galiliꞌ, suk ataeah, köm kuteꞌ nem na akis? E Ieesuꞌ vëh ne Sosoenën to me këh a neöm manuh pa vöön va kin, eꞌ se hah va en maꞌ manih pa ö nöm to ep va nem eah to nö.”

E Matias To Panih E Jiutas

12Ka ma aposol hah ee Jerusalëm to këh ee maꞌ pa Tope Öliv, a ö pamëh to hikta teꞌ varo non. 13Ee to vos Jerusalëm, ko ho ee pa iuun nee to teꞌ ne, e Pitaꞌ, ke Jon, ke Jëmis, ke Ëndruꞌ, ke Filip, ke Tömas, ke Batromioꞌ, ke Matiu, ke Jëmis e sunaiꞌ Apias, ke Saëmon a teꞌ va po vakum nee to pokaꞌ ne Selöt, me e Jiutas e sunaiꞌ Jëmis. 14Tamoaan a ma teꞌ poë varih to teꞌ vatönun ne, pare hinhin ne sih. A ma köövo to teꞌ vaꞌpeh me ne raoe, e Mariaꞌ sinan e Ieesuꞌ, me a ma kea pe Ieesuꞌ.

15A ma siꞌ poen to oah ee, ko teꞌ varih to vaman ne a soe pe Ieesuꞌ to öt o ihoꞌ, a napan to onöt va ne manih po 120 teꞌ. Ke Pitaꞌ sun, pareꞌ heꞌ a soe. 16E Pitaꞌ to soe pan, “Kën kea, a soe to teꞌ non po Puk Vapenpen to tavus vaman en, moaan voh no a Tuvuh Vasioꞌ to soe voh manih pa rivon e Devit. E Devit to soe suk voh e Jiutas pan, eꞌ a teꞌ vëh to vovoh non pa napan marën a öt e Ieesuꞌ. 17E Jiutas a teꞌ vavoh po vakum pea, eꞌ to kon voh a kiu marën a vaꞌaus a ma meh teꞌ to teꞌ ne a punis.”

18A moniꞌ ne Jiutas to kon suk a hat neꞌ to nok voh no teꞌ ësës heꞌ to öt, ko voen a ö oeh. E Jiutas to oot ko vuꞌ en po oeh nee to voen ka ma kakomaneah tësvak ee ko tavus kurus ee maꞌ. 19A ma napan kurus to teꞌ ne Jerusalëm to tënan a tah vaꞌih, ka manih po to pee, ee to vëhnan a ö oeh pamëh “Akëltamaꞌ”, to soe va non manih pan, “Oeh va po Eraꞌ.”

20Ke Pitaꞌ soe vamanih pan, “A soe vëh nee to kiun voh po Puk Vaëhëh eꞌ to teꞌ va non manih pan,

‘A iuun peꞌ se teꞌ upin e non,

ahikta teꞌ se teꞌ non manih peꞌ.’ Sng 69:25

O meoh vaëhëh to soe non pan,

‘A meh teꞌ se kon a kiu peꞌ.’ Sng 109:8

21Ivëh, pa vapuh a soe, ea se vateꞌ ta pah teꞌ manih komön o vakum pea to teꞌ vaꞌpeh me a rora taneo no maꞌ po poen ne Ieesuꞌ to nönö vah me voh a rora. 22A teꞌ to teꞌ vaꞌpeh me voh a rora po poen ne Jon to pupui voh non e Ieesuꞌ, keꞌ nö no maꞌ, ko antoen po poen ne Sosoenën to me peah hah e Ieesuꞌ. A teꞌ pamëh to ep voh non a ma tah me a sun hah pe Ieesuꞌ, eꞌ se vavaasis me a soe tavus a ma tah poë varih.”

23Ee to vateꞌ ee pa poa teꞌ, e Jeosëp Basabas, pareꞌ teꞌ non o meoh ëhnan, e Jastus. Ka meh teꞌ, e Matias. 24Pare hin va ee manih pan, “Apuh, eën to nat nom o kokoman po teꞌ kurus. 25Eën se vataare a möm a paeh va pa poa teꞌ varih nën to vateꞌ pa kon a kiu aposol, keꞌ panih non e Jiutas to mët ko nö en pa vöön pa nap hat.” 26Kee soe vaonöt poꞌ ee pe Matias se vakorot en po havun me a paeh aposol.