Search form

Aposol 10

E Pitaꞌ To Vatvus A Soe Vih Manih Pe Konilius

1Manih vöön Sisariaꞌ a pah teꞌ to teꞌ non a ëhnaneah e Konilius. Eꞌ e susun pa 100 teꞌ vëvënsun vëh nee to pokaꞌ va ne manih Nap Vëvënsun va Italiꞌ. 2E Konilius vaꞌpeh me a tapaiuun peꞌ to vasunön rakah ne e Sosoenën. Eꞌ me to teꞌ non pa vaꞌaus a nap arus po Jiuꞌ, pareꞌ vatet non a taateꞌ pe Sosoenën. 3O pöh poen pa 3 kirök pa matanpoen ne Konilius to tata non, ko ep in a ankeroꞌ pe Sosoenën to ho maꞌ iuun, pareꞌ vaoe poan pan, “Konilius.”

4Ke Konilius to kuteꞌ non pa ankeroꞌ eꞌ he a naöp, pareꞌ soe pan, “Ataeah pamëh, Apuh?” Ka ankeroꞌ soe ke Konilius pan, “E Sosoenën to tënan en pa hin, me a kiu vaꞌaus pën manih pa nap arus, pareꞌ vaeö me e non pën. 5Eën se vanö ta ma teꞌ manuh vöön Jopaꞌ, kee me rakah maꞌ a teꞌ vëh, a ëhnaneah e Saëmon Pitaꞌ. 6Eꞌ to teꞌ non pa iuun pe Saëmon, e voe to nonok non sih a ma moeh tah po kap in a purmakaöꞌ. A iuun peꞌ to eok non sinten tahiꞌ.”

7Ka ankeroꞌ vëh to vavaato me non poan, këh hah en peꞌ. Ke Konilius vaoe en pa poa teꞌ kikiu me a teꞌ vëvënsun. A teꞌ vëvënsun eꞌ a teꞌ va po vaman, pareꞌ teꞌ non a teꞌ pe Konilius. 8E Konilius to soe ken pa kukön teꞌ pataeah to tavus vu, ko vanö en pee manuh vöön Jopaꞌ. 9Po meoh poen, pa topnin potan, e Pitaꞌ to peah en tonun iuun pa hin, ka kukön teꞌ taneꞌ maꞌ pa iuun pe Konilius he vos vatët ee vöön Jopaꞌ. 10E Pitaꞌ to hinhin non ko maë pareꞌ iu ëën non ta taëën. A taëën to meꞌ e non pa vamatop, e Pitaꞌ he tata en. 11Eꞌ to ep in a akis to nö vakëh, ka tah to matan va non manih po rara apuh to han kunah no maꞌ po taanaꞌ noton manih po oeh. 12Komön o rara pamëh no a ma vu vönaꞌ poa to teꞌ ne, me a ma teꞌ a rarauꞌ, me a ma vönaꞌ to vavarah ne, me o növan. 13Ke Sunön soe ke Pitaꞌ pan, “Sun ah Pitaꞌ, parën ip a paeh va pa ma tah varih ko ëën.” 14Ivëhkëk, e Pitaꞌ to piun vamanih pan, “Sunön, eöꞌ to hikta antoen noꞌ a nok va nën. A taateꞌ po Jiuꞌ to soepip non a ëën a ma tah varih, suk a ma taëën poë varih to hikta teꞌ vivihan ne.”

15E Pitaꞌ to vapöök tënan hah en pa soe to soe non pan, “A ma tah varih ne Sosoenën to nok voh to vih e ne pa ëën, kën nat nom soe pan, eꞌ to soepip non.” 16E Sunön to kukön vaato me e Pitaꞌ ka tah vëh, ne Pitaꞌ to ep hah peah en manuh akis.

17E Pitaꞌ to pah kokoman vörep e non pa pusun in o tata pamëh. Ka varuꞌ vakomanih a ma teꞌ vanö pe Konilius to nat ee pa ö no a iuun pe Saëmon to teꞌ non, ko maꞌ, pare sun e ne po matön hopaꞌ. 18Ee to hi vamanih pan, “Eꞌ teꞌ non a teꞌ manih pa iuun vëh a ëhnaneah e Saëmon Pitaꞌ?” 19E Pitaꞌ to iu maaka non pa pusun in o tata peꞌ, ka Tuvuh Vasioꞌ soe ke poan, “Tënan ah. A kukön teꞌ to vaiu maꞌ oah. 20Eën se kunah, parën ep pee, parën koe a kokoman vörep, parën nö me raoe. Eöꞌ to vanö maꞌ raoe pa me a oah.”

21Ke Pitaꞌ kunah, pareꞌ soe ke raoe, “Eöꞌ ivëh a teꞌ nöm to vavaiu vah nem. Eöm nö maꞌ suk ataeah?”

22Ee to piun, pare soe pan, “E Konilius, e susun pa nap vëvënsun to vanö maꞌ möm. Eꞌ a teꞌ no a pop peꞌ to vih, pareꞌ vasunön non e Sosoenën, ko Jiuꞌ ta rakah ne poë. A ankeroꞌ pe Sosoenën to soe ke Konilius a ö neꞌ se vaoe a maꞌ oah pa iuun peꞌ. Keꞌ pënton pataeah nën se soe keah.” 23E Pitaꞌ to vaoe ho raoe, kee koroh ee. Pa pöstakah po meoh poen e Pitaꞌ to vamatop en pa nö, kee nö vaꞌpeh me ee pa ma meh teꞌ va po vaman va Jopaꞌ.

24Ee to vos ee Sisariaꞌ po meoh poen, a vöön ne Konilius me a ma poaneah me a ma vakamöꞌ, neꞌ to vaoe to anoeh ne e Pitaꞌ. 25E Pitaꞌ se ho en iuun, ke Konilius ep in poan manih matön hopaꞌ, pareꞌ vatokon havin e Pitaꞌ pa kë a ëhnan e Pitaꞌ. 26Ivëhkëk, e Pitaꞌ to kë vasun poan, pareꞌ soe, “Sun ah. Eöꞌ pet me a teꞌ akuk.” 27E Pitaꞌ to vavaato ho nö me e non pe Konilius, kee ep ee pa nap peo rakah to vatönun ne koman iuun.

28Ke Pitaꞌ soe ken pee, “Eöm koman to nat e nem, a ma taateꞌ po Jiuꞌ to soepip non a to Jiuꞌ pa teꞌ vatös me a teꞌ to hikta teꞌ non a to Jiuꞌ. Ivëhkëk, e Sosoenën to vataare a neoꞌ a ö nöꞌ se nat noꞌ soe a meh teꞌ, pan eꞌ to hat, me eꞌ to hikta soepip non a teꞌ vatös me raoe. 29Ivëh, kën vaoe na neoꞌ köꞌ hikta pënton varo, eöꞌ to nö eoꞌ maꞌ. Ivëh, köꞌ se hi a oah, suk ataeah, kën vaoe na neoꞌ?”

30Ke Konilius piun, pareꞌ soe pan, “A potan to teꞌ vavoh non manih, kuru o taanaꞌ poen to oah ee. Pa 3 kirök voh pa matanpoen pa ö nöꞌ to hinhin voh noꞌ koman iuun peöꞌ. Eöꞌ to hinhin noꞌ ka teꞌ to ohop non o ohop kakaare rakah nö maꞌ, pareꞌ sun non pa mataneoꞌ. 31Pareꞌ soe ka neoꞌ pan, ‘Konilius, e Sosoenën to tënan en pa hin me a kiu vaꞌaus pën manih po teꞌ arus. 32Eën se vanö ta ma teꞌ manuh vöön Jopaꞌ, kee me maꞌ e Saëmon Pitaꞌ. Eꞌ to teꞌ non pa iuun pe Saëmon, a teꞌ nonok ma moeh tah po kap purmakaöꞌ, a iuun peꞌ to eok non sinten tahiꞌ.’ 33Ivëh, köꞌ vanö vëvëhöꞌ nös a ma teꞌ pa me maꞌ a oah, keꞌ vih rakah non pën to nö maꞌ. Emöm kurus to teꞌ nem po epep pe Sosoenën, to anoeh nem a pënton ataeah ne Sunön to heꞌ oah, sën soe ka möm.”

E Pitaꞌ to Heꞌ A Soe Koman Iuun Pe Konilius

34E Pitaꞌ to taneo vaato en ko soe pan, “Eöꞌ to nat eoꞌ, eꞌ to teꞌ man e non pe Sosoenën to ep e non pea kurus to vatoe e no, pareꞌ hikta vih ke non a ma pah teꞌ. 35Ivëh, ke Sosoenën to vaneah rakah e non a napan kurus, a ma teꞌ to hikta teꞌ ne o to Jiuꞌ, me o Jiuꞌ pa ö nee to vean ne poë, ko vavatet ne a taateꞌ totoopin rakah po epep peꞌ. 36Eöm to nat e nem pa Soe Vih ne Sosoenën to vanö ke voh a napan va Israël. E Ieesuꞌ, eꞌ e Sunön pa napan kurus. Ivëh, ka manih pa ma vavaasis me a mët pe Ieesuꞌ, a ma napan to vakamöꞌ hah me ee pe Sosoenën. 37Eöm to nat koman e nem, moaan voh e Jon to vavaasis voh en pa taateꞌ pupui, taneo no maꞌ Galiliꞌ ko nö en pa ma ö oeh kurus po Jiuꞌ. 38A soe pamëh, eꞌ a soe pe Ieesuꞌ va Nasarët, pa ö ne Sosoenën to heꞌ voh a Tuvuh Vasioꞌ me o kikis manih pe Ieesuꞌ. Eꞌ to nö vavah pa ma vöön pa vaꞌaus me a nok vavih a ma napan varih no oraꞌ hat to miröꞌ voh, suk e Sosoenën to teꞌ vaꞌpeh me non pe Ieesuꞌ. 39Eöꞌ, me a ma meh aposol varih to ep voh nem pa ma tah neꞌ to nonok voh non manih pa ma ö oeh po Jiuꞌ, me a vöön apuh pee Jerusalëm. Ee to ni voh poë pa kuruse keꞌ mët nën. 40Ivëhkëk, e Sosoenën to vatoꞌ taneꞌ hah poan po vapeepe po vakön poen, keꞌ teꞌ toꞌtoꞌ e non kuru vëh. 41A nap peo to hikta ep in e Ieesuꞌ, emöm varoe o aposol neꞌ to vaoe voh. Emöm to vaëën me voh eah pa ö neꞌ to toꞌ taneꞌ hah po vapeepe. 42Eꞌ to soe ka möm a ö möm se vavaasis a ma napan a soe to teꞌ va non manih pan, ‘E Sosoenën to vateꞌ voh e Ieesuꞌ pa kiiki a ma hat pa nap mët me a nap toꞌtoꞌ.’ 43A ma teꞌ vanënën soe to vavatvus soe suk voh poë pan, a napan to vaman ne pa ëhnan e Ieesuꞌ a ma hat pee neꞌ se ihan anoe këh en pee.”

O Teꞌ To Hikta Ne Pan Ee Ro Jiuꞌ, To Kon A Tuvuh Vasioꞌ

44E Pitaꞌ to vavaato avoeꞌ e non, ka Tuvuh Vasioꞌ he kunah en maꞌ manih pa napan varih to pënton ne pa soe. 45O Jiuꞌ varih to vaman ne to nö vaꞌpeh me maꞌ e Pitaꞌ, to pah töhkak ee pa ö ne Sosoenën to heꞌ a Tuvuh Vasioꞌ manih pa napan to hikta teꞌ ne o Jiuꞌ. 46O Jiuꞌ to pënton raoe to vaato ne pa ma meh to, pare kë rakah ee pa ëhnan e Sosoenën. Ke Pitaꞌ soe vamanih pan, 47“A napan varih to kon a Tuvuh Vasioꞌ, vamanih pa ö nemöm to kon vavoh. Eteh to antoen non amun raoe pa kon a tapui manih pa ruen?” 48Ke Pitaꞌ soe ke raoe pan, “Eöm se kon a tapui pa ëhnan e Ieesuꞌ Kristo.” Ka napan hi e Pitaꞌ pan, eꞌ se teꞌ vaꞌpeh me voh non raoe, pa ta ma meh siꞌ poen.