Search form

Aposol 12

A Napan Va Po Vaman To Kon Kamis

1Manih po poen pamëh e Hëërot a teꞌ susun po Jiuꞌ to vakmis ko miröꞌ a ma pöh teꞌ va po vaman. 2Eꞌ to heꞌ a soe, kee ip vamët ee pe Jëmis e kea pe Jon po rapis rë. 3E Hëërot to ep in a tah pamëh no o Jiuꞌ to iu ne, pareꞌ heꞌ en pa soe vaonöt pa öt e Pitaꞌ. A tah vëh to se tanok po Poen Apuh no o Jiuꞌ to ënëën ne a taëën hikto is. 4E Hëërot to öt e Pitaꞌ, ko vanö en peꞌ pa iuun nohnoh, ka taanaꞌ vakum teꞌ utut to teꞌ ne, ka taanaꞌ teꞌ to ut ne poë. Manih komön o pöh poen, nee to vapapanih ne murin a tönim me a paeh aoaꞌ to oah. E Hëërot to koman non a ö neꞌ se vateꞌ e Pitaꞌ po vahutët pa ö no Poen Apuh po Jiuꞌ to ënëën ne a taëën hikta is se hik. 5E Pitaꞌ to teꞌ non pa iuun nohnoh, ko teꞌ utut ut e ne peꞌ nën. Ivëhkëk, a napan va po vaman to hinhin vatëh e ne pe Sosoenën se vaꞌaus e Pitaꞌ.

E Pitaꞌ To Këh A Iuun Nohnoh

6O poen momoaan in a ö ne Hëërot a teꞌ sunön po Jiuꞌ se vateꞌ e Pitaꞌ po vahutët, e Pitaꞌ to koroh non topnin in a poa teꞌ utut. Eꞌ to nohtöön non po pöök uris eh, ka ma meh teꞌ utut teꞌ ne po hopaꞌ to ut ne. 7Ka varuꞌ vakomanih a ankeroꞌ pe Sosoenën to tavus en koman iuun nohnoh, ko ëman kopös en pa ö ne Pitaꞌ to teꞌ non. Ka ankeroꞌ pamëh kunkuin en pe Pitaꞌ, pareꞌ taꞌ poan, “Sun vëvëhöꞌ ah.” Ko uris eh vëh to nohtöön non e Pitaꞌ to taihan këh en pa koren e Pitaꞌ. 8Ka ankeroꞌ soe ke Pitaꞌ pan, “Voh o voh parën ohop a suꞌ pën.” Ke Pitaꞌ nok va en nën, keꞌ soe ke poan pan, “Ohop o ohop rë pën ko vatet maꞌ neoꞌ.” 9Ke Pitaꞌ vatet tavus en peꞌ këh a iuun nohnoh to hikta nat non pa tah no a ankeroꞌ to nonok non manih peꞌ, eꞌ teꞌ man e non, keꞌ, ahik. Eꞌ to koman non pan, eꞌ to tata non. 10Eꞌ Pitaꞌ pen a ankeroꞌ to oah ee pa poa teꞌ utut to ut ne o hopaꞌ vamomoaan, pare öök ee ko oah ee pa meh poa teꞌ utut to ut ne o vapöök hopaꞌ, ko öök ee po matön hopaꞌ eh vëh to taperet no na pa vöön apuh. Ko hopaꞌ pamëh taperet koman en, kee tavus ee. Ee pon to nönö vaꞌpeh nö e ne hanan, ka ankeroꞌ pamëh këh en pe Pitaꞌ ko nö en.

11Ko kokoman pe Pitaꞌ to maaka keꞌ nat hah en pa ma tah to tanok manih peꞌ, keꞌ soe pan, “Eöꞌ to nat rakah eoꞌ, e Sosoenën to vanö vu maꞌ a ankeroꞌ peꞌ keꞌ vatvus hah këh a neoꞌ pa koren e Hëërot, me a ma tah no a napan va Jiutiaꞌ to koman ne a nok manih peöꞌ.” 12E Pitaꞌ to maaka en pa ö neꞌ to tavus a maꞌ, ko nö en manuh pa iuun pe Mariaꞌ, e sinan e Jon Mak. A nap peo rakah to teꞌ ne pa iuun pamëh to hinhin ne. 13E Pitaꞌ to tekteok po hopaꞌ, ka pah köövo kikiu nö maꞌ pa peret o hopaꞌ, a ëhnaneah e Rodaꞌ. 14Eꞌ to tënan inan maꞌ e Pitaꞌ, pareꞌ vaeö rakah ko hah en pa soe vanat raoe to hikta peret o hopaꞌ. Eꞌ to nö, pareꞌ soe pan, “E Pitaꞌ e vöh mahën.” 15Ee varuh koman iuun to soe ke poë pan, “Eën to piuk eom.” Ivëhkëk, eꞌ to eh rakah en, pareꞌ soe pan, “Pöh man rakah, e Pitaꞌ e vöh mahën.” Kee soe ke poë pan, “Eꞌ a apen Pitaꞌ nën to ep nom.”

16Ivëhkëk, e Pitaꞌ to tekteok avoeꞌ e no maꞌ po hopaꞌ, ivëh, kee peret ko ep ee pe Pitaꞌ, ko pah vuksean rakah ee. 17Ke Pitaꞌ vuhvuh maꞌ raoe pa koreneah, pan ee se vatotomin. Ivëh, keꞌ vahutët ken pee pa ö ne Sosoenën to vaꞌaus va in poan, keꞌ tavus këh a iuun nohnoh. E Pitaꞌ to soe ke raoe pan, “Soe ke Jëmis, me a ma meh kea pa tah vaꞌih.” E Pitaꞌ to tavus këh en pee, pareꞌ nö ke en pa meh vöön.

18Pa pöstakah po meoh poen o teꞌ utut to vuksean, ko karë rakah ko tok rakah ee pa ö ne Pitaꞌ to koe, pare me vavaiu vah e Pitaꞌ, ko vaiihi e ne pan, “E Pitaꞌ koe nih?” 19E Hëërot to taꞌ o teꞌ utut pa vaiu e Pitaꞌ, ivëhkëk, ee to hikta ep in e Pitaꞌ. Ivëh, ke Hëërot vateꞌ en po teꞌ utut varih to ut vahat voh ne pe Pitaꞌ po vahutët. Eꞌ to vaonöt en pa ö nee se ip vamët raoe. Vasuksuk e Hëërot to këh en pa muhin Jiutiaꞌ ko nö en pa vöön va Sisariaꞌ.

E Hëërot To Mët En

20E Hëërot a teꞌ sunön va pa muhin Jiutiaꞌ to heve rakah non a napan va pa vöön va Taëaꞌ me pa vöön va Saëdon, a poa vöön poë varih ne Hëërot to hikta matop non. Ka napan vatönun, pare nö maꞌ pa vakamöꞌ hah me e Hëërot. Ee to iu vakum me ne e Hëërot. Ivëh, kee nö momoaan ee manuh pe Blastus, a teꞌ to matop non a iuun pe Hëërot, pan eꞌ se vaꞌaus raoe pa vamatop o vaato pee me e Hëërot. Ee to vakamöꞌ hah me e Hëërot, pare taneo ee pa kon hah a taëën manuh pa muhin ne Hëërot to matop non.

21Ke Hëërot vateꞌ en po pöh poen, po poen pamëh neꞌ to ohop a ma ohop vih pa teꞌ sunön, pareꞌ ihoꞌ koman en pa ö ihihoꞌ peꞌ, peꞌ a teꞌ sunön, ko heꞌ a soe apuh manih pa ma napan. 22Ka ma napan taoa maꞌ, ko soe maꞌ pan, “Eꞌ hikta teꞌ akuk non ivëh, to vavaato non, ahik, eꞌ a sosoenën.” 23Ka varuꞌ vakomanih a ankeroꞌ pe Sosoenën to heꞌ mët en pe Hëërot, ka mët hat kon en peꞌ, suk eꞌ to hikta kë non a ëhnan e Sosoenën. Ko ves ëën poë, keꞌ mët en.

24Ivëh, ka ma napan kon ee pa soe pe Sosoenën pa ma vöön kurus.

25E Banabas pen Söl to vahik a kiu pee manih Jerusalëm, pare hah ee manuh vöön va Antiök. Ee to nö vaꞌpeh me ee pe Jon Mak.