Search form

Jon 15

E Ieesuꞌ To Teꞌ Va Non Manih Pa Vu Voaën

1E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ me e non pa ma vamomhë peꞌ, pareꞌ soe ke rapoë pan, “Eöꞌ koman, eöꞌ to teꞌ va noꞌ manih pa vu voaën, ke Tamön vöh pa vöön va kin, eꞌ to teꞌ va e non manih pa teꞌ to vaneah non pa rak. 2E Tamön to moes vi en pa ma meh pean va peöꞌ varih to hikta vovoaꞌ vavih ne. Eꞌ to vehveoh vavih rakah en pa ma pean ovineoꞌ varih to vovoaꞌ vavih ne, suk a ö nee se ep vamhën ne pare voaꞌ suntan. 3E Tamön to vavoon vahik voh en peöm. Suk ataeah, a soe nöꞌ to heꞌ voh a neöm to nok a neöm, köm voon vahik em. 4Eöm se teꞌ tamoaan nem manih peöꞌ, köꞌ teꞌ varuꞌ noꞌ manih peöm, ka vatös tamoaan no, para tavus ee a paeh a teꞌ. O pea voaën se keh hikta pu taneꞌ voh maꞌ pa vu voaën, eꞌ to hikta onöt non a voaꞌ. Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih peöm o vamomhë peöꞌ. Eöm se keh hikta vatös vavih me a nem neoꞌ eöm me to hikta antoen nem a voaꞌ.

5“Eöꞌ to teꞌ va noꞌ manih po rumun in o voaën, ke eöm to teꞌ va e nem manih pa ma pean. Ta pah teꞌ se keh teꞌ vaꞌpeh tamoaan me a no neöꞌ. A, eöꞌ se teꞌ tamoaan varuꞌ e noꞌ manih peꞌ. Eꞌ se vovoaꞌ vavih va kov e non manih.+ Ivëhkëk eöm se keh hikta teꞌ vaꞌpeh me a nem neoꞌ, eöm to hikta antoen nem a nok ta pah tah to onöt non a kë a ëhnan e Tamön.

6Ta pah teꞌ se keh hikta vatös me a non neoꞌ, eꞌ to teꞌ va e non manih pa ma pea nöꞌ hat ne tövaneah pa rak to moes vi, pareꞌ ununun raoe, kee rak, ka napan vi raoe po suraꞌ, ko suraꞌ ës en pee. 7Eöm se keh nok vamanih, eöm se vatös vavih tamoaan me e nem peöꞌ, paröm heꞌ rakah a ma kokoman peöm manih po vavaasis peöꞌ. Ivëh, köm se keh hin e Sosoenën ta tah nöm to iu nem, eꞌ se heꞌ en peöm. 8Eöm se teꞌ va nem manih po pea voaën to voaꞌ vörep. Ka napan se inan va ka ne neöm manih, pa ma vamomhë peöꞌ. Ka tah pamëh to vataare non o kikis pe Tamön.

9“Eöꞌ to iu rakah e noꞌ peöm o vamomhë peöꞌ, vamanih pa ö ne Tamön to iu va ka non neoꞌ sih. Ka ma poen kurus nöꞌ to iu noꞌ pan, eöm se teꞌ tamoaan nem manih po iu peöꞌ. 10Eöm se keh vavatet vavih rakah nem o vavaasis peöꞌ, me a soe peöꞌ, a, eöm se teꞌ tamoaan e nem manih pa taateꞌ iu peöꞌ. Eöm se teꞌ va e nem manih pa ö nöꞌ to vavatet vavoh noꞌ o vavaasis me a soe pe Tamön. Ivëh, nöꞌ to teꞌ tamoaan suk noꞌ sih manih po iu peꞌ. 11Eöꞌ to soe ke voh eoꞌ peöm, pa tah vaꞌih. Ivëh, nöꞌ to iu suk noꞌ a ö nöm se puh rakah nem po vaeö. Ko vaeö peöm puh oah en maꞌ manih pa ma kokoman peöm. Ivëh, ko vaeö peöꞌ se puh rakah non manih pa ma kokoman peöm, keꞌ ivaꞌih a tah nöꞌ to soe suk vavoh ka neöm nën. 12Keꞌ ivaꞌih, a soe apuh peöꞌ. Iu a meh teꞌ vamanih pa ö nöꞌ to iu va ka noꞌ neöm sih. 13Ta pah teꞌ se keh iu suntan rakah non a ma vamomhë peꞌ, eꞌ se heꞌ o toꞌtoꞌ peꞌ manih po upöm teꞌ kee ip vamët poë marën a vaꞌaus raoe. Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih po vu iu nöꞌ to soe voh ka neöm. 14Ke eöm varih se keh nok voh a ma tah varih nöꞌ to soe voh ka neöm, eöm se tavus em a ma vamomhë peöꞌ. 15Eöꞌ to hikta popokaꞌ hah a noꞌ neöm o teꞌ kikiu. Suk ataeah, o teꞌ kikiu to hikta nat ne pataeah ne torara pee to nonok non. Eöꞌ se pokaꞌ eoꞌ peöm o vamomhë peöꞌ, suk ataeah, a ma soe kurus nöꞌ to kon taneꞌ manuh pe Tamön, ne eöꞌ to soe pet ke voh eoꞌ peöm. 16Eöm to hikta kon voh a neoꞌ pan, eöꞌ se teꞌ vaꞌpeh me a noꞌ neöm. Ahik, eöꞌ to kon voh a neöm paröꞌ heꞌ eoꞌ peöm pa kiu vëh, eöm se nö paröm vapu pet a soe peöꞌ, keꞌ voaꞌ manih pa napan vamanih pa ö no naon to vovoaꞌ va non. Ke eöm se keh hin ta pah tah manih pa ëhnaneoꞌ, e Tamön se heꞌ en peöm. 17Keꞌ ivaꞌih, a soe peöꞌ. Iu a meh teꞌ pö nën to iu hah va ka nom.”

A Napan Va Po Oeh Se Hat Ov E Ne Po Vamomhë

18E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “A napan va po oeh vëh se keh rës ka neöm, a, eöm se nat va nem manih pan, ee to rës me voh e ne peöꞌ. 19Ivëh, köm se keh teꞌ nem pan, eöm a napan va po oeh vëh, a napan va po oeh vëh se iu e ne peöm a ma meh pee. Ivëhkëk, eöꞌ to kon ke voh eoꞌ peöm, köm këh em maꞌ pa ma taateꞌ hat pa napan va po oeh. Ivëh, köm hikta teꞌ hah nem pan, eöm o teꞌ va po oeh vëh. Keꞌ ivaꞌih, a tah no a napan va po oeh vëh to rës suk ka no neöm. 20Eöm se koman hah voh a soe vëh nöꞌ to soe voh ka neöm. A soe pamëh to soe va non manih pan, ‘A teꞌ kikiu to hikta antoen non a teꞌ oah e susun peꞌ’. A napan se keh hinën e ne peöꞌ, a, kuru me nee se hinën e ne peöm. Kuru vaꞌih nee se tënan ee po vavaasis peöꞌ, ee se keh tënan ee po vavaasis pamëh ee to tënan me ee peöm. 21A napan va po oeh vëh se hinën ee peöm, suk eöm a ma vamomhë peöꞌ. Ee se hinën a neöm, suk ee to hikta nat vavih ne pe Tamön vëh to vanö voh a maꞌ neoꞌ. 22Eöꞌ se keh hikta nö voh maꞌ paröꞌ vatvus a soe peöꞌ manih pa ma napan va po oeh vëh, ee hikta onöt ne a taum ta hat, suk a ma taateꞌ hat pee. Ivëhkëk, kuru nee to hikta teꞌ me ne ta hanan nee se koaan vah va in a ma taateꞌ hat pee. 23Etereh to rës a ne neoꞌ. Ee to rës me e ne pe Tamön. 24Eöꞌ se keh hikta teꞌ vaꞌpeh me voh noꞌ raoe, paröꞌ nonok noꞌ a ma kiu apaꞌpuh varih, no a hikta meh teꞌ to antoen non a nok, a hikta tah nee se taum suk ta hat. Ivëhkëk, ee to ep ee pa ma kiu nöꞌ to nonok noꞌ, pare rërës avoeꞌ e ne pemöm poꞌ Tamön. 25Ivëhkëk, a ma taateꞌ poë varih to tanok marën a vapuh a soe to kiun non pa taateꞌ pee to soe non pan,

‘A hikta pusun in a tah nee to rës suk a ne neoꞌ.’ Sng 35:19; 69:4

26Eöꞌ se vanö ka nös neöm a Teꞌ Vavaꞌaus Teꞌ, ivëh a Tuvuh Vasioꞌ, keꞌ nö nös peöm. A Tuvuh pamëh se taneꞌ maꞌ pe Tamön. Keꞌ, a Tuvuh va pa soe man. O poen neꞌ se nö nös peöm, eꞌ se vamaaka ken peöm pa ma kiu me a ma taateꞌ peöꞌ. 27Eöm me se vatvus pet a soe peöꞌ manih pa napan, suk eöm to teꞌ vaꞌpeh me voh e nem peöꞌ po poen nöꞌ to taneo maꞌ a nok a kiu peöꞌ, keꞌ öök non maꞌ manih kuru.