Search form

Jon 17:21

21Tamön, eöꞌ to hin noꞌ nös oah pan, eën se nok raoe, kee tavus paeh vamanih pa ö na to teꞌ va no sih poꞌ. Eën to teꞌ nom sih manih peöꞌ, köꞌ teꞌ noꞌ manih pën. Eöꞌ to hin me noꞌ nös pan, eën se nok raoe kee vapöh kokoman me a ra poꞌ. Ivëh, ka napan va po oeh vëh ep, pare vaman ne a ö nën to vanö voh a maꞌ neoꞌ, köꞌ nö maꞌ ko tavus manih po oeh vëh.