Search form

Jon 18

E Jiutas To Heꞌ E Ieesuꞌ Pa Koreera Napan Varih To Hat Ov E Ne Poë

Matiu 26:47-56, me Mak 14:43-50, me Luk 22:47-53

1E Ieesuꞌ to nok vahik en pa hin peꞌ. Pareꞌ pahan en pa siꞌ ruen soneꞌ nee to popokaꞌ ne a Kidron, eꞌ me ra ma vamomhë peꞌ. Manuh pa pap ruen vöh, eꞌ to teꞌ voh non a rak nën, ne Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ to nönö vah ne pa koman a rak pamëh. 2Ke Jiutas vëh a teꞌ se vikuh e Ieesuꞌ manih po teꞌ varih to hat ov e ne poë, to nat vavih e non pa ö pamëh. Suk ataeah, a ma tamoaan ne Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ to tötönun ne sih nën. 3Ivëh, ke Jiutas me en maꞌ pa nap vëvënsun va Room me a ma pah teꞌ varih to ut ne sih a Iuun Hinhin Apuh, no teꞌ susunön ësës heꞌ, me ro Parësiꞌ to heꞌ poë. Kee nö ee manih pa ö ne Ieesuꞌ to teꞌteꞌ non me ra ma vamomhë peꞌ. A nap vëvënsun to teꞌ nö ne maꞌ a ma tah vavapus me. Ee to öt nö ne maꞌ a ma ram me a ma vauꞌ. 4Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to nat momoaan en pa ma taneah to kehkeh tanok ne manih peꞌ. Ivëh, keꞌ huk vatët en manih pee. Pareꞌ hi raoe pan, “Eöm vavaiu vah nem eteh?”

5Ka nap vëvënsun piun poë, pare soe pan, “Emöm to kehkeh ep nem pe Ieesuꞌ va Nasarët.”

Ke Ieesuꞌ piun raoe, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ ivaꞌih.” Ke Jiutas a teꞌ vëh to vikuh e Ieesuꞌ manih pa korera napan varih to hat ov i ne poë to sun vaꞌpeh me e non pee. 6Ke Ieesuꞌ soe vakomanih, “Eöꞌ ivaꞌih.” Kee tahoak hah ko vuꞌ ee po oeh.

7Ke Ieesuꞌ hi hahah kov en na pee pan, “Eöm vaiu maꞌ eteh?”

Kee soe ke poë pan, “E Ieesuꞌ va Nasarët.”

8Ke Ieesuꞌ piun hahah kov en pee, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ to soe vu keoꞌ peöm, eöꞌ akuk ko vi vëh. Eöm se keh iu ep ka no neoꞌ koe a ma teꞌ varih, kee hah na.” 9A tah pamëh se tavus, ko vapuh a soe ne Ieesuꞌ to soe moaan voh, pareꞌ soe pan, “Ahikta paeh va pa napan varih nën to heꞌ voh a neoꞌ se ro.”

10E Saëmon Pitaꞌ to teꞌ me non o rapis rë. Eꞌ to rëh o rapis rë pamëh, ko moes kurus en pa pap tenan matö pa teꞌ kikiu pa Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ. A ëhnan a teꞌ kikiu pamëh e Malkus. 11Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to soe ke Pitaꞌ pan, “Vahoꞌ hah na o rapis rë pën manih pa ö pepet peꞌ. Eën koman kës nom pan eöꞌ to hikta onöt noꞌ a kaak manih pa kap va po kamis vëh ne Tamön to heꞌ voh a neoꞌ?”

A Nap Vëvënsun To Me Ee Pe Ieesuꞌ Manuh Pe Anas

12E Ieesuꞌ to sosoe vahik va ko non manih, ka nap vëvënsun, me a teꞌ vaꞌih to vovoh ke non sih raoe, me ro teꞌ varih to ut ne sih pa Iuun Hinhin Apuh, to öt ee pe Ieesuꞌ, pare nohnoh ee peꞌ po uris eh. 13Ee to me vovoh ee peꞌ manuh pe Anas. E Anas e nomanih e Kaëfas. Po kirismas pamëh ne Kaëfas to teꞌ non a Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ. 14Keꞌeꞌ rakah ko a teꞌ pamëh to soe vanat voh ken po teꞌ susunön po Jiuꞌ pan, “Eꞌ to vih rakah non pa ta pah teꞌ se kon a tasun pea a napan va Israël, pareꞌ mët. Peꞌ to hikta vih non pa napan pea se ro kurus manih pa koreera nap vëvënsun va Room.”

E Pitaꞌ To Soe Pan Eꞌ To Hikta Nat Non Pe Ieesuꞌ

Matiu 26:69-70, me Mak 14:66-68, me Luk 22:55-57

15E Saëmon Pitaꞌ pen a meh vamomhë to suksuk amamot nö e ne pe Ieesuꞌ. E Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ to nat vavih rakah e non pa meh vamomhë pamëh. Ivëh, neꞌ to ho vaꞌpeh suk me e Ieesuꞌ manuh koman a kiikin va mahën vëh to teꞌ non pa iuun pa Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ. 16Ivëhkëk, e Pitaꞌ to sun avoeꞌ e non maꞌ manuh mahën po sinten o hopaꞌ. Ka teꞌ vamomhë vëh+ no a Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ to nat vavih non sih poan to nö, pareꞌ soe vanat e koaꞌ mon vëh to ut non po hopaꞌ, pareꞌ me ho en maꞌ peꞌ. 17Ke köövo vëh to ut non po hopaꞌ to inan e Pitaꞌ, pareꞌ soe ke poan pan, “Eën me poꞌ ko toh a meh vamomhë pa teꞌ pamëh?” Ke Pitaꞌ vonih, pareꞌ soe pan, “Ahik, eöꞌ to hikta teꞌ noꞌ, pan eöꞌ e vamomhë pa teꞌ pamëh.”

18A muhin to parin a tutuvuh vörep. Ka nap kiu me ro teꞌ utut vaës ee pa suraꞌ, ko maꞌkis e ne. E Pitaꞌ me to teꞌ vaꞌpeh me e non nën, pareꞌ maꞌkis me e non pa suraꞌ pamëh.

E Susun Po Teꞌ Ësës Heꞌ To Hi E Ieesuꞌ A Ma Hi

Matiu 26:59-66, me Mak 14:55-64, me Luk 22:66-71

19Ka poa vamomhë pe Ieesuꞌ sun avoeꞌ e ne mahën, ka Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ ihi e non pe Ieesuꞌ pa ma hi suk a ma vamomhë peꞌ, me a ma soe varih neꞌ to vavaasis non sih a napan. 20Ke Ieesuꞌ piun a hi pe Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ, pareꞌ soe ke poan pan, “Eöꞌ to vavaasis voh noꞌ sih a napan a ma soe peöꞌ manih mahën, me manih koman a ma iuun hinhin soneꞌ peöm, me manih koman a Iuun Hinhin Apuh, me manih pa ma ö tötönun pa napan va Israël. Eöꞌ to hikta vavaasis vakoaan voh noꞌ a napan, ahik. 21Eën hi suk va ka neoꞌ manih ataeah pa ma soe nöꞌ to vavaasis noꞌ sih? Eën se keh iu nat vavih nom, eën se nö, parën hi a napan varih to tënan voh ne a ma soe peöꞌ. Ee me to nat vavih e ne pa ma tah nöꞌ to vavaasis voh noꞌ.”

22E Ieesuꞌ to sosoe va ko non nën, ka teꞌ vëh to ut non sih a Iuun Hinhin Apuh to sun non manih pa havineah, tapan en peꞌ, pareꞌ soe pan, “Eꞌ ko vëh a ö nën se piun va in a soe pe Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ eh? 23Ke Ieesuꞌ piun a soe pa teꞌ utut pamëh, pareꞌ soe ke poan pan, “Eöꞌ se keh nok voh eoꞌ pa ta pah soe hat, soe ka neoꞌ ah a soe pamëh. Ivëhkëk, eöꞌ to sosoe ke noꞌ sih a napan a ma soe man vaviꞌ, ataeah nën to tapan suk poꞌ a neoꞌ?”

24E Anas to vanö en pe Ieesuꞌ manuh pe Kaëfas. Ee to hikta pureꞌ avoeꞌ këh ne poë po uris vëh no teꞌ utut to nohnoh maꞌ poë.

E Pitaꞌ To Vapöök Soe En Pa Ö Neꞌ To Hikta Nat Non Pe Ieesuꞌ

Matiu 26:71-75, me Mak 14:69-72, me Luk 22:58-62

25E Pitaꞌ to sun avoeꞌ e non po sinten suraꞌ, pareꞌ maꞌkis non, ka ma meh teꞌ nee to pët maꞌkis ne inan poë, pare hi ee peꞌ pan, “Eh, eën me poꞌ ko toh a meh vamomhë pe Ieesuꞌ?” Ivëhkëk, e Pitaꞌ to vonih en, pareꞌ soe ke raoe pan, “Ahik, eöꞌ to hikta teꞌ noꞌ pan, eöꞌ e vamomhë peꞌ.”

26Ivëhkëk, eꞌ to teꞌ non a pah teꞌ kikiu pe Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ to maꞌkis me eꞌ non manih po suraꞌ, a teꞌ pamëh eꞌ to vatompoan me non a teꞌ vëh ne Pitaꞌ to moes kurus voh maꞌ a tenaneah, to soe ke maꞌ e Pitaꞌ pan, “Eh, eöꞌ to ep vaꞌpeh me pöꞌ voh e noꞌ maꞌ pën, me e Ieesuꞌ manuh pa koman a rak.’ 27E Pitaꞌ to soe hah ken pee pan, “Ahik.” Eꞌ to sosoe va kon non nën, ke toaꞌ oeteꞌ tötö en.

Ee To Me E Ieesuꞌ Manuh Pe Paëlat

Matiu 27:1-2; 27:11-14, me Mak 15:1-5, me Luk 23:1-5

28Pa pöstakah rakah no teꞌ susunön po Jiuꞌ to taꞌ o teꞌ utut pan, ee se me taneꞌ maꞌ e Ieesuꞌ manuh pa iuun pe Kaëfas, pare me poë manuh pa iuun pa teꞌ susun va Room vëh e Paëlat. Ivëhkëk, ee to hikta ho vaꞌpeh me poë manuh koman iuun. Suk ataeah, ee to koman ne pan, ee tomeꞌ tavus o teꞌ hat manih pa matan e Sosoenën, pare hikta onöt ne a nö manuh pa Taëën Apuh va po Pasovaꞌ. 29Ivëh, ka napan poë varih anoeh e ne mahën, ke Paëlat tavus taneꞌ hah en maꞌ koman iuun, pareꞌ hi raoe pan, “Eöm kehkeh vahoꞌ suk nem a teꞌ vëh ataeah po vahutët?”

30Ka napan poë varih piun va in a soe pe Paëlat manih pan, “A teꞌ vëh se keh teꞌ non pan, eꞌ a teꞌ hikta nonok hat, emöm to hikta onöt nem a me maꞌ eah manih pën.”

31Ke Paëlat piun va in a soe pee manih pan, “Eöm koman se me eah, paröm vahoꞌ eah po vahutët vamanih pa ö no a taateꞌ peöm to teꞌ va non, peöꞌ to hikta nat noꞌ ta tah se röꞌ vahoꞌ suk eah po vahutët.

Ivëhkëk, o Jiuꞌ to piun a soe pe Paëlat, pare soe ke poë pan, “Emöm to hikta teꞌ me nem ta soe vaonöt va pa ip vamët ta pah teꞌ.”

32Ka ma tah varih se keh tanok ee, ka nat ee pa tah ne Ieesuꞌ to sosoe suk voh non to tavus vaman en. Eꞌ to sosoe suk voh non a ö neꞌ se mët vah ava manih pa kuruse.

33E Paëlat to ho hah en koman iuun, pareꞌ vaoe en na pe Ieesuꞌ, keꞌ nö en maꞌ manih peꞌ, keꞌ hi poan pan, “Eën ko a teꞌ sunön po Jiuꞌ, ha?” 34Ke Ieesuꞌ piun a hi pe Paëlat, pareꞌ soe ke poan pan, “A hi koman pën ivëh, keꞌ, a ma meh teꞌ to soe ka oah, pan eöꞌ eteh?” 35Ke Paëlat piun a hi pe Ieesuꞌ, pareꞌ soe ke poan pan, “Eën koman to nat e nom peöꞌ to hikta teꞌ noꞌ a to Jiuꞌ. A napan koman pën ivarih me ro teꞌ sunön ësës heꞌ ivarih to vahoꞌ a oah manih pa koreneoꞌ. Eöꞌ to kehkeh nat noꞌ a hat taeah nën to nok voh, kee vahoꞌ suk a oah po vahutët?”

36Ke Ieesuꞌ piun a hi pe Paëlat, pareꞌ soe pan, “A matop vih peöꞌ to hikta teꞌ non pan, eꞌ a tah va po oeh vëh. Ahik, a matop vih peöꞌ se keh teꞌ non pan, eꞌ a tah va po oeh vëh, a ma teꞌ kikiu peöꞌ to onöt e ne pa vapus pip ka neoꞌ, ka hikta pah teꞌ to antoen non a heꞌ a neoꞌ manih pa koreera napan va Israël.”

37Ke Paëlat hi hahah kov en pe Ieesuꞌ pan, “Eën kës kuru a teꞌ sunön, ha?”

Ke Ieesuꞌ piun a hi pe Paëlat, pareꞌ soe ke poan pan. “A, eën koman to soe eom pan, eöꞌ e sunön, keꞌ, a tah akuk ko pamëh ne sisiꞌ to kon suk voh a neoꞌ. Köꞌ nö maꞌ manih po oeh vëh. Eöꞌ to nö maꞌ to soe tavus ke ra napan va po oeh vëh a soe man peöꞌ. Ka napan varih to vavatet ne sih a soe man, ee to tënan e ne pa soe peöꞌ.”

38Ke Paëlat hi hahah kov en pe Ieesuꞌ pan, “Ataeah ivëh a soe man?”

E Paëlat To Soe Pan Ee Se Ni E Ieesuꞌ Pa Kuruse

Matiu 27:15-31, me Mak 15:6-20, me Luk 23:13-25

E Paëlat to soe vahik vakomanih, pareꞌ tavus hah en maꞌ manih pa napan varih to anoeh ne mahën. Pareꞌ soe ke raoe pan, “Eöꞌ to hikta taum ta hat manih pa teꞌ vaꞌih. 39Ivëhkëk, manih pa taateꞌ peöm a napan va Israël, eöm to sosoe nem sih pan, eꞌ to vih non pa Taëën Apuh va po Pasovaꞌ na se ihan taneꞌ ta pah teꞌ manih pa nohnoh. Eöm iu poꞌ nem eteh na se ihan hah eah? Eöm iu nem e sunön po Jiuꞌ, keꞌ, eteh?”

40Kee piun e Paëlat, pare taoa ko soe na pan, “Ahik, eꞌ to hikta teꞌ non pan a teꞌ maneom. Emöm to iu varoe ko nem e Barabas.” E Barabas, eꞌ a teꞌ to vavapus me voh non a nap vëvënsun va Room.