Search form

Jon 3

E Nikodimus To Vavaato Me Non E Ieesuꞌ

1Eꞌ to teꞌ voh non a pah teꞌ a ëhnaneah e Nikodimus, e Nikodimus koman eꞌ a to Parësiꞌ. Eꞌ me a teꞌ va po Vakum Teꞌ Susunön po Jiuꞌ. 2O pöh poen pa popoen neꞌ to nö maꞌ manih pe Ieesuꞌ, pareꞌ soe pan, “Tövavaasis, emöm to nat e nem pën a Tövavaasis ne Sosoenën to vanö maꞌ, suk ataeah, a hikta meh teꞌ to onöt non a nok a ma tah vatoksean varih nën to nonok nom pa ö ne Sosoenën se keh hikta teꞌ vaꞌpeh me non eah.”

3Ke Ieesuꞌ piun poan, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ to soe vamaman rakah keöꞌ pën, a teꞌ se keh hikta tavus vavoon, eꞌ to hikta antoen non a teꞌ manih pa koman a Matop Vih Pe Sosoenën.” 4Ke Nikodimus soe varuꞌ ke Ieesuꞌ pan, “Ivëhkëk. a teꞌ se keh manot voh en eꞌ se tavus vavoon vahvanih? Eꞌ kës to onöt e non pa hop hah manuh pa koman e sinaneah ke sinaneah vapöök vahuh hah poan?”

5E Ieesuꞌ to piun poan, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ to soe vamaman rakah keoꞌ pën, a Tuvuh Vasioꞌ me a ruen se keh hikta vatvus o toꞌtoꞌ voon manih pa teꞌ, a teꞌ pamëh hikta antoen non a teꞌ hop manih pa Matop Vih Pe Sosoenën. 6A tah no sionin to nok keꞌ tavus, eꞌ a tah va po sionin, ka tah no a Tuvuh Vasioꞌ to nok eꞌ a tah koman pa Tuvuh Vasioꞌ. 7Eën se nat nom töhkak in a soe vaꞌih nöꞌ to soe ka oah pan, ‘Eöm se panih ko tavus vavoon.’ 8A tuvuh to tata suk non sih o iu peꞌ, ka tënan ro no a tanih peꞌ. Para hikta nat no eꞌ tataneꞌ non maꞌ nih, pareꞌ nönö non nih. Eꞌ to vatoe akuk va kov e non manih pa teꞌ to panih, pareꞌ tavus vavoon manih pa Tuvuh Vasioꞌ.”

9Ke Nikodimus hi hah en pe Ieesuꞌ pan, “A tah pamëh nën to sosoe nom se tavus vahvanih?” 10Ke Ieesuꞌ piun, pareꞌ soe ke poan pan, “Vahvanih kën hikta maaka i nom a tah vaꞌih. Eën poꞌ a tövavaasis pa napan va Israël toh? 11Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ pën, eöꞌ to sosoe e noꞌ pa tah nöꞌ to nat noꞌ. Paröꞌ sosoe tavus e noꞌ pa tah nöꞌ to ep voh. Ivëhkëk, eöm to tarih ke voh em pa soe pamëh. 12Eöꞌ to soe vahik ke voh eoꞌ peöm pa ma tah kurus to teꞌ ne manih po oeh vëh. Ivëhkëk, eöꞌ to sosoe ka noꞌ neöm sih a ma tah va pa vöön va kin köm hikta vaman nem a soe peöꞌ. 13Ahik voh ta teꞌ to peah avoeꞌ voh non manuh pa vöön va kin. A paeh ro a teꞌ to kunah taneꞌ maꞌ nën, ivëh eöꞌ, e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus. 14Moaan voh manih pa moeh upin ne Mosës to vahan a kuruꞌ nee to nok po bras manih po naon.+ Ka tah pamëh to vataare non a ö no a napan kurus va po oeh vëh se vahan va in e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus manih po naon. 15Ka napan kurus varih to vaman a ne neoꞌ, ee se kon ee po toꞌtoꞌ tamoaan.

16E Sosoenën to iu rakah non a napan va po oeh vëh, ivëh keꞌ vanö maꞌ a pah Koaꞌ ro peꞌ pan etereh se vaman poë, ee se kon taneꞌ o toꞌtoꞌ tamoaan manih peꞌ, pare hikta se ro ne. 17E Sosoenën to hikta vanö voh maꞌ e Koaꞌ peꞌ manih po oeh marën a vateꞌ a napan pa punis. Ahik, eꞌ to vanö voh maꞌ poan marën a ö neꞌ se voen hah raoe. 18A napan varih to vaman ne e Koaꞌ pe Sosoenën ee hikta se teen ne a punis. Ivëhkëk, o teꞌ varih to hikta vaman ne e Koaꞌ pamëh, ee se teen ee a punis. Suk ataeah, ee to hikta vaman ne e Koaꞌ pe Sosoenën a paeh ro. 19Ka pusun in a teꞌ pa napan po vahutët ivëh pan, o maaka to taneꞌ maꞌ manuh pa vöön va kin to nö voh maꞌ manih po oeh. Ivëhkëk, a napan to hikta iu vaman ne o maaka pamëh. Ee to iu teꞌ vaviꞌ rakah e ne pa popoen. Suk eꞌe to iu nok ne a ma taateꞌ hat. 20O teꞌ varih to nonok ne sih a ma taateꞌ hat, ee to hikta iu ne o maaka, pare hikta iu teꞌ me ne po maaka. Suk ataeah, o maaka pamëh to meꞌ vataare en pa ma taateꞌ hat pee, ka ma taateꞌ hat poë varih nee se kon kamis suk ee. 21Ivëhkëk, o teꞌ varih to vavatet ne a soe man, a napan poë varih to kon ee po maaka, ivëh, ka napan inan ee pee to nonok ne a ma kiu pee po kikis pe Sosoenën.

E Jon To Soe Vamaaka E Ieesuꞌ Eteh

22Po meoh poen ne Ieesuꞌ to vaato vahik me en pe Nikodimus, pareꞌ nö vaꞌpeh me en pa ma vamomhë peꞌ, kee nö ee pa ö muhin nee to pokaꞌ ne a Jiutiaꞌ, pare teꞌ e ne nën. Ka napan nönö kov e ne pee, ke Ieesuꞌ me ra vamomhë peꞌ pupui kov e ne pee pa ruen. 23E Jon to pupui non a napan pa ö neꞌ to teꞌ non pa vöön va Aënon, a vöön pamëh to teꞌ vatët non pa teꞌ vöön va Salim. Suk ataeah, a ma ruen peo to teꞌ ne nën. Ka napan nönö kov e ne maꞌ manih pe Jon, keꞌ pupui e non pee pa ruen. 24A ma tah kurus poë varih to tatanok ne e Hëërot he meꞌ avoeꞌ e non pa vahoꞌ e Jon manih pa nohnoh.

25A ma meh vamomhë pe Jon to vaato vasukaꞌ me a pah to Jiuꞌ. Ee to vaato vasukaꞌ suk ne a taateꞌ no a napan se suksuk ne manih pa taateꞌ vahu, ke Sosoenën sih inan raoe to tavus vavoon manih po epep peꞌ. 26Ivëh, ko vamomhë nö ee manuh pe Jon, pare soe ke poë pan, “Tövavaasis, eën nat kës e nom pa teꞌ vëh to teꞌ vaꞌpeh me voh a rora manuh pa pap ruen vöh nee to pokaꞌ ne sih a Jödën. A teꞌ pamëh nën to sosoe suk voh nom to pupui non a napan pa ruen, ka napan nönö kov e ne manuh peꞌ.”

27E Jon to piun a ma vamomhë peꞌ, pareꞌ soe pan, “A teꞌ se kon en pa taeah ne Sosoenën se heꞌ poan.” 28Eöm koman to pënton voh em peöꞌ to soe ka neöm pan, “Eöꞌ to hikta teꞌ noꞌ pan eöꞌ e Kristo, ahik. Eöꞌ a teꞌ ne Sosoenën to vavovoh maꞌ pan eöꞌ se vatotoopin a hanan neꞌ se suk maꞌ. 29A pah tövaen se keh me ta köövo, e köövo pamëh to tavus en e köövo peꞌ. E vamomhë pe tövaen pamëh se sun non, pareꞌ vaeö rakah en pa tënan a soe pa teꞌ tövaen. Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih pa ö no vaeö to puh non manih pa komaneoꞌ, suk eöꞌ e vamomhë pe tövaen. 30Ka ëhnaneah tavus en a teꞌ sunön, ka teꞌ ëhnaneoꞌ tavus en a siꞌ tah pinpiun.”

A Pah Teꞌ Ro To Taneꞌ Maꞌ Pa Vöön Va Kin

31“A teꞌ to taneꞌ maꞌ pa vöön va kin to apuh oah e non pa ma moeh tah kurus. Ka teꞌ to teꞌ non manih po oeh vëh, eꞌ to vavaato suk ro non a ma tah va po oeh. Ivëhkëk, a teꞌ to taneꞌ maꞌ pa vöön va kin eꞌ to apuh oah e non pa ma moeh tah kurus va po oeh vëh. 32Eꞌ to vavatvus non a tah neꞌ to ep, pareꞌ tënan voh, manih pe Tamaneah. Ivëhkëk, manih pea no a hikta pah teꞌ to pënton, pareꞌ kon a tah ne Sosoenën to sosoe non. 33Eteh to kon a soe pe Sosoenën, pareꞌ öt vakis ko vaman a soe pamëh, eꞌ to vataare en pan, ‘E Sosoenën eꞌ a sosoe man.’ 34A teꞌ vëh ne Sosoenën to vanö maꞌ ivëh e Ieesuꞌ, eꞌ to vavatvus non a soe peꞌ, suk ataeah, e Sosoenën to heꞌ avoes voh en peꞌ pa Tuvuh Vasioꞌ. 35E Tamön to iu rakah non e Koaꞌ peꞌ, pareꞌ heꞌ poan a tasun to apuh oah e non pa ma moeh tah kurus. 36O teꞌ varih to vaman ne e Koaꞌ pe Sosoenën, ee to kon ee po toꞌtoꞌ tamoaan. Ivëhkëk, o teꞌ varih to hikta vaman ne a soe pe Koaꞌ pe Sosoenën, ee to hikta antoen ne a kon o toꞌtoꞌ tamoaan. Ahik, e Sosoenën se veo en pee manuh po suraꞌ ësës tamoaan.”