Search form

Jon 5

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Pah Teꞌ Manih Pa Koveꞌ Ruen Va Bëtsaëtaꞌ

1Vasuksuk ne Ieesuꞌ to vatoꞌ vahik en pe koaꞌ pa teꞌ susun pa teꞌ sunön, pareꞌ nö en manuh Jerusalëm. Eꞌ o poen apuh pa napan va Israël ipamëh nee se nö pa hin.

2Manih pa koman a vöön va Jerusalëm eꞌ to teꞌ non a koveꞌ ruen nee to pokaꞌ ne a Bëtsaëtaꞌ po to va Hibru. A koveꞌ ruen pamëh to teꞌ vatët non po hopaꞌ nee to pokaꞌ ne pan o Hopaꞌ po Sipsip. A tönim këk vös to eok tatavi ne a koveꞌ ruen pamëh. 3-4Manih koman a ma këk vös poë varih no a napan to haraꞌ ne a ma vu mët to koroh ne sih. O teꞌ poë varih no a ma moeere to mëtmët, me ro teꞌ kekehoꞌ, me ro teꞌ o tëtënkun.+

5A pah teꞌ to koroh non koman a këk vös pamëh, to haraꞌ voh non a mët po 38 kirismas. 6Ke Ieesuꞌ ep in a teꞌ pamëh to koroh non, pareꞌ nat en peꞌ to haraꞌ moaan rakah voh en pa mët pamëh. Ivëh, keꞌ hi en peꞌ pan, “Eën iu vih hah nom, ha?”

7Ka teꞌ vëh to haraꞌ tamoaan non sih a mët, piun poan pareꞌ soe pan, “A, Topoan, eöꞌ to iu vih hah e noꞌ. Ivëhkëk, ahikta meh teꞌ se vaꞌaus a neoꞌ köꞌ nö manuh pa koveꞌ ruen pa ö no a ruen se riu. Eöꞌ se kehkeh nö noꞌ ruen, ivëhkëk, o upöm to vovoh këh ee peöꞌ, pare vuꞌ momoaan ee na pa koveꞌ ruen ko toꞌ hah ee.”

8Ke Ieesuꞌ soe ke poꞌ poan pan, “Sun ah, parën kon o pan pën, parën nö eom vöön.” 9Ka varuꞌ rakah vakomanih no a teꞌ pamëh to vih hah en, pareꞌ sun, ko kon o pan peꞌ, ko nö en.

O poen pamëh, eꞌ o Poen Apaapo. 10Ivëh, ka nap susunön po Jiuꞌ ep a teꞌ vëh to haraꞌ vöꞌpë voh a mët to vih hah en, pare soe ke poë pan, “O Poen Apaapo pea a napan va Israël ivëh kuru, eꞌ to kök e non pa taateꞌ pea, pa ö nën to teꞌteꞌ nö nom o pan pën.”

11Ka teꞌ vëh to toꞌ hah soe ken pee pan, “Ivëhkëk, a teꞌ vëh to vatoꞌ a neoꞌ to taꞌ en peöꞌ pan eöꞌ se kon o pan peöꞌ paröꞌ nö eoꞌ vöön.”

12Ka napan hi hah ee peꞌ pan, “Eteh rakah ipamëh to taꞌ a oah a kon o pan pën ko nö vöön?” 13Ka teꞌ pamëh to hikta piun raoe suk e Ieesuꞌ to këh en pa ö vëh neꞌ to teꞌ vu non, pareꞌ nö en. Ivëh, ka teꞌ vëh ne Ieesuꞌ to vatoꞌ hah poan to hikta nat non peteh vëh to vatoꞌ hah poan, suk ataeah a napan to parin a peo to teꞌ ne nën.

14Po vasuksuk ne Ieesuꞌ to taum hah en pa teꞌ pamëh koman a Iuun Hinhin Apuh, pareꞌ soe ke poan pan, “Eën to toꞌ hah voh eom, eën se koe poꞌ a nok vatëh hah a ma taateꞌ hat. Eën tomeꞌ taum amot ta teꞌ hat to apuh oah e non pa teꞌ hat oah e non pa teꞌ hat vaꞌih.”

15Ka teꞌ pamëh këh en pe Ieesuꞌ, pareꞌ nö ko taum en pa nap susunön po Jiuꞌ, pareꞌ soe ke raoe pan, “A teꞌ vëh to vatoꞌ hah voh a neoꞌ, eꞌ e Ieesuꞌ.”

16Ivëh, ka nap susunön po Jiuꞌ taneo ee pa nok vavahat e Ieesuꞌ manih pa ma soe pee, suk e Ieesuꞌ to nonok e non pa ma taateꞌ to kök e ne pa taateꞌ va po Poen Apaapo pee. 17Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to piun a soe pee, pareꞌ soe pan, “E Tamön to hikta vavanot non sih eꞌ to kikiu va kov e non sih manih. Eöꞌ me to kikiu va kov e noꞌ manih.” 18A nap susunön po Jiuꞌ to pënton a soe vaꞌih, pare vaiu vëhvaꞌ rakah këh ee pa ta hanan nee se ip vamët koe e Ieesuꞌ. Suk ataeah, eꞌ to hikta kök varoe a taateꞌ va po Poen Apaapo. Ahik. Eꞌ to soe pet en pan e Sosoenën eꞌ e tamaneah. Ka soe vaꞌih to teꞌ va non manih pan, a tasun peꞌ to vatoe me e non pa teꞌ tasun pe Sosoenën.

19Ke Ieesuꞌ sunpip rakah ea pa ma soe varih, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ se soe vaman rakah keoꞌ peöm, eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pe Sosoenën to hikta onöt noꞌ a nok ta kiu po kokoman koman peöꞌ. Ahik, eöꞌ to nonok noꞌ sih a ma kiu ne eöꞌ to ep noꞌ ne Tamaneoꞌ to nonok non sih. A tah ne Taman to nonok non, ne eöꞌ e Koaꞌ to ep suk paröꞌ nok suk. 20E Tamön to iu rakah non sih a neoꞌ e Koaꞌ peꞌ, pareꞌ vataare en peöꞌ pa ma tah ne eöꞌ se nonok noꞌ. Ivëh, ke Tamön vataare en peöꞌ pa ma meh kiu to teꞌ apaꞌpuh oah e ne pa ma teꞌ kiu varih ne eöꞌ e Koaꞌ to nonok noꞌ. Ka ma kiu poë varih nöm se ep paröm toksean rakah em. 21E Tamön to kunkuin hah non sih a nap mët pareꞌ heꞌ en pee po toꞌtoꞌ. Ka tah pamëh to vatoe akuk va kov e non manih peöꞌ e Koaꞌ to se heꞌ en po toꞌtoꞌ tamoaan manih po teꞌ varih ne eöꞌ to iu noꞌ. 22E Tamön to hikta onöt non a vahoꞌ ta pah teꞌ manih po vahutët. Ahik, a ma kiu kurus varih pa pëpënton vahutët, neꞌ to heꞌ vahik voh en peöꞌ e Koaꞌ peꞌ. 23Ivëh, ka napan kurus rakah se kë a ëhnaneoꞌ e Koaꞌ pamëh, vamanih pa ö nee to kë va voh in a ëhnan e Tamön. Etereh to hikta kë ne sih a ëhnaneoꞌ e Koaꞌ, ee to hikta kë me ne a ëhnan e Tamön vëh to vanö voh a maꞌ neoꞌ.

24Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, etereh to tënan a soe peöꞌ, pare vaman e Sosoenën vëh to vanö a maꞌ neoꞌ, köꞌ nö maꞌ, ee se kon ee po toꞌtoꞌ tamoaan. Ka napan poë varih to hikta onöt ne a teꞌ manih po vahutët. Ee to këh ee maꞌ pa mët pare kon ee po toꞌtoꞌ tamoaan.

25Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, kuru no o poen to tavus vahik en, ka napan varih to teꞌ va ne manih pa nap mët, ee se tënan ee pa soe peöꞌ e Koaꞌ pe Sosoenën. Ko teꞌ varih to tënan a soe pamëh pare vatet, ee se kon ee po toꞌtoꞌ tamoaan. 26O toꞌtoꞌ tamoaan pamëh to taneꞌ maꞌ manuh pe Tamön, e Tamön koman to heꞌ en peöꞌ e Koaꞌ pa tasun pamëh, ke eöꞌ e Koaꞌ pamëh to teꞌ me e noꞌ po toꞌtoꞌ tamoaan. 27E Koaꞌ pamëh, eöꞌ e E Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus, ivëh, ke Sosoenën heꞌ en peöꞌ pa tasun marën a kiiki a napan manih po vahutët. 28Eöm se koe a koman vörep in a soe vaꞌih nöꞌ to sosoe ka noꞌ neöm. O poen se tavus maꞌ no a napan kurus varih to pee ne po vapeepe se tënan a to peöꞌ e Koaꞌ, 29pare këh tavus ee maꞌ pa ma vapeepe. Ko teꞌ varih to nonok ne sih a ma taateꞌ vih, ee se kon ee po toꞌtoꞌ tamoaan. Ko teꞌ varih to nonok ne sih a ma taateꞌ hat, ee se sun ee po vahutët, pare nö ee manuh po suraꞌ ësës tamoaan.”

E Ieesuꞌ E Koaꞌ Pe Sosoenën

30E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan “Eöꞌ to hikta onöt noꞌ a nok ta pah tah po kokoman koman peöꞌ peheoꞌ. Ahik, eöꞌ to vavatet noꞌ a soe nöꞌ to kon taneꞌ manuh pe Sosoenën, paröꞌ kiiki noꞌ a ma taateꞌ pa napan. Ka vahoꞌ a napan manih po vahutët, eꞌ a totoopin. E Sosoenën to soe vaonöt ka neoꞌ, köꞌ kiiki no a ma taateꞌ pa napan. Ivëh, ka taateꞌ kiiki peöꞌ to totoopin e non manih po iu pe Sosoenën. Suk ataeah, eöꞌ to hikta suksuk noꞌ o iu koman peöꞌ. Ahik, eöꞌ to suksuk ro noꞌ o iu pe Sosoenën vëh to vanö voh a maꞌ neoꞌ köꞌ nö maꞌ.

31Eꞌ se keh teꞌ non pan eöꞌ varoe to sosoe tavus noꞌ a ma kiu me a ma taateꞌ nöꞌ to nonok noꞌ, a napan kurus to hikta onöt ne a vaman a ma soe nöꞌ to vavatvus noꞌ. 32Ivëhkëk, eꞌ to teꞌ non a meh teꞌ, ivëh, e Sosoenën to vavatvus non a soe va pa ma kiu me a ma taateꞌ peöꞌ. Köꞌ nat e noꞌ pa ma soe neꞌ to vavatvus non, ee a ma soe a man rakah.

33O poen nöm to vanö a ma pah teꞌ, kee nö ee manuh pe Jon, pan eꞌ se soe ke raoe ta soe to soe suk a no neoꞌ e Koaꞌ pe Sosoenën, ka soe pamëh, eꞌ a soe man. 34Ivëhkëk, eöꞌ to hikta koman noꞌ ataeah no a napan to koman suk va ne manih peöꞌ. Ivëh, köꞌ iu noꞌ a ö nöm se koman hah a soe ne Jon to sosoe suk voh non a kiu me a taateꞌ peöꞌ. Eöm se keh öt vakis nem a soe pamëh, e Sosoenën se kon hah en peöm. 35E Jon to teꞌ vavoh non manih po ram to tëtëkrea non, pareꞌ heꞌ non a napan o maaka, ka siꞌ poen kökööt akuk rakah nöm to haraꞌ o vaeö, suk o maaka neꞌ to heꞌ a neöm.

36Oman e Jon to vavatvus non a soe to soe suk a non neoꞌ, eöꞌ eteh. Ivëhkëk, eꞌ to teꞌ non a pah tah to vih oah non a soe pe Jon to vataare non eöꞌ eteh. Eꞌ a kiu pamëh ne Tamön to heꞌ a neoꞌ, söꞌ nok, paröꞌ vahik. Ka ma kiu varih nöꞌ to nonok noꞌ, to vataare vavih rakah e ne pa napan, pa ö ne Tamön to vanö voh a maꞌ neoꞌ, köꞌ nö maꞌ manih po oeh vëh. 37-38E Tamön to vanö voh a maꞌ neoꞌ, köꞌ nö maꞌ manih po oeh. Ke eꞌ koman ivëh to soe tavus voh ka neoꞌ manih pa napan. Ivëh, no a soe pe Tamön to hikta teꞌ suk non manih pa ma kokoman peöm. Eöm to hikta iu pënton nem a soe pe Tamön pa ma tenëneöm, paröm hikta iu ep nem a ma kiu nöꞌ to nonok noꞌ pa ma matëëneöm. Suk ataeah, eöm to hikta vaman nem a soe me a kiu peöꞌ a teꞌ vëh ne Tamön to vanö voh maꞌ.

39Eöm koman kës nem pan, a soe vëh to pet non manih po Puk pe Sosoenën to onöt e non pa heꞌ a neöm o toꞌtoꞌ tamoaan? A ma tamoaan nöm to ëhëh nem a soe to kiun non po Puk pe Sosoenën, paröm kiiki em pa ma soe to kiun ne po komön o Puk pamëh. A ma soe to kiun ne po Puk pamëh to teꞌ suk e ne peöꞌ. 40Ivëhkëk, eöm to rës e nem pa nö maꞌ manih peöꞌ pa kon o toꞌtoꞌ tamoaan.

41Eöꞌ to sosoe noꞌ a soe vaꞌih, paröꞌ hikta koman noꞌ a ö no a napan se kë ne a ëhnaneoꞌ. 42Ahik, eöꞌ to nat e noꞌ peöm to hikta teꞌ me nem o iu pe Sosoenën. 43Eöꞌ to taneꞌ voh maꞌ manuh pe Tamön, paröꞌ vavatvus noꞌ a soe manih peöm, köm hikta kokon ro nem a soe peöꞌ. Ivëhkëk, ta pah teꞌ se keh nö maꞌ pa ëhnan komaneah, eöm se tënan em pa soe peꞌ, paröm vaman em peꞌ. 44A pap teꞌ to teꞌ va ne manih peöm to hikta onöt ne a vaman a neoꞌ. Ahik rakah! Suk ataeah, eöm to koman varoe nem a kon o ëhnan apuh manih pa topnineöm. Ivëh, nöm to hikta iu kon suk nem o ëhnan apuh vëh ne Sosoenën a paeh ro to heꞌheꞌ non sih.

45Eöm se nat nem koman nem pan, eöꞌ ivëh se sun manih pa matan e Tamön, paröꞌ kiiki a ma taateꞌ peöm, paröꞌ soe pan eöm o hat. Ahik, a teꞌ vëh se soe pan eöm o teꞌ hat ivëh e Mosës. Ke eꞌ a teꞌ pamëh nöm to koman voh nem pan eꞌ se vaꞌaus a neöm. 46Eöm se keh vaman rakah nem a ma soe pe Mosës, a, eöm to vaman me e nem pa teꞌ soe peöꞌ. Suk ataeah, e Mosës ivëh to kiun suk voh a neoꞌ manih po Puk pe Sosoenën. 47Ivëhkëk, eöꞌ to nat eoꞌ peöm to hikta onöt rakah nem a vaman a ma soe pe Mosës, keꞌ ep va e non manih peöm to hikta onöt me nem a vaman a ma teꞌ soe peöꞌ.