Search form

Luk 10

E Ieesuꞌ To Vanö O 72 Vamomhë Pa Kiu Vaꞌaus

1Ka vasuksuk ne Ieesuꞌ to vateꞌ o 72 vamomhë, ko vamatop raoe pa ma tah nee se nö, ko nok, pareꞌ vanö po pöök vovoh raoe pa ma vöön neꞌ se nö amot. 2Ee to meꞌ avoeꞌ e ne pa nö, ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, “A napan o pöh peo to vamatop ne a vaman a neoꞌ pa ö söm vaꞌaus raoe. Ivëhkëk, a hikta nap peo pa vatvus ke raoe a Soe Vih. Ee to teꞌ va ne manih pa voaꞌ to vamatop manih koman a rak, ka hikta nap kiu peo pa oes a voaꞌ. Ivëh, köm se hinhin nem e Sosoenën, keꞌ se vamatop a ma napan peo, kee vaman a neoꞌ. Eöm se hinhin nem e Sosoenën, keꞌ vanö maꞌ a nap kiu peo manih pa rak. 3Nö öm, eöꞌ to vanö va ka neöm manih po sipsip soneꞌ to teꞌ ne topnin o këh poa. 4Eöm se nat nem teꞌ ta moniꞌ, me o kove, me ta meh poa suꞌ, ko nat nem vaato me a napan varih hanan.

5Eöm se keh ho pa ta pah iuun, eöm se hin na e Sosoenën, ko soe vamanih pan, ‘E Sosoenën se heꞌ a taateꞌ moomo manih pa napan to teꞌ ne pa iuun pamëh.’

6Ka pah teꞌ moomo koman se keh teꞌ non pa iuun nën to teꞌ nom e Sosoenën se heꞌ a taateꞌ moomo pa teꞌ pamëh, me a tapaiuun peꞌ. Ivëhkëk, eꞌ se keh hikta teꞌ non a teꞌ kamöꞌ manih iuun, e Sosoenën se kon hah këh poë pa taateꞌ moomo, me a tapaiuun peꞌ. 7Eöm se teꞌ varoe nem pa pah iuun, paröm ënëën nem a ma taëën nee to vamatop ka neöm. Suk ataeah, a teꞌ to kiu vakis non pa vaꞌaus a napan, a, a napan se heꞌ ee peꞌ po voen peꞌ. Eöm se nat nem oho totoën vah nem a ma meh iuun.

8Eöm se keh vos pa ta pah vöön, ka napan vaeö me e ne peöm, eöm se ëën a taëën nee to heꞌ a neöm. 9Eöm se vavatoꞌ ro teꞌ to teꞌ me ne a mët pa vöön pamëh, paröm soe ke raoe pan, ‘A Matop Vih pe Sosoenën to öök vatët en maꞌ manih peöm.’ 10Ivëhkëk, eöm se keh vos pa ta vöön, ka napan hikta kamöꞌ a neöm pa ma iuun pee, eöm se nö, ko sun manuh noton hanan in a vöön pamëh, paröm soe pan, 11‘O kusan va pa vöön peöm ivëh to taop non pa ma monmöm, ivëhkëk, emöm to vahah em nös peꞌ manih peöm.+ Pënton öm, eöm to koe em pe Sosoenën vamanih pa teꞌ sunön peöm. Ivëhkëk, a ma poen va pa Matop Vih pe Sosoenën to öök vatët ee maꞌ.’ 12Eöꞌ to soe ka neöm, manih po poen ne Sosoenën se kiiki a napan varih po oeh, a napan va pa vöön Södom neꞌ se vakmis vasoneꞌ en pee. Ivëhkëk, a napan va pa vöön vëh to koe ka neoꞌ, e Sosoenën se vakmis oah raoe.”

Varenan Rakah Pa Ma Napan To Hikta Panih

Matiu 11:20-24

13“Varenan rakah peöm a napan va pa poa vöön varih Korasin, me Bëtsaëtaꞌ. Ta pah teꞌ se keh nok voh ta tah vatoksean manih pa poa vöön varih Taëaꞌ, me Saëdon vamanih pa ö nöꞌ to nok vavoh topnineöm, a, a napan va Saëdon me Taëaꞌ to se panih vahik voh ee pa ma taateꞌ hat pee. Ko noh o rara pö va pa tamak, ko vauh o ö to vataare non a ö nee to tamak ne a ma taateꞌ hat pee. Ivëhkëk, ee hikta panih a ma hat pee. 14Amot po poen ne Sosoenën se kiiki non a ma napan, a punis va Saëdon me Taëaꞌ hikta se teꞌ apuh va non manih pa punis vëh nöm se taum, suk eöm to ep voh em pa ma tah vatoksean nöꞌ to nok voh topnineöm, ivëhkëk eöm to hikta panih, ko vaman. 15Ke eöm a napan va Kapaneam, eöm se nat nem kokoman nem pan, e Sosoenën se ta a no neöm, suk eöm to ep voh e nem peöꞌ, ko pënton voh e nem peöꞌ. Ivëhpëhkëk, eꞌ se vi a neöm po suraꞌ ësës tamoaan.”

16Ke Ieesuꞌ tarih hah na po 72 vamomhë, pareꞌ soe ke raoe pan, “A teꞌ to pënton a soe peöm, eꞌ to pënton a soe peöꞌ. A teꞌ to heꞌ tonun a neöm, eꞌ to heꞌ tonun a neoꞌ. Ka teꞌ to heꞌ tonun a neoꞌ, eꞌ to heꞌ tonun me en pe Sosoenën vëh to vanö voh a maꞌ neoꞌ.” E Ieesuꞌ to heꞌ vahik a soe peꞌ manih po 72 vamomhë, kee nö poꞌ ee.

O 72 Vamomhë To Hah Maꞌ

17Vasuksuk no o 72 vamomhë varih ne Ieesuꞌ to vanö voh, to hah ee maꞌ, pare vaeö rakah. Ee to soe ke Ieesuꞌ pan, “Apuh, emöm to pokaꞌ a ëhnöömah pa vavatoꞌ o teꞌ to haraꞌ ne a mët, ivëh, ka ma oraꞌ hat koman me to pënton ee pa soe pemöm, ko tavus këh ee maꞌ po teꞌ.”

18Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, “Eöꞌ to ep e susun po oraꞌ hat to vuꞌ taneꞌ maꞌ pa vöön va kin vamanih po tëkrea va pa kara. 19Pënton öm, eöꞌ to heꞌ voh eoꞌ peöm po kikis marën a komtön o kuruꞌ, me o pipihkatan, me a ma taeah to mimiröꞌ a non neöm, ivëh, keöꞌ heꞌ a neöm o kikis to teꞌ oah e non po kikis pe susun po oraꞌ hat. Ka hikta pah tah to antoen non a miröꞌ a neöm.

20Ivëh, ke eöm se nat nem vaeö varoe, paröm soe vamanih pan, ‘A ma oraꞌ hat to vatet ee pa soe pemöm,’ ahik, eöm se vaeö suntan oah, suk e Sosoenën to kiun voh en pa ëhnëëneöm pa teꞌ vaꞌpeh tamoaan me eah manuh pa vöön va kin.”

E Ieesuꞌ To Vaeö, Ko Soe Vavihvih Ke Sosoenën

Matiu 11:25-27; 13:16-17

21Manih po poen pamëh no a Tuvuh Vasioꞌ to heꞌ vaeö suntan e Ieesuꞌ, keꞌ soe pan, “Tamön, eën e Sunön va pa vöön va kin me po oeh. Eöꞌ to vaeö rakah me nös oah, suk eën to koaan voh a ma tah varih pa nap nat me nap natsean va po oeh. Ivëhkëk, eën to vataare varoe o teꞌ to teꞌ va ne manih po siꞌ koaꞌ. Tamön, a tah vaꞌih to tanok suk e non po iu me o manin koman pën.”

22E Ieesuꞌ to hin vahik en, pareꞌ tarih maꞌ manih pa napan varih to pënton ne poë, pareꞌ soe pan, “E Tamön to heꞌ voh en peöꞌ pa ma moeh tah kurus. A hikta teꞌ to nat non pe Koaꞌ, e Tamön varoe kuru to nat non pe Koaꞌ, ka hikta pah teꞌ to nat non pe Tamön, e Koaꞌ varoe kuru to nat non pe Tamön. Ka napan ne Koaꞌ to iu vataare non raoe e Tamön, eꞌe me to nat e ne pe Tamön.”

23E Ieesuꞌ to tarih ko soe varoe ke a ma vamomhë peꞌ pan, “O teꞌ se ep in a ma tah nöm to ep, eꞌe se vaeö. 24Eöꞌ to soe va ka neöm manih, suk moaan voh no a ma teꞌ vanënën soe, me o teꞌ sunön peo to iu ep voh ne a ma tah nöm to ep in kuru. Ivëhkëk, ee to hikta ep voh. Pare iu tënan rakah ne a soe pamëh. Ivëhkëk, ee to hikta tënan voh a soe pamëh.”

A Teꞌ Va Samëriaꞌ To Ururuan A Meh Teꞌ

25A pah teꞌ vavaasis to nat non o Vavaasis pe Mosës to sun, ko iu punöꞌ non e Ieesuꞌ, pareꞌ hi pan, “Apuh, eöꞌ se nok ataeah, paröꞌ kon o toꞌtoꞌ tamoaan?”

26Ke Ieesuꞌ piun, ko soe pan, “A soe taeah to teꞌ non po Vavaasis pe Mosës, eën ëhëh, ko nat vah va e nom eah nih?”

27Ka teꞌ vavaasis pamëh piun, ko soe pan,

“Eöm se iu rakah nom e Sunön Sosoenën peöm manih pa ma kupu peöm,

me manih pa ma apeneöm,

me manih pa ma kikis kurus rakah peöm,

me manih pa ma kokoman peöm.” Lo 6:5

Me,

“Eën se iu non a meh teꞌ vamanih pa ö nën to iu hah va ka nom.” Lev 19:18

28Ke Ieesuꞌ soe ke poan, “A, eën to piun vatotoopin rakah eom maꞌ. Eën se nok va nën, kën se kon o toꞌtoꞌ tamoaan.”

29Ivëhkëk, a teꞌ vavaasis to nat non o Vavaasis pe Mosës to iu kë hah a non, ivëh, keꞌ hi e Ieesuꞌ pan, “Ka meh teꞌ peöꞌ eꞌ eteh, nöꞌ se kamöꞌ noꞌ eah?”

30Ke Ieesuꞌ piun a soe peꞌ pa soe vapipinoꞌ, ko soe pan, “A pah teꞌ to këh maꞌ a vöön Jerusalëm, pareꞌ kukunah nö non manuh pa vöön Jerikoꞌ, ka nap kakaveo ep in poë manih hanan, pare öt këh ee peꞌ pa ma tah peꞌ, pare ip suntan poë. Ee to ip poë, pare këh ee peꞌ to koroh non hanan, a siꞌ ö hat keꞌ mët en. 31Ka manih po poen pamëh no a pah teꞌ ësës heꞌ to suk kunah maꞌ a hanan pamëh. Pareꞌ ep in a teꞌ pamëh, pareꞌ keke, ko oah en, ko hikta vaꞌaus poan. 32Keꞌ teꞌ pet va kov e non nën pa Livaë,+ to nö maꞌ, pareꞌ ep in a teꞌ pamëh, pareꞌ keke, ko oah pet en peꞌ. 33Ivëhkëk, a teꞌ va Samëriaꞌ+ to suk kunah maꞌ a hanan, pareꞌ ep in a teꞌ pamëh, pareꞌ pah uruan suntan en peꞌ. 34Pareꞌ huk vatët en manuh peꞌ, pareꞌ koꞌkoꞌ en po vanom me o voaën manih pa ma takeo peꞌ, pareꞌ mon en, ko kë poan, ko vaihoꞌ poan pa tönkiꞌ koman peꞌ, ko me poan pa iuun ananoeh teꞌ, pareꞌ matop vavih e non peꞌ. 35Po meoh poen neꞌ to heꞌ en pe tövaneah pa iuun pa moniꞌ to antoen non a matop a teꞌ pamëh, pareꞌ soe ke tövaneah pa iuun pan, ‘Eën se matop nom a teꞌ vëh, ka ta ma meh moniꞌ peo pën se keh hik pa matop a teꞌ vëh, a, eöꞌ se hah maꞌ, ko piun hah ka oah.’”

36Ke Ieesuꞌ hi a teꞌ vavaasis to nat non o Vavaasis pe Mosës pan, “Eën koman va nom nih? Eteh rakah manih pa kukön teꞌ varih to iu suntan non a meh teꞌ, manih pa teꞌ vëh to takeo pa koreera ra nap kakaveo?”

37Ka teꞌ vavaasis to nat non o Vavaasis pe Mosës piun, ko soe pan, “A teꞌ vëh to uruan, pareꞌ vaꞌaus poan.”

Ke Ieesuꞌ soe ke poan pan, “Eën se nö, parën nok pet va nën.”

E Ieesuꞌ To teꞌ Non Pa Iuun pe Martaꞌ Me E Mariaꞌ

38E Ieesuꞌ me a ma vamomhë peꞌ to nönö ne Jerusalëm, pare vos ee pa vöön pa köövo a ëhnaneah e Martaꞌ. E köövo pamëh to vaoe e Ieesuꞌ manuh pa iuun peꞌ. 39E Martaꞌ to teꞌ non e kea peꞌ, e Mariaꞌ. Eꞌ to nö maꞌ, pareꞌ ihoꞌ pa havin e Ieesuꞌ, pareꞌ pënton non o vavaasis peꞌ. 40Ivëhkëk, e Martaꞌ to kiu vëhvaꞌ rakah non pa vamatop a taëën. Ke Martaꞌ hikta teꞌ vaeö non pa ö ne Mariaꞌ to vapehen non poan. Ivëh, keꞌ nö manih pe Ieesuꞌ, pareꞌ soe, “Apuh, e kea peöꞌ to vapehen ka neoꞌ pa vamatop a taëën. Eën to hikta koman pöꞌ nom a tah pamëh, ha? Eën se soe keah, keꞌ nö maꞌ, ko vaꞌaus a neoꞌ, pa vamatop a taëën!”

41Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to piun e Martaꞌ, pareꞌ soe, “Martaꞌ, pënton nom ah, eën to karë suntan nom a ma tah peo. 42Ivëhkëk, a siꞌ pah tah to apuh oah rakah non. E Mariaꞌ to iu kon non, o vavaasis peöꞌ to vih oah non, ivëh, keöꞌ hikta se kon hah këh noꞌ eah.”