Search form

Luk 13

A Teꞌ To Hikta Panih A Taateꞌ Peꞌ, Eꞌ Se Ro En

1Manih po poen pamëh no a ma pah teꞌ to teꞌ ne, pare vavatët e Ieesuꞌ a ö ne Paëlat+ to heꞌ voh o soe vaonöt manih po teꞌ vëvënsun va pa kaman va Room pa ip vamët voh a ma teꞌ va Galiliꞌ, ee he ësës heꞌ ne na manuh pe Sosoenën. 2Ke Ieesuꞌ piun a soe pee, pareꞌ soe pan, “Eöm to koman nem pan, a ma teꞌ va Galiliꞌ varih to nok vahat oah rakah pa ma upöm pee, ha? Ahik rakah! Eꞌ kuru a tah vaꞌih a pusun in a punis pee, ha? Ahik rakah! 3Ivëhkëk, eöm se keh hikta panih a ma taateꞌ hat peöm, eöm se ro rakah pet va kov em nën. 4Ka 18 teꞌ varih no a iuun rë va Siroam to ip vamët voh raoe. Eöm to koman nem pan, a hat pee to teꞌ oah e non pa ma teꞌ hat po teꞌ varih to teꞌ ne Jerusalëm, ha? 5Eöꞌ to soe vaman rakah ka neöm, ahik rakah! Ivëhkëk, eöm se keh hikta panih a ma taateꞌ hat peöm, eöm se ro pet va kov em nën.”

A Soe Vapipinoꞌ Va Po Naon To Hikta Vovoaꞌ Non

6Ke Ieesuꞌ soe ken pee pa pah soe vapipinoꞌ pan, “A pah teꞌ to nep o naon vëh o fik koman a rak voaën peꞌ, vasuksuk neꞌ to nö maꞌ pa ep këh ta ma voaꞌ fik to ëën. Ivëhkëk, ahik. 7Ivëh, keꞌ soe ke a teꞌ vëh to matop non pa rak pan, ‘Ep ah, po kukön kirismas rakah neöꞌ to nönö noꞌ maꞌ sih pa ep këh ta ma voaꞌ fik to ëën, ivëhkëk, ahik. Ivëh, kën se taka eöm po naon vëh. Suk ataeah, o naon pamëh to ënëën vahik akuk e non po mona va po oeh.’ 8Ka teꞌ vëh to matop non pa rak, piun a soe peꞌ, pareꞌ soe pan, ‘Apuh, eën se koe ko anoeh voh nom, keꞌ teꞌ voh o siꞌ pöh kirismas vëh. Eöꞌ se een o oeh vëh po pusun o naon, paröꞌ vahoꞌ na a ma tairo purmakaöꞌ. 9O naon se pöꞌ voaꞌ en po kirismas vöh. Keꞌ se keh hikta voaꞌ, a, kën taka poꞌ eom peꞌ.’”

O Pöh Poen Apaapo Ne Ieesuꞌ To Vavih A Pah Köövo

10O pöh Poen Apaapo ne Ieesuꞌ to vavaasis non a ma napan koman a iuun hinhin soneꞌ. 11A pah köövo to teꞌ non no a oraꞌ hat to teꞌ non peꞌ. A oraꞌ hat pamëh to heꞌ voh non e köövo a mët po 18 kirismas. Ke köövo hikta onöt rakah non a nö vatotoopin, suk ataeah, o soaꞌ topnin tonuneah to vapo voh en, keꞌ nönö vakonoꞌ non. 12E Ieesuꞌ to ep in poan, pareꞌ vaoe en peꞌ ko soe ke poan pan, “Köövo, eöꞌ to vahik eoꞌ pa mët pën.” 13Pareꞌ vaket en pe köövo, ka varuꞌ vakomanih e köövo to sun vötpin en. Ke köövo taneo en pa kë rakah a ëhnan e Sosoenën.

14Ivëhkëk, e susun va pa iuun hinhin soneꞌ to heve en pe Ieesuꞌ, suk a ö neꞌ to vatoꞌ e köövo po Poen Apaapo. Ivëh, ke susun soe ke a ma napan pan, “Eꞌ to teꞌ non o tönim me o pöh poen kikiu, eöm se keh iu nem o teꞌ se vahik a mët peöm, a, eöm se nö maꞌ po komön o nënkikiu. Paröm nat nem nö maꞌ po Poen Apaapo.”

15Ke Ieesuꞌ piun a soe peꞌ, pareꞌ soe pan. “Eöm ro teꞌ pikpiuk! Po Poen Apaapo ne eöm kurus to nönö nem pa iuun purmakaöꞌ me ro tönkiꞌ pa vakaak raoe pa ruen. Eöm to nonok e nem pa kiu pa ö nöm to nok va nën. 16Ivëhkëk, e köövo vaꞌih, eꞌ e köövo va po vuteꞌ pe Abraham. A oraꞌ hat to vaneah voh non poan po 18 kirismas. Vahvanih köꞌ veo këh eah pa mët vaꞌih to ötöön voh non poan, eꞌ kës to hikta antoen non a vatoꞌ a teꞌ po Poen Apaapo, ha?” 17E Ieesuꞌ to soe va nën ka ma napan varih to vakihat me ne poë pah poet rakah ee. Ka ma meh teꞌ peo to vaeö pa ma tah vihvih neꞌ to nonok non.

A Soe Vapipinoꞌ To Teꞌ Non Manih Po Voaꞌ Mastat

Matiu 13:31-32, me Mak 4:30-32

18Ke Ieesuꞌ soe hahah kov en pan, “A Matop Vih pe Sosoenën nöꞌ se vamaaka rakah va in eah nih? 19Eꞌ to teꞌ va non manih po voaꞌ naon vëh ne ea to popokaꞌ no o mastat. A pah teꞌ to kon o voaꞌ mastat, pareꞌ nep poan pa rak peꞌ. Ko naon pu vaꞌpuh en, ko növan nö maꞌ, ko nok ee pa ma heꞌ pee manih pa ma peananeah.”

20Pareꞌ soe hahah kov en pan, “Eöꞌ se vamaaka vah va in a Matop Vih pe Sosoenën nih? 21Eꞌ to teꞌ va e non manih po is no a köövo to ru manih pa tis praoaꞌ, pareꞌ rih, ko is hovën o praoaꞌ. Ko vasuksuk no o praoaꞌ to peah en maꞌ.”

O Hopaꞌ Soneꞌ

Matiu 7:13-14; 7:21-23

22E Ieesuꞌ to nö vavah en pa ma vöön apaꞌpuh me a ma meh vöön, eꞌ to vavaasis vah non a ma napan, pareꞌ iu nö koe non manuh Jerusalëm. 23Ka pah teꞌ hi poan pan, “Sunön, e Sosoenën se pöꞌ hehe a ma pöh teꞌ, ha?”

Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, 24“Eöm se punöꞌ vakis rakah, köm sih ho koe po siꞌ hopaꞌ soneꞌ. Eöꞌ to soe ka neöm a ma napan peo rakah to iu ho e ne, ivëhkëk, eꞌe to hikta antoen ne a ho. 25Amot ne tövaneah pa iuun se papanih en po hopaꞌ in a iuun, köm se nönö nem maꞌ, ko sun e nem mahën paröm tekteok o hopaꞌ ko soe vamanih pan, ‘Sunön, peret ka nös möm o hopaꞌ.’ Keꞌ se piun maꞌ a neöm, pareꞌ soe pan, ‘Eöꞌ to hikta nat noꞌ peöm, eöm taneꞌ maꞌ pa vöön poanheh?’ 26Ivëh, köm se soe ke eah pan, ‘Emöm to vavaëën me voh e nem pën, kën sun voh nom hanan pemöm parën vavaasis a no möm.’ 27Ivëhkëk, eꞌ se soe hah maꞌ pan, ‘Eöꞌ to hikta nat noꞌ peöm, eöm taneꞌ maꞌ pa vöön poanheh? Eöm ro teꞌ nonok a ma taateꞌ hat, eöm se nö ke këh a na neoꞌ.’

28Köm se ep e Abraham, Aësak, me Jekop, me a ma teꞌ vanënën soe kurus varih to teꞌ hop ne pa Matop Vih pe Sosoenën. Ivëhkëk, eöm se nö paröm teꞌ nem maꞌ mahën. Eöm se pah okook suntan rakah e nem, paröm vakuskus rivon nem po kamis o apuh rakah. 29Ka ma napan se taneꞌ maꞌ manuh pa ö no potan to pepeah taneꞌ no maꞌ, me manuh pa ö no potan to kukunah koe non, me manuh pasun muhin me manuh kusin a muhin. Kee se ihoꞌ ne, pare ënëën vaꞌpeh e ne manih pa Matop Vih pe Sosoenën. 30A, ka ma meh teꞌ varih to suksuk ne, eꞌe se vovoh ee. Ka ma teꞌ varih to vovoh ne kuru, eꞌe se vasuksuk rakah varuꞌ ee maꞌ.”

E Ieesuꞌ To Ook A Vöön Jerusalëm

Matiu 23:37-39

31Manih po poen avoeꞌ pamëh no a ma Parësiꞌ to nö maꞌ, pare soe ke Ieesuꞌ pan, “Eën se këh a vöön vëh, parën nö pa meh vöön, a teꞌ sunön vëh e Hëërot to iu ip vamët e non pën.”

32Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, “Eöm se nö, paröm soe ke a teꞌ vavakëën vëh e Hëërot pan, ‘Kuru me sinup eöꞌ se veo tavus a ma oraꞌ hat, paröꞌ vavatoꞌ a ma teꞌ to haraꞌ ne a mët. Ko vakön poen ne eöꞌ se vahik a ma kiu peöꞌ.’ 33Ivëhkëk, kuru me sinup me a teꞌ sinup oah voh, eöꞌ se nönö e noꞌ, suk ataeah, eꞌ to hikta teꞌ vih non pa ip vamët a pah teꞌ vanënën soe pa meh vöön. Ahik. Eꞌe se ip vamët varoe poë manuh Jerusalëm.

34Jerusalëm, Jerusalëm, eöm a ma nap susunön to töstösvös nem sih a ma teꞌ vanënën soe ne Sosoenën to vanö nös manih peöm. A ma poen peo neöꞌ to iu ununun noꞌ sih a ma koaꞌ pën, vamanih pa ö ne toaꞌ sin to ununun va non sih a ma soneꞌ peꞌ manih pa paan a paknaneah. Ivëhkëk, eöm to hikta iu nem. 35Pënton öm. E Sosoenën to këh voh en pa vöön peöm me a Iuun Hinhin Apuh peöm. Eöꞌ to soe ka neöm, eöm se hikta ep ka neöꞌ, keꞌ onöt rakah o poen nöm se soe pan,

‘Ea se kë a ëhnan a teꞌ apuh vëh to taneꞌ maꞌ manuh pe Sosoenën.’” Sng 118:26