Search form

Luk 13:22

O Hopaꞌ Soneꞌ

Matiu 7:13-14; 7:21-23

22E Ieesuꞌ to nö vavah en pa ma vöön apaꞌpuh me a ma meh vöön, eꞌ to vavaasis vah non a ma napan, pareꞌ iu nö koe non manuh Jerusalëm.