Search form

Luk 2

E Mariaꞌ To Vahuh E Ieesuꞌ

Matiu 1:18-25

1Manih po poen pamëh ne Jon to teꞌ koaꞌ voh non e Sisaꞌ Agastas to sunön non manih pa kaman va pa ma muhin va Room. Pareꞌ vahoꞌ a pah taateꞌ marën a ma napan kurus rakah va Room se vahoꞌ a ma ëhnëëre manih po puk pa kaman. 2O vahoꞌ ëhnan vëh to taneo po poen ne Kwirinius to teꞌ non a teꞌ susun paan e Sisaꞌ Agastas, pareꞌ matop non a muhin va Siriaꞌ. 3Ivëh, ka ma napan nö vakëkëh ee pa ma vöön pee marën a vahoꞌ a ma ëhnëëre manih pa vöön no a ma sipuiire to teꞌ voh ne.

4E Jeosëp a teꞌ va po vuteꞌ va pe Devit, ivëh, keꞌ këh en maꞌ pa vöön vëh neꞌ to teꞌ non Nasarët manih pa muhin va Galiliꞌ, pareꞌ nö en pa muhin va Jiutiaꞌ manih pa vöön pe Devit, a ëhnaneah Bëtrëhëm. 5E Jeosëp to nö pa vahoꞌ a ëhnaneah pen köövo peꞌ Mariaꞌ vëh, nee to soe vaman voh a ö se vaen pon. E Mariaꞌ he han e non pe koaꞌ. 6Ee to teꞌ avoeꞌ e ne manih Bëtrëhëm, ko poen ne Mariaꞌ se vahuh e koaꞌ vatët en. 7Ke Mariaꞌ vahuh en pa koaꞌ oeteꞌ vamomoaan peꞌ, pareꞌ mon poan po rara, ko vökroh poan pa koman a pokis ënëën taëën po purmakaöꞌ, suk a ma iuun ananoeh teꞌ to puh vahik ee.

O Ankeroꞌ Me A Nap Mamatop Sipsip

8Manih pa muhin pamëh no a ma pah teꞌ to matop ne o sipsip, ee to ut ne o sipsip pee pa popoen. 9Ka ankeroꞌ pe Sosoenën nö maꞌ manih pee, ke Sosoenën vanö maꞌ o maaka peꞌ, keꞌ kopös raoe, kee pah naöp vörep rakah ee. 10Ivëhkëk, a ankeroꞌ pe Sosoenën to soe ke rapoë pan, “Eöm se koe a naöp, paröm pënton, eöꞌ to teꞌ maꞌ a soe vih manih peöm, eꞌ se vavaeö a ma napan kurus, kee vaeö suntan rakah ee. 11Manih po poen pamëh pa vöön apuh pe Devit no a pah köövo to vahuh a koaꞌ oeteꞌ, eꞌ a teꞌ marën a kon hah a neöm, e Sosoenën to vateꞌ maꞌ keꞌ nö maꞌ, eꞌ e Sunön. 12Ko vëknöm neöm se ep in to teꞌ va non manih, eöm se ep in a koaꞌ ne sinaneah to mon poan po rara, keꞌ koroh non koman a pokis ënëën taëën po purmakaöꞌ.”

13A ankeroꞌ to vaato vahik en, ka varuꞌ vakomanih, no o ankeroꞌ peo rakah va kin to tavus maꞌ, pare kë a ëhnan e Sosoenën vamanih pan,

14“Vaeö ko kë e Sosoenën vöh pa vöön va kin,

vih rakah non po teꞌ varih ne Sosoenën to vaeö non a pop pee,

ko heꞌ raoe o kokoman tö,

pare teꞌ me ne a taateꞌ tö.”

O Teꞌ Mamatop Sipsip To Nö Pa Ep E Ieesuꞌ

15O ankeroꞌ to këh hah ee pee manuh pa vöön va kin, ka nap utut sipsip vavasoe koman e ne pan, “Aeoh! Nös öm, ka nö ee manuh vöön Bëtrëhëm, para ep voh pa tah pamëh to tavus kuru ne Sosoenën to soe ka ra manih pa ma rivoeero o ankeroꞌ.” 16Ivëh, kee nö vëvëhöꞌ rakah ee, pare ep ee pe Mariaꞌ pen Jeosëp to teꞌ ne, ke koaꞌ koroh non pa ö ënëën taëën po purmakaöꞌ. 17Ee to taum ee pee, pare pah hutët poꞌ ee pa soe nee to pënton voh suk e koaꞌ pamëh. 18Ka ma napan kurus pënton a soe vaꞌih no a nap mamatop sipsip to vahutët ne, ko pah toksean ee, pare pah kokoman vörep e ne. 19Ivëh, ke Mariaꞌ ötöön e non pa ma soe poë varih po kokoman peꞌ. 20Ka nap mamatop sipsip hah ee, pare kë rakah ee pa ëhnan e Sosoenën. Ee to vaeö ko kë e Sosoenën pa ma tah kurus nee to pënton, pare ep vamanih pa ö no a ankeroꞌ pe Sosoenën to soe ke voh maꞌ raoe.

Ee To Vëhnan E Ieesuꞌ

21Ko tönim me o pöök poen to oah ee, kee pe ee pa ö kokoaan vëh pe koaꞌ, pare vëhnan poë e Ieesuꞌ. O ëhnan pamëh no a ankeroꞌ pe Sosoenën to vëhnan voh poan e sinaneah he meꞌ avoeꞌ e non pa han e koaꞌ.

E Ieesuꞌ Nee To Me Manuh Pa Iuun Hinhin Apuh

22O poen to tavus en pa ö nee se vatet o Vavaasis pe Mosës+ pa uhu kokoe e Mariaꞌ keꞌ teꞌ voon non matan e Sosoenën.+ Ivëh, ke Jeosëp pen e Mariaꞌ me ee pe koaꞌ manuh Jerusalëm, pare heꞌ na poë manuh pe Sosoenën. 23Eꞌ to teꞌ va non manih pa ö no Vavaasis pe Sosoenën to kiun va non,

“A ma koaꞌ oeteꞌ vahuh vamomoaan,

o koaꞌ poë varih ne eöm se heꞌ na e Sosoenën.” Eks 13:2

24Ee pon to iu heꞌ ne o heꞌ pee manuh pe Sosoenën vamanih pa ö no Vavaasis pe Sosoenën to soe va non,

“A poa panuh apuh,

ivëhkëk ee se keh hikta teꞌ me ne ta poa panuh apuh,

ee se heꞌ a poa panuh soneꞌ.” Lev 12:8

25A pah teꞌ to teꞌ non manih Jerusalëm, to puh non pa Tuvuh Vasioꞌ, a ëhnaneah e Simeon. Eꞌ a teꞌ to ta non e Sosoenën, ka pop peꞌ manih po oeh to vih vörep, me eꞌ a teꞌ va pa hin. Eꞌ to anoeh voh non a teꞌ vëh se hehe a napan va Israël, suk ee to haraꞌ vapunis ne. 26A Tuvuh Vasioꞌ to soe voh kën peꞌ pan, eꞌ hikta se mët ohoꞌ non, eꞌ se ep momoaan voh in e Ieesuꞌ Kristo a teꞌ ne Topoan se vanö maꞌ. 27Ka Tuvuh Vasioꞌ kuin en po kokoman pe Simeon, keꞌ ho en manuh pa Iuun Hinhin Apuh. Ke Mariaꞌ pen Jeosëp me ee maꞌ pe Ieesuꞌ, pa heꞌ na manuh pe Sosoenën pa ö no Vavaasis pe Mosës to soe va non. 28Ke Simeon pët en pe koaꞌ, ko soe vavihvih ken pe Sosoenën va manih pan,

29“Varuꞌ vamanih Sunön Topoan sën varakah poꞌ ka neoꞌ ah, a teꞌ kikiu pën,

köꞌ mët eoꞌ me o vaeö,

vamanih pa ö nën to soe vaman vavoh.

30Suk ataeah, a mataneoꞌ to ep en pa teꞌ nën to soe voh marën a hehe a möm.

31Eën to vamatop voh a taateꞌ hehe a napan,

ka taateꞌ pamëh tavus vamaaka en kuru.

32Eꞌ o maaka pamëh,

se heꞌ o ëman manih pa napan to hikta teꞌ ne ro Jiuꞌ,

pareꞌ heꞌ non o ëhnan apuh manih pa napan pën varih, Israël.”

33E taman pen sinaneah to pah toksean e ne pa ma soe varih ne Simeon to sosoe ke non raoe suk e koaꞌ Ieesuꞌ. 34Ke Simeon tapui en pa kën tom taman, pareꞌ soe ke Mariaꞌ pan, “Pënton ah, e koaꞌ vëh no a nap peo va Israël se keh koe in poë, ko ro ee. Ivëhkëk, o upöm teꞌ se keh vaman poë, keꞌ kon hah en pee. Eꞌ se teꞌ va non manih po vëknöm, suk eꞌ se vamaaka manih pa napan a ma tah to taneꞌ rakah maꞌ manih pe Sosoenën, ka nap peo se koe ee peꞌ. 35Ivëh, ka ma kokoman vakoaan pa ma napan se tavus vateeraꞌ ee. Ko tamak o pöh apuh to teꞌ va non manih po rapis rë kakakni se ruk en po kupu pën.”

36-38Varuꞌ no a pah köövo vanënën soe to nö maꞌ, a ëhnaneah e Anaꞌ, eꞌ e koaꞌ mon pe Panuel, eꞌ to taneꞌ maꞌ po vuteꞌ pe Asaꞌ. Moaan voh eꞌ a vaen, ko teꞌ me voh non e voe peꞌ po tönim me o pöök kirismas. Ke voe peꞌ mët en, ke köövo teꞌ e non po 84 kirismas. E köövo to hikta këkëh tavus non sih a Iuun Hinhin Apuh. Eꞌ to vapenpen non a taëën, pareꞌ hinhin varoe non sih, pareꞌ nonok non a kiu pe Sosoenën pa popoen me pa potan. Eꞌ to soe vavihvih ke Sosoenën, pareꞌ vatvus a soe suk e Ieesuꞌ manih pa napan to anoeh voh ne e Sosoenën se hehe a napan va Israël këh a ma taateꞌ hat.

E Jeosëp To Nö Hah Vöön Nasarët

39Ee to nok vahik ee pa ma tah kurus vamanih pa ö no Vavaasis pe Sosoenën to soe va non, pare hah ee pa vöön pee Nasarët pa muhin va Galiliꞌ. 40Ke koaꞌ apuh vaeh en, pareꞌ natsean en. Ke Sosoenën vaeö me non poan, ko tapui en peꞌ.

E Ieesuꞌ To Nö Pa Iuun Hinhin Apuh

41E taman me sinan e Ieesuꞌ to nönö ne sih Jerusalëm pa ma kirismas kurus pa teꞌ vaꞌpeh me o upöm teꞌ po poen vapenpen vëh o Pasovaꞌ. 42E Ieesuꞌ to teꞌ non o havun me o pöök kirismas, kee pët nö ee Jerusalëm po poen vapenpen pamëh, pa ö neꞌ to teꞌ tamoaan va non. 43Ka ma poen va po Pasovaꞌ oah ee, ke Mariaꞌ pen Jeosëp taneo hah ee manuh Nasarët, ivëhkëk, e koaꞌ Ieesuꞌ to teꞌ avoeꞌ e non maꞌ manih Jerusalëm, ka poa manot hikta nat ne. 44Ee to koman e ne, pan e Ieesuꞌ to pët hah vaꞌpeh me en pa napan, ivëh, kee nö ee pa potan avoes, pare vavaiu vah e ne poë topnin a napan me a ma poëëre. 45Ee to me vavaiu poë, ivëh, kee hah ee manuh Jerusalëm pa vaiu. 46A poa manot to vavaiu ne poë, keꞌ onöt o kukön poen, pare ep in poë to teꞌ non koman a Iuun Hinhin Apuh, eꞌ to teꞌ topnin e non po teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës. Eꞌ to pënton non a ma soe pee, pareꞌ ihi non raoe a ma hi. 47A ma napan to pënton a ma soe peꞌ, pare töhkak in o nat me a ma soe peꞌ, me a ma piun neꞌ to pinpiun non raoe.

48Ka poa manot ep in poë, pare pah töhkak ee, ke sinaneah soe ke poan, “Eën nok va ka möm manih suk ataeah? E tamömah me eöꞌ to pah karë e nem, suk a ö nemöm to me iu vah ka oah.”

49Ke Ieesuꞌ piun raoe ko soe pan, “Eöm vaiu suk vah nem neoꞌ ataeah? Eöm hikta nat nem, a ö nöꞌ to teꞌ e noꞌ pa iuun pe Tamön, öh?” 50Ivëhkëk, a poa manot to hikta nat vamaaka ne pa pusun in a soe ne Ieesuꞌ to soe ke raoe.

51Ivëh, ke Ieesuꞌ hah me en pe sinan pen tamaneah manuh pa vöön pee Nasarët, eꞌ to vavatet rakah non a ma soe pe sinan pen tamaneah. Ke sinaneah ötöön kurus rakah e non pa ma tah manih po kupu peꞌ. 52Ke Ieesuꞌ apuh en, ko nat vih peꞌ tavus vateeraꞌ rakah en, ke Sosoenën me a napan pah iu rakah e ne peꞌ.