Search form

Luk 21

A Köövo Arus To Heꞌ O Heꞌ Peꞌ Manih Pe Sosoenën

Mak 12:41-44

1E Ieesuꞌ to teꞌ non koman a Iuun Hinhin Apuh ko epep vah non, pareꞌ ep in a ma teꞌ öt ö to vahoꞌ a ma heꞌ pee manih pa pokis vavahoꞌ moniꞌ. 2Pareꞌ ep in e köövo amop arus to nö maꞌ, pareꞌ vahoꞌ o siꞌ pöök voaꞌ moniꞌ to matan va non manih pa poa toeaꞌ. 3Ke Ieesuꞌ soe pan, “Eöꞌ to soe vaman rakah ka neöm, e köövo amop vëh to heꞌ oah rakah a moniꞌ to apuh oah e non pa ma napan. 4Ka napan varih to teꞌ me ne a ma moniꞌ peo, to vahoꞌ ro a ma paeh manih pa ö vavahoꞌ moniꞌ. Ivëhkëk, e köövo vëh to kökööt rakah non pa moniꞌ, eꞌ to heꞌ vahik rakah en pa siꞌ moniꞌ neꞌ to öt non, pareꞌ hikta teꞌ hah me non ta meh moniꞌ marën a voen taëën.”

E Ieesuꞌ To Soe A Iuun Hinhin Apuh Se Takök En

Matiu 24:1-2, me Mak 13:1-2

5A ma pah vamomhë pe Ieesuꞌ to vavasoe suk ne a Iuun Hinhin Apuh, ko soe pan, “O teꞌ to kon voh o vös ep vavih me a ma heꞌ no a napan to heꞌ manuh pe Sosoenën, pare vatëk vavih a iuun vëh.” Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, 6“A ma tah varih kuru nöm to ep nem, o poen se tavus maꞌ no a hikta pah vös to onöt non a tok pa tonun a meh. Ahik. Eꞌe se taru kunah kurus ee maꞌ.”

7Kee hi e Ieesuꞌ pan, “Apuh, o poen poanheh no a tah vëh se tavus? O vëknöm taeah se tavus momoaan maꞌ kemöm se nat nem a tah pamëh to öök vatët en maꞌ?”

E Ieesuꞌ To Soe Pan A Ma Punis Peo To Se Tavus Maꞌ

Matiu 24:3-14, me Mak 13:3-13

8Ke Ieesuꞌ soe pan, “Eöm se matop vavih nem, o upöm teꞌ tomeꞌ piuk ka neöm. A nap peo rakah se nö maꞌ, pare popokaꞌ ne a ëhnaneoꞌ, pare soe vamanih pan, ‘Eöꞌ a teꞌ pamëh’, me ‘O poen to öök vatët en’, ivëhkëk, eöm se koe a vaman raoe. 9Ka amot nöm se pënton a soe va po vapus, o vapus o pöh apuh rakah, a, paröm nat nem töhkak. A ma tah kurus varih se tavus momoaan ee, ivëhkëk, o poen hik po oeh to hikta se tavus ohoꞌ no maꞌ.”

10Pareꞌ soe pet ke raoe pan, “A napan va pa pah muhin se sun, pare vapus me ee pa napan va pa meh muhin. Ka matop vih pa pah teꞌ sunön se sun, pareꞌ vapus me en pa teꞌ matop vih pa meh teꞌ sunön. 11A rikrik se kö en pa ma meh muhin, ko maë apuh tavus en, me a ma nën mët apuh se tavus maꞌ pa ma pah muhin. Ka manih pa akis eöm se ep in a ma vëknöm apuh vaꞌnaöp me a ma moeh tah se tavus maꞌ.

12Ivëhkëk, a ma tah kurus poë varih se meꞌ avoeꞌ e ne pa tavus ee he öt a neöm ko pah miröꞌ rakah ee peöm. Ee se vateꞌ a neöm po vahutët koman a ma iuun hinhin soneꞌ, ko vahoꞌ a neöm pa nohnoh. Ee to iu vöknah ne a ëhnaneoꞌ, pare me a neöm pa matëëro teꞌ susunön me manuh pa matëëra ma vu susunön va pa kaman, suk eöm to vaman paröm vavatet a nem neoꞌ. 13Ka tah vaꞌih se vataare non a hanan nöm se vatvus ke raoe a Soe Vih peöꞌ. 14Ivëh, köm se nat nem karë vovoh nem ataeah nöm se piun ke raoe, 15eöꞌ koman se heꞌ a soe manih peöm, paröꞌ heꞌ a neöm o nat vih. Ko teꞌ varih nöm to vakihat me nem hikta antoen ne a pënton varo a soe peöm, me vöknah a soe vëh nöꞌ to heꞌ a neöm. 16A ma teꞌ to vatët ne peöm vamanih pe tamëneöm, me sinaneöm, teꞌ poëëneöm, me kea peöm, me ra ma vamomhë peöm, ee se heꞌ a neöm manih pa ma teꞌ varih nöm to vakihat me nem. Ee se ip vamët a ma paeh peöm. 17Amot no a ma napan peo se heve ov e ne peöm, suk eöm to vaman, paröm vatet a nem neoꞌ. 18Ivëhkëk, ahik rakah ta paeh peöm no apeneah se ro. 19Eöm se keh vaman vakis nem ko vatös me nem e Sosoenën, eöm se kon em po toꞌtoꞌ tamoaan.”

E Ieesuꞌ To Soe A Ö No A Vöön Jerusalëm Se Taseök En

Matiu 24:15-21, me Mak 13:14-19

20“O poen nöm to ep in a vöön Jerusalëm no a nap vëvënsun to tavi poë, eöm se nat em, o poen taseök pa vöön to öök vatët en. 21A napan varih to teꞌ ne manih pa muhin va Jiutiaꞌ ee se rusin manuh pa moeh totope. Ka napan varih to teꞌ ne koman vöön Jerusalëm ee se tavus këh maꞌ a vöön, ka napan varih to teꞌ tavus ne se koe a vos varuꞌ manih pa vöön pamëh. 22O poen pamëh ne Sosoenën se piun hah a ma hat, ivëh, ka ma soe varih to teꞌ ne po puk vapenpen se tavus vaman. 23Varenan rakah po köövo kikiuk me o köövo to vasisiꞌ ne ro koaꞌ sosoneꞌ! Manih po poen pamëh a punis o pöh apuh rakah se tavus manih po oeh. Suk o vakmis pe Sosoenën se nö maꞌ pa ma napan va Israël. 24A nap peo se mët po rapis rë, ka ma meh nee se me varo pa meh muhin pa nohnoh, ko teꞌ varih to hikta teꞌ ne ro Jiuꞌ se miröꞌ a vöön, pare vaneah varuꞌ e ne pa vöön Jerusalëm, keꞌ onöt po poen vateꞌ pe Sosoenën.

A Hah Pe Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus

Matiu 24:29-31, me Mak 13:24-27

25E Ieesuꞌ to soe pan, “A ma vëknöm se tavus maꞌ manih pa potan, me sivö me po vesun. Manih pa ma muhin kurus a napan se karë, pare naöp pa ö no a tahiꞌ to susupa va non. 26A ma napan kurus se kokoman vörep e ne pa ep a ma tah varih se tavus maꞌ. Ka ma napan se vavito matan, suk ee to ep vaꞌnaöp a ma tah varih pa akis se vuꞌvuꞌ maꞌ suk e Sosoenën se kö o kikis vöh akis. 27A ma tah varih se tavus, ka napan se ep a neoꞌ e Koaꞌ Teꞌ pa Napan Kurus se nö me maꞌ o kikis me o maaka apuh manih pa koman a unöh. 28Ka amot no a ma tah poë varih se taneo pa tavus. Manih po poen pamëh eöm se sun, paröm ta peah na. Suk o poen ne Sosoenën se hehe a neöm to öök vatët en maꞌ.”

O Naon Vëh O Fik To Vëknöm E Non Po Poen Va Pa Ëh O Poen

Matiu 24:32-35, me Mak 13:28-31

29Ke Ieesuꞌ heꞌ raoe a soe vapipinoꞌ, pareꞌ soe pan, “Eöm se ep po naon vëh o fik me a ma meh naon. 30Eöm se keh ep a ma naon to töpkaꞌ vavoon, eöm se nat em, a parëm potan to taneo en. 31Keꞌ teꞌ akuk va kov e non manih pa ö nöm se ep a ma tah varih se tavus maꞌ, eöm se nat em a Matop Vih pe Sosoenën to öök vatët en maꞌ.

32Eöꞌ to soe vaman rakah ka neöm. A ma napan va kuru to hikta se mët vahik ne, ka ma tah poë varih se tavus ee maꞌ. 33A akis me o oeh se hik ee, ivëhkëk, a soe peöꞌ to hikta se hik non, eꞌ se teꞌ tamoaan e non.”

Ea Se Vamatop Vavih No

34Ke Ieesuꞌ soe pan, “Eöm se matop vavih rakah nem, tomeꞌ eöm kakaak vah nem ko sipak, paröm kokoman vörep nem a ma tah va po sionin. A vu taateꞌ pamëh se keh vöknah a neöm, köꞌ hah vöhkak a maꞌ neöm ko öt va ka neöm manih po vasuꞌ. 35O poen pamëh se tavus manih pa napan kurus rakah varih to teꞌ ne manih po oeh. 36Eöm se teꞌ vamatop tamoaan rakah nem, paröm hinhin nem pa ma poen kurus, ke Sosoenën se heꞌ a neöm o kikis. Ivëh, köm se vaniu këh a ma tah varih to se tavus maꞌ, ivëh köm se sun pa mataneoꞌ e Koaꞌ Teꞌ pa Napan Kurus.”

37Pa ma potan kurus ne Ieesuꞌ to vavaasis non a ma napan manih mahën koman a Iuun Hinhin Apuh. Pa vameomin matan pa ma poen kurus ne Ieesuꞌ to nönö non manuh pa Tope Öliv. 38Ka ma pöstakah kurus no a napan to nönö ne maꞌ ko tötönun ne manih mahën koman a Iuun Hinhin Apuh pa tënan o vavaasis peꞌ.