Search form

Luk 24

E Ieesuꞌ To Sun Hah En

Matiu 28:1-10, me Mak 16:1-8, me Jon 20:1-10

1Ka manih po poen vamomoaan in o nënkikiu, pa pöstakah rakah no köövo to nö po vapeepe to teꞌ non pa top vös. Ee to teꞌ nö ne a ma vanom ovoavuh vih varih nee to vamatop voh. 2Pare taum ee pa vös nee to vahuk këh ee po hopaꞌ in o vapeepe. 3Pare ho ee, ivëhkëk, ee to hikta ep in a sionin e Sunön Ieesuꞌ. 4Ee to sun ko kokoman vörep e ne pa tah pamëh, to nun rakah ee, pare ep in a poa teꞌ to sun vatët ne, a ma ohop pee pon to kötköt rakah e ne maꞌ. 5A kën köövo to naöp vörep ko ves e ne po oeh. Ivëhkëk, a poa teꞌ poë varih to soe ke raoe pan, “Suk ataeah, köm vavaiu vah e nem pa teꞌ to teꞌ toꞌtoꞌ e non manih pa ö teꞌteꞌ pa nap mët? 6Eꞌ to hikta teꞌ non manih, eꞌ to sun hah en. Eöm se koman hah na a soe vaꞌih neꞌ to heꞌ voh a neöm pa ö neꞌ to teꞌ voh non maꞌ Galiliꞌ. 7Eꞌ to soe voh ka neöm pan, ‘Ee se heꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus manih pa koreera nap hat kee ni poë pa kuruse, ko vakön poen neꞌ se toꞌ ko sun hah en.’”

8Ko köövo nat hah poꞌ ee pa soe vëh ne Ieesuꞌ to soe voh ke raoe. 9-10A ma köövo poë varih to hah taneꞌ maꞌ po vapeepe, ivarih, e Mariaꞌ va Makdalaꞌ, ke Joanan, ke Mariaꞌ sinan e Jëmis. A ma meh köövo to teꞌ vaꞌpeh me voh ne raoe to vahutët ke ra havun me a paeh me a ma meh aposol a ma tah kurus varih to tanok. 11Ivëhkëk, o aposol pe Ieesuꞌ to koman ne pan, o köövo to vavaakö e ne, ivëh, kee hikta vaman ne a soe pee. 12Ivëhkëk, e Pitaꞌ to vavaveo rakah en manuh po vapeepe, pareꞌ kop ko ves hop na ko ep in a ma rara varoe to pet ne. E Pitaꞌ to hah en iuun, ko pah kokoman vörep e non pa tah vëh to tanok.

A Poa Teꞌ To Ep In E Ieesuꞌ Pa Hanan Va Ëmeus

Mak 16:12-13

13Ka manih po poen avoeꞌ pamëh a poa teꞌ va pee to nönö ne pa siꞌ vöön nee to pokaꞌ ne Ëmeus. A hanan pamëh to taneꞌ non Jerusalëm, ko vos non Ëmeus to varo va non manih pa havun me a paeh kiromitaꞌ. 14Ee pon to nönö nö ne, pare vavahutët suk nö ne a ma tah kurus varih to tanok. 15Ee pon to vaiihi nö ne, ke Ieesuꞌ nö maꞌ, ko nönö nö me e non pee pon. 16Ee to nönö nö e ne, ivëhkëk, ee to hikta nat ne eꞌ eteh, suk e Sosoenën to vapopoen e non pa matëëre, kee hikta inan ne poë. 17Ke Ieesuꞌ hi raoe pon, “Eöm vavahutët nö nem ataeah no man?” Eꞌ to soe vamanih kee sun ee, no kokoman pee to punis, kee ep vatamak e ne. 18A paeh va pee pon a ëhnaneah e Kliopas to piun a soe peꞌ, ko hi poan pan, “Eën varoe rakah kuru a pah teꞌ va Jerusalëm to hikta nat nom pa ma tah varih to tavus pa ma poen varih to oah, ha?”

19E Kliopas to soe va nën ke Ieesuꞌ hi raoe pan, “A ma taneah poë varih?” Kee to piun poë, pare soe pan, “A ma tah varih to tavus manih pe Ieesuꞌ va Nasarët. Eꞌ a teꞌ vanënën soe pamëh ne Sosoenën to vaonöt voh poan pan eꞌ se öt a kiu va pa teꞌ vanënën soe, me a ma tah kurus neꞌ to nonok non. Ivëh, ka napan to nat ne poë ko ep ne peꞌ to teꞌ me non o kikis va pa nok a ma tah kurus. 20Ko teꞌ susunön ësës heꞌ, me ro teꞌ susunön pea o Jiuꞌ to vateꞌ poë pa koren a kaman, pan eꞌ se mët. Ka kaman vaonöt in a ö nee se ni poë pa kuruse. 21Moaan voh emöm to vaman nem pan, eꞌ kuru a teꞌ vëh ne Sosoenën to vateꞌ voh maꞌ se hehe a napan va Israël. Kuru eꞌ o vakön poen pa ö no a tah pamëh to tavus. 22A meh tah me, vu pa pöstakah no köövo va po vakum pemöm to vatoksean a möm pa ö ne to nö pa ep pa top vös. 23Pare hikta ep in a sionin e Ieesuꞌ, pare hah maꞌ ko soe vamanih pan, ‘Eöm to ep maꞌ o ankeroꞌ pe Sosoenën, kee soe ka möm pan, e Ieesuꞌ to teꞌ toꞌtoꞌ e non.’ 24Ka ma upöm teꞌ va po vakum pemöm nö ee manuh pa top vös, pare ep va ee maꞌ manih pa ö no köövo to soe ava. Ivëhkëk, ee to hikta ep in a sionin e Ieesuꞌ.”

25Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, “Eöm pom to hikta maaka voh nem pa soe no teꞌ vanënën soe to soe voh. A komëneöm to ponkiꞌ avoeꞌ e non. 26Eꞌ teꞌ vah va non nih? Eöm pom to hikta nat pöꞌ nem pa ö ne Kristo se teꞌ o kamis po vamomoaan, ka amot e Sosoenën se kunkuin taneꞌ hah poan pa nap mët, ko kë a ëhnaneah manuh pa vöön va kin.” 27Ke Ieesuꞌ vamaaka ken pee pa ma soe to teꞌ suk koman hah e non peꞌ, taneo no maꞌ po Vavaasis pe Mosës, me o Vavaasis po Teꞌ Vanënën Soe.

28Kee öök vatët ee maꞌ pa vöön vaꞌih nee to nönö ne pon, ke Ieesuꞌ nok va manih pan, eꞌ to iu oah e non. 29Ivëhkëk, ee pon to soepip ee pe Ieesuꞌ, ko soe pan, “Eën se teꞌ vaꞌpeh me a no nös möm. A potan to kunah en, ka siꞌ ö hat keꞌ poen en.” Ivëh, ke Ieesuꞌ vos en vöön, ko teꞌ vaꞌpeh me e non pee iuun. 30Kee ihoꞌ ee to ëën, ke Ieesuꞌ kon a taëën, pareꞌ soe vavihvih ke na e Sosoenën ko kökök ko heꞌ raoe se ëën. 31Eꞌ to nok va nën ka poa matëëre maaka rakah, kee inan poꞌ poë eꞌ e Ieesuꞌ, keꞌ pah ro këh en pee. 32Kee vavaasoe koman e ne pan, “Ea to vavarion nö vu no maꞌ hanan, keꞌ heꞌ en pea pa ma soe, pareꞌ vatvus rakah ken pea pa pusun in a soe va po Puk Vapenpen. Ivëh, ka ma kupu pea pah vaeö suntan rakah ee.”

33Varuꞌ vakomanih ee pon to sun ko nö hah ee manuh Jerusalëm. Pare taum ee po havun me a paeh vamomhë, me a ma vakamöꞌ pee, kee teꞌ tönun e ne. 34Kee soe ke raoe pan, “Pöh man rakah, e Sunön Ieesuꞌ to sun hah en, eꞌ to tavus en pe Saëmon.” 35Ivëh, kee vamaaka ke pa ma meh pee pa ma tah kurus to tavus maꞌ manuh hanan. Ee to soe pan, “E Ieesuꞌ to kökök a taëën kemöm inan eah.”

E Ieesuꞌ To Tavus O Vamomhë Peꞌ

Matiu 28:16-20, me Mak 16:14-18, me Jon 20:19-23

36O vamomhë to vaiihi suk avoeꞌ e ne pa ma tah poë varih ke Ieesuꞌ koman to nö maꞌ, pareꞌ sun topnin e non pee. Pareꞌ soe ke raoe pan, “A komëneöm se teꞌ moomo non.”

37Ivëhkëk, eꞌe to töhkak ko naöp rakah ee, ko koman ne pan, eꞌ a apen a teꞌ to mët voh, ivëh nee to ep in. 38Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, “Suk ataeah, köm töhkak ka komëneöm ponkiꞌ? 39Ep koman öm pa koreneoꞌ me a moneoꞌ vaꞌih. Vaket öm manih peöꞌ paröm nat. A apen a teꞌ to mët voh to hikta teꞌ me non to sionin me to soaꞌ vamanih pa ö nöm to ep va ka nem neoꞌ.”

40Eꞌ to soe vamanih pareꞌ vataare en pa koren me a moneah manih pee. 41Ee to pah vaeö suntan rakah ee pa ö nee to ep in e Ieesuꞌ, ivëhkëk, eꞌe to hikta vaman avoeꞌ ne. Ee to pah kokoman vörep e ne, ke Ieesuꞌ hi raoe pan, “Eöm to teꞌ me pöꞌ e nem ta ma taëën to pet non, ha?” 42Kee heꞌ ee peꞌ pa ö iian makah. 43Ke Ieesuꞌ öt a ö iian makah ko ëën en, ee he ep ne.

44Keꞌ soe ke raoe pan, “Moaan voh eöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me voh a noꞌ neöm ko soe voh keoꞌ peöm. A ma tah kurus nee to kiun suk voh a neoꞌ manih po Vavaasis pe Mosës me manih po puk Vavaasis po Teꞌ Vanënën Soe me manih pa ma Vaëhëh, a ma tah kurus poë varih se tavus vaman rakah ee.”

45Keꞌ vöhioꞌ ko vamaaka ken pee pa pusun in a soe pe Sosoenën to kiun non manih po Puk Vapenpen. 46Pareꞌ soe ke raoe pan, “O Puk Vapenpen to soe va non manih pan, E Kristo se teꞌ o kamis ko vakön poen neꞌ se toꞌ taneꞌ hah pa nap mët. 47Ka manih po ëhnan pamëh o vavaasis va pa taateꞌ panih no a napan varih po oeh kurus se vatet, ke Sosoenën se ihan anoe a ma hat pee. Eöm se taneo o vavaasis pamëh manih Jerusalëm. 48Paröm vatvus rakah a ma tah vamanih pa ö nöm to ep vavoh. 49Eöꞌ koman se vanö maꞌ manih peöm a Tuvuh Vasioꞌ, moaan voh ne Tamön to soe vaman voh. Ivëhkëk, eöm se teꞌ anoeh rakah nem pa vöön vëh keꞌ onöt a ö no o kikis va manuh pa vöön va kin se nö maꞌ manih peöm.”

E Sosoenën To Me Hah E Ieesuꞌ Manuh Pa Vöön va Kin

Mak 16:19-20, me Aposol 1:9-12

50Ke Ieesuꞌ me en pa ma vamomhë peꞌ manuh sinten Bëtaniꞌ, pareꞌ kë a koreneah ko tapui raoe. 51E Ieesuꞌ to tatapui non raoe, e Sosoenën he me peah en peꞌ manuh pa vöön va kin. 52Kee vaeö rakah ko kë ee pa ëhnaneah ko vos hah ee manuh Jerusalëm. 53Pa ma poen kurus rakah nee to teꞌ vaꞌpeh ne pa Iuun Hinhin Apuh pa kë tamoaan a ëhnan e Sosoenën.