Search form

Luk 3

O Vavaasis Pe Jon Tövapupui

Matiu 3:1-12, me Mak 1:2-8, me Jon 1:19-28

1O pöh havun me o tönim kirismas ne Taëberius Sisaꞌ to teꞌ non a teꞌ sunön pa matop a kaman va pa ma muhin kurus va Room. Ko va 16 kirismas peꞌ manih pa kaman e Ponsius Paëlat to teꞌ non a teꞌ susun va pa muhin va Jiutiaꞌ. Ke Hëërot to teꞌ non a teꞌ susun to matop non a muhin va Galiliꞌ. Ke kea peꞌ e Filip to teꞌ non a teꞌ susun to matop non a muhin va Ituriaꞌ me Trakonitis, ke Lisanias to teꞌ non a teꞌ susun to matop non a muhin va Abilene. 2Ke Anas pen Kaëfas to teꞌ nee o Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ pa ö ne Jon e sunaiꞌ Sëkaraëaꞌ to teꞌ non pa moeh upin, ka soe pe Sosoenën nö maꞌ manih peꞌ. 3Ivëh, ke Jon nö en pa ma ö kurus to teꞌ ne sinten a ruen Jödën, pareꞌ vavatvus non a soe pe Sosoenën, pan a ma napan se pënton, ko panih a ma taateꞌ hat, pare pupui rea, ke Sosoenën se ihan anoe rapoë pa ma hat pee. 4Eꞌ to teꞌ va non manih pa ö no a teꞌ vanënën soe eꞌ Aisaëaꞌ to kiun vavoh po Puk pe Sosoenën pan,

“Manih pa moeh upin a pah teꞌ to vavaoe no maꞌ pan,

‘Vamatop öm a hanan pe Sunön,

paröm vatotoopin a ma hanan peꞌ.

5A ma ö kokoveꞌ söm peepe kee totoopin,

ko hohoe a ma tope apaꞌpuh me tope sosoneꞌ, kee riun,

ka ma hanan kikirun neöm se vatotoopin.

Ka ma ö puhpuh neöm se een variriun.

6Ka ma napan se ep in a kiu vih pe Sosoenën pa ö neꞌ se kon hah a ma napan kurus.’” Ais 40:3-5

7A ma napan peo rakah to nö maꞌ manih pe Jon, pan e Jon se pupue raoe, ke Jon soe ke raoe pan, “Eöm to teꞌ rakah va e nem manih po kuruꞌ to rurusin këh ne o suraꞌ. Eteh to kömköm a neöm, köm rurusin këh e nem po heve pe Sosoenën neꞌ to se vanö maꞌ? 8Eöm se panih, paröm këh a ma taateꞌ hat, ko vataare a panih manih pa taateꞌ peöm. Paröm nat nem soe vamanih pan, ‘E Abraham e sipuura, ivëh, ke Sosoenën hikta se vakmis a rora a ma vuteꞌ peꞌ.’ Eöꞌ to soe vaman rakah ka neöm, e Sosoenën to onöt e non pa vateꞌ a ma vös varih, kee tarih ee a ma pus koaꞌ pe Abraham. 9A ipoaꞌ pe Sosoenën to vamatop e non pa taka a ma naon manih pa ma aan in a ma naon kurus varih to hikta vovoaꞌ ne a ma voaꞌ vih, a ma naon poë varih se moes, ko vi po suraꞌ, kee ës.”

10E Jon to soe vamanih ka napan to teꞌ ne, hi poë pan, “Emöm se poꞌ nok ataeah, ko vaniu këh po vakmis vëh ne Sosoenën se nok manih po teꞌ hat?”

11Ke Jon piun raoe, pareꞌ soe pan, “A teꞌ to vaneah non o pöök ohop, eꞌ se heꞌ o paeh ohop manih pa teꞌ arus, ka teꞌ to öt non a taëën peo, eꞌ se aavë me a teꞌ to kökööt non.”

12A ma pah teꞌ kokon takis to nö maꞌ, pan e Jon se pupui raoe, pare hi e Jon pan, “Tövavaasis, emöm se poꞌ nok ataeah?”

13Ke Jon piun raoe, pareꞌ soe pan, “Eöm se kokon varoe nem a ma moniꞌ pa ö neꞌ to onöt va non, paröm koe a kon oah ta ma meh moniꞌ koman peöm.”

14A nap vëvënsun to teꞌ ne nën to hi poë pan, “Emöm poꞌ se nok ataeah?”

Ke Jon piun raoe, pareꞌ soe pan, “Eöm se koe a piuk ro teꞌ ko vaꞌnaöp raoe ko kon akuk a ma moniꞌ pee. Eöm se teꞌ vaeö me nem po voen peöm.” 15A ma napan to anoeh tamoaan voh ne, pan e Kristo se nö maꞌ. Ivëh, kee ep ko pënton a ma tah ne Jon to nonok non pare kokoman vapiun e ne pan e Jon e Kristo, ko vaiihi koman e ne pan, “A teꞌ kovëh eꞌ e Kristo, oh?” 16Ivëh ke Jon piun raoe, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ to pupui a noꞌ neöm pa ruen, ivëhkëk, amot a pah teꞌ se suk a maꞌ neoꞌ no o kikis peꞌ to teꞌ oah e non po teꞌ kikis peöꞌ. Eöꞌ to hikta teꞌ vih onöt noꞌ a ihan këh eah o uris vëh pa poa suꞌ peꞌ. Eꞌ se pupui a neöm pa Tuvuh Vasioꞌ me o suraꞌ. 17Eꞌ se nö maꞌ, ko pitöꞌ këh a kon hat manih pa kon vih peꞌ. Pareꞌ ununun a kon vih manih pa iuun vavahoꞌ kon peꞌ. Ko ës en pa ma kon hat manih po suraꞌ ësës tamoaan.” 18E Jon to heꞌ a ma vavaasis peo pa vamaaka o kokoman pa napan, me a ma soe vih manih pa ma napan.

E Jon To Pupui E Ieesuꞌ

Matiu 3:13-17, me Mak 1:9-11

19-22A ma napan kurus varih to panih to nö maꞌ, ke Jon pupui vahik en pee. E Ieesuꞌ me ne Jon to pupui poan. Ke Ieesuꞌ to hinhin avoeꞌ e non ka akis nö vakëh. Ka Tuvuh Vasioꞌ kunah maꞌ manih pe Ieesuꞌ, vamanih pa panuh. Ka to taneꞌ maꞌ manuh pa vöön va kin to soe va non manih pan,

“Eën e koaꞌ rakah peöꞌ,

eöꞌ to iu oah vi ka nom oah,

paröꞌ vaeö me nom oah.”

E Jon to siröꞌ e Hëërot, a teꞌ susun to matop non a kaman va Galiliꞌ, suk e Hëërot to vaen pen e Hëëroteas e töveneah, e köövo pe kea soneꞌ peꞌ, Filip, me a ma meh tah hat peo neꞌ to nonok voh non sih. E Hëërot to nok voh a ma meh hat apaꞌpuh, ivëhkëk, a hat vëh pa ö neꞌ to vahoꞌ e Jon pa nohnoh to teꞌ apuh oah rakah e non.

Ëhnëëra Ma Sipun E Ieesuꞌ

Matiu 1:1-17

23E Ieesuꞌ to taneo a kiu peꞌ eꞌ he teꞌ non o 30 kirismas. A ma napan to sosoe ne pan e Ieesuꞌ e koaꞌ pe Jeosëp,

ke Jeosëp e koaꞌ pe Heliꞌ,

24ke Heliꞌ e koaꞌ pe Matat,

ke Matat e koaꞌ pe Livaë,

ke Livaë e koaꞌ pe Mëlkiꞌ,

ke Mëlkiꞌ e koaꞌ pe Janaëꞌ,

ke Janaëꞌ e koaꞌ pe Jeosëp,

25ke Jeosëp e koaꞌ pe Matatias,

ke Matatias e koaꞌ pe Amos,

ke Amos e koaꞌ pe Nahum,

ke Nahum e koaꞌ pe Ësliꞌ,

ke Ësliꞌ e koaꞌ pe Nagaëꞌ

26ke Nagaëꞌ e koaꞌ pe Mat,

ke Mat e koaꞌ pe Matatias,

ke Matatias e koaꞌ pe Semen,

ke Semen e koaꞌ pe Josëk,

ke Josëk e koaꞌ pe Jodaꞌ,

ke Jodaꞌ e koaꞌ pe Joanan,

27ke Joanan e koaꞌ pe Resaꞌ,

ke Resaꞌ e koaꞌ pe Serubabël,

ke Serubabël e koaꞌ pe Sealtiël,

ke Sealtiël e koaꞌ pe Neriꞌ

28ke Neriꞌ e koaꞌ pe Mëlkiꞌ,

ke Mëlkiꞌ e koaꞌ pe Adiꞌ,

ke Adiꞌ e koaꞌ pe Kosam,

ke Kosam e koaꞌ pe Elmadam,

ke Elmadam e koaꞌ pe Er,

29ke Er e koaꞌ pe Josuaꞌ,

ke Josuaꞌ e koaꞌ pe Eliësaꞌ,

ke Eliësaꞌ e koaꞌ pe Jorim,

ke Jorim e koaꞌ pe Matat,

ke Matat e koaꞌ pe Livaë,

30ke Livaë e koaꞌ pe Simeon,

ke Simeon e koaꞌ pe Judaꞌ,

ke Judaꞌ e koaꞌ pe Jeosëp,

ke Jeosëp e koaꞌ pe Jonam,

ke Jonam e koaꞌ pe Eliakim,

ke Eliakim e koaꞌ pe Meleaꞌ,

31ke Meleaꞌ e koaꞌ pe Menaꞌ,

ke Menaꞌ e koaꞌ pe Matataꞌ,

ke Matataꞌ e koaꞌ pe Netan,

ke Netan e koaꞌ pe Devit,

32ke Devit e koaꞌ pe Jësiꞌ,

ke Jësiꞌ e koaꞌ pe Obet,

ke Obet e koaꞌ pe Boas,

ke Boas e koaꞌ pe Salmon,

ke Salmon e koaꞌ pe Nason,

33ke Nason e koaꞌ pe Aminadëp,

ke Aminadëp e koaꞌ pe Atmin,

ke Atmin e koaꞌ pe Ani,

ke Aniꞌ e koaꞌ pe Hësron,

ke Hësron e koaꞌ pe Perës,

ke Perës e koaꞌ pe Judaꞌ,

34ke Judaꞌ e koaꞌ pe Jekop,

ke Jekop e koaꞌ pe Aësak,

ke Aësak e koaꞌ pe Abraham,

ke Abraham e koaꞌ pe Tëraꞌ,

ke Tëraꞌ e koaꞌ pe Nehöꞌ,

35ke Nehöꞌ e koaꞌ pe Seruk,

ke Seruk e koaꞌ pe Reuꞌ,

ke Reuꞌ e koaꞌ pe Pelek,

ke Pelek e koaꞌ pe Ibaꞌ,

ke Ibaꞌ e koaꞌ pe Siraꞌ,

36ke Siraꞌ e koaꞌ pe Kaënan,

ke Kaënan e koaꞌ pe Apaksat,

ke Apaksat e koaꞌ pe Siëm,

ke Siëm e koaꞌ pe Noaꞌ,

ke Noaꞌ e koaꞌ pe Lemëk,

37ke Lemëk e koaꞌ pe Mëtusulaꞌ,

ke Mëtusulaꞌ e koaꞌ pe Inök,

ke Inök e koaꞌ pe Jërët,

ke Jërët e koaꞌ pe Mahalalel,

ke Mahalalel e koaꞌ pe Kenan,

38ke Kenan e koaꞌ pe Inös,

ke Inös e koaꞌ pe Sët,

ke Sët e koaꞌ pe Adam,

ke Adam e koaꞌ pe Sosoenën.