Search form

Luk 3:19-22

E Jon To Pupui E Ieesuꞌ

Matiu 3:13-17, me Mak 1:9-11

19-22A ma napan kurus varih to panih to nö maꞌ, ke Jon pupui vahik en pee. E Ieesuꞌ me ne Jon to pupui poan. Ke Ieesuꞌ to hinhin avoeꞌ e non ka akis nö vakëh. Ka Tuvuh Vasioꞌ kunah maꞌ manih pe Ieesuꞌ, vamanih pa panuh. Ka to taneꞌ maꞌ manuh pa vöön va kin to soe va non manih pan,

“Eën e koaꞌ rakah peöꞌ,

eöꞌ to iu oah vi ka nom oah,

paröꞌ vaeö me nom oah.”

E Jon to siröꞌ e Hëërot, a teꞌ susun to matop non a kaman va Galiliꞌ, suk e Hëërot to vaen pen e Hëëroteas e töveneah, e köövo pe kea soneꞌ peꞌ, Filip, me a ma meh tah hat peo neꞌ to nonok voh non sih. E Hëërot to nok voh a ma meh hat apaꞌpuh, ivëhkëk, a hat vëh pa ö neꞌ to vahoꞌ e Jon pa nohnoh to teꞌ apuh oah rakah e non.

Ëhnëëra Ma Sipun E Ieesuꞌ

Matiu 1:1-17

23E Ieesuꞌ to taneo a kiu peꞌ eꞌ he teꞌ non o 30 kirismas. A ma napan to sosoe ne pan e Ieesuꞌ e koaꞌ pe Jeosëp,

ke Jeosëp e koaꞌ pe Heliꞌ,