Search form

Luk 4

E Susun Po Oraꞌ Hat To Punöꞌ E Ieesuꞌ

Matiu 4:1-11, me Mak 1:12-13

1E Ieesuꞌ to teꞌ avoeꞌ e non pa ruen Jödën pa ö ne Jon to pupui vahik poan, ka Tuvuh Vasioꞌ to puh rakah non manih peꞌ. Keꞌ hah taneꞌ maꞌ ruen Jödën, ko nönö non maꞌ, ka Tuvuh Vasioꞌ me en peꞌ pa moeh upin. 2Manih pa ma poen poë varih neꞌ to hikta ënëën non. Ke susun po oraꞌ hat pupunöꞌ non poan po 40 poen. Ka ma poen varih to hik ee, keꞌ maë vörep.

3Ke susun po oraꞌ hat soe ke Ieesuꞌ pan, “Eën se keh teꞌ nom pan eën e Koaꞌ pe Sosoenën, kën taꞌ a vös vëh, keꞌ panih, pareꞌ tarih en o muꞌ.”

4Ke Ieesuꞌ piun va in a soe pe susun po oraꞌ hat manih pan, “O Puk Vapenpen to soe ka rora sih pan,

‘A taëën varoe to hikta onöt non a heꞌ o toꞌtoꞌ tamoaan manih pa napan.’” Lo 8:3

5Ke susun po oraꞌ hat me peah en pe Ieesuꞌ manuh pa tope vakin, pareꞌ vataare vëhöꞌ en peꞌ pa ma muhin kurus. 6Ke susun po oraꞌ hat soe ken pe Ieesuꞌ pan, “A ma kikis kurus varih me o ëhnan apuh nöꞌ to vaneah noꞌ, eöꞌ se heꞌ eoꞌ pa meh teꞌ pa ö söꞌ iu noꞌ. 7Eën se keh vatokon, parën kë a ëhnaneoꞌ, eën se vaneah kurus e nom pa ma tah poë varih.”

8Ke Ieesuꞌ piun va in a soe pe susun po oraꞌ hat vamanih pan, “O Puk Vapenpen to soe va non manih pan,

‘Eën se kë varoe ko nom a ëhnan e Sunön Sosoenën pën.

Parën vatet varoe ko nom o iu peꞌ.’” Lo 6:13

9Ke susun po oraꞌ hat me e Ieesuꞌ manuh Jerusalëm, pareꞌ me peah en peꞌ manuh pa ö noton in a Iuun Hinhin Apuh, pareꞌ soe ke poan pan, “Eën se nom teꞌ nom, pan eën e Koaꞌ vamaman pe Sosoenën, kën surap taneꞌ manih, parën vuꞌ kunah eom na manuh po oeh. 10Suk o Puk Vapenpen to soe non pan,

‘E Sosoenën se soe ke ro ankeroꞌ peꞌ,

kee ut vavih rakah e ne pën.’” Sng 91:11

11“Eꞌ to soe pet non pan,

‘O ankeroꞌ se öt ee pën pa ma koreere,

ka hikta pah vös to onöt non a ruk a momah.’” Sng 91:12

12Ke Ieesuꞌ piun poan, pareꞌ soe pan, “O Puk Vapenpen to soe pet e non pan,

‘Eën se nat nom pupunöꞌ nom pa vöknah e Sunön pën e Sosoenën.’” Lo 6:16

13E susun po oraꞌ hat to punöꞌ vahik e Ieesuꞌ a ma vu punöꞌ, pareꞌ nö en, ko anoeh e non po meoh poen.

E Ieesuꞌ To Taneo En Pa Kiu Peꞌ Manih Galiliꞌ

Matiu 4:12-17, me Mak 1:14-15

14E Ieesuꞌ to hah en manuh pa muhin va Galiliꞌ, ko kikis pa Tuvuh Vasioꞌ teꞌ vaꞌpeh me e non peꞌ. Ko vahutët va peꞌ nö vavah en pa ma ö muhin kurus va Galiliꞌ. 15A ma tamoaan ne Ieesuꞌ to vavaasis non sih pa ma koman iuun hinhin soneꞌ, ka napan kurus poë varih kë rakah e ne pa ëhnaneah.

A Ta Vöön Pe Ieesuꞌ To Hikta Pënton A Soe Peꞌ

Matiu 13:53-58, me Mak 6:1-6

16E Ieesuꞌ to hah en manuh vöön Nasarët. Pa vöön neꞌ to teꞌ voh non eꞌ he a koaꞌ. Po Poen Apaapo neꞌ to ho en pa iuun hinhin soneꞌ vamanih pa ö neꞌ to nonok tamoaan va non sih, eꞌ to sun pan, eꞌ se ëh a soe to teꞌ non po Puk Vapenpen manih pa napan. 17Ka teꞌ to matop non o puk heꞌ en peꞌ po puk to kiun non a ma soe voh pa teꞌ vanënën soe Aisaëaꞌ, ke Ieesuꞌ kap en po puk, pareꞌ taum en po vahutët to kiun va non manih pan,

18“A Tuvuh pe Sunön to teꞌ non manih peöꞌ,

pareꞌ vateꞌ a neoꞌ marën a vatvus a Soe Vih manih po teꞌ arus.

Eꞌ to vanö a maꞌ neoꞌ,

köꞌ nö maꞌ pa vatvus a soe to soe va non manih pan,

‘Eöm varih a napan to teꞌ nem sih manih pa nohnoh,

Eöm se këh em pa nohnoh, paröm nö em,

ke eöm varih a nap kekehoꞌ,

eöm se opoep hah em. Ais 61:1

A Tuvuh pe Sosoenën to vanö a maꞌ neoꞌ,

marën a vahik a ma punis po teꞌ,

no a ma meh teꞌ to vöknah ne raoe. Ais 58:6

19Me a ö nöꞌ se vatvus a soe po poen vih vëh,

ne Sunön se kon hah a napan peꞌ.’” Ais 61:2

20E Ieesuꞌ to vakop hah o puk, pareꞌ heꞌ en pa teꞌ mamatop puk, pareꞌ ihoꞌ en, ka napan varih to teꞌ ne koman iuun hinhin soneꞌ vi matan rakah ee pe Ieesuꞌ. 21Ke Ieesuꞌ taneo en pa vavaasis ra napan pan, “Kuru vaꞌih no a soe va po Puk Vapenpen to tavus vaman rakah en, köm pënton vahik voh em peꞌ.”

22A napan to vavaasin e ne poë, pare pah kokoman vörep e ne pa ma Soe Vih varih neꞌ to vatvus. Ivëhkëk, ee to soe pan, “Eꞌ pöꞌ kuru e koaꞌ pe Jeosëp?” 23Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, “Eöm to pënton voh em pa soe to soe non pan, ‘Vataare a möm ah, pan eën e röktaꞌ pa ö sën vavih koman hah eöm pa sioniumah’. A pusun in a soe pamëh to soe vamanih pan, ‘Eën se keh teꞌ nom pan, eën e Kristo, a, eën se nok a ma tah vatoksean manih koman a vöön pea vamanih pa ö nemöm to pënton pan eën to nok vavoh manuh pa vöön va Kapaneam.’”

24Ke Ieesuꞌ vavaato avoeꞌ ke non pee, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, a teꞌ vanënën soe nee to hikta iu ne poë manih pa vöön koman peꞌ. 25Pënton a neoꞌ öm, eꞌ to teꞌ moaan vavoh e non manih Israël, o köövo amop peo to teꞌ voh ne po poen ne Elaëjaꞌ to teꞌ voh non. Po poen voh pamëh no a uhön to hikta nus po kukön kirismas me a tönim sivö me a paeh. Pareꞌ teꞌ voh non o maë apuh rakah to tavus voh pa muhin avoes va Israël. 26Ivëhkëk, e Sosoenën to hikta vanö voh e Elaëjaꞌ manih pa ta paeh pee. Ahik, e Sosoenën to vanö varoe poan manuh pa köövo amop va Sarefat manih pa muhin va Saëdon. 27Keꞌ teꞌ me voh va e non nën manih po poen voh pa teꞌ vanënën soe e Elaëjaꞌ. A nap peo va Israël to teꞌ me voh ne a mët vëh a töpaꞌ. Ivëhkëk, a hikta paeh va voh pee no a mët peꞌ to hik. E Naman va Siriaꞌ varoe kuru no a mët töpaꞌ peꞌ to hik.”

28A napan kurus varih to teꞌ ne koman iuun hinhin soneꞌ to pënton a soe vaꞌih, pare pah heve suntan rakah ee. 29A napan to sun, pare veo tavus ee pe Ieesuꞌ këh a vöön pee. A vöön pamëh to teꞌ non pa tope, ivëh, kee me ee pe Ieesuꞌ pa sinten in a tope vëh no a vöön pee to eok non. Pare kehkeh vi kunah ne na poë pa vaere. 30Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to koe pa topniire, pareꞌ nö këh en pee.

E Ieesuꞌ To Veo Këh A Pah Teꞌ Pa Oraꞌ Hat

Mak 1:21-28

31E Ieesuꞌ to kunah en Kapaneam, eꞌ a vöön to teꞌ non pa muhin va Galiliꞌ, ko Poen Apaapo neꞌ to vavaasis non a napan, 32ka napan pënton a ma vavaasis peꞌ, pare töhkak vahat ee, suk a soe peꞌ to teꞌ rakah me non o kikis.

33Manih pa koman a iuun hinhin soneꞌ no a pah teꞌ to teꞌ non no a oraꞌ hat to teꞌ non peꞌ, eꞌ to pah kokoeꞌ suntan rakah en pan, 34“Ieesuꞌ va Nasarët, eën nö maꞌ pa nok ataeah manih pemöm? Eën to nö pöꞌ maꞌ pa miröꞌ a möm, eöꞌ to nat e noꞌ pën a Teꞌ Vivihan pe Sosoenën.”

35Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to siröꞌ a oraꞌ hat pamëh, pareꞌ soe pan, “Vatotomin ah! Parën këh tavus maꞌ a teꞌ manem.” Ka oraꞌ hat pamëh kö vörep en pa teꞌ, pareꞌ vi en peꞌ manih po oeh topniira napan, pareꞌ këh tavus en peꞌ, ko hikta mimiröꞌ hah non poan.

36Ka napan vatötöhkak rakah ee, pare taneo ee pa vaiihi koman hah pan, “O vu soe taeah rakah ivaꞌih? O kikis taeah no a teꞌ vëh to teꞌ me non, keꞌ taꞌ a oraꞌ hat, keꞌ tavus këh en pa teꞌ.” 37Ivëh, ko vahutët va pa tah ne Ieesuꞌ to nok, nö vavah en pa ma ö kurus.

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah E Noan Pitaꞌ

Matiu 8:14-15, me Mak 1:29-31

38E Ieesuꞌ to këh tavus maꞌ a iuun hinhin soneꞌ, pareꞌ nö en manuh pa iuun pe Saëmon. E noan Saëmon to haraꞌ suntan rakah non a hiinana, ivëh, ka napan vaoe na e Ieesuꞌ marën a vaꞌaus poan. 39Ke Ieesuꞌ nö maꞌ, pareꞌ sun pa havineah, pareꞌ siröꞌ a hiinana, ka hiinana hik rakah këh en peꞌ. Ivëh, ka varuꞌ rakah vakomanih ne köövo to sun ko vamatop en pa taëën pee.

E Ieesuꞌ To Vavatoꞌ Hah A Ma Nap Peo

Matiu 8:16-17, me Mak 1:32-34

40A potan to kunah en, ka napan me ee maꞌ pa ma poëëre to haraꞌ ne a ma vu mët, ke Ieesuꞌ vaket papaeh raoe, ka ma mët pee hik ee. 41Ko oraꞌ hat poë varih këkëh tavus e ne maꞌ pa napan, pare kokoeꞌ papaeh ne, ko sosoe ne pan, “Eën e Koaꞌ pe Sosoenën.” Ke Ieesuꞌ soepip raoe pa vaato, suk ee to nat e ne peꞌ e Kristo, a teꞌ vëh ne Sosoenën to vanö voh maꞌ.

E Ieesuꞌ To Nönö Vah Non Pa Ma Upöm Vöön Apaꞌpuh

Mak 1:35-39

42Po meoh poen pa pöstakah rakah ne Ieesuꞌ to sun, ko këh en pa iuun, pareꞌ nö en pa ö totomin hikta teꞌ, ka napan taneo ee pa vaiu poë. Ko poen nee to taum poë, pare kehkeh amun ne poë pan eꞌ se nat non nö pa ta meh vöön. 43Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to soe ke raoe pan, “Eöꞌ se nö pet pa vatvus a Soe Vih va pa Matop Vih pe Sosoenën manuh pa ma meh vöön. Peꞌ a tah nöꞌ to nö suk voh maꞌ.” 44Ivëh, ke Ieesuꞌ nö vavah en pa vavaasis a ma napan manih koman a ma iuun hinhin soneꞌ.