Search form

Luk 8:9

A Pusun In A Ma Soe Vapipinoꞌ

Matiu 13:10-17, me Mak 4:10-12

9Ka ma vamomhë peꞌ hi ee peꞌ pa pusun in a soe vapipinoꞌ vaꞌih pan e Ieesuꞌ se vamaaka ke raoe.