Search form

Mak 1

E Jon Tövapupui To Vavatvus Non A Soe

Matiu 3:1-12, me Luk 3:1-9; 3:15-17, me Jon 1:19-28

1Ivaꞌih a soe man pe Ieesuꞌ Kristo, e koaꞌ pe Sosoenën. 2A soe man pamëh to taneo vavoh manih pa ö ne Aisaëaꞌ a teꞌ vanënën soe to kiun vavoh, pareꞌ soe vamanih pan,

“Pënton ah,

eöꞌ se vanö nös a teꞌ vëh se teꞌ vovoh nös a soe peöꞌ manem pën,

eꞌ se vovoh ka oah,

pareꞌ vamatop a hanan pën.” Mal 3:1

3“Manih pa moeh upin a pah teꞌ to vavaoe no maꞌ pan,

‘Vamatop öm a hanan pe Sunön,

paröm vatotoopin a ma hanan peꞌ.’” Ais 40:3

4E Jon Tövapupui to teꞌ non pa moeh upin, pareꞌ vavatvus non a soe pe Sosoenën, pan a ma napan se pënton, ko panih a ma taateꞌ hat pee, pare pupui rea, ke Sosoenën se ihan anoe a ma hat pee. 5A ma napan va pa muhin va Jiutiaꞌ, me ra napan va Jerusalëm to nö kurus ee maꞌ pa tënan a soe pe Jon, pare soe tavus ee pa ma hat pee, ke Jon pupui en pee manih pa ruen Jödën.

6E Jon to ohop non o ohop nee to nok voh pa uvin këmol, pareꞌ voh non o voh to tavi non a vuvuhuneah, pareꞌ ënëën non sih o kokaꞌ, pareꞌ kakaak non o hun tankekvö va muhin. 7E Jon to vavatvus non a ma soe peꞌ manih pa napan, pareꞌ soe pan, “A teꞌ vëh se suk a maꞌ neoꞌ, no o kikis peꞌ to teꞌ oah e non po teꞌ kikis peöꞌ. Eöꞌ hikta vih onöt noꞌ a vatokon, paröꞌ ihan këh eah o uris vëh pa poa suꞌ peꞌ. 8Eöꞌ to pupui a noꞌ neöm pa ruen, ivëhkëk eꞌ se pupui a neöm pa Tuvuh Vasioꞌ.”

E Jon To Pupui E Ieesuꞌ

Matiu 3:13-17, me Luk 3:21-22

9A ma siꞌ poen to oah ee, ke Ieesuꞌ këh maꞌ a vöön va Nasarët manuh pa muhin va Galiliꞌ, eꞌ to nö maꞌ ke Jon pupui poan manih pa ruen Jödën. 10E Ieesuꞌ to tatakin nö këh ko non maꞌ a ruen, pareꞌ ep in a akis to nö vakëh. Ka Tuvuh Vasioꞌ kunah maꞌ manih peꞌ vamanih pa panuh. 11Ka to taneꞌ maꞌ manuh pa vöön va kin pe Sosoenën, to soe va non manih pan,

“Eën e koaꞌ rakah peöꞌ,

eöꞌ to iu oah vi ka nom oah,

paröꞌ vaeö me noꞌ oah.”

E Susun Po Oraꞌ Hat To Punöꞌ E Ieesuꞌ

Matiu 4:1-11, me Luk 4:1-13

12Ka Tuvuh Vasioꞌ vanö vëvëhöꞌ en pe Ieesuꞌ manuh pa moeh upin. 13E Ieesuꞌ to teꞌ o 40 poen nën, ke susun po oraꞌ hat punöꞌ poan. Eꞌ to teꞌ vaꞌpeh me non o tah poa va pa moeh upin, ko ankeroꞌ matop e ne peꞌ.

E Ieesuꞌ To Taneo En Po Vavaasis Peꞌ

Matiu 4:12-17, me Luk 4:14-15

14E Ieesuꞌ to öök pa muhin va Galiliꞌ murin in a ö nee to vahoꞌ ee pe Jon Tövapupui pa nohnoh nën, suk eꞌ to rës e non pa taateꞌ hat ne sunön va Galiliꞌ to nonok non. Manih po poen pamëh ne Ieesuꞌ to taneo en pa vavaasis a soe man pe Sosoenën manuh Galiliꞌ. 15E Ieesuꞌ to soe ke ra napan pan, “O poen vih ne Sosoenën to vateꞌ voh to tavus en, a Matop Vih pe Sosoenën to öök vatët en maꞌ, söm panih a ma kokoman peöm, paröm vaman a soe man peꞌ.”

E Ieesuꞌ To Vaoe A Taanaꞌ Teꞌ Se Suk Poë

Matiu 4:18-22, me Luk 5:1-11

16E Ieesuꞌ to hëhë nö non pa sinten tonon va Galiliꞌ, pareꞌ ep in e Saëmon, pen e kea peꞌ Ëndruꞌ to tatanaꞌ iian ne pa kë pee, ee pon to tatanaꞌ iian ne sih pa kë pee manih pa tonon va Galiliꞌ, ov in a vavoen. 17Ke Ieesuꞌ soe ke rapoë pan, “Suk a maꞌ neoꞌ öm pom, köꞌ sih vavaasis a neöm pa vaon a napan, kee hop maꞌ manih pa Matop Vih pe Sosoenën.” 18Ka varuꞌ rakah vakomanih ne ee pon to këh ee maꞌ pa kë pee, pare vatet ee pe Ieesuꞌ.

19Keꞌ hë a sih ö hat, pareꞌ ep in e Jëmis pen e kea peꞌ Jon, a poa koaꞌ oeteꞌ pe Sëbëdiꞌ to tok ne po paröꞌ, pare vunvun hah ne a kë pee to tökrus. 20Ke Ieesuꞌ vaoe vëvëhöꞌ rakah en na pee, kee këh ee maꞌ pe tamëëre Sëbëdiꞌ, me ra nap kiu peꞌ to tok ne po paröꞌ, ke Jëmis pen Jon vatet ee pe Ieesuꞌ.

E Ieesuꞌ To Veo Taneꞌ A Oraꞌ Hat Manih Pa Pah Teꞌ

Luk 4:31-37

21E Ieesuꞌ me ra taanaꞌ vamomhë peꞌ to vos ee manuh Kapaneam. Po Poen Apaapo ne Ieesuꞌ to ho en pa iuun hinhin soneꞌ po Jiuꞌ, pareꞌ taneo en po vavaasis peꞌ. 22A napan to pënton a ma vavaasis pe Ieesuꞌ, pare pah töhkak vahat ee. Eꞌ to hikta teꞌ va non manih po teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës,+ ahik, eꞌ to vavaasis me non o kikis.

23Manih po poen pamëh a pah teꞌ to teꞌ non koman iuun hinhin soneꞌ, no a pah oraꞌ hat to teꞌ non peꞌ, eꞌ to pah kokoeꞌ suntan en pareꞌ soe pan, 24“Koe ka möm ah, ataeah nën to iu nom manih pemöm, Ieesuꞌ va Nasarët, eën nö maꞌ pa miröꞌ a möm öh? Eöꞌ to nat e noꞌ pën a Teꞌ Vivihan pe Sosoenën.” 25E Ieesuꞌ to siröꞌ a oraꞌ pamëh, ko soe pan, “Vatotomin ah! Parën këh tavus maꞌ a teꞌ manem.” 26Ka oraꞌ hat pah kö suntan en pa teꞌ pamëh, pareꞌ pah kokoeꞌ suntan en, ko këh tavus en peꞌ. 27Ka napan vatötöhkak rakah ee, pare taneo ee pa vaiihi koman hah pan, “Ataeah rakah ivaꞌih? Eꞌ a ma vavaasis voon, to teꞌ me non o kikis o pöh apuh rakah, eꞌ se taꞌ o oraꞌ hat, kee tënan e pa soe peꞌ.” 28Ivëh, ko vahutët va pa ma tah apaꞌpuh ne Ieesuꞌ to nok voh nö vëhöꞌ rakah en pa ma ö kurus va pa muhin va Galiliꞌ.

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah E Noan E Pitaꞌ

Matiu 8:14-15, me Luk 4:38-39

29O poen nee to këh tavus maꞌ a iuun hinhin soneꞌ po Jiuꞌ, pare nö totoopin rakah ee manuh pa iuun pe Saëmon pen Ëndruꞌ, e Jëmis pen Jon to nö vaꞌpeh me raoe. 30E noan e Saëmon to koroh non tevan to haraꞌ non a hiinana, ka napan soe vëvëhöꞌ kee pe Ieesuꞌ pe noan e Saëmon. 31Ke Ieesuꞌ öök en manuh peꞌ, pareꞌ öt en pa koreneah, ko kë vasun en peꞌ, ka hiinana hik këh en peꞌ, keꞌ sun ko vamatop en pa taëën pee.

E Ieesuꞌ To Vavatoꞌ Hah A Ma Nap Peo To Haraꞌ Ne A Ma Vu Mët

Matiu 8:16-17, me Luk 4:40-41

32Pa matanpoen no a potan to kunah en, ka napan teꞌteꞌ ee maꞌ pa napan varih to haraꞌ ne a ma mët, me ro teꞌ varih no a ma oraꞌ hat to teꞌ hop ne manih pee. 33Ka napan va pa vöön apuh pamëh tönun ee maꞌ manih pa matan in a iuun pamëh. 34Ke Ieesuꞌ vavatoꞌ hah en pa ma napan to teꞌ me ne a ma vu mët, pareꞌ veo vavah en po oraꞌ hat, ko oraꞌ hat poë varih nat e ne peꞌ e Ieesuꞌ, e koaꞌ pe Sosoenën, ivëh keꞌ soepip en po oraꞌ pa vaato.

E Ieesuꞌ To Nönö Vah Kov E Non Manih Galiliꞌ

Luk 4:42-44

35Pa pöstakah rakah ne Ieesuꞌ to sun, pareꞌ këh tavus en pa iuun, ko këh en pa vöön, ko nö en pa ö totomin no ahikta teꞌ to teꞌ non, pareꞌ hinhin e non nën. 36E Saëmon me ra ma upöm peꞌ to nö ee pa vaiu poë. 37Ee to taum poë, pare soe ke poë pan, “A nap peo rakah to vavaiu vah ka nom oah.” 38Ke Ieesuꞌ piun va in a soe pee manih pan, “Koe voh öm, ka nö voh pa ta ma meh vöön vatët manih, eöꞌ se vatvus pet a Soe Vih manih pee, suk ataeah, eꞌ a tah ne eöꞌ to nö suk voh maꞌ.” 39Keꞌ nö vavah en manih pa ma ö muhin va Galiliꞌ, pareꞌ vavaasis non a ma napan manih koman a ma iuun hinhin soneꞌ, pareꞌ veo këh en po teꞌ po oraꞌ hat.

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Pah Teꞌ To Teꞌ Me Non A Mët Töpaꞌ

Matiu 8:1-4, me Luk 5:12-16

40Ka pah teꞌ to teꞌ me non a mët töpaꞌ nö maꞌ manih pe Ieesuꞌ, pareꞌ vatokon, ko ook marën e Ieesuꞌ se vaꞌaus poan, pareꞌ soe pan, “Eën se keh iu nom kën vatoꞌ hah eom peöꞌ.” 41E Ieesuꞌ to uruan vörep a teꞌ pamëh, ko vaket poan, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ to iu e noꞌ pa ö nën se voon hah. Voon ah.” 42Ka varuꞌ rakah vakomanih no a mët töpaꞌ to hik këh en peꞌ, keꞌ vih hah en. 43-44Ke Ieesuꞌ vuhvuh vakis poan, pareꞌ soe pan, “Matop nom ah. Eën se nat nom vavatët a tah vaꞌih to tanok pa sioniumah pa ta ma meh teꞌ. Ivëhkëk, eën se nö totoopin na manuh po teꞌ ësës heꞌ, ko vataare a sioniumah me o heꞌ pën. Ka teꞌ ësës heꞌ ës ke na e Sosoenën vamanih pa ö no Vavaasis pe Mosës to soe vavoh non. Ivëh, ka napan se nat ne a mët pën to hik en, kën voon hah eom.” 45Ivëhkëk, a teꞌ pamëh to këh e Ieesuꞌ, pareꞌ taneo en pa vahutët vavah a ö ne Ieesuꞌ to vatoꞌ hah poan manih pa ma ö kurus. Ivëh, ke Ieesuꞌ hikta onöt rakah non a vos vavah pa ma vöön pa matëëra napan. Ivëh, keꞌ teꞌ e non pa ö totomin no ahikta teꞌ to teꞌ non, ka napan nönö e ne maꞌ manih peꞌ.