Search form

Mak 10

E Ieesuꞌ To Vavahutët Suk Non A Taateꞌ Va Pa Kök O Vaen

Matiu 19:1-12, me Luk 16:18

1E Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ to sun, pare këh ee pa muhin va Galiliꞌ, pare pahan ee pa ruen vëh Jödën, ko tavus ee pa muhin va Jiutiaꞌ. Ka nap peo tönun hahah kov ee maꞌ manih peꞌ. Keꞌ vatet hahah kov en pa ma taateꞌ peꞌ. Eꞌ to vavaasis hahah kov en pee pa soe pe Sosoenën. 2Ko Parësiꞌ nö ee maꞌ manih pe Ieesuꞌ, pare punöꞌ poë pa ma soe, pare soe pan, “Soe ka möm mah. O Vavaasis pe Mosës soe vaonöt kës e non pe voe se kök o vaen, pareꞌ veo e köövo peꞌ, ha?” 3Ke Ieesuꞌ piun vaꞌpeh me a hi, pareꞌ soe pan, “A taateꞌ taeah ne Mosës to heꞌ voh a neöm?” 4Ko Parësiꞌ soe ke Ieesuꞌ pan, “E Mosës to vaonöt voh en pa teꞌ se kiun o kiun marën a kök o vaen peꞌ, pareꞌ veo en pe köövo peꞌ.”

5Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to soe ke raoe pan, “E Mosës to kiun voh ka neöm a taateꞌ pamëh, suk ataeah, eöm o teꞌ o pöh vatösoe rakah. 6Ivëhkëk, manih pa taneo in a ma moeh tah, a soe to kiun non manih po Puk Vapenpen to soe non pan,

“E Sosoenën to nok voh a teꞌ, a teꞌ oeteꞌ, me e köövo.” Jen 1:27

7Ivëh, ne voe se këh suk maꞌ e tamaneah pen e sinaneah,

pareꞌ teꞌ vatös me e non pe köövo peꞌ,

kee tavus ee pon a paeh.’” Jen 2:24

8“Ivëh, kee pon to hikta se teꞌ hah ne a pöök, Ahik. Ee to tavus ee o pöh sionin. 9E Sosoenën to vatös voh en pee pon, ka hikta pah teꞌ to onöt non a kök vakëh hah raoe pon.” 10Vasuksuk, nee to ho hah ee koman iuun, ko vamomhë peꞌ hi hah ee peꞌ pa pusun in a tah pamëh. 11Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, “Ta pah teꞌ se keh veo e köövo peꞌ, pareꞌ me a meh köövo, a teꞌ pamëh to nok rakah en pa taateꞌ rëhrëh, eꞌ to vöknah e non pe köövo vamomoaan peꞌ manih pa matan e Sosoenën. 12Manih pa paeh a taateꞌ pamëh, ne köövo se keh veo e voe peꞌ, pareꞌ me a meh voe, e köövo pamëh to nok rakah me en pa taateꞌ teꞌteꞌvaasiꞌ.

E Ieesuꞌ To Tapui O Siꞌ Koaꞌ Sosoneꞌ

Matiu 19:13-15, me Luk 18:15-17

13Ka napan meeme ee maꞌ po koaꞌ sosoneꞌ manih pe Ieesuꞌ, pan eꞌ se vaket, ko tapui raoe. Ivëhkëk, o vamomhë peꞌ to siröꞌ ee pa napan poë varih. 14Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to ep in a taateꞌ pamëh, pareꞌ heve en, pareꞌ soe ke ra ma vamomhë peꞌ pan, “Koe raoe, kee nö maꞌ manih peöꞌ, paröm koe a sunpip raoe. Suk ataeah, a Matop Vih pe Sosoenën to teꞌ suk non o teꞌ to teꞌ va ne manih po siꞌ koaꞌ varih. 15Eöꞌ to soe vamaman rakah keoꞌ peöm, ta pah teꞌ se keh hikta kon a Matop Vih pe Sosoenën vamanih po siꞌ koaꞌ sosoneꞌ varih, eꞌ to hikta onöt rakah non a hop pa Matop Vih pamëh.” 16E Ieesuꞌ to pëtpët o siꞌ koaꞌ, pareꞌ vaket non po koaꞌ, ko tapui en pee.

A Teꞌ To Teꞌ Me Non A Ma Tah Peo

Matiu 19:16-30, me Luk 18:18-30

17Ke Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ taneo hahah kov ee pa suk a hanan, ka pah teꞌ vavaveo maꞌ manih peꞌ, pareꞌ vatokon en manih pa matan eah, ka teꞌ pamëh hi poan, pareꞌ soe pan, “Apuh vih, eöꞌ se nok ataeah, paröꞌ kon o toꞌtoꞌ tamoaan?” 18Ke Ieesuꞌ hi poan pan, “Vahvanih kën pokaꞌ a neoꞌ a vih? Ahikta pah teꞌ vih. E Sosoenën varoe a paeh a vih. 19Ke Ieesuꞌ soe ke poan pan, “Eën to nat e non pa ma taateꞌ ne Sosoenën to heꞌ voh e Mosës,

‘Koe a ip vamët a meh teꞌ,

koe a nok a taateꞌ rëhrëh,

koe a kaveo,

koe a piuk in a meh teꞌ pën manih po vahutët,

koe a piuk marën a öt akuk a tah pa meh teꞌ,

parën ta non e tamömah pen e sinömah.” Eks 20:12-16, me Lo 5:16-20

20Ka teꞌ pamëh soe ke Ieesuꞌ pan, “Apuh, taneo voh non maꞌ po poen ne eöꞌ to teꞌ voh noꞌ a koaꞌ ko öök non kuru, eöꞌ to vavatet kurus voh e noꞌ pa ma taateꞌ varih.” 21E Ieesuꞌ to ves rakah non manih pa mataneah, pareꞌ pah iu rakah e non peꞌ, pareꞌ soe pan, “A pah tah ro ne eën to kökööt avoeꞌ nom ivëh, eën se nö, parën vavoen vahik rakah a ma tah kurus pën, parën kon a moniꞌ ko heꞌ o teꞌ varih o arus. Ivëh, kën sih teꞌ amot me nom a ma tah kokoek manuh pa vöön va kin, parën vatet poꞌ a maꞌ neoꞌ.” 22A teꞌ pamëh to pënton a soe vaꞌih ko pah ep vahat en, pareꞌ pah nö me en po tamak, suk ataeah, eꞌ to vaneah non a ma tah to parin a peo. 23E Ieesuꞌ to kukuteꞌ a ma vamomhë peꞌ, pareꞌ soe ke raoe pan, “Eꞌ to hivaꞌ rakah ke non po teꞌ öt ö pa hop manih pa Matop Vih pe Sosoenën.” 24Ko vamomhë pe Ieesuꞌ pah töhkak vahat rakah ee pa soe pe Ieesuꞌ, ivëh, ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, “Pus koaꞌ peöꞌ, a teꞌ se kehkeh hop non manih pa Matop Vih pe Sosoenën, eꞌ to hivaꞌ rakah ke non peꞌ. 25Eꞌ to teꞌ tö rakah ke non pa këmol pa hop koe manih pa töhkoꞌ in a ni kunkun. Ivëhkëk, eꞌ to hivaꞌ oah rakah e non pa teꞌ öt ö to kehkeh hop non manih pa Matop Vih pe Sosoenën.” 26A ma soe varih no a ma vamomhë to pënton, pare pah töhkak vahat ee, pare vaiihi koman hah e ne pan, “Eꞌ se keh teꞌ va non nën, keteh se poꞌ kon o toꞌtoꞌ tamoaan?” 27E Ieesuꞌ to ves rakah non manih pee, pareꞌ soe ke raoe pan, “A ma tah varih no a napan to hikta onöt ne a nok, Ivëhkëk, e Sosoenën onöt e non pa nok a ma moeh tah kurus.” 28Ke Pitaꞌ soe ke Ieesuꞌ pan, “Ep ah! Emöm to këh kurus voh em maꞌ pa ma tah pemöm, pamöm vatet em maꞌ pën.” 29Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, ‘Eöꞌ to soe vamaman rakah keoꞌ peöm. A napan varih to koman voh a maꞌ neoꞌ, me a soe vih peöꞌ, pare këh maꞌ a ma iuun pee, me a ma kea pee, me a ma vameere, me a ma tamëëre, me a ma sinëëre, me a ma rak pee, 30ee se kon oah ee pa ma 100 tah va pa ma tah nee to këh maꞌ. Ko poen nee se teꞌ avoeꞌ ne manih po oeh, ee se kon ee pa ma iuun peo, me ra ma kea peo, me ra ma sinan peo, me a ma vamen peo, me a ma pus koaꞌ peo, me a ma rak peo, me ee se kon ee o toꞌtoꞌ tamoaan. 31Ivëhkëk, o teꞌ varih to vovoh ne kuru manih po oeh, amot nee se vasuksuk varuꞌ hah ne maꞌ, ko teꞌ varih to vasuksuk ne kuru, amot nee se vovoh varuꞌ ne.”

E Ieesuꞌ To Vakön Soe En Pa Ö Neꞌ Se Mët, Pareꞌ Sun Hah En

Matiu 20:17-19, me Luk 18:31-34

32Ko poen nee to suksuk nö ne a hanan to nö non manuh Jerusalëm, ke Ieesuꞌ vëhöꞌ vovoh ken pee, ka ma vamomhë peꞌ pah naöp suntan ee. Ka napan me varih to suksuk nö ne raoe vananaöp pet ee, pare koman ne pan, ta pah tah hat se tavus raoe manuh Jerusalëm. Ke Ieesuꞌ me ke en pa havun me ra poa vamomhë peꞌ, pareꞌ soe vanat en pee pataeah se tavus manih peꞌ manuh Jerusalëm. 33E Ieesuꞌ to soe ke ra ma vamomhë peꞌ pan, “Pënton vavih nem, ea to ëpëp nö e no manuh Jerusalëm, ka pah teꞌ se heꞌ en peöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus manih pa koreero teꞌ susunön ësës heꞌ, me ro teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës. Kee se vahoꞌ ee peöꞌ po vahutët, pare vaonöt ee pa ip vamët a neoꞌ. Ee se heꞌ a neoꞌ manih pa koreera napan varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ. 34Ee se kö a neoꞌ, pare teteo a neoꞌ, ko rëp a neoꞌ, pare ip vamët a neoꞌ, köꞌ mët eoꞌ. Ko kukön poen sih oah, köꞌ toꞌ hah, paröꞌ sun taneꞌ hah eoꞌ maꞌ po vapeepe.”

E Jëmis Pen E Kea Peꞌ Jon To Kehkeh Sunön Ne

Matiu 20:20-28

35A poa sunaiꞌ Sëbëdiꞌ e Jëmis pen e Jon to nö maꞌ manih pe Ieesuꞌ, pare soe pan, “Apuh, emöm to iu nem a siꞌ pah tah, ne eën se nok manih pemöm.” 36Ke Ieesuꞌ hi raoe pan, “Eöm iu nem ataeah ne eöꞌ se nok manih peöm pom?” 37Ke Jëmis pen kea peꞌ Jon soe kee pe Ieesuꞌ pan, “Amot ne eën se kon a tasun apuh, kemöm iu nem ta paeh pemöm se ihoꞌ non manih pa papmatö pën ka meh ihoꞌ non pa papkiruk pën.” 38Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to piun a soe pee pareꞌ soe pan, “Eöm to hikta nat vavih nem pataeah nöm to ihi a no neoꞌ pom. Eöm antoen kës e nem pa kaak pa kap vëh nöꞌ se kaak manih peꞌ? Paröm onöt kës e nem pa teꞌ o kamis vëh ne eöꞌ se teꞌ? Keꞌ eöm onöt e nem pa mët vamanih pa ö ne eöꞌ se mët vah ava manih pa kuruse ha?” 39Ke Jëmis pen e Jon piun ee pa soe pe Ieesuꞌ, pare soe pan, “Emöm to antoen e nem poꞌ pa nok a ma tah varih nën to sosoe nom.” Ke Ieesuꞌ soe varuꞌ ke raoe pon a soe vapipinoꞌ, pareꞌ soe pan, “Oman rakah! A kap vaꞌih ne eöꞌ se kaak manih peꞌ, ne eöm se kaak me em. Eöm me to onöt e nem pa mët vamanih pa ö ne eöꞌ se mët vah ava manih pa kuruse.” 40“Ivëhkëk, eöꞌ to hikta teꞌ me noꞌ to kikis marën a kon eteh se ihoꞌ manih pa papmatö peöꞌ, me a papkiruk peöꞌ. Ahik! E Sosoenën koman se heꞌ a poa ö ihihoꞌ poë varih manih pe retereh neꞌ to vamatop keon ke voh en pee.” 41A meh havun vamomhë to pënton a soe vaꞌih, pare pah heve ov ee pe Jëmis pen e Jon. 42Ivëh, ke Ieesuꞌ vaoe ununun en pa ma vamomhë peꞌ, kee tönun ee maꞌ manih peꞌ, keꞌ soe ke raoe pan, “Eöm nat e nem po teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ee to matop vakis rakah e ne pa napan pee. Me o upöm teꞌ apaꞌpuh pee to kikis rakah ov e ne pa napan pee se vavatet ne a ma soe pee. 43Ivëhkëk, a taateꞌ teꞌteꞌ vasusunön to hikta se teꞌ non topnineöm. Ivëh, keteh to kehkeh tavus non a teꞌ sunön manih peöm eꞌ se teꞌ non a teꞌ kikiu peöm kurus. 44Ka teꞌ se keh vovoh ka no neöm, eꞌ se teꞌ rakah ko non a teꞌ to kiu akuk non manih pa napan kurus. 45Suk ataeah, eöꞌ E Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus ne Sosoenën to hikta vanö voh maꞌ marën a napan se kiu vaꞌaus a ne neöꞌ. Ahik. eöꞌ to nö voh maꞌ pa vaꞌaus raoe, me eöꞌ se heꞌ o toꞌtoꞌ peöꞌ manih pa ö ne eöꞌ se mët marën a hehe a napan varih no a taateꞌ hat to nohnoh non rapoë.”

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Pah Teꞌ Kehoꞌ

Matiu 20:29-34, me Luk 18:35-43

46E Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ to vos ee manuh pa vöön va Jerikoꞌ. Pare oꞌoah nö e ne pa vöön pamëh, ka nap peo rakah nö vaꞌpeh me ee pee. Ke Batimeus eꞌ a teꞌ kehoꞌ, eꞌ e koaꞌ pe Timeus, eꞌ to ihoꞌ non sinten hanan, pareꞌ hinhin moniꞌ non sih a ma napan. 47Eꞌ to pënton a napan to sosoe ne a ö ne Ieesuꞌ va Nasarët to nönö non maꞌ pareꞌ taneo en pa hin vakis na pan, “Ieesuꞌ Koaꞌ supnaiꞌ pe Devit, ururuan a neoꞌ ah.” 48Ka ma napan siröꞌ poë, pare soe pan, “Vatotomin ah.” Ivëhkëk, eꞌ to pah kokoeꞌ vakis oah en na pan, “Koaꞌ supnaiꞌ pe Devit, ururuan a neoꞌ ah.” 49Ke Ieesuꞌ sun en, pareꞌ soe pan, “Vaoe na öm eah, keꞌ nö maꞌ manih peöꞌ.” Kee vaoe ee na pe Batimeus a teꞌ kehoꞌ, pare soe ke poë pan, “Sun ah, parën vaeö, pe Ieesuꞌ to vaoe en maꞌ pën.” 50Ke Batimeus vi en po o hop vatonun peꞌ, pareꞌ sun vëvëhöꞌ rakah en, pareꞌ vaveo en manuh pe Ieesuꞌ, ke Ieesuꞌ hi poan pan, 51“Eën iu nom ataeah ne eöꞌ se nok manih pën?” Ka teꞌ kehoꞌ pamëh soe pan, “Apuh, eöꞌ to iu opoep hah noꞌ.” 52Ke Ieesuꞌ soe ke poan pan, “Eën se nö hah na manuh pa vöön pën, o vaman pën to vatoꞌ hah en pën.” Ka varuꞌ rakah vakomanih no a mataneah to takap hah en, keꞌ ep vavih hah en, ko vatet en pe Ieesuꞌ manih hanan.