Search form

Mak 13

E Ieesuꞌ To Soe Pan A Iuun Hinhin Apuh Se Takök

Matiu 24:1-2, me Luk 21:5-6

1E Ieesuꞌ me a ma vamomhë peꞌ to këh ee pa Iuun Hinhin Apuh, ka pah vamomhë peꞌ soe ke poan pan, “Ep këk na! Apuh, po iuun vihvih varuh nee to eok voh po vös ep vavih.” 2Ke Ieesuꞌ piun a soe peꞌ, pareꞌ soe vamanih pan, “Eën to ep me e nom na pa ma iuun apaꞌpuh varuh, ha? Ahikta pah vös to onöt non a tok pa tonun a meh. Ahik. Eꞌe se taru kunah kurus ee maꞌ.”

E Ieesuꞌ To Soe Pan A Ma Punis Peo To Se Tavus Maꞌ

Matiu 24:3-14, me Luk 21:7-19

3E Ieesuꞌ to ihoꞌ non manuh pa Tope Öliv, pareꞌ ep non na a Iuun Hinhin Apuh va Jerusalëm to teꞌ non maꞌ manuh. E Pitaꞌ, ke Jëmis, ke Jon, ke Ëndruꞌ, ee varoe a taanaꞌ vamomhë to nö maꞌ manih pe Ieesuꞌ, pare hi poë pan, 4“Soe ka möm ah, o poen poanheh no a ma tah poë varih se tavus. Me o vëknöm taeoh se tavus momoaan maꞌ, kemöm se ep, pamöm nat a ma tah poë varih se tavus maꞌ?” 5Ke Ieesuꞌ piun a soe pee, pareꞌ soe ke rapoë pan, “Matop vavih nem, ta pah teꞌ tomeꞌ piuk ka neöm. 6A nap peo rakah se nö maꞌ, pare popokaꞌ ne a ëhnaneoꞌ, pare soe va ee manih pan, ‘Eöꞌ ivëh a teꞌ pamëh’, pare piuk ee pa napan. 7Paröm koe a naöp pa ö ne eöm se pënton a ma paarak va pa ma vapus apuh, me eöm se keh pënton ta ma vaato vanövan va pa ma vapus apaꞌpuh to tavus manuh pa ma meh muhin. A, eöm se nat nem töhkak vahat, suk ataeah, a ma tah poë varih se tavus ee maꞌ. Ivëhkëk, o poen no oeh vëh se hik to meꞌ e non pa tavus maꞌ. 8A napan va pa pah muhin se sun, pare vapus me ee pa napan va pa meh muhin. Ka matop vih pa pah teꞌ sunön se sun, pareꞌ vapus me en pa teꞌ matop vih pa meh teꞌ sunön. A rikrik se kö pa ma meh muhin, ko maë apuh tavus en. A ma tah poë varih se tavus momoaan vamanih pa ö ne köövo to haraꞌ o kamis va pa ö neꞌ to kehkeh vahuh non.

9Eöm koman se matop vavih nem, a napan se öt a neöm, ko vahoꞌ ee peöm po vahutët, ko ip ee peöm manih koman a ma iuun hinhin soneꞌ pee. Eöm se sun em po vahutët matëëro teꞌ apaꞌpuh va pa kaman, me ro teꞌ susunön. Suk eöm to vaman, paröm vavatet a nem neoꞌ, paröm vatvus a Soe Vih peöꞌ manih pee. 10A ma napan kurus va po oeh vëh se pënton a teꞌ vëh to vatvus momoaan voh a Soe Vih peöꞌ. Ka amot no a ma tah poë varih se tavus poꞌ maꞌ. 11Ee se vateꞌ e peöm po vahutët, suk a ö ne eöm to vaman a no neoꞌ. Eöm se nat nem nanaöp nem, paröm koe a karë vovoh ataeah nom se soe. Ahik. A ma soe kurus ne Sosoenën se heꞌ vëhöꞌ rakah en peöm, köm soe tavus em. Suk ataeah, eꞌ to hikta teꞌ non pan, eöm koman ivarih se vavatvus nem a ma soe poë varih. Ahik. A Tuvuh Vasioꞌ ivëh se vatvus a soe pamëh. 12O teꞌ se heꞌ mët ee pa ma kea pee manih pa nap hat, kee ip vamët ee pee. Ka kën taman se nok va ee nën manih pa ma koaꞌ pee. Ka ma koaꞌ pee se hat ke ne pa ma tamëëre me ra ma sinëëre, pare ip vamët ee pee. 13A napan se heve ov e ne peöm, suk eöm to vaman, paröm vavatet a nem neoꞌ. Ivëhkëk, o teꞌ varih to teꞌ vakis ne pa teꞌ a ma punis, pare öök na po poen no o oeh se hik, e Sosoenën se hehe en pee.

A Punöꞌ Hat Rakah Se Tavus

Matiu 24:15-28, me Luk 21:20-24

14E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pet en pan, “Eöm se ep a Tah A Pah Hat rakah to sun non pa iuun pe Sosoenën.” Ka teꞌ to ëhëh non a soe, eꞌ se maaka vavih rakah non a pusun in a soe pamëh. Ivëh, ka napan varih to teꞌ ne manih pa muhin va Jiutiaꞌ ee se rusin ee manuh pa moeh totope. 15Ka teꞌ vëh to tok non tonun a iuun peꞌ, eꞌ to hikta onöt non a kunah maꞌ, ko ho koman iuun peꞌ, pareꞌ kokon maꞌ a ma tah peꞌ. 16Ka teꞌ vëh to teꞌ non pa rak peꞌ, eꞌ to hikta onöt non a tapiun vos hah iuun pa kon ohop rë peꞌ. 17Varenan rakah po köövo kikiuk, me ro köövo varih to vasisiꞌ ne o koaꞌ sosoneꞌ manih po poen pamëh. 18Eöm se hinhin vakis nem manuh pe Sosoenën, ka tah pamëh sih nat non tavus pa tëëm tuvuh. 19Suk manih po poen pamëh a punis apuh rakah se tavus. Taneo non po poen ne Sosoenën to nok a ma moeh tah kurus, pareꞌ öök non maꞌ manih kuru, o vu punis to matan va non manih to hikta tavus avoeꞌ voh non. Pareꞌ hikta se tavus amot non. 20Ivëhkëk, e Sunön se keh hikta vakökööt voh a ma poen va pa ma punis poë varih, a napan kurus se ro vahik voh ee. Ivëhkëk, e Sosoenën to koman non a napan varih to vaman ne e Ieesuꞌ, neꞌ to vateꞌ voh, ivëh, neꞌ to vakökööt suk voh pa ma poen poë varih. 21Ivëh, ko poen pamëh no ta pah teꞌ se keh soe ka neöm pan, ‘Ep öm, eꞌ e Kristo, eꞌ ivëh to teꞌ non manih! Keꞌ, ep öm eꞌ ivöh to teꞌ non manuh.’ Koe rakah a vaman eah. 22O Kristo vapikpiuk, me ro teꞌ vanënën soe vapikpiuk se tavus maꞌ, pare vatvus a ma kiu apaꞌpuh me a ma tah vatoksean. Ee to hikta onöt ne a nok a ma tah poë varih manih pa napan ne Sosoenën to soe a ö neꞌ se kon hah raoe. Ee se piuk vahok ee pa napan. 23Ivëh, köm se matop vavih nem, eöꞌ to kömköm vovoh voh eoꞌ peöm pa ma punis poë varih se tavus amot ee maꞌ.

A Nö Hah Maꞌ Pe Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus

Matiu 24:29-31, me Luk 21:25-28

24“Ivëhkëk, a ma hat poë varih se hik ee,

‘A potan se popoen,

ka sivö hikta se paapa non.

25O vesun se vuꞌvuꞌ taneꞌ ee maꞌ akis.

Ko kikis vöh akis se panih,

ko takö ee.’” Ais 13:10; 34:4

26Ko poen pamëh no a napan se ep a neoꞌ E Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus se nö me maꞌ o maaka me o kikis apuh manih pa koman a unöh. 27Eöꞌ se vanö maꞌ o ankeroꞌ peöꞌ, kee nö maꞌ, pareꞌ ununun a ma napan varih neꞌ to kon voh vamanih pa ma teꞌ peꞌ. Eꞌ se ununun taneꞌ maꞌ raoe manuh po taanaꞌ ö noton in a ö no akis me o oeh to aton ne.

O Poen Va Pa Nö Peꞌ

Matiu 24:32-35, me Luk 21:29-33

28E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pet en pan, “Eöm se kon taneꞌ o vavaasis manih po naon fik. A ma pean se keh koos maꞌ, pare pau vavoon hah maꞌ, a, köm nat em po poen no a potan se pa, to taneo en. 29Keꞌ teꞌ akuk va kov e non manih pan, o poen ne eöm se ep in a ma tah poë varih se tavus, eöm se nat em o poen hah peöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus to öök vatët en maꞌ manih po hopaꞌ. 30Eöꞌ to soe vaman rakah ka neöm. A ma napan va kuru to hikta se mët vahik ne, ka ma tah poë varih se tavus ee maꞌ. 31A akis me o oeh se hik ee, ivëhkëk, a soe peöꞌ to hikta se hik non, eꞌ se teꞌ tamoaan e non.”

A Hikta Pah Teꞌ To Nat Non Po Poen Me A Aoaꞌ Ne Ieesuꞌ Se Hah Maꞌ

Matiu 24:36-44

32“Ivëh, ka hikta pah teꞌ to nat non, po poen me a aoaꞌ ne eöꞌ to sosoe suk noꞌ. O ankeroꞌ va pa vöön va kin, me eöꞌ e koaꞌ pe Sosoenën, emöm to hikta nat nem po poen ne eöꞌ se hah maꞌ, e Tamön varoe to nat non. 33Eöm se teꞌ vamatop nem, suk ataeah, eöm to hikta nat nem po poen me a aoaꞌ poanheh ne eöꞌ e Sunön peöm Ieesuꞌ Kristo se hah maꞌ.” 34Eꞌ se teꞌ va e non manih pa pah teꞌ to këh a vöön peꞌ, ko nö varo en pa vavih. Eꞌ to këh a ma teꞌ kikiu peꞌ to matop ne a ma tah peꞌ. Pareꞌ ki vakëkëh ken pee pa ma kiu, ko soe ke a teꞌ vëh to ut non po hopaꞌ, pan eꞌ se ut vavih non, suk eꞌ se hah en maꞌ.

35“Ivëh, köm se ut vavih nem, ko teꞌ vamatop nem, suk eöm to hikta nat nem po poen poanheh ne eöꞌ se hah maꞌ vamanih pa ö ne tövaneah pa iuun se hah va maꞌ. Eöꞌ tomeꞌ nö eoꞌ maꞌ pa popoen, keꞌ pa topnin poen, keꞌ pa tö pe toaꞌ, keꞌ pa pöstakah, eöm to hikta nat nem. 36Eꞌ to hat non, peöꞌ tomeꞌ vëvëhöꞌ hah maꞌ, ko vöhkak a neöm to koroh avoeꞌ e nem. 37A soe vaꞌih ne eöꞌ to soe ka neöm, eöꞌ to soe kurus rakah keoꞌ peöm a napan, pan eöm se teꞌ vamatop nem, ko ut vavih nem.”