Search form

Mak 15

Ee To Me E Pe Ieesuꞌ Manuh Pe Paëlat E Susun Pa Kaman Va Room

Matiu 27:1-2; 27:11-14, me Luk 23:1-5, me Jon 18:28-38

1Pa pöstakah rakah no o teꞌ susunön ësës heꞌ, me ro teꞌ susunön po Jiuꞌ, me ro teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, to vatötönun me o Kum Teꞌ Susunön po Jiuꞌ. Ee to nohnoh poë, pare me e peꞌ manuh pe Paëlat. 2Ke Paëlat hi en peꞌ pan, “Eën kov e sunön po Jiuꞌ, ha?” Ke Ieesuꞌ piun a soe peꞌ, pareꞌ soe pan, “Eën koman to soe va eom nën.” 3Ko teꞌ susunön ësës heꞌ pokaꞌ poë pa ma soe peo. 4Ivëh, ke Paëlat hi hahha kov en peꞌ pan, “Eën hikta pinpiun nom ta pah soe toh? Ep e nom oh, ee to vateen e pën pa ma vu soe.” 5Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to hikta piun ta pah soe. Ivëh, ke Paëlat pah toksean rakah en.

E Paëlat To Soe Kee Ni Ee Pe Ieesuꞌ Pa Kuruse

Matiu 27:15-26, me Luk 23:13-25, me Jon 18:38-40; 19:1-16

6Pa ma kirismas kurus manih pa Taëën Apuh va po Pasovaꞌ, ne Paëlat to vavatvus taneꞌ hah non sih a pah teꞌ manih pa nohnoh, pa ö no a napan se hin poë. 7Manih pa ma poen poë varih nee to vahoꞌ voh a ma pah teꞌ manih pa nohnoh. Suk ataeah, a ma teꞌ poë varih to kunkuin voh o vapus, kee vapus me a kaman va Rom, ko ip vamët rakah ee pa ma pah teꞌ va Room. Ka paeh va pa napan poë varih to kunkuin o vapus ivëh, e Barabas. 8A nap peo to tavus maꞌ, pare taneo ee pa hin e Paëlat pan, eꞌ se nok vamanih pa ö neꞌ to nonok moaan vavoh non manih pee. Eꞌ to vavatvus taneꞌ voh non sih a ma pah teꞌ manih pa nohnoh. 9Ke Paëlat hi en pee pan, “Eöm iu nem a ö ne eöꞌ se vatvus nös e sunön po Jiuꞌ, ha?” 10E Paëlat to soe vamanih, suk eꞌ to nat e non po teꞌ susunön ësës heꞌ to puhioꞌ ne e Ieesuꞌ, ivëh, nee to vahoꞌ suk maꞌ poë manih pa koreneah. 11Ivëhkëk, o teꞌ susunön ësës heꞌ to kunkuin e ne pa ma kokoman pa napan, pan e Paëlat se vahah ke maꞌ raoe e Barabas, ke Ieesuꞌ mët varoe. 12Ke Paëlat hi hah en pee pan, “Keöꞌ se poꞌ nok ataeah manih pa teꞌ vëh ne eöm to popokaꞌ nem eah e sunön po Jiuꞌ?” 13Ka napan taoa maꞌ, pare pët soe maꞌ pan, “Ni öm eah pa kuruse.” 14Ke Paëlat hi hah en pee pan, “Suk ataeah, a hat taeah neꞌ to nok?” Ivëhkëk, a napan to taoa suntan rakah ee ko soe ke Paëlat pan, “Ni öm eah pa kuruse.” 15E Paëlat to kehkeh vamanman vah non a napan, ivëh, keꞌ vanö toꞌtoꞌ hah en maꞌ pe Barabas. Ivëhkëk, eꞌ to heꞌ e Ieesuꞌ manih pa nap vëvënsun, pan ee se rëp poë po uris rëprëp teꞌ, pare ni poë pa kuruse.

A Nap Vëvënsun To Kö E Ieesuꞌ

Matiu 27:27-31, me Jon 19:2-3

16Ka nap vëvënsun me ho ee pe Ieesuꞌ manuh pa ö vavahutët manuh pa iuun pa kaman, pare vaoe ununun na a ma meh pee, kee tönun ee maꞌ. 17Pare ohop ee pe Ieesuꞌ po ohop rë ereraꞌ, pare nok o uvan po uris toꞌtoꞌ, ko uvan ee peꞌ. Ee to nok va nën marën a hinën in poë, vamanih peꞌ e sunön. 18Pare taneo ee pa vaeö me a kë vapikpiuk poë, ee to soe pan, “Potan avih Sunön po Jiuꞌ.” 19Ee to navuh ee pa pasuneah po toknon. Pare teteo poë, pare vatokon, ko vavövöneꞌ in poë. 20Kee vahik kö poë, pare ihan këh poë o ohop rë ereraꞌ vëh nee to ohop moaan vu poë, pare ohop hah ee peꞌ po ohop koman peꞌ, ko me ee peꞌ pan ee se ni poë manih pa kuruse.

Ee To Vahan E Ieesuꞌ Manih Pa Kuruse

Matiu 27:32-44, me Luk 23:26-43, me Jon 19:17-27

21Manuh hanan nee to akeh a pah teꞌ va Saëriniꞌ to vovos nö non Jerusalëm, to taneꞌ maꞌ muhin, a ëhnaneah e Saëmon eꞌ e taman, ere Alëksantaꞌ, pen e Rufus. Ka nap vëvënsun ep poë, pare toon vakis rakah ee peꞌ pan eꞌ se teꞌ vaꞌaus e Ieesuꞌ pa kuruse. 22Kee me ee pe Ieesuꞌ manuh pa tope nee to popokaꞌ ne a Gölgötaꞌ, a pusun in a ö soe pamëh to soe va non manih pan, “A ö no a ma kahoꞌ teꞌ to pet ne.” 23Manuh nën nee to kehkeh vakaak ne e Ieesuꞌ po voaën nee to hovën pa ëtoꞌ vatö kamis, Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to hikta kaak a ëtoꞌ pamëh. 24Ee to vahan ee pe Ieesuꞌ pa kuruse, pare ki vakëkëh a ma ohop peꞌ manih topniire, pare vi a saatuꞌ, ko ut ne peteh ivëh se kon a ma papaeh va pa ma ohop peꞌ. 25Pa 9 kirök pa pöstakah, nee to ni ee pe Ieesuꞌ pa kuruse. 26Ka manuh kin pa pasun in a kuruse ne Paëlat to kiun a soe to vataare non ataeah nee to vateꞌ suk voh poë pa hat. Eꞌ to kiun vavoh manih pan, “IVAꞌIH A TEꞌ SUNÖN PO JIUꞌ.” 27Manih pa havin e Ieesuꞌ nee to ni a meh poa teꞌ kakaveo, a paeh to han ke non pa papmatö, ka meh han ke non pa papkiruk pe Ieesuꞌ. 28Keꞌ a tah pamëh to vapuh en pa pah soe va po Puk Vapenpen, keꞌ tavus vaman en. Ka soe pamëh, to teꞌ va non manih pan, “Ee to ëh vaꞌpeh me e Ieesuꞌ pa nap hat.” 29Ka napan to vaoah ne, pare vavövöneꞌ ne poë, ko vaviivi pasun, pare soe pan, “Hahah! Eën kov ivëh to sosoe voh nom pan, eën se kök a Iuun Hinhin Apuh, parën eok hah eom peꞌ po kukön poen ro, ha? 30Varuꞌ rakah vakomanih sën këh kunah maꞌ a kuruse parën vaꞌaus koman hah eo.” 31O teꞌ susunön ësës heꞌ, me ro teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, to vavövöneꞌ e ne pe Ieesuꞌ, pare vavaasoe aven e ne pan, “Eꞌ to vavaꞌaus voh non o upöm teꞌ, ivëhkëk, eꞌ to hikta onöt non a vaꞌaus koman hah ea. 32Ka ep voh no pe Kristo vëh e sunön pa napan va Israël, kuru neꞌ se këh kunah maꞌ a kuruse, ka ep, para vaman poꞌ eah.” A poa teꞌ kakaveo varih nee to ni sinten a teꞌ kuruse pe Ieesuꞌ. Ee me to vavövöneꞌ e ne peꞌ.

E Ieesuꞌ To Mët En

Matiu 27:45-56, me Luk 23:44-49, me Jon 19:28-30

33Pa topnin potan pa 12 kirök no a popoen to kopös avoes en pa muhin, ko hik pa 3 kirök pa matanpoen. 34Pa 3 kirök ne Ieesuꞌ to tötö suntan rakah va en manih pan, “Eloi, Eloi, rama sapaktani?” Eꞌ to sosoe va non manih pan, “Sosoenën peöꞌ, Sosoenën peöꞌ, eën varakah ka neoꞌ toh?” 35Ka napan to sun vatët ne manih pa ö ne Ieesuꞌ to han non to pënton a ö neꞌ sosoe va non, pare soe pan, “Eꞌ to vavaoe non e Elaëjaꞌ pan eꞌ se vaꞌaus poan.” 36Ka pah teꞌ vavaveo, pareꞌ vahoꞌ na ta tah rö ötöt ruen manih po vinikaꞌ, pareꞌ vakapis poan po noton a tanaon, pareꞌ heꞌ e Ieesuꞌ, pan eꞌ se kaak, ka teꞌ pamëh soe en pan, “Anoeh voh, ka ep voh no, e Elaëjaꞌ se pöꞌ ihan en peꞌ keꞌ këh kunah en maꞌ pa kuruse, keꞌ ahik.” 37Ke Ieesuꞌ pah tötö suntan en, ka apeneah këh en peꞌ, keꞌ mët en. 38Ko rara vëh to han non koman a Iuun Hinhin Apuh tasi taneꞌ maꞌ manuh po pasun, pareꞌ öök en manih po kusin, pareꞌ tavus en a poa tan. 39Ke susun pa nap vëvënsun to sun non matan in a kuruse ep in a ö ne Ieesuꞌ to mët vah ava, pareꞌ soe en pan, “A teꞌ vëh eꞌ vamaman rakah e Koaꞌ pe Sosoenën.” 40A ma meh köövo me to sun varo amot e ne maꞌ, pare ut ne, ka paeh va pee ivëh, e Mariaꞌ va pa vöön va Makdalaꞌ, me Mariaꞌ e sinan e Jëmis, e kea soneꞌ pe Jeosëp, pen Salomeꞌ. 41Moaan voh ne Ieesuꞌ to teꞌ voh non Galiliꞌ, ko köövo poë varih nönö vaꞌpeh vah me voh ne poë, pare vavaꞌaus ne poë, o köövo peo rakah me to teꞌ ne nën to nö vaꞌpeh me voh e Ieesuꞌ manuh Jerusalëm.

Ee To Vahoꞌ A Sionin E Ieesuꞌ Pa Koveꞌ Nee To Top Voh Pa Vös

Matiu 27:57-61, me Luk 23:50-55, me Jon 19:38-42

42Pa matanpoen, po vatönim, eꞌ o poen nee to vamatop ne a ma taëën va po Poen Apaapo. 43E Jeosëp va Arimatiaꞌ, eꞌ a teꞌ va po Kum Teꞌ Susunön po Jiuꞌ no a napan to ta ne sih poë. Eꞌ me to anoeh non sih a Matop Vih pe Sosoenën, eꞌ to hikta nanaöp non, pareꞌ nö manuh pe Paëlat, ko hinhin non a sionin e Ieesuꞌ pan eꞌ se herep taneꞌ maꞌ pa kuruse. 44E Paëlat to pah kokoman vörep e non, pareꞌ hi e Jeosëp pan, “Eꞌ kës to mët en, ha?” Eꞌ to vaoe en na pa teꞌ susun pa nap vëvënsun, pareꞌ hi eah pan, “E Ieesuꞌ mët en, keꞌ ahik?” 45E Paëlat to tënan vahik en pa ma vahutët pa teꞌ susun po teꞌ vëvënsun, pareꞌ taꞌ en pe Jeosëp pan eꞌ se herep taneꞌ maꞌ a sionin e Ieesuꞌ manih pa kuruse. 46E Jeosëp to voen maꞌ o pöh rara kakaare, pareꞌ herep en pa sionin e Ieesuꞌ këh a kuruse, pareꞌ pöm poan po rara kakaare. Eꞌ to teꞌ hop en pa sionineah po vapeepe nee to top voh a pa vös apuh. Ke Jeosëp vahuk a meh vös to teꞌ va non manih po ipapanih, pareꞌ sunpip en pa matan a top pamëh ne Ieesuꞌ to pet non. 47E Mariaꞌ va Makdalaꞌ, me e Mariaꞌ sinan e Jeosëp, ee pon to ut me e ne, pare ep e ne pa ö vëh nee to vahoꞌ a sionin e Ieesuꞌ.