Search form

Mak 3

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ A Teꞌ No A Koreneah To Tënkun

Matiu 12:9-14, me Luk 6:6-11

1E Ieesuꞌ to ho hah en pa iuun hinhin soneꞌ manuh pa ö no a pah teꞌ tënkun koren to teꞌ non nën. 2A napan to ut vavih rakah e ne pe Ieesuꞌ, pan eꞌ se nok vavih a teꞌ tënkun koren pamëh po Poen Apaapo, ivëh, kee se pokaꞌ poë pa hat, ko vahoꞌ poë po vahutët. 3Ke Ieesuꞌ soe ken pa teꞌ vëh no koreneah to tënkun pan, “Maꞌ ah manih.” 4Ivëh, ke Ieesuꞌ hi en pa napan pan, “Ea se nok a taateꞌ vih po Poen Apaapo, keꞌ ea se nok a taateꞌ hat? Eꞌ to vih pöꞌ e non pea se vaꞌaus ro teꞌ, kee teꞌ vavih ne, keꞌ ea se koe a vaꞌaus eah, keꞌ mët en?” Ivëhkëk a napan to hikta soe ta soe. 5E Ieesuꞌ to kuteꞌ i ra napan, ko pah heve en, ko tamak en pee, suk a ö nee to paraꞌ vatö vaasis, pare kokoman pinpiun. E Ieesuꞌ to taꞌ a teꞌ tënkun koren pamëh pan, “Putot a koreomah.” Keꞌ putot en pa koreneah, keꞌ totoopin, ko vih hah en. 6Ko Parësiꞌ këh ee pa iuun hinhin soneꞌ, pare tönun ohoꞌ me ee po teꞌ kum teꞌ pe Hëërot, kee vavaiu vah këh e ne ta hanan nee se ip vamët koe in e Ieesuꞌ.

A Napan Peo Rakah To Tönun Sinten A Tonon Va Galiliꞌ

Luk 6:17-19

7-8Ke Ieesuꞌ me a ma vamomhë peꞌ këh ee pa vöön nee to teꞌ ne, ko nö ee manuh pa sinten a tonon va Galiliꞌ, ka napan o pöh peo rakah to suk poë. A napan peo poë varih to taneꞌ maꞌ Galiliꞌ, Jiutiaꞌ, me manuh Jerusalëm, me ra napan va pa muhin va Itumiaꞌ, me manuh pa pap Jödën vöh, me a ma napan va pa poa vöön varih Taëaꞌ me Saëdon. A nap peo rakah to nö maꞌ pa pënton e Ieesuꞌ, suk eꞌe to tënan a ma kiu neꞌ to nonok non, no a hikta teꞌ akuk to antoen non a nok, e Ieesuꞌ varoe. 9Ke Ieesuꞌ taꞌ a ma vamomhë peꞌ pan, eꞌe se rëh vatët maꞌ to paröꞌ, keꞌ se tok, suk a napan to peo tomaꞌ tot vavah in poë. 10E Ieesuꞌ to vavatoꞌ a nap peo, ko teꞌ varih to teꞌ me ne a ma mët iu hariun ne e Ieesuꞌ. Ivëh, kee pipihih nö e ne maꞌ pa napan, suk eꞌe to iu hariun ne e Ieesuꞌ pan a ma mët pee se hik. 11Ka napan varih no oraꞌ hat to teꞌ hop ne pee, to ep i na e Ieesuꞌ, pare pah vatokon ee manih pa mataneah, pare sosoe ne pan, “Eën e Koaꞌ pe Sosoenën.” 12Ke Ieesuꞌ vuhvuh vakis rakah en po oraꞌ hat pan, o oraꞌ hat poë varih se nat ne vatvus vateeraꞌ a ëhnaneah manih po upöm teꞌ.

E Ieesuꞌ To Kon A Havun Me A Poa Vamomhë Peꞌ

Matiu 10:1-4, me Luk 6:12-16

13E Ieesuꞌ to peah en manuh pa tope, pareꞌ vaoe ununun koman en na pa ma teꞌ neꞌ to iu non. Ka ma teꞌ poë varih nö ee maꞌ manih peꞌ. 14Ke Ieesuꞌ vateꞌ en po havun teꞌ me a pöök, pareꞌ vëhnan raoe o aposol. E Ieesuꞌ to soe ke raoe pan, “Eöꞌ to kon a neöm pan eöm se teꞌ vaꞌpeh me a no neoꞌ. Eöꞌ se vanö a neöm, köm vatvus a soe manuh pa ma napan.” 15E Ieesuꞌ to heꞌ raoe a tasun peꞌ, marën a nok a kiu va pa veo këh a napan po oraꞌ hat. 16Eꞌe varih o havun teꞌ me a pöök neꞌ to vateꞌ, e Saëmon vëh ne Ieesuꞌ to vëhnan poan e Pitaꞌ, 17ke Jëmis pen kea peꞌ Jon, ee a poa sunaiꞌ Sëbëdiꞌ, e Ieesuꞌ to vëhnan raoe pon e Poaanesis, a pusun in o ëhnan pamëh to teꞌ va non manih pan, “A poa koaꞌ to toto va ne manih pa kara”. 18Ke Ëndruꞌ, ke Filip, ke Batromioꞌ, ke Matiu, ke Tömas, ke Jëmis e sunaiꞌ Apias, ke Tëdius, ke Saëmon, a teꞌ vëh to taneꞌ voh maꞌ po kum nee to popokaꞌ ne o Sërat.+ 19Ke Jiutas Iskariot, to taneꞌ maꞌ Kariot, eꞌ a teꞌ pamëh se vikuh e Ieesuꞌ manuh pa koreera napan varih to hat ov e ne poë.

A Napan To Sosoe Ne Pan E Ieesuꞌ To Kikiu Vaꞌpeh Me Non E Belsebu

Matiu 12:24-32, me Luk 11:14-23; 12:10

20E Ieesuꞌ to vos hah en Kapaneam, me ra ma vamomhë peꞌ. A nap peo rakah to tönun haha kov ee maꞌ, ke Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ hikta onöt rakah ne a ëën, suk eꞌe to posean ne pa vaꞌaus a napan. 21Ka ma poan e Ieesuꞌ nat in a tah vaꞌih, pare nö ee maꞌ, pan eꞌe se me poë, suk ataeah, a napan to sosoe ne pan, “E Ieesuꞌ to papön.”

22Ka ma teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, to taneꞌ maꞌ Jerusalëm to sosoe ne pan, “Eꞌ to teꞌ me non e Belsebu, e susun po oraꞌ hat, ivëh to heꞌ kikis non poan, keꞌ veveo këh non o teꞌ po oraꞌ hat.” 23Ke Ieesuꞌ vaoe huk en maꞌ pa napan varih to nat ne pa taateꞌ, pareꞌ vahutët ken pee pa ma soe vapipinoꞌ. Eꞌ to soe ke raoe pan, “Eꞌ teꞌ vah va non nih ke susun po oraꞌ hat antoen e non pa veo e susun po oraꞌ hat? 24Ka ma napan to teꞌ ne paan a matop pa paeh susun, eꞌe se keh taki vakëh ko nok o pöök vuteꞌ, pare vapus koman hah, a matop pamëh hikta onöt rakah non a teꞌ vakis. 25Keꞌ teꞌ pet me va e non manih po vutom taman varih to teꞌ ne sih koman a paeh iuun. Eꞌe se keh taki vakëh, pare vapus koman hah, o vutom taman poë varih to hikta se teꞌ kikis ne. 26Ivëh, ke susun po oraꞌ hat se keh vakihat koman hah me a non, ko kum peꞌ takök vakëkëh, kee hikta onöt ne a teꞌ vaꞌpeh tamoaan, eꞌe se hik rakah ee.”

27E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe suk e susun po oraꞌ hat, pareꞌ soe pan, “A pah teꞌ to hikta onöt rakah non a ho akuk manuh pa iuun pa teꞌ söë, pareꞌ kokon a ma tah peꞌ, ahik, eꞌ se këk nohnoh vavih momoaan a teꞌ söë po uris, pareꞌ pah kokon poꞌ a ma tah kurus va pa koman iuun peꞌ.

28Eöꞌ se soe vaman rakah keoꞌ peöm, e Sosoenën se ihan anoe a ma hat me a ma soe viivi kurus rakah varih no a napan to nonok ne. 29Ivëhkëk, a teꞌ se keh soe viivi a Tuvuh Vasioꞌ, e Sosoenën to hikta se ihan anoe non a hat peꞌ, suk ataeah, eꞌ to nok en pa hat teꞌteꞌ tamoaan.” 30E Ieesuꞌ to soe va nën suk a ma teꞌ varih to nat ne pa taateꞌ, eꞌe to sosoe ne pan, “Eꞌ to teꞌ me non a oraꞌ hat.”

E Sinan Me A Ma Kea Pe Ieesuꞌ

Matiu 12:46-50, me Luk 8:19-21

31Ke sinan me a ma kea pe Ieesuꞌ nö ee maꞌ. Ee to sun ne maꞌ mahën, pare vanö na a soe pan e Ieesuꞌ se nö maꞌ, eꞌe to iu ep i ne poë. 32A napan o pöh peo rakah to ihoꞌ me ne e Ieesuꞌ ka napan poë varih soe kee peꞌ pan, “E sinömah, me a ma kea pën, me a ma vameomah, to teꞌ ne mahën, ee to iu ne maꞌ oah.” 33Ke Ieesuꞌ piun raoe, pareꞌ soe pan, “Eteh e sinaneoꞌ, me eteh e kea peöꞌ?” 34Keꞌ kukuteꞌ en pa ma napan varih to ihoꞌ tatavi ne poë, pareꞌ soe pan, “A ma napan varih, eꞌe to teꞌ va e ne manih pe sinaneoꞌ, me a ma kea peöꞌ. 35A napan varih to nonok ne a ma tah ne Sosoenën to iu non sih, eꞌe a ma kea peöꞌ, me a ma vameneoꞌ, me e sinan vamaman neoꞌ.”