Search form

Mak 8

E Ieesuꞌ To Makën A 4,000 Teꞌ

Matiu 15:32-39

1Manih po poen pamëh no a napan to tönun ha kov e maꞌ, ka manih po poen pamëh nee to hikta teꞌ me ne ta taëën, ke Ieesuꞌ vaoe ununun a ma vamomhë peꞌ, pareꞌ soe ke raoe pan, 2“Eöꞌ to uruan rakah e noꞌ pa napan varih. Suk ataeah, eꞌe to teꞌ vaꞌpeh me a neoꞌ po kukön poen, ka varuꞌ rakah vakomanih no ahikta taëën to teꞌ non, na se makën raoe. 3Ivëh, köꞌ se keh vanö maë hah eoꞌ pee manuh pa ma vöön pee, eöꞌ he hikta makën raoe, eꞌe se tötöspan rakah ee po maë manih pa ö nee to nönö hah ne, suk ataeah, a ma upöm pee to taneꞌ varo voh ee maꞌ.” 4Ka ma vamomhë peꞌ piun poë pare soe pan, “Manih pa moeh upin vëh na se kon taneꞌ maꞌ a taëën nih, to antoen non a ö na se makën a nap peo varih?” 5Ke Ieesuꞌ piun a soe pee, pareꞌ soe pan, “O tovih muꞌ ne eöm to teꞌ me nem?” Kee soe ke poë pan, “O tönim me ro pöök muꞌ ro.”

6Ke Ieesuꞌ soe ke ra napan, kee ihoꞌ ee po oeh, keꞌ kon o tönim me ro pöök muꞌ poë varih, pareꞌ soe vavihvih ke na e Sosoenën, pareꞌ kökök en pa ma muꞌ, pareꞌ ki vakëkëh ken pa ma vamomhë peꞌ, kee makën poꞌ ee pa napan. 7Ee to teꞌ me ee maꞌ pa ma siꞌ iian sosoneꞌ, ke Ieesuꞌ tapui raoe, pareꞌ soe vavih ke na e Sosoenën, pareꞌ soe ke ra ma vamomhë peꞌ, kee ki ke ra napan kurus a ma soneꞌ iian poë varih. 8Kee ëën ee, pare mahun vahik rakah ee, a napan to peo onöt ne a 4,000 teꞌ. 9A napan to ëën vahik ee, ko vamomhë peꞌ ununun o tönim me o pöök kove manih pa ma ö taëën nee to ëën këh.

Ke Ieesuꞌ vanö hah en pee pa ma vöön pee. 10Ka varuꞌ vakomanih ne Ieesuꞌ to peah hah en manuh po paröꞌ, me ra ma vamomhë peꞌ, kee nö ee manuh pa muhin va Dalmanuta.

Ee To Soe Ke Ieesuꞌ A Ö Neꞌ Se Nok Ta Tah Vatoksean

Matiu 16:1-4

11Ko Parësiꞌ nö ee maꞌ manih pe Ieesuꞌ, pare taneo ee pa vaato vasukaꞌ me poë. Pare kehkeh punöꞌ ne poë, ko hi ee peꞌ pan, eꞌ se nok a tah vatoksean va pa vöön va kin to vataare non, pan e Sosoenën to soe vaonöt ke non peꞌ pa nok a kiu pamëh. 12Eꞌ to haraꞌ rakah en pa punis manih pa tuvuh peꞌ, pareꞌ soe en pan, “Vahvanih ka napan va kuru iu ep ne a tah vatoksean? Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm. Eöꞌ to hikta onöt rakah noꞌ a nok hah ka neöm to meoh tah vatoksean.” 13E Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ to këh ee pa napan, pare peah ee po paröꞌ, ko taneo ee pa pahan hah pa pap tonon vöh, pa tonon va Galiliꞌ.

A Taateꞌ Hat Po Parësiꞌ Ke Hëërot

Matiu 16:5-12

14Ko vamomhë peꞌ vanun ee pa teꞌ maꞌ ta ma taëën, ee to teꞌ varoe me ne a siꞌ pah ö taëën to pet non po paröꞌ. 15Ke Ieesuꞌ vakömköm va i raoe manih pa soe vapipinoꞌ peꞌ pan, “Ut vavih nem, paröm matop vavih nem pa taateꞌ hat po Parësiꞌ me a taateꞌ hat pe Hëërot. Ee tomeꞌ vamahun a neöm pa ma piuk pee vamanih po is na to hovën a praoaꞌ. Eöm se nat nem kon a taateꞌ piuk pee.” 16Ko vamomhë peꞌ taneo ee pa vaiihi koman pan, “Eꞌ to sosoe poꞌ va non manih pan ea to hikta teꞌ maꞌ ta taëën.” Ivëhkëk, ee to hikta nat vamaaka ne pa pusun in a soe vëh ne Ieesuꞌ to sosoe suk non. 17Ke Ieesuꞌ nat en pataeah nee to vaiihi suk ne, ivëh, keꞌ hi en pee pan, “Eöm vaiihi suk nem ataeah, ea hikta teꞌ vu maꞌ ta taëën ëh? Eöm hikta maaka avoeꞌ nem eh? A ma kupu peöm vösvös öh?” E Ieesuꞌ to soe va nën, suk ee to anoe voh ee pa taëën vëh ne Ieesuꞌ to makën voh o 4,000 teꞌ. 18E Ieesuꞌ to ihi avoeꞌ e non pee, pareꞌ soe pan, “Eöm to teꞌ me e nem pa matëëneöm, paröm hikta ep nem ta tah, ha? Me eöm to teꞌ me e nem pa tenëneöm, paröm hikta pënton nem, ha? 19Vahvapoꞌnih po 5,000 teꞌ varih nöꞌ to makën voh raoe po tönim muꞌ? O tovih kove va pa ma ö taëën ëën këh to oah voh, nöm to ununun hah?” Ko vamomhë peꞌ piun poë, pare soe pan, “O havun me ro pöök.” 20Ke Ieesuꞌ hi hahah kov en pee pan, “Eöꞌ kökök voh o tönim me ro pöök muꞌ, paröꞌ makën o 4,000 teꞌ, köm ununun hah o tovih kove va pa ma ö taëën ëën këh varih to oah ne?” Ko vamomhë peꞌ piun va in poë manih pan, “O tönim me ro pöök kove.” 21Ke Ieesuꞌ hi raoe pan, “Eöm hikta ep inan avoeꞌ nem eh?”

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ A Teꞌ Kehoꞌ Va Bëtsaëtaꞌ

22E Ieesuꞌ me a ma vamomhë peꞌ to nö, pare vos ee manuh Bëtsaëtaꞌ, ka napan teꞌ ee maꞌ pa teꞌ kehoꞌ manih pe Ieesuꞌ. Pare hin vakis ee peꞌ, pan eꞌ se vaket poan, keꞌ toꞌ hah. 23E Ieesuꞌ to öt a koreneah, pareꞌ kees këh en peꞌ pa vöön, pareꞌ teo pip a mataneah, ko hi poan pan, “Eën onöt e nom pa ep eh?” 24Ka teꞌ pamëh ta peah maꞌ, pareꞌ soe en, “A, eöꞌ to ep e noꞌ pa napan, ivëhkëk, eꞌe to matan ke ne pan, a naon to nönö vah ne.” 25Ke Ieesuꞌ vaket hahah kov en manih pa mataneah, keꞌ kap vaꞌpuh en pa mataneah, pareꞌ ep vamaaka hah en pa moeh tah kurus. 26Ke Ieesuꞌ vanö hah en peꞌ manuh iuun peꞌ, pareꞌ vuhvuh poan, pan eꞌ se nat non vos manuh pa vöön apuh.

E Pitaꞌ To Soe Tavus E Ieesuꞌ E Kristo

Matiu 16:13-20, me Luk 9:18-21

27E Ieesuꞌ me a ma vamomhë peꞌ to këh e maꞌ pa vöön va Bëtsaëtaꞌ pare nö ee manuh pa ma siꞌ vöön to teꞌ vatët ne pa vöön apuh va Sisariaꞌ Filipaë. Manih po poen nee to nönö ne, ke Ieesuꞌ hi rapoë pan, “A ma napan popokaꞌ a no neoꞌ, eteh?” 28Kee soe ee pan, “E Jon Tövapupui, ka ma upöm popokaꞌ a nom oah e Elaëjaꞌ, keꞌ, eën a pah teꞌ va pa nap vanënën soe to toꞌ hah maꞌ.” 29Keꞌ hi pet en pee pan, “Ke eöm koman poꞌ, eöm popokaꞌ poꞌ a nem neoꞌ, eteh?” Ke Pitaꞌ piun poan, pareꞌ soe pan, “Eën e Kristo.” 30Ke Ieesuꞌ vuhvuh vakis raoe pan, ee se nat ne soe ke ta meh teꞌ. “Eöꞌ a teꞌ ne Sosoenën to vateꞌ voh.”

E Ieesuꞌ To Sosoe Suk Non O Kamis Me A Mët Peꞌ

Matiu 16:21-28, me Luk 9:22-27

31E Ieesuꞌ to taneo en pa vavaasis a ma vamomhë peꞌ pareꞌ soe pan, “Eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus se kon o kamis apuh rakah manih pa koreera nap susunön po Jiuꞌ, me ro teꞌ susunön ësës heꞌ, me ro teꞌ vavaasis varih to nat i ne o Vavaasis pe Mosës. pare ip vamët ee peöꞌ, ko vakön poen nöꞌ se sun taneꞌ hah eoꞌ manih po vapeepe.” 32Eꞌ to soe a soe vaꞌih, keꞌ maaka rakah ke non pee. Ivëh, ke Pitaꞌ me ke poan, pareꞌ siröꞌ en peꞌ pan, “Eën se nat nom sosoe va nom manih.” 33Ke Ieesuꞌ tarih, pareꞌ kukuteꞌ o vamomhë peꞌ, pareꞌ siröꞌ e Pitaꞌ, ko soe pan, “Susun po oraꞌ hat, këh a na neoꞌ ah! A soe pën to hikta teꞌ non pan a soe pe Sosoenën, ahik, a soe pën, eꞌ a soe pa teꞌ.” 34E Ieesuꞌ to vaoe ununun en na pa napan me ra ma vamomhë peꞌ kee tönun vatët rakah ee maꞌ manih pa havineah. Keꞌ soe ke rapoë pan, “Ta pah teꞌ se iu vatet a no neoꞌ, eꞌ se vöknah o iu koman peꞌ, pareꞌ teꞌ a kuruse peꞌ, pareꞌ teꞌ o kamis ko vatet a maꞌ neoꞌ. 35Ta pah teꞌ se keh matop tamoaan non o toꞌtoꞌ peꞌ, pareꞌ hikta vatet a neoꞌ, o toꞌtoꞌ peꞌ se ro amot en. Ka ta pah teꞌ se keh koman a no neoꞌ, pareꞌ mët suk a neoꞌ, me a Soe Vih peöꞌ, a, amot eꞌ se kon en po toꞌtoꞌ tamoaan. 36Ta pah teꞌ se keh kon en pa ma tah kurus va po oeh vëh, pareꞌ vanun en po toꞌtoꞌ tamoaan peꞌ, a ma tah poë varih se poꞌ vaꞌaus vah va in o toꞌtoꞌ peꞌ nih? Ahik rakah! 37Ahik ta pah tah no a teꞌ to onöt non a voen hah o toꞌtoꞌ peꞌ. 38A napan va kuru to heꞌ tonun ne pe Sosoenën, ko nonok e ne pa ma taateꞌ hat. Ta pah teꞌ se keh haraꞌ vapoet a no neoꞌ, me o vavaasis peöꞌ, a, eöꞌ me e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus se haraꞌ vapoet e noꞌ peꞌ po poen ne eöꞌ se nö vaꞌpeh me maꞌ o ankeroꞌ vivihan pe Sosoenën, me o maaka pe Tamön.”