Search form

Mak 8:9

9A napan to ëën vahik ee, ko vamomhë peꞌ ununun o tönim me o pöök kove manih pa ma ö taëën nee to ëën këh.

Ke Ieesuꞌ vanö hah en pee pa ma vöön pee.