Search form

Matiu 10

A Ma Ëhnëëra Ma Aposol Pe Ieesuꞌ

Mak 3:13-19, me Luk 6:12-16

1E Ieesuꞌ to vaoe ununun en pa havun me ra poa vamomhë peꞌ, kee nö ee maꞌ. Keꞌ heꞌ rapoë a tasun peꞌ, marën a veo këh a napan po oraꞌ hat, me a vavahik a ma vu kamis, me ma vu mët. 2Ivaꞌih a ëhnëëra ma aposol pe Ieesuꞌ. A teꞌ a vamomoaan ivëh, e Saëmon a meh ëhnaneah e Pitaꞌ, ke kea peꞌ Ëndruꞌ. Ke Jëmis pen kea peꞌ Jon, ee a poa sunaiꞌ Sëbëdiꞌ. 3Ke Filip pen Batromioꞌ. Ke Tömas, ke Matiu vëh, a teꞌ kokon takis. Ke Jëmis e sunaiꞌ Apias, ke Tëdius. 4Ke Saëmon, a teꞌ vëh to taneꞌ voh maꞌ po kum nee to popokaꞌ ne Sërat.+ Ke Jiutas Iskariot, to taneꞌ maꞌ Kariot, eꞌ a teꞌ pamëh se vikuh e Ieesuꞌ manuh pa koreera napan varih to hat ov e ne poë.

E Ieesuꞌ To Heꞌ Kiu A Havun Me Ra Poa Vamomhë Peꞌ Pareꞌ Vanö Rapoë

Mak 6:7-13, me Luk 9:1-6

5E Ieesuꞌ to haraꞌ vanö a havun me ra poa vamomhë peꞌ, pareꞌ soe ke rapoë pan, “Nat nem nö manuh pa napan to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ. Me pa ma vöön no napan va Samëriaꞌ to teꞌ ne. 6Eöm se nö manuh pa napan va Israël, suk ee to teꞌ va ne manih po sipsip to ro këh a teꞌ to matop non rapoë. 7Eöm se nö, ko vavaasis a tah vaꞌih, “A Matop Vih va pa Vöön va Kin to vatët en maꞌ.” 8Eöm se nö paröm vavatoꞌ hah o teꞌ varih to haraꞌ ne a ma kamis, ko kunkuin hah o teꞌ mët, kee toꞌtoꞌ hah ee. Paröm vatoꞌ hah o teꞌ varih to teꞌ me ne a mët töpaꞌ manih pa sioniire, ko veo këh o teꞌ po oraꞌ hat. Eöꞌ to heꞌ akuk eoꞌ peöm po kikis vaꞌih, köm se nö ko vaꞌaus akuk o upöm teꞌ. Paröm nat nem hin raoe o voen.

9“Eöm se nat nem teꞌ ta moniꞌ vamanih pa gol, me a silvaꞌ, me a kopaꞌ manih pa ma kove peöm. 10Ko poen nöm to nö, eöm se nat nem teꞌ to kove, me to pöök ohop, me ta suꞌ, me to toknon. Suk ataeah, a teꞌ to kiu vakis non pa vaꞌaus a napan, a, a napan se heꞌ ee peꞌ pa taëën.

11Pareꞌ soe pet ke rapoë pan, “Eöm se keh vos pa taꞌ vöön apuh, me ta siꞌ vöön soneꞌ. Eöm se inan vavih peteh va pa vöön pamëh no a taateꞌ peꞌ to vih, pareꞌ totoopin. Paröm teꞌ vaꞌpeh me nem eah pa iuun peꞌ, keꞌ antoen po poen nöm se këh a vöön pamëh. 12Eöm se keh ho pa ta pah iuun, eöm se soe ke ra napan va pa iuun pamëh pan, ‘E Sosoenën se heꞌ a neöm a taateꞌ moomo.’ 13Kee se keh kamöꞌ ee peöm, këh maꞌ o kokoman tö me a soe vih peöm, kee teꞌ me ne. Ivëhkëk, ee se keh rës ee peöm manih pa iuun pee, kon hah këh raoe o kokoman tö me a soe vih peöm. 14Ka manih pa ma meh vöön no a napan se keh hikta vaoe a neöm pa ma iuun pee, pare hikta pënton a ma soe peöm. A, këh maꞌ a iuun me a vöön pamëh paröm susunuh o kusan vëh to teꞌ non pa ma moeeneöm.+ 15Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm. Manih po poen ne Sosoenën se kiiki a taateꞌ hat pa napan varih po oeh, a napan va pa poa vöön varih Södom me Gomoraꞌ neꞌ se vakmis vasoneꞌ en pee. Ivëhkëk a napan va pa vöön pamëh to koe ee pa pënton a soe peöm. Ivëh, ke Sosoenën se vakmis oah en pee.”

A Ma Punis Se Tavus Manih Peöm

Mak 13:9-13, me Luk 21:12-17

16“Pënton öm, eöꞌ to vanö va ka neöm manih po sipsip to teꞌ ne topnin o këh poa. Ivëh, köm se nö, paröm teꞌ vaꞌpeh me nem raoe, paröm vataare raoe a taateꞌ totoopin me a taateꞌ natsean po kuruꞌ. Paröm vatet a taateꞌ po növan varih o panuh, suk ee to hikta nat ne pa miröꞌ a meh teꞌ, ka taateꞌ pee tö. 17Ko matop vavih nem po teꞌ se öt a neöm, pare vahoꞌ ee peöm po vahutët, ko ip ee peöm pa ma koman iuun hinhin soneꞌ pee. 18Ee se öt ee peöm, köm sun em pa matëëro teꞌ apaꞌpuh va pa kaman, me ro teꞌ susunön, suk eöm to vaman, paröm vavatet a nem neoꞌ. Köm soe tavus kem pee, me o teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ a Soe Vih pe Sosoenën. 19Ee se öt ee peöm, pare vateꞌ ee peöm po vahutët, köm nat nem nanaöp nem raoe pan eöm se soe ke raoe a soe taeah, me eöm se piun raoe pa soe taeah. Manih po poen pamëh, no a Tuvuh Vasioꞌ pe Sosoenën se vataare en peöm pa soe taeah nöm se soe tavus ke raoe. 20Eꞌ to hikta teꞌ non pan eöm koman ivarih se soe tavus a soe pamëh, ahik, a Tuvuh Vasioꞌ pe Tamëneöm ivëh, se vatvus maꞌ a soe manih pa ma kokoman peöm, köm vatvus pet ke raoe.”

21“O teꞌ se heꞌ mët ee pa ma kea pee manih pa nap hat, kee ip vamët ee pee. Ka kën taman se nok va ee nën manih pa ma koaꞌ pee. Ka ma koaꞌ pee se hat ke ne pa ma tamëëre me ra ma sinëëre, pare ip vamët ee pee. 22A napan kurus se rës ee peöm, suk eöm to vaman, paröm vavatet a nem neoꞌ. Ivëhkëk, a napan varih to teꞌ vakis ne pa teꞌ a ma punis, pare öök na po poen no oeh se hik, e Sosoenën se hehe en pee. 23Eöm se keh tahinën manih pa koman vöön pamëh, këh a vöön pamëh, paröm nö em pa ta meh vöön. Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, eöm se meꞌ avoeꞌ e nem pa vahik a kiu peöm manih pa ma vöön va Israël, eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus he nö eoꞌ maꞌ.”

24“E koaꞌ va pa siku to hikta antoen non a teꞌ oah e tövavaasis peꞌ. Ka teꞌ kikiu me to hikta antoen non a teꞌ oah e susun peꞌ. 25E koaꞌ va pa siku se keh iu non a ö no a taateꞌ peꞌ se vatoe me non e tövavaasis peꞌ, eꞌ to vih e non. Ka teꞌ kikiu se keh iu non a ö no a taateꞌ peꞌ se vatoe me non e susun peꞌ, eꞌ to vih e non. Ivëh, ke eöꞌ a teꞌ to vovoh noꞌ po vuteꞌ se keh kon o ëhnan vëh Belsebu, a, o vuteꞌ avoes peöꞌ se kon ee pa ma ëhnan to teꞌ hat oah e ne po ëhnan pamëh.”

Ea Se Nanaöp Varoe No E Sosoenën

Luk 12:2-7

26E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non pareꞌ soe pan, “Eöm se koe a naöp o teꞌ varih to kehkeh miröꞌ a ne neöm. Suk ataeah, a ma kokoman vakoaan va pa miröꞌ a neöm amot se teraꞌ ee, ka napan nat vahik ee pee.” 27Ka soe nöꞌ to sosoe aven ka noꞌ neöm, amot nöm se soe tavus eah pa matëëra napan. Ka soe nöꞌ to vavisvis ka noꞌ neöm, amot nöm se sun, ko vatvus eah pa napan. 28Eöm se nat nem nanaöp nem o teꞌ varih se ip vamët a ma sionineöm, suk ee to hikta antoen ne a ip vamët a ma apeneöm. Eꞌ to teꞌ ro non a pah teꞌ vëh e Sosoenën nöm se nanaöp nem eah, suk eꞌ se miröꞌ en pa ma apeneöm me a ma sionineöm manih po suraꞌ ësës tamoaan.”

29“Eöm to nat e nem po növan sosoneꞌ to hikta voen vapeah ne. O voen pee to parin kunah, köm se voen em pa poa növan pa paeh a toeaꞌ ro. Ivëhkëk, a hikta paeh va po siꞌ növan poë varih se mët, e Tamëneöm vöh pa vöön va kin to koman e non pee. 30Me eꞌ to ëh vahik voh en pa ma paꞌ uvin kurus neöm. 31Ivëh, köm se nat nem nanaöp nem pataeah no a ma napan se nok amot manih peöm, suk eöm to teꞌ oah rakah e nem po siꞌ növan sosoneꞌ.”

Eën Se Soe Tavus Ke Ra Napan O Vaman Pën

Luk 12:8-9

32E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non pareꞌ soe pan, “Ta pah teꞌ se keh vaman a no neoꞌ, ko vatvus a ëhnaneoꞌ manih pa matëëra ma napan, a, eöꞌ me se vatvus eoꞌ pa ëhnan a teꞌ pamëh manih pa matan e Tamön vöh pa vöön va kin. 33Ivëhkëk, a teꞌ se keh vonih en pan eꞌ to hikta nat a no neoꞌ pa matëëra ma napan, a, eöꞌ me se vonih eoꞌ peꞌ pan eöꞌ to hikta nat noꞌ peꞌ manih pa matan e Tamön vöh pa vöön va kin.”

A Napan Kurus Se Iu Rakah Ne E Ieesuꞌ

Luk 12:51-53; 14:26-27

34E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non pareꞌ soe pan, “Eöm se nat nem koman nem pan eöꞌ to nö voh maꞌ pa vahik a ma vapus va po oeh vëh. Me eöꞌ to hikta nö voh maꞌ pa vahik a ma vaato vasukaꞌ, ahik, eöꞌ to teꞌ varoe maꞌ o rapis rë. 35Eöꞌ to nö maꞌ to vateeraꞌ a taateꞌ va pa vakihat.

E koaꞌ oeteꞌ se rës en pe tamaneah, suk e tamaneah to vaman en peöꞌ,

ke koaꞌ mon se rës en pe sinaneah, suk eꞌ me to vaman en peöꞌ.

e köövo muvaen se rës en pe köövo töveneah, suk e köövo töveneah to vaman en peöꞌ.

36O vuteꞌ pe voe se tarih,

pare vahat koman hah me e ne peꞌ, suk e voe pamëh to vaman en peöꞌ.” Mai 7:6

37“O teꞌ varih to iu oah ne a ma tamëëre, me a ma sinëëre, pare hikta iu vi a ne neoꞌ, ee to hikta onöt ne a tavus a ma vamomhë peöꞌ. Ko teꞌ varih to iu oah ne a ma koaꞌ oeteꞌ pee, me ra ma koaꞌ mon pee, pare hikta iu vi a ne neoꞌ, ee to hikta onöt ne a tavus a ma vamomhë peöꞌ. 38Me a teꞌ vëh to hikta koman non a mët vaꞌpeh me a neoꞌ pa kuruse, eꞌ me to hikta onöt non a tavus a vamomhë peöꞌ. 39Ko teꞌ varih se keh matop tamoaan ne o toꞌtoꞌ pee, pare hikta vavatet a ne neoꞌ, o toꞌtoꞌ pee se ro amot ee. Ko teꞌ varih se keh koman a ne neoꞌ, pare mët suk a neoꞌ, a, amot ee se kon ee po toꞌtoꞌ tamoaan.”

E Sosoenën Se Heꞌ O Voen Vih Peteh To Vaꞌaus A Meh Teꞌ

Mak 9:41

40E Ieesuꞌ to toto avoeꞌ e non pareꞌ soe pan, “O teꞌ varih to öt a neöm pare vih ka neöm, ee to öt me ee peöꞌ. Me eteh to öt a neoꞌ, eꞌ to öt me en pe Sosoenën vëh to vanö voh a maꞌ neoꞌ. 41E Sosoenën se heꞌ vaeö en peteh to me a teꞌ vanënën soe ko matop non poan pa iuun peꞌ. Eꞌ se heꞌ en peꞌ po vaeö to vatoe me non po vaeö no a teꞌ vanënën soe to teꞌ me non. Eën se keh me a teꞌ no a taateꞌ peꞌ to totoopin manuh pa iuun pën, ko matop i nom eah, suk eꞌ a teꞌ to teꞌ me non a taateꞌ totoopin, e Sosoenën se heꞌ vaeö en pën pa ö neꞌ to heꞌ vaeö va in a teꞌ pamëh. 42Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, eteh to koman non a vaꞌaus a ma vamomhë peöꞌ, me o upöm teꞌ to vaman a no neoꞌ, pareꞌ heꞌ raoe a ruiꞌ tuvuh. A teꞌ pamëh ne Sosoenën se heꞌ en peꞌ po voen vëh to hikta antoen non a hik.”