Search form

Matiu 11

E Jon Tövapupui To Vanö A Ma Vamomhë Peꞌ Manuh Pe Ieesuꞌ

Luk 7:18-35

1E Ieesuꞌ to soe vahik ken pa havun me ra poa vamomhë peꞌ pa soe neꞌ to vavaasis non rapoë. Pareꞌ këh en pa ö neꞌ to teꞌ non, ko nö en pa ma vöön va pa muhin va Galiliꞌ pa vavaasis me a vatvus a soe vih peꞌ manih pa ma napan.

2Manih po poen pamëh ne Jon Tövapupui to teꞌ avoeꞌ e non pa nohnoh, pareꞌ tënan na a soe va pa ma kiu ne Ieesuꞌ to nonok non, eꞌ to vanö en pa ma pah vamomhë peꞌ manuh pe Ieesuꞌ. Kee hi poë pan. 3“Eën pöꞌ kove vëh a teꞌ to se voh nö maꞌ, keꞌ, emöm se anoeh nem ta meh teꞌ eh?” 4Ke Ieesuꞌ piun a soe pee, pareꞌ soe ke rapoë pan, “Eöm pom se nö hah na manuh pe Jon, paröm soe vanat eah a ma taneah nöm to pënton, paröm ep in. 5Eöm se soe vanat eah pan, ‘O teꞌ kekehoꞌ to opoep hah ee. Me o teꞌ varih o hathat ma moe to nö vavavih hah ee. Ko teꞌ varih to teꞌ me ne a mët töpaꞌ, a ma sioniire to voon hah ee. Ko teꞌ papön tenë, tëtënan vavih hah ee. Ko teꞌ mët, toꞌtoꞌ hah ee, ko teꞌ arus pënton ee pa Soe Vih pe Sosoenën. 6Ko teꞌ varih to vaman a ne neoꞌ, me pa ma tah nöꞌ to nonok noꞌ, ee se nat ne haraꞌ vahat ne, ee se vaeö, suk e Sosoenën se tapui en pee.’”

7A ma vamomhë pe Jon Tövapupui to nönö hah ko ne, ke Ieesuꞌ taneo en pa vahutët ke ra napan a ma taateꞌ pe Jon. Pareꞌ soe rapoë pan, “Eöm nö voh nös pa moeh upin pa ep ataeah? A mëto no a tuvuh to taata non, ha? 8Keꞌ, eöm to nö voh nös ko ep in pa ta teꞌ to ohop non o ohop matan vavih ih? Ahik. A napan to ohop ne a ma ohop ep vavih to teꞌ ne sih pa iuun pa teꞌ sunön. 9Keꞌ, eöm nö poꞌ voh nös pa ep in ataeah, eöm to nö pöꞌ voh nös pa ep a teꞌ vanënën soe, ha? A, eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, a teꞌ vanënën soe vëh e Jon, no a tasun peꞌ to apuh oah e non pa ma teꞌ tasun po upöm teꞌ vanënën soe. 10Ke Jon ko pamëh no a soe to takiun suk voh manih po Puk pe Sosoenën to soe non pan,

“Pënton ah,

eöꞌ se vanö nös a teꞌ vëh se teꞌ vovoh nös a soe peöꞌ manem pën,

eꞌ se vovoh ka oah,

pareꞌ vamatop a hanan pën.” Mal 3:1

“Manih pa moeh upin no a pah teꞌ to vavaoe no maꞌ pan,

‘Vamatop öm a hanan pe Sunön,

paröm vatotoopin a ma hanan peꞌ.’” Ais 40:3

11“Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, e Jon Tövapupui no tasun peꞌ to teꞌ oah e non pa ma teꞌ tasun po upöm teꞌ manih po oeh. Ivëhkëk, a teꞌ to teꞌ va non manih pa siꞌ koaꞌ soneꞌ manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin no a tasun peꞌ to apuh oah e non pa teꞌ tasun pe Jon. 12“Taneo non maꞌ po poen ne Jon to vavatvus non a soe peꞌ, pareꞌ öök non maꞌ manih kuru, a nap peo rakah to kehkeh hop ne manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin, vamanih pa napan to totoon ne o hopaꞌ to hop manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin. 13O Vavaasis po Teꞌ Vanënën Soe, me o teꞌ Vavaasis pe Mosës to vavatvus voh i ne a soe pe Sosoenën keꞌ öök maꞌ po poen ne sinan e Jon to vahuh poan. 14Eöm se iu pënton nem a soe, eöm se pënton. O Puk pe Sosoenën to soe non pan a teꞌ vanënën soe vëh e Elaëjaꞌ se nö maꞌ. O puk pamëh to hikta sosoe voh non pan e Elaëjaꞌ koman ivëh se nö maꞌ, ahik, eꞌ to sosoe suk voh non e Jon vëh to nö voh en maꞌ. 15Eöm o teꞌ varih to teꞌ me nem a tenëneöm, eöm se pënton a soe vaꞌih!

16“Köꞌ se poꞌ vëknöm vah va in a taateꞌ pa napan vakuru nih, eöꞌ se nok ataeah to vëknöm non rapoë? Ee to teꞌ hutët e ne po siꞌ koaꞌ varih o pëpënton varo, to ihoꞌ ne pa ma ö totoaan, pare vavaasis piu ne, ivëhkëk, o meoh upöm pee to hikta vaëhëh ne. Kee varek ke raoe, pare soe pan,

17‘Emöm to piu kem peöm po piu,

ivëhkëk, eöm to hikta pinoꞌ.

Kemöm vaëhëh kem peöm pa tah okook vatamak,

ivëhkëk, eöm to hikta tamak to ook.’”

18E Ieesuꞌ to toto avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “E Jon Tövapupui to nö voh maꞌ, pareꞌ hikta ënëën vörep non, ko hikta kakaak voaën non, vamanih po upöm teꞌ. Ivëhkëk, o upöm teꞌ to sosoe ne pan, ‘A oraꞌ hat to teꞌ non manih peꞌ.’ 19Eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus to nö voh maꞌ, paröꞌ ënëën e noꞌ, ko kakaak e noꞌ. Ka napan soe ee pan, ‘Ep këk öm pa teꞌ vëh, eꞌ a pah ënëën vörep, pareꞌ kakaak voaën suntan. Ke eꞌ e vamomhë pa nap kokon takis, me ra napan va pa nok a ma taateꞌ hat.’ Ivëhkëk, a napan to vavatet ne o nat vih pe Sosoenën, eꞌe to vataare e ne pa taateꞌ vih, eꞌ o nat vih rakah, suk eꞌe to vaman ne e Sosoenën.”

Varenan Rakah Pa Napan Varih To Hikta Panih A Ma Taateꞌ Pee

Luk 10:13-15

20E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe vakis rakah ken pee pan, “Varenan rakah pa napan va pa ma vöön apaꞌpuh varih nöꞌ to nok a ma tah vatoksean peo nën. Suk ataeah, ee to hikta panih voh a ma kokoman pee, pare vahik a nok vatëh a ma taateꞌ hat. 21Varenan rakah peöm a napan va pa poa vöön varih Korasin, me Bëtsaëtaꞌ. A ma tah vatoksean varih nöꞌ to nok voh topniineöm se keh tanok voh pa napan va pa poa vöön varih Taëaꞌ, me Saëdon, a, a napan poë varih se voh panih vahik voh ee pa ma taateꞌ hat pee. Ee se voh ohop a ma ohop tatasi, pare vauh o ö to vataare non a ö nee to tamak ne a ma taateꞌ hat pee. Ivëhkëk, ee hikta panih a ma taateꞌ hat pee. 22Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, amot po poen ne Sosoenën se kiiki non a ma napan, a punis va Saëdon, me Taëaꞌ hikta se teꞌ apuh va non manih pa teꞌ punis vëh nöm se taum, suk eöm to ep voh em pa ma vëknöm nöꞌ to nonok voh noꞌ topniineöm, ivëhkëk, eöm to hikta panih, ko vaman. 23Ke eöm varih a napan va pa vöön vëh Kapaneam! Eöm se nat nem koman nem pan, e Sosoenën se ta a no neöm, suk eöm to ep voh e nem peöꞌ, ko pënton voh e nem peöꞌ. Ivëhpëhkëk, eꞌ se vi a neöm po suraꞌ ësës tamoaan. Suk a ma tah vatoksean varih nöꞌ to nok voh topniineöm se keh tanok voh manih Södom, a napan va pa vöön pamëh to hikta se nonok vatëh ne a ma taateꞌ hat. Ka kuru vaꞌih no a vöön pamëh se teꞌ non a vöön apuh rakah. 24Ivëhkëk, eöꞌ to soe keoꞌ peöm, manih po poen no a napan se tavus manih po vahutët apuh pe Sosoenën, a punis vëh to tavus voh manih pa vöön vëh Södom, to hikta teꞌ apuh va non manih pa teꞌ punis vëh nöm se taum.”

Eöm Se Nö Maꞌ Peöꞌ, Paröm Vanot

Luk 10:21-22

25Manih po poen pamëh ne Ieesuꞌ to soe pan, “Tamön, eën e Sunön va pa vöön va kin me po oeh! Eöꞌ to vaeö rakah me nös oah, suk eën to koaan voh a ma tah varih manih pa nap natnat, me a nap natsean va po oeh. Ivëhkëk, eën to vataare eom peꞌ po teꞌ to teꞌ va ne manih po siꞌ koaꞌ. 26Tamön, a ta vaꞌih to tanok, to suk e non po iu me o manin koman pën.”

27E Ieesuꞌ to hin vahik en, pareꞌ tarih maꞌ manih pa napan varih to pënton ne poë, pareꞌ soe pan, “E Tamön to heꞌ voh en peöꞌ pa ma moeh tah kurus. Ka hikta teꞌ to nat non pe Koaꞌ, e Taman varoe to nat non. Me a hikta teꞌ to nat non pe Tamön, e Koaꞌ varoe, me ro teꞌ varih ne Koaꞌ to iu vataare non raoe e Tamön, eꞌe me to nat e ne pe Tamön.”

28“Eöm varih a napan to kamis rakah nem sih pa teꞌ a ma vu punis, eöm se nö maꞌ peöꞌ, köꞌ sih heꞌ a neöm o vanot. 29Öt öm o vavaasis peöꞌ, paröm kon o nat peöꞌ, suk eöꞌ a teꞌ kamöꞌ, paröꞌ teꞌ noꞌ paan a Tuvuh Vasioꞌ. Suk ataeah, eöꞌ to vöknah noꞌ sih o iu peöꞌ, ko hikta se heꞌ punis a noꞌ neöm, köm taum em po vanot. 30Ko vavaasis nöꞌ to heꞌ a neöm, eꞌ o tö rakah pa kon, ka teen nöꞌ to heꞌ a neöm, nöm se teꞌ, to parin are rakah.”