Search form

Matiu 14

E Hëërot To Ip Vamët E Jon Tövapupui

Mak 6:14-29, me Luk 3:19-20; 9:7-9

1Manih po poen pamëh ne Ieesuꞌ to teꞌ avoeꞌ e non manih Nasarët, e Hëërot he sunön non manih pa muhin va Galiliꞌ. Eꞌ to pënton a ma vahutët va pe Ieesuꞌ, 2pareꞌ soe ke ra nap kiu peꞌ pan, “E Jon kës kovëh to pupui non sih a napan pa ruen to sun taneꞌ hah maꞌ po vapeepe? Ivëh, neꞌ to teꞌ suk me non o kikis va pa nok a ma tah vatoksean.”

3Moaan voh ne Hëërot to öt e Jon, pareꞌ nohnoh poan po uris eh. Ko vahoꞌ poan pa iuun nohnoh, suk e Hëëroteas e köövo pe kea soneꞌ peꞌ, Filip. 4E Jon to soe ke Hëërot pan, “Manih pa taateꞌ pa kën sipuura, eꞌ to hat rakah e non pa ö nën to he e köövo pe kea pën Filip, parën me.” 5E Hëërot to pënton a soe pe Jon, pareꞌ kehkeh ip vamët e non peꞌ, ivëhkëk eꞌ to nanaöp non a napan, suk ee to vaman e ne e Jon a teꞌ vanënën soe.

6Manih po poen ne sinan e Hëërot to vahuh voh poan, ne Hëërot to nok a taëën va po poen pamëh, pareꞌ vaoe na o upöm teꞌ susunön kee nö maꞌ pa vaeö me poë. Ke semon Hëëroteas pinoꞌ vamanin rakah en pe Hëërot. 7E Hëërot to vaeö suntan rakah, pareꞌ soe ke semon Hëëroteas a soe kikis neꞌ to hikta onöt non a kök hah. Eꞌ to soe pan, “E semon Hëëroteas se keh iu non tataeah, eöꞌ se heꞌ eoꞌ peꞌ.” 8Ke Hëëroteas soe ken pe semoneah pataeah neꞌ se nö, pareꞌ hin manih pe Hëërot. E semon Hëëroteas to nö pareꞌ soe ke Hëërot pan, “Heꞌ a neoꞌ o kahoꞌ pe Jon Tövapupui se pet non pa peret.”

9E Hëërot to pënton a soe vaꞌih, pareꞌ töhkak vahat rakah en, pareꞌ tamak. Ivëhkëk, a hikta tah neꞌ se nok hah, suk ataeah, eꞌ to soe vu ken pe semon e Hëëroteas pa soe kikis, o upöm teꞌ susunön neꞌ to vaoe na he pënton i ne pa soe pamëh. Ivëh, ke Hëërot taꞌ en pa nap vëvënsun peꞌ, kee vatet ee pa soe pe semon e Hëëroteas. 10E Hëërot to vanö en pa nap vëvënsun manuh pa iuun nohnoh, kee moes kurus ee maꞌ po kahoꞌ pe Jon. 11Ee to teꞌ ee maꞌ po kahoꞌ pe Jon to pet non pa peret, pare heꞌ ee pe koaꞌ sepeꞌ pamëh, keꞌ teꞌ, ko heꞌ en pe sinaneah. 12Ka ma vamomhë pe Jon nö maꞌ, pare teꞌ ee pa sionin e Jon, ko pe ee peꞌ, pare nö, ko hutët ke pe Ieesuꞌ pa tah to tanok manih pe Jon.

E Ieesuꞌ To Makën A 5,000 Teꞌ

Mak 6:30-44, me Luk 9:10-17, me Jon 6:1-14

13E Ieesuꞌ to pënton o vahutët va pa tah to tanok manih pe Jon, pareꞌ tok vaꞌpeh me ra ma vamomhë peꞌ po paröꞌ, kee nö ee pa ö no a hikta teꞌ to teꞌ non. Ivëhkëk, a napan peo to pënton a soe va pa ö ne Ieesuꞌ to nö en, pare këh ee pa vöön vëh nee to teꞌ ne, ko vatet koe ee peꞌ manih hanan. 14E Ieesuꞌ to tatakin këh ko non o paröꞌ, pareꞌ ep a nap peo rakah to anoeh ne. Pareꞌ kamöꞌ en pee, ko vavatoꞌ en po teꞌ varih to haraꞌ ne a ma vu mët.

15Pa matanpoen no a ma vamomhë pe Ieesuꞌ to nö ee maꞌ manih peꞌ. Pare soe ke poë pan, “Ahikta napan to teꞌ ne manih pa muhin vaꞌih, keꞌ vih non pea se vanö hah a napan varih, kee nö, pare voen koman ta ma taëën pee manih pa ma vöön to teꞌ vatët ne.” 16Ke Ieesuꞌ piun rapoë, pareꞌ soe pan, “Ee se nö suk ataeah, eöm koman se makën raoe.”

17Ka ma vamomhë pe Ieesuꞌ soe ke poë pan, “Ea to teꞌ ro me no o tönim muꞌ me ra poa iian.”

18Ke Ieesuꞌ soe pan, “Teꞌ maꞌ öm o tönim muꞌ me ra poa iian poë varih.” 19Ke Ieesuꞌ taꞌ en pa napan, kee ihoꞌ ee pa karas, keꞌ kon o tönim muꞌ me ra poa iian, pareꞌ ta peah na kin, ko soe vavihvih ke na e Sosoenën pa taëën pamëh, pareꞌ kökök a ma muꞌ, ko ki ken pa ma vamomhë peꞌ, kee makën poꞌ ee pa napan. 20A napan to ëën, pare mahun vahik rakah ee, ka ma vamomhë pe Ieesuꞌ ununun o havun me ro pöök kove pa ma ö taëën varih no a napan to ëën këh. 21A napan to peo onöt ne a 5,000 teꞌ to ëën a taëën pamëh, ee to hikta ëh vaꞌpeh voh o köövo me ro koaꞌ.

E Ieesuꞌ To Tet Maꞌ A Tonon

Mak 6:45-52, me Jon 6:15-21

22E Ieesuꞌ to taꞌ en pa ma vamomhë peꞌ, kee vëvëhöꞌ peah ee manih po paröꞌ, pare vovoh pahan ee manuh pa pap tonon vöh. Ee to këh ee peꞌ to vavanö hah non a napan pa ma vöön pee. 23Eꞌ to vanö vahik en pa napan, pareꞌ ëp en pa siꞌ ö tope pa hin. Eꞌ to teꞌ non nën ka muhin matanpoen en. 24Manih po poen pamëh no paröꞌ to vahuk këh en pa sinten a tonon. Ka supa töstös kov e non po paröꞌ, suk a tuvuh to ipip koe ke non maꞌ nën. 25Topnin a 3 kirök me a 6 kirök pa pöstakah ne Ieesuꞌ to nö maꞌ manih pa ma vamomhë peꞌ to tok ne po paröꞌ. Eꞌ to tet maꞌ a tonon. 26A ma vamomhë peꞌ to ep i na poë to tetet nö non maꞌ a tonon, pare rikrik rakah e ne po naöp. Pare pah tötö suntan e ne, suk ee to koman ne pan e Ieesuꞌ a oraꞌ. 27Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to to vëvëhöꞌ ken pee, pareꞌ soe pan, “Teꞌ vaes nem, paröm koe a naöp, eöꞌ akuk kuru.”

28Ke Pitaꞌ soe ke Ieesuꞌ pan, “Sunön eꞌ se keh teꞌ non pan eën e Ieesuꞌ, kën soe ka maꞌ neoꞌ, köꞌ tet nös a tonon ko nö nös pën.” 29Ke Ieesuꞌ soe ke maꞌ e Pitaꞌ pan, “Maꞌ ah,” Ke Pitaꞌ këh en po paröꞌ, pareꞌ tet en pa tonon ko nö en manuh pe Ieesuꞌ. 30Ivëhkëk, e Pitaꞌ to ep a tuvuh me a supa pareꞌ naöp en, ko taneo en pa rokoꞌ, pareꞌ kokoeꞌ ke na e Ieesuꞌ, ko soe pan, “Hehe a neoꞌ ah, Topoan!”

31Varuꞌ rakah vakomanih ne Ieesuꞌ to öt a koreneah, pareꞌ soe pan, “Suk ataeah, kën koman vaponkiꞌ nom? O vaman pën to parin a soneꞌ.” 32Vasuksuk ne Ieesuꞌ pen Pitaꞌ to peah ee manih po paröꞌ, ka tuvuh hik en. 33Ka ma vamomhë varih to tok vu ne po paröꞌ vasunön e Ieesuꞌ, pare soe pan, “Oman, eën vamaman rakah e Koaꞌ pe Sosoenën.”

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Ma Nap Peo To Haraꞌ Ne A Ma Vu Mët Manih Gënesaret

Mak 6:53-56

34E Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ to pahan ee pa tonon va Galiliꞌ, pare takin ee pa ö muhin va Gënesaret. 35Ka napan va pa muhin pamëh ep inan e Ieesuꞌ, pare vanö ee pa soe vanat pa ma siꞌ vöön to teꞌ vatët ne nën. Kee teꞌteꞌ ee maꞌ po teꞌ varih to haraꞌ ne a ma vu mët manih pe Ieesuꞌ. 36Pare hin vakis rakah ee pe Ieesuꞌ pan a napan varih to haraꞌ ne a ma mët se hariun ro o ohop peꞌ. Ka napan kurus varih to haraꞌ ne a ma vu mët to hariun ro ohop peꞌ, pare toꞌ vahik rakah ee.