Search form

Matiu 15

A Taateꞌ Pe Sosoenën To Teꞌ Oah E Non Pa Taateꞌ Pa Kën Sipun

Mak 7:1-13

1E Ieesuꞌ to teꞌ avoeꞌ e non manih Gënesaret, ko Parësiꞌ me ro teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës taneꞌ maꞌ Jerusalëm, ee to nö maꞌ pa ep in e Ieesuꞌ, pare hi poë pan, 2“Vahvanih ka ma vamomhë pën hikta vavatet ne o vavaasis no a kën sipuura to soe voh ka ra pan ea se vavatet no? Ea se kehkeh ëën no, ea se pupui momoaan a ma koreera.”

3Ke Ieesuꞌ piun varuꞌ a soe pee, pareꞌ soe pan, “Vahvapoꞌnih köm vavatet vaviꞌ nem o vavaasis peöm, paröm hikta vavatet nem a teꞌ taateꞌ pe Sosoenën? 4E Sosoenën to soe voh ka ra pan,

“Ta e tamömah pen e sinömah. Eks 20:12; Lo 5:16

Keteh se keh veveot e tamaneah pen e sinaneah, ea se ip vamët ee peꞌ.” Eks 21:17

5Ivëhkëk, eöm to vavaasis nem sih pan ta pah teꞌ se keh soe ke tamaneah pen e sinaneah a ö neꞌ to teꞌ me e non a tah marën a vaꞌaus rapoë pon, ivëhkëk, eꞌ to hikta heꞌ raoe, suk eꞌ se heꞌ na e Sosoenën a tah pamëh. 6Eöm o teꞌ o pöh mokoꞌ rivon, suk eöm to vavaasis nem a teꞌ pamëh pan eꞌ se nat non vaꞌaus e tamaneah pen e sinaneah. Paröm sosoe me nem pan eꞌ to nonok non a ma tah ne Sosoenën to sosoe non. Manih po vavaasis pamëh eöm to vöknah rakah e nem pa soe pe Sosoenën, paröm kë vaviꞌ rakah e nem pa taateꞌ nöm to kon taneꞌ maꞌ pa kën sipun. 7A soe pe Sosoenën to man rakah en, ne Aisaëaꞌ a teꞌ vanënën soe to vatvus suk voh a neöm o teꞌ teꞌteꞌ vapoꞌkan, pareꞌ soe vamanih pan,

8“A napan varih to kë varoe ne sih a ëhnan neoꞌ pa rivoeere,

ivëhkëk, manih pa ma kupu pee,

ee to teꞌ varo rakah këh e ne peöꞌ.

9Eꞌe to vavaasis varoe ne sih a taateꞌ po teꞌ va po oeh vëh,

pare pikpiuk ne sih pan,

‘Ivaꞌih a taateꞌ pe Sosoenën’.

Pare vasunön a ne sih peöꞌ po rivon varoe.” Ais 29:13

A Tah To Mimiröꞌ Non Sih A Teꞌ

Mak 7:14-23

10E Ieesuꞌ to vaoe a napan, kee tönun ee maꞌ manih peꞌ, keꞌ soe ke rapoë pan, “Eöm kurus varih se pënton a soe peöꞌ, paröm kokoman vavih. 11A tah nën to öt pa koreomah, parën hikta pupui, parën ëën, eꞌ to hikta miröꞌ non o toꞌtoꞌ pën, ahik, a tah nën to koman momoaan, parën to tavus eah manih pa rivomah, eꞌ a tah pamëh to miröꞌ e non po toꞌtoꞌ pën.” 12O Parësiꞌ to pënton a soe pe Ieesuꞌ, pare heve ov e ne peꞌ. Ka ma vamomhë peꞌ nö maꞌ pare hi poë pan, “Eën hikta nat nom o Parësiꞌ to heve ov e ne pën, suk a ma soe varih nën to vavatvus nom oh?”

13E Ieesuꞌ to piun a hi pa ma vamomhë peꞌ pareꞌ soe pan, “E Tamön vöh pa vöön va kin to vaneah non pa rak, ka ma tah kurus varih to teꞌ ne pa koman a rak, ne Tamön to hikta nep voh, eꞌ koman se tai vaꞌpeh me en pee pa ma aan.+ 14Eöm se koe a koman vatëh o heve po Parësiꞌ, ee ro teꞌ o kekehoꞌ. Ta pah teꞌ kehoꞌ se keh meeme nö non a meh teꞌ kehoꞌ, ee vapöök pon se vuꞌ hop ee manih pa koman a koveꞌ.” 15Ke Pitaꞌ hi e Ieesuꞌ pan, “Eën onöt e nom pa vamaaka ka möm a pusun in a soe vapipinoꞌ vëh nën to soe ke ra napan ah?”

16Ke Ieesuꞌ soe, “Eöm me to hikta nat vavih nem pa tah vëh to mimiröꞌ non sih po toꞌtoꞌ pa teꞌ, ha? 17A ma moeh tah kurus varih na to ënëën no sih se kunah manih pa komaara, ka pepeak vi ee pee. 18Ivëhkëk, a tah to teꞌ non manih po kokoman pa teꞌ, keꞌ to tavus in poan, eꞌ a tah ko pamëh to miröꞌ en pa apen a teꞌ 19A ma taateꞌ hat varih to tatavus taneꞌ ne maꞌ po kokoman pa teꞌ, ee ivarih, ip vamët a meh teꞌ, me e voe to nok a taateꞌ rëhrëh. Me e köövo to nok a taateꞌ teꞌteꞌvaasiꞌ, me a ma meh taateꞌ rëhrëh, me a taateꞌ kaveo, me a taateꞌ piuk, me a taateꞌ va pa vasoe aven a meh teꞌ. 20Ee ivarih a ma taateꞌ poë varih to vapö ne sih a apen a teꞌ manih po epep pe Sosoenën. Ka manih pa ö no a teꞌ to hikta pupui momoaan a koreneah, pareꞌ ëën, a taateꞌ pamëh to hikta vapö non a apen a teꞌ.

A Köövo Va Keenan To Vaman E Ieesuꞌ

Mak 7:24-30

21E Ieesuꞌ to këh en pa vöön va Gënesaret vëh neꞌ to teꞌ non, pareꞌ nö en manuh pa ma vöön to teꞌ ne pa muhin va Taëaꞌ me Saëdon. 22A pah köövo to hikta teꞌ non pan eꞌ a mu Jiuꞌ, eꞌ a köövo va Keenan to teꞌ non sih pa muhin pamëh, eꞌ to nö maꞌ pe Ieesuꞌ, pareꞌ hin poan, pareꞌ soe pan, “Sunön, Koaꞌ supnaiꞌ pe Devit ururuan a neoꞌ ah, a oraꞌ hat to miröꞌ voh e semoneoꞌ, keꞌ kamis voh en pa ma tamoaan.” 23Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to hikta piun avoeꞌ non a hin pe köövo pamëh. Ka ma vamomhë peꞌ nö maꞌ, pare soe ke poë pan, “Taꞌ e köövo vëh, keꞌ nö na. Eꞌ to kokoeꞌ suk avoeꞌ nö e non maꞌ pea.”

24Ke Ieesuꞌ piun a ma vamomhë peꞌ pareꞌ soe pan, “E Sosoenën to vanö voh a maꞌ neoꞌ, pan eöꞌ se vaꞌaus a napan va Israël, suk ee to teꞌ va ne manih po sipsip to nun.” 25Ke köövo pamëh hah en maꞌ manih pe Ieesuꞌ, pareꞌ vatokon manih pa mataneah, pareꞌ soe ke poan pan, “Sunön vaꞌaus a neoꞌ ah!” 26Ke Ieesuꞌ piun e köövo pareꞌ soe pan, “Eꞌ to hikta matan vavih non pa kon a taëën po koaꞌ, ko heꞌ ro këh.” E Ieesuꞌ to soe vamanih, suk o Jiuꞌ to koman ne pan o upöm teꞌ to teꞌ va e ne manih po këh. 27Ke köövo va Keenan pamëh soe varuꞌ ke Ieesuꞌ pan, “Oman Sunön, ivëhkëk, o këh to nat e ne pa ëën a ma ö kukuvun taëën, ëën këh pa kën poëëre to vuꞌvuꞌ taneꞌ ne maꞌ pa pok ënëën.” 28E Ieesuꞌ to pënton a soe pe köövo pamëh, pareꞌ soe va in poan manih pan, “Köövo o vaman pën to parin apuh, eöꞌ se nok eoꞌ pataeah nën to iu nom.” Ka varuꞌ vakomanih ne semoneah to toꞌ hah en.+

E Ieesuꞌ To Vavatoꞌ Hah A Ma Napan To Haraꞌ Ne A Ma Vu Mët

29E Ieesuꞌ to këh en pa ö neꞌ to teꞌteꞌ non, pareꞌ hëhë nö non pa sinten a tonon va Galiliꞌ, pareꞌ ep in a siꞌ ö tope, pareꞌ nö ko ihoꞌ en nën. 30Ka nap peo rakah nö ee maꞌ manih pe Ieesuꞌ, ee to nö vaꞌpeh me maꞌ o teꞌ hathat ma moe, me ro teꞌ kekehoꞌ, me ro teꞌ tëtënkun, me ro teꞌ varih to hikta antoen ne a to. Me ro upöm teꞌ to haraꞌ ne a ma vu kamis. Pare vahoꞌ ee pee manih pa havin mon e Ieesuꞌ. Ke Ieesuꞌ vavatoꞌ vahik rakah en pee. 31A napan to ep in a nap hikta toto to vaato hah ee, ka nap tëtënkun to vihvih hah ee. Ko teꞌ hathat ma moe nö vavavih hah ee, me o teꞌ kekehoꞌ to opoep hah ee, pare toksean rakah ee. Ko kë ee pa ëhnan e Sosoenën pee.

E Ieesuꞌ To Makën O 4,000 Teꞌ

Mak 8:1-10

32E Ieesuꞌ to vaoe a ma vamomhë peꞌ, kee nö maꞌ manih peꞌ, keꞌ soe ke rapoë pan, “Eöꞌ to kamöꞌ rakah e noꞌ pa napan varih, suk ee to teꞌ vaꞌpeh me a neoꞌ po kukön poen. Pare hikta teꞌ hah me ne ta ma taëën nee se ëën, suk a ma taëën pee to hik këh en pee. Köꞌ rës e noꞌ pa vanö maë hah raoe manuh pa ma vöön pee. Ee tomeꞌ tötöspan ee po maë, ko sunë këh ee pa nö hah manuh hanan.” 33Ka ma vamomhë peꞌ hi poë pan, “Ea to teꞌ varo rakah këh e no pa ma vöön apaꞌpuh, ka se poꞌ kon maꞌ ta taëën nih, para makën a nap peo varih?” 34Ke Ieesuꞌ hi poꞌ en pa ma vamomhë peꞌ pan, “O tovih muꞌ poꞌ nöm to teꞌ me nem?” Kee piun va ee manih pan, “O tönim me ro pöök muꞌ, me ra ma siꞌ iian.”

35Ke Ieesuꞌ taꞌ en pa napan, kee ihoꞌ ee manih po oeh. 36Ke Ieesuꞌ kon a tönim me ro pöök muꞌ, me a ma siꞌ iian, pareꞌ ta peah na kin ko soe vavihvih ke na e Sosoenën. Pareꞌ ki vakëkëh ke ra ma vamomhë peꞌ, kee makën poꞌ ee pa napan. 37A napan kurus to ëën, pare mahun vahik rakah ee, ka ma vamomhë pe Ieesuꞌ ununun o tönim me ro pöök kove pa ma ö taëën varih nee to mahun këh. 38A kën voe to peo onöt ne a 4,000 teꞌ, ee to hikta ëh vaꞌpeh me voh o köövo me ro koaꞌ. 39E Ieesuꞌ to vanö vahik en pa napan, pareꞌ peah en po paröꞌ, ko taneꞌ manih pa muhin va Dekapolis, ko pahan a tonon, ko vos en manuh pa muhin vëh ne to popokaꞌ ne Magadan.